Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Sak 17/03
<<sakliste
<<>> | vedtak

REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

Saksansvarlig: Hilde M. Røstad

Arkiv:   L12 &13

Arkivsaknr: 2002007255

Objekt:  4.1.30

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

05.06.02

HMR

065/02

Plan- og utviklingskomité

20.11.02

HMR

111/02

Plan- og utviklingskomité

12.02.03

HMR

017/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Endring av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1, i samsvar med vedtak i PUK sak 065/02, godkjennes.

Vedlegg:

1.  Oversiktskart    -( Flyfoto    -  Flyfoto 2 )

2. Sak 065/02.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3. Uttalelse fra Landbrukssjefen datert 12.12.2002.

4. Uttalelse fra kommunalt råd for funksjonshemmede datert 05.12.2002.

5. Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune datert 02.12.2002.

6. Uttalelse fra Fylkesmannen datert 18.12.2002.

Saksopplysninger:

Treco AS v/ advokatene Welde, Sorte og Flomælen søkte den 25.03.02 om endring av bestemmelsene for Tinbuen hyttefelt i Åsenfjord. Det var ønskelig å øke størrelsen på hyttene fra 80m2 til 120 m2 bruksareal og uthus fra 15m2 til 20 m2 bruksareal.

Følgende ble vedtatt i PUK (sak 065/02):

På tomt 1-17 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/ anneks med en samlet grunnflate på maks 100 m2.

Vedtaket i PUK (sak 065/02) ble ikke påklaget. Endringen ble derfor lagt ut til offentlig ettersyn den 20.11.02 (sak 113/02).

På grunn av at endringen av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen ikke er i samsvar med bestemmelsene i arealdelen til kommuneplanen, behandles saken som en vesentlig reguleringsendring (kommuneplanens bestemmelser åpner for 80 m2 bruksareal inkl. uthus).

Vurdering:

Det er ikke mottatt noen merknader til endringen av bestemmelsene ved utleggelse til offentlig ettersyn.

Viser ellers til de vurderinger som ble gjort i sak 065/02.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-113/02 Vedtak:

Reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1 endres til følgende:  

På tomt 1-17 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/ anneks med en samlet grunnflate på maks. 100m2.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens §27-1.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1 endres til følgende:

På tomt 1-17 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/ anneks med en samlet grunnflate på maks. 100m2.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens §27-1.

Vedlegg:

1.      Oversiktskart.    -( Flyfoto    -  Flyfoto 2 )

2.      Plankart.

3.      Reguleringsbestemmelser   side 2

4.      PUK sak 065/02.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

5.      Søknad om endring av reguleringsbestemmelsene.

6.      Brev til adv. Welde, Sorte og Flomælen med kopi til Treco.

Saksopplysninger:

Plan- og utviklingskomiteen behandlet i møte den 05.06.2002 forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen. Følgende vedtak ble fattet:

Reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt.5.1 endres til følgende:

På tomt 1-17 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/ anneks med en samlet grunnflate på maks. 100m2.

Forslagstilleren kan kreve reguleringsforslaget forelagt for Kommunestyret.

I brev datert 11.06.02 ble Treco AS og Advokatene Welde, Sorte og Flomælen orientert om vedtaket. De ble bedt om å gi en snarlig tilbakemelding dersom de ønsket reguleringsspørsmålet fremlagt for Kommunestyret, ellers ville vedtaket i PUK bli utlagt til offentlig ettersyn.

Det har ikke kommet tilbakemelding om at forslagstilleren ønsker reguleringsspørsmålet fremlagt for Kommunestyret.

I delegasjonsreglementet pkt 18c står følgende:

Det faste utvalg for plansaker sin myndighet etter plan- og bygningslovens §27-1 og §28-2 vedr. utlegging til offentlig ettersyn hvor plan er i h.h.t kommuneplan eller reguleringsplan, delegeres til rådmannen.

I og med at endringen av bestemmelsene ikke er i samsvar med reguleringsplan eller kommuneplan når det gjelder areal, kan ikke saken vedr. utleggelse til offentlig ettersyn delegeres til rådmannen.

Vurdering:

Se de vurderinger som ble gjort i sak 065/02 i PUK

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^