Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Sak 14/03
<<sakliste
<<>> | vedtak

SYKEHUSET LEVANGER. ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN, OMRÅDE 44 O

Saksansvarlig: Karl Eidsvik

Arkiv:   L42   

Arkivsaknr: 2003000152

Objekt:     KIRG

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

12.02.03

KEI

014/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Nytt punkt tas inn i bestemmelsene:

”1.4

Ved utbygging av området skal forholdene legges til rette for bruk av vannbåren varme.”

Det må sikres tilfredsstillende trafikkforhold i Hiorts gt. før utbygging av område 44 starter. For å sikre best mulig trafikkforhold, bør Bakkegata ferdigstilles ned til Halsanvegen i henhold til reguleringsplan, før utbygging etter illustrasjonsplan II, A 0211.

Forslag til endring av bebyggelsesplan for område 44 O, Sykehuset Levanger, legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

01.     Revisjon, planhefte  side 2

02.     Bebyggelsesplan, plankart, farger.

03.     Bestemmelser.  side 2, 3

04.     Bebyggelsesplan, illustrasjonsplan, farger.

05.     Gjeldende reg.plan, plankart, utsnitt, farger.

06.     Gjeldende beb.plan, plankart, farger.

07.     Gjeldende beb.plan, illustrasjonsplan farger.

08.     Fasader.

09.     Fasader/ snitt.

10.     Fotos, eksisterende bebyggelse.  side 2, 3  (flyfoto  2)

11.     Modellfotos.  side 2  |  fasade mot Kirkegata

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

12.     Gjeldende reguleringsplan.

13.     Gjeldende bebyggelsesplan, område 44 O.

        14. Søknad om tiltak, BUP, Kirkegt. 4 A og 4 B.

Saksopplysninger:

Med brev av 20.12.2002 har Helse Nord- Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, oversendt til behandling bebyggelsesplan for område 44 O, revidert 18.12.02.

Vurdering:

Gjeldende plan:

Den gamle presteboligen, Kirkegt. 4 B (hjørnet Bakkegata/ Kirkegata) er vist som bygning som inngår i planen (skal bestå).

På bebyggelsesplanen er Hiorts gt. vist med utvidelse på NV- siden. Dette må anses som en midlertidig løsning, ettersom reguleringsplanen viser Hiorts gt. og Jelstrups gt. som byggeområde (offentlige bygninger). På sikt skal disse gatene nedlegges.

Ny bebyggelse er vist langs Kirkegt., fom. Jelstrups gt., passerer langs presteboligen, fortsetter langs Bakkegt., passerer langs Kirkegt. 4 D, og fortsetter fram til Kirkegt. 4 C.

Byggelivet mot Kirkegt. er noe tilbaketrukket ift. byggene Kirkegt. 4 A og 4 B, byggelivet mot Bakkegt. er noe tilbaketrukket ift. byggene Kirkegt. 4 B og 4 D, byggelivet mot Hiorts gt. er noe framtrukket ift. byggene Kirkegt. 4 C og 4 D.

Forslaget:

Planbegrensningen mot sør er lagt i tomtegrensen mot Hiorts gt.

Gateutvidelse på NV- siden av Hiorts gt. er sløyfet. (Behovet for en slik utvidelse er ikke tilstede dersom forlengelsene av St. Olavs gt. og Bakkegt. blir fullført i tide.)

Felt for av-/ påstigning/ busslomme i Bakkegt. mot kvartalet er sløyfet.

For område 44 O gjelder:

U- grad: Prosent tomteutnyttelse: 90 %. Prosent bebygd areal: 32 %.

Maks. gesimshøyde: MGH + 19.40.

Presteboligen (hjørnet Bakkegata/ Kirkegata) er krysset ut (bygg som utgår av planen).

Godkjenning av planen gjør det da mulig å få rivingstillatelse for bygget. Av de fire bestående byggene blir det Kirkegt. 4 C og 4 D som blir stående igjen etter utbygging av kvartalet.

Nybygg:

Mot Kirkegt. er nybygg vist i ca. flukt med byggeliv prestebolig.

Mot Bakkegt. er nybygg vist noe tilbaketrukket fra byggeliv prestebolig. Nybygg er vist nesten fram til Kirkegt. 4 D. Bygningsmasse mellom Kirkegt. 4C og 4 D er ikke lenger vist.

Planen betyr at inntil videre (framtidig bebyggelsesplan for området) vil det ikke bli ny bygningsmasse direkte inn mot de eksisterende bygningene Kirkegt. 4 C og 4 D

Generelt:

Vi understreker en del spesielt viktige punkter i bestemmelsene:

1.2                (Siste avsnitt:) ”Bebyggelsesplanen skal inneholde eget punkt om interne parkeringsplasser i reguleringsområdet.”

Kommentar:

                Spørsmålet er omtalt i planheftet, punkt 4.

1.3         ”Eksisterende trær skal koordinatfestes og vurderes individuelt i bebyggelsesplanen.”

                Kommentar: Planene viser ved tegnsymboler hvilke trær som skal bevares.

3.1         ”Bebyggelsesplanen skal inneholde detaljert bruk av trafikkarealene: Oppdeling i  kjørefelt,areal for fotgjengere og syklister, parkeringsareal, rabatter, eventuelt areal for snøopplag.”

                Kommentar:

                Punktet er aktuelt særlig for Bakkegata. Som 3.2 sier, skal inndelingen av trafikkarealet framlegges vegkontoret.

3.2                ”For Bakkegata skal inndelingen av trafikkarealet framlegges vegkontoret.”

Kommentar:

30.01.2003 var det et møte på sykehuset mellom tiltakshaver, vegkontor og kommunen, teknisk saksbehandling. Det ble enighet om at tiltakshaver skal legge fram mer detaljert materiale. Vegkontoret vil komme med en uttalelse på dette grunnlaget, og denne uttalelsen  blir lagt fram på PUKs møte eller seinest lagt ved saken når den legges ut til offentlig ettersyn.

4.4          (Siste avsnitt:) ”Bebyggelsesplanene for hvert område skal dokumentere at vegnett og parkeringsarealer har tilstrekkelig kapasitet og standard, også i anleggsperiodene.”

Kommentar:

Planforslaget bør tidligst mulig suppleres med planer som viser hvordan vegnett/ parkering er tenkt, både i anleggsperioden og ved ferdig utbygging.

4.6                ”Gang- og sykkeltrafikk.

Det skal utarbeides plan for gang- og sykkeltrafikken innen sykehusområdet. Planen skal utarbeides parallelt med bebyggelsesplanen for område 44 O, og inngå som del av utbyggingen.”

Kommentar:

Plan som viser gang- og sykkeltrafikken innen sykehusområdet var del av reguleringssaken ved forrige behandling.

Ordlyden i punkt 4.6 ble i sin helhet også tatt med i kommunestyrets godkjenning av reguleringsplan for Innherred Sykehus, etappe III og IV, 30.08.2000. I tillegg heter det i vedtaket bl.a.:

”Det må sikres tilfredsstillende trafikkforhold i Hiorts gt. før utbygging av område 44 starter. For å sikre best mulig trafikkforhold, bør Bakkegata ferdigstilles ned til Halsanvegen i henhold til reguleringsplan, før utbygging etter illustrasjonsplan II, A 0211.”

Kommentar:

Vi anser dette sistnevnte punktet i kommunestyrevedtaket som så viktig at det bør følge saken ved hver behandling i politiske fora. Det er derfor tatt inn i forslaget til vedtak.

Ved en tidlig videreføring av Bakkegata (med tilhørende forlenging av St. Olavs gt.) kan en unngå blanding av og anleggs- og ordinær trafikk, noe som kan være både uheldig og risikofylt.

Iht. reguleringsplanen vil Bakkegt. bli opprustet og forlenget ned til Halsanveien, og St. Olavs gt. bli forlenget fram til (forlengelsen av) Bakkegt.

Gradvis vil denne utvidelsen og fornyingen av gatenettet gjøre det mulig å legge ned Jelstrups gt. og Hiorts gt. som offentlige gater. For Jelstrups gt. gjelder det i første omgang langs området 44 og deretter langs område 45, altså fram til St. Olavs gt. I framtiden kan det iht. planen bli aktuelt å legge ned også delen fram til Halsanvn.

I forbindelse med disse veiprosjektene er det i gangsatt arbeid med utbyggingsavtaler. Slike avtaler er ikke del av regulerings- eller bebyggelsesplaner, men er nødvendig for å få gjennomført planene. Det er derfor viktig å starte arbeidet med avtalene tidligst mulig.

Det foreslås at flg. nye punkt tas inn i bestemmelsene:

”1.4

Ved utbygging av området skal forholdene legges til rette for bruk av vannbåren varme.”

Planforslaget gjelder endring av eksisterende bebyggelsesplan. Utkryssing (riving) av Kirkegt. 4 B  betyr endring av reguleringsplanen for området. Uttalelsene som kommer til planforslaget, vil avgjøre om saken kan behandles som bebyggelsesplan eller reguleringsplan, altså om saken blir avgjort av PUK eller av kommunestyret.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^