Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Sak 15/03
<<sakliste
<<>> | vedtak

REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA - 349/1

Saksansvarlig: Karl Eidsvik

Arkiv:  L12

Arkivsaknr: 2002001965

Objekt:  5.1.09

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Martin Stavrum, S
P

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

KEI

095/02

Plan- og utviklingskomité

12.02.03

KEI

015/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for Sjømyra, gnr. 349, bnr. 1, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser, datert 15.01.2003, godkjennes.

Det skal legges stor vekt på hyttenes plassering og utforming.

Ved byggingen av veien skal det legges stor vekt på at den blir liggende best mulig i terrenget,  med så små skjærings- og fyllingsutslag som mulig. Der slike ikke er til å unngå, skal de, snarest mulig, tilsåes og/ eller beplantes.

Vedlegg:

13. Uttalelser.  side 2, 3

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn, i tråd med planutvalgets vedtak i møtet 02.10.2002. Innkomne uttalelser:

Nr.          Fra                                                                          Dato                       Komm.

01            Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk                   09.12.2002              Diverse

03            Telenor                                                                 11.12.2002              Diverse

05            Nord- Trøndelag fylkeskommune,

        Regional utviklingsavdeling                            13.12.2002             Diverse

06           Levanger kommune,

                Kommunalt råd for funksjonshemmede           08.01.2003              Diverse

07            Fylkesmannen i Nord- Trøndelag,

        Kommunal- og familieavdelingen                      10.01.2003      Diverse

02                Levanger kommune, kultur                              11.12.2002              0

04                Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen     13.12.2002              0

Vurdering:

Utt. nr. 01: Nord- Trøndelag Elektrisitetsverk.

NTE har lavspentlinjer i området. Eventuell omgjøring av NTEs anlegg og framføring av strøm til hyttene nevnes.

Kommentar: Uttalelsen tas til underretning. Tiltakshaver er orientert.

Utt. nr. 03: Telenor.

Telenor har kabler i området.

Kommentar: Uttalelsen tas til underretning. Tiltakshaver er orientert.

Utt. nr. 05: Nord- Trøndelag fylkeskommune,  Regional utviklingsavdeling.                                 

Avdelingen har i prinsippet ingen merknad til at omsøkt område disponeres til hyttebygging. Pga. at utbyggingen skjer på en rygg i terrenget, bør det legges stor vekt på hytteplassering og utforming. Mht. kommuneplanarbeidet bør arealbruken i strandelen ses i sammenheng med tidligere avsatt utbyggingsområde slik at det legges til grunn en helhetlig vurdering av strandsonen i området.

Kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning. Rådet om hyttenes plassering og utforming tas inn i forslag til innstilling.

Utt. nr. 06: Levanger kommune, Kommunalt råd for funksjonshemmede.          

Rådet tar saken til etterretning.

Utt. nr. 07: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Kommunal- og familieavdelingen.              

Miljøvernavdelingen:

Avdelingen synes plassering av hytter og naust er akseptabel. Planlagt vei opp til hytte nr. 2, 3 og 4 kan få uheldig landskapsmessig virkning med større skjærings- og fyllingsutslag. Det anbefales at man ikke anlegger ny vei til hyttene, men lager en felles p- plass for hyttene ved eksisterende vei.

Kommentar:

Rådet imøtekommes ikke. I stedet bør en, ved byggingen av veien, legge stor vekt på å få den til å ligge best mulig i terrenget, og med så små skjærings- og fyllingsutslag som mulig. Der slike ikke er til å unngå, bør de, snarest mulig, tilsåes og/ eller beplantes.

Denne formuleringen tas inn i forslag til innstilling.

Kommunal- og familieavdelingen:

Det må klargjøres om de viste naustsymbolene viser rettslig bindende naustplassering, eller om de bare er ment illustrerende.

Bestemmelsenes § 6 første setning er vag og uklar. Den bør gjøres klarere eller tas ut.

Kommentar:

Kravet vedr. naustsymbol imøtekommes. I tegnforklaringen tilføyes ”illustrerende” etter ordet ”naust”.

Rådet vedr. § 6 imøtekommes. Første setning tas ut.

Generell kommentar:

Disse endringene er gjort med planforslaget, datert 15.01.2003, i forhold til materialet som var utlagt til offentlig ettersyn:

Kartet:

Tegnforklaringen: ”Illustrerende” er tilføyd etter ordet ”Naust”.

Bestemmelsene:

§ 6: Første setning er tatt ut.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-095/02 Vedtak:

Følgende justeringer gjøres med planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn:  

Bestemmelsene:

* Paragraf 6 sløyfes.

* Det må angis hvilke eiendommer fellesområdene skal betjene (felles atkomstveg og felles parkering.)

* Det bør angis maks. areal for hyttene.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende justeringer gjøres med planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn:

Bestemmelsene:

* Paragraf 6 sløyfes.

* Det må angis hvilke eiendommer fellesområdene skal betjene (felles atkomstveg og felles parkering.)

* Det bør angis maks. areal for hyttene.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1.      Oversiktskart, 1: 50.000.

2.      Reguleringskart, farger, nedfotografert. | større kart

3.      Reguleringsbestemmelser.

4.      Planbeskrivelse  side 2, 3

5.      Brev 20.06.2002 fra Austad maskinstasjon as

6.      Landbruksfaglig uttalelse   side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

       7.   Profiler.

8.    Bestemmelser om tekniske fellesanlegg.

9.   Brev 18.02.2002 fra Laugens skog- og utmarkservice.

    10.   Komplett planmateriale (hefte).

    11.   Barnerepresentantens uttalelse, 16.08.02.

12.      Uttalelse fra RUA (brev stemplet inn hos kommunen 23.08.2002)

Saksopplysninger:

Med brev av 18.02.2002 (vl 8) har Laugens skog- og utmarkservice oversendt forslag til reguleringsplan for Sjømyra til offentlig behandling.

Forslaget inneholder: Oversiktskart 1: 5.000, reguleringskart 1: 2.000, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, bestemmelser om tekniske fellesanlegg, profiler.     

Av administrasjonen er forslaget oversendt til fylkeskommunen, regional utviklingsavdeling, for vurdering mht. mulige kulturminner, det er lagt fram for landbruksmessig vurdering i Levanger kommune, og det er oversendt til kommunens barnerepresentant.

Uttalelse fra RUA:

(Udatert brev, stemplet inn hos kommunen 23.08.02): Ingen innvendinger til planforslaget.

Landbruksfaglig uttalelse (kommunalt), vl 6:

Det tilrås at planen godkjennes.

Barnerepresentantens uttalelse:                                                                                                       

Ingen kommentarer til planforslaget.

Området er befart av administrasjonen sammen med tiltakshaver. Administrasjonens konklusjon etter befaringen var at det var behov for bedre dokumentasjon mht. den planlagte felles atkomstvegen opp i hytteområdet. Etter dette er planmaterialet supplert med profiler (vl 6).

Vurdering:

Beliggenhet: Området ligger ved sørvestspissen på Ytterøy.

Reguleringsmessig status:

Området er uregulert.

Forslaget:

Av plandokumentene går det bl.a. fram:

I. Beskrivelse av området.

Eiendommen har 140 daa dyrkajord, 288 daa produktiv skog, totalareal 428 daa.

Det drives tradisjonell landbruksdrift med skogbruk, melk- og kjøttproduksjon.

Det planlagte byggeområdet for hytter er en relativt bratt vestvendt li ca. 500 m øst for naustområdet.

(Kommentar: Målt i luftlinje er avstanden fra naustområdet til hytte nr. 1 ca. 250 m. Langs veg og traktorveg er det derimot temmelig nøyaktig 500 m fra hytte nr. 2 til naust.)

Boniteten er middels, med mye berg i dagen. Skogvegetasjonen er lauvskog med forskjellige treslag.

Omdisponering av areal til byggeområde for hytter er godkjent av kommunens (tidligere) kultur-/ landbruks- og miljøetat.

II. Målsetting.

Utbygginga skal gjennomføres på en måte som minimaliserer konflikter i forhold til landbruksdrift, friluftsliv og natur.

III. Planen.

1.0   Arealdisponering.

2.0   Adkomst – parkering.

Tomt 1 får P- plass ved eksisterende privat veg.

Øvrige tomter får separat atkomstveg: Tomt 2 får veg fram til tomten, for tomt 3 og 4 anlegges felles P- plass.

(Kommentar: Det må angis i bestemmelsene hvilke eiendommer fellesområdene skal betjene.)

3.0   Bebyggelse.

Ett område med 4 hytter og ett område for naust.

4.0   Vannforsyning.

Grunnvannsboring, tappested ved hver hytte. Ikke innlagt vann før godkjent kloakkanlegg er utbygd.

5.0   Sanitærtekniske anlegg.

5.1 Privet.

      Biologisk komposteringsklosett. Klosettype godkjennes samtidig med byggesøknad.

5.2 Avløp.

      Utslagsvasker for spillvann. Avløpet spres i løsmassen etter resorpsjonsprinsippet med spredegrøfter anlagt for hver hytte.

5.3 Renovasjon.

      Kommunal renovasjon med kildesortering.

6.0   Energiforsyning.

Tillatte energikilder: El- forsyning, solcellepanel, propan, fast brensel, petroleum til  belysning.

Generell kommentar:

Arealbruk:

Reguleringsformål:

Byggeområder hytter og naust:        ca.  6- 7 daa.

Spesialområde    badeplass               ca.       5 daa.

Spesialområde privat veg

Landbruksområde                              ca.     24 daa.

Jord- og skogbruk

Fellesområde adkomstveg

Fellesområde parkering

Totalt reguleringsområdet              ca.     35 daa.

Bestemmelsene:

Paragraf 6 har en formulering som det ikke lenger er anledning til å bruke. Den må derfor utgå.

Det bør angis maks. areal for hyttene.

Kartet:

Reguleringskartet viser en vegføring som neppe er den gunstigste mht. terrengutslag.

Ved befaring av området var administrasjonen av den mening at det ville være nyttig med bedre dokumentasjon av terrengutslagene av vegen opp til hyttene 2, 3 og 4. Derfor ba vi om at det måtte utarbeides en del tverrprofiler samt lengdesnitt av vegen, gjerne i tillegg til inntegning av større skjæringer og fyllinger.  På grunnlag av det nevnte materiale kan en evt. justere traseen, og  arbeide seg fram til best mulig vegføring i forhold til terrenget (skjærings- og fyllingsutslag).

Byggeområdet tåler godt den foreslåtte utnyttingen med 4 hytter. En må være omhyggelig ved plassering av hyttene, både i forhold til det kuperte terrenget og for at hyttene skal bli liggende mest mulig usjenert i forhold til hverandre.

Det forutsettes at det i god tid opprettes privatrettslige avtaler mellom grunneier og hytteeiere om rett til å bruke den private vegen. (Slike avtaler er ikke del av reguleringsplanen, men de er en forutsetning for å kunne gjennomføre en plan og for å kunne nytte området.)

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^