Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 99/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

PER ANDERS ERIKSEN - SØKNAD OM KONSESJON - EIENDOMMEN KJØLÅSEN ØSTRE - GNR. 310 BNR. 10

Saksansvarlig: Øystein Lunnan

Arkiv:  V62 

Arkivsaknr: 2002006092

Objekt: 310-010

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

OLU

099/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Per Anders Eriksen gis konsesjon for erverv av eiendommen Kjølås østre, gnr 310/10 i Levanger kommune. Prisen aksepteres. Det settes som vilkår at søker flytter til eiendommen og driver den innen 1 år fra konsesjon er gitt og deretter bebor og driver den i minst 5 år.

Vedlegg:

1. Kart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Konsesjonssøknad

3. Kjøpekontrakt

Saksopplysninger:

Per Anders Eriksen søker konsesjon for erverv av eiendommen Kjølås østre, gnr 310/10 i Levanger kommune.

Selger er Jostein Moksnes.

Avtalt pris er kr 1.004.000.

Eiendommen Kjølås østre ligger i Halsan, ca 500 m sør for Halsan skole. Eiendommen er totalt på 672 da, av dette er 148 da fulldyrka jord, 17 da innmarksbeite og 482 da produktiv skog. Av skogen er 135 da høg bonitet, 250 da middels bonitet og 97 da låg bonitet. Balansekvantum er ca 170 m3.

Driftsform i jordbruket er nå korn, det har vært slaktegris inntil for få år sia.

Våningshuset har ca 100 m2 grunnflate i to etasjer og er bygd i 1900, ny grunnmur i 1959. Standard er middels til god. Driftsbygningen er 472 m2 i grunnflate, bygd i 1928/35, restaurert i 1981. Det er innredd for slaktegris med  kapasitet 105 slaktegrisplasser. det er utvendig  gjødselkum med 14 m i diameter og 3 m høgde. Redskapsbu er bygd i 1955, 72 m2.

Søker skal bosette seg på eiendommen og drive den.

Saka skal behandles etter konsesjonslova av 1975, Fylkeslandbruksstyret avgjør saka og kommunen skal uttale seg.

Vurdering:

Ved vurdering etter konsesjonslova skal en vurdere i forhold til formålet med konsesjonslova og vurdere om prisen er i samsvar med konsesjonslovas formulering om

”en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vedrørende fast eiendom”.

Dette ervervet er i tråd med lovas formål

 om slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

              1. jord-, hage- og skogbruksnæringen (landbruksnæringen), ”

Vilkår etter lovas §1 og 8 vil være at eiendommen bebos og drives innen 1 år etter at kopnsesjon er gitt og deretter i minst 5 år.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^