Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 98/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

HYNNE PUKKVERK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

Saksansvarlig: Øystein Lunnan

Arkiv:  V60 &18

Arkivsaknr: 2002005551

Objekt: 044-002

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

OLU

098/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Hynne Pukkverk A/S gis konsesjon for leiekontrakt på 33,5 da av eiendommen Hynne gnr 44/2 for 10 år med rett til forlengelse slik det er søkt om.

Vedlegg:

1.      Kart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2.      Konsesjonssøknad

3.      Leiekontrakt

4.      Reguleringsplan

5.      Driftsplan

Saksopplysninger:

Hynne Pukkverk A/S søker konsesjon for leiekontrakt av 33,5 da av Hynne nedre, gnr 44/2 i Levanger kommune. Utleier er Kolbjørn Hynne.

Avtalt pris er i kontrakten oppgitt til kr 3,70 pr m3 fast fjell, og skal reguleres etter SBB’s prisindeks. I konsesjonssøknaden er prisen antatt til å tilsvare kr 100 000 årlig.

Leietida er 10 år med rett til forlengelse.

Det er godkjent reguleringsplan for masseuttaket.

Konsesjonslova av 1975 sier i §3 at

 § 3. (særlige rettigheter som omfattes av loven).

       Denne lovs regler om konsesjon gjelder også stiftelse og overdragelse av leierett og annen liknende bruksrett over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom. Reglene gjelder også for utbyggingskontrakter av enhver art, herunder avtaler om fortrinnsrett til å foreta utbygging og for andre rettigheter over fast eiendom som innebærer at eierens adgang til å rå over eiendommen eller til å få det økonomiske utbytte av den blir vesentlig innskrenket. Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om hvilke rettigheter som medfører konsesjonsplikt etter dette ledd.

Dette er grunnlaget for behandlinga og  Fylkeslandbruksstyret avgjør saka etter at kommunen har uttalt seg.

Vurdering:

Ved vurdering etter konsesjonslova kan en her vurdere om søknaden er i samsvar med konsesjonslovas formål om slike eier og brukerforhold som er gagnlige for samfunnet og om prisen er innafor det som lova kaller en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom.

Denne kontrakten er på begge punkta innafor de rammer lova setter, det er ingen opphopning av eller  spekulasjon i fast eiendom og det er en pris innafor lovas rammer.

Ette dette er det ikke moment som taler mot at konsesjon gis.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^