Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Sak 18/03
<<sakliste
<<>> | vedtak

FRANK EIDE - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER

Saksansvarlig: Asbjørn Eriksen

Arkiv:  L33 

Arkivsaknr: 2002004788

Objekt: 017-007

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

AER

108/02

Plan- og utviklingskomité

20.11.02

AER

122/02

Plan- og utviklingskomité

12.02.03

AER

018/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage på vedtak om avslag på søknad om fradeling av eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger, tas ikke til følge. Vedtak fattet av Plan- og utviklingskomiteen i møte 02.10.2002, sak 108/02, opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:

1.  Uttalelse fra Frank Eide datert 15.01.2003

2. Kartutsnitt 1:5000 med inntegnet forslag til eiendomsgrenser for gnr 17 bnr 7

3. Kart som viser deling

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

4.  Møtebok ved 1. gangs behandling

5. Søknad om fradeling datert 01.07.02 side 2

Saksopplysninger:

Søknad gjelder fradeling av to parseller som skal benyttes til boligformål. Omsøkte parseller ligger 150 – 200 meter vest for Fylkesveg  mellom Alstadhaug kirke og ”Eideskorsen” og vil ha adkomst til Fylkesveg fra privat veg.

Omsøkt areal ca 2 da. tenkes delt på to boligtomter. Omsøkt areal grenser i sør mot gnr 17 bnr 13 og i vest mot gnr 17 bnr 6. Totalt areal på eiendommen er mellom 9 og 10 da.

Følgende vedtak ble fattet ved 1. gangs behandling i PUK i møte 02.10.2002 sak 108/02:

”Søknad fra Frank Eide om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger kan ikke imøtekommes.

Avslaget begrunnes med at omsøkt areal ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er definert som landbruk- natur og friluftsformål, og som i hht. bestemmelsene ikke tillater spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.”

Nye saksopplysninger:

Vedtaket ble påklaget av søker i brev datert 25.10.2002. Saken ble fremmet for PUK i møte 20.11.2002 sak 122/02 hvor saken ble utsatt for nærmere avklaring. Siden forrige behandling i PUK er det fremskaffet kopi av skylddelingsforretning, avholdt 25. april 1891, over eiendommen. Saken fremmes på nytt da rekonstruering av grenser ut fra skylddeling er foretatt av enhet for oppmåling. Kart datert 27.01.2003 følger vedlagt, og antas å være tilnærmet korrekt.

Vurdering ved 1. gangs behandling:

Omsøkt areal ligger innenfor område i kommuneplanens arealdel hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring samt fritidsbebyggelse ikke er tillatt (LNF-område). Dersom fradeling skal godkjennes må det i så fall gis dispensasjon fra bestemmelsene. I hht. PBL § 7 kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser dersom det foreligger særlige grunner for at dispensasjon kan gis (det samme gjelder dersom søker ønsker å oppføre bolig på eksisterende eiendom uten ytterligere fradeling).

Dersom tomtene skal kunne godkjennes for bygging bør forhold knyttet til avløp og veg være godkjent på forhånd. Det er ikke offentlig kloakk i området og pr dags dato er det heller ikke planlagt legging av kloakkledning i området. Alternativet er da minirenseanlegg eller annen godkjent ordning dersom forholdene tillater det (infiltrasjon kan godkjennes, men ”bra drenering” som anført i klagen er ikke godt nok, prøvetaking av masser må uansett foretas med godkjent resultat).

Når det gjelder adkomst må denne sikres som tinglyst rettighet ettersom adkomsten går over privat veg”.

Ny vurdering:

Etter en nærmere avklaring av eiendommens grenselinjer samt det forhold at det tidligere har stått en bolig på eiendommen vurderes det fortsatt ikke å foreligge så særlige grunner

at det skal gis dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel slik at søknad om fradeling skal godkjennes. I klagen er det ikke opplyst hva restareal skal benyttes til.

I bestemmelsene er det også anført at ”Søknader om fradeling og bygging må behandles i hht. lover og bestemmelser om jord- og skogvern. Dispensasjon for spredt boligbygging i sone A (LNF-områder i kommuneplan for Skogn og sentrum ligger innenfor sone A) kan tillates dersom forholdene ligger til rette for vei, vann og avløp og det foreligger særlige grunner. Alle fradelingssaker skal sendes Fylkeskommunen v/RUA for uttalelse.”

Enhet for landbruk har ikke behandlet søknaden i forhold til jordloven.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Sigvard Gilstad, H:

Saken utsettes for nærmere avklaring.

Avstemning:

Gilstads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-122/02 Vedtak:

Saken utsettes for nærmere avklaring.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage på vedtak om avslag på søknad om fradeling av eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger, tas ikke til følge. Vedtak fattet av Plan- og utviklingskomiteen i møte 02.10.2002, sak 108/02, opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:

1.      Klage på vedtak datert 25.10.2002

2.      Kartutsnitt 1:5000

3.      Møtebok 1. gangs behandling sak 108/02

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

4.      Søknad om fradeling datert 01.07.02

Saksopplysninger:

Søknad gjelder fradeling av to parseller som skal benyttes til boligformål. Omsøkte parseller ligger 150 – 200 meter vest for Fylkesveg  mellom Alstadhaug kirke og ”Eideskorsen” og vil ha adkomst til Fylkesveg fra privat veg.

Omsøkt areal ca 2 da. tenkes delt på to boligtomter. Arealet grenser i sør mot gnr 17 bnr 13 og i vest mot gnr 17 bnr 6. Hvor stort areal gnr 17 bnr 7 omfatter, vites ikke da det ikke er foretatt grenseoppgang for eiendommen.

Følgende vedtak ble fattet ved 1. gangs behandling i PUK i møte 02.10.2002 sak 108/02:

”Søknad fra Frank Eide om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger kan ikke imøtekommes. Avslaget begrunnes med at omsøkt areal ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er definert som landbruk- natur og friluftsformål, og som i hht. bestemmelsene ikke tillater spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.”

Nye saksopplysninger:

I klagen er anført at gnr 17 bnr 7 ble fradelt fra Eide Gård i 2000 (skjøtet over til klager i 2000) og at eiendommen har bestått siden 1891. Det er ikke fremlagt egen skyldeling og eiendommen er ikke påvist eksakt i terrenget; dette vil bli rekonstruert ved en evt. kartforretning).

Klager har også vist til at det har stått kårbolig på eiendommen frem til 1950.

Vurdering:

Omsøkt areal ligger innenfor område i kommuneplanens arealdel hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring samt fritidsbebyggelse ikke er tillatt (LNF-område). Dersom fradeling skal godkjennes må det i så fall gis dispensasjon fra bestemmelsene. I hht. PBL § 7 kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser dersom det foreligger særlige grunner for at dispensasjon kan gis (det samme gjelder dersom søker ønsker å oppføre bolig på eksisterende eiendom uten ytterligere fradeling).

Dersom tomtene skal kunne godkjennes for bygging bør forhold knyttet til avløp og veg være godkjent på forhånd. Det er ikke offentlig kloakk i området og pr dags dato er det heller ikke planlagt legging av kloakkledning i området. Alternativet er da minirenseanlegg eller annen godkjent ordning dersom forholdene tillater det (infiltrasjon kan godkjennes, men ”bra drenering” som anført i klagen er ikke godt nok, prøvetaking av masser må uansett foretas med godkjent resultat).

Når det gjelder adkomst må denne sikres som tinglyst rettighet ettersom adkomsten går over privat veg.

Rådmannen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som endrer vedtak fra 1. gangs behandling. Dersom det skal gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser må det foreligge særlige grunner. Rådmannen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som kan vurderes som så ”særlige grunner” at fradeling kan godkjennes.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-108/02 Vedtak:

Søknad fra Frank Eide om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger kan ikke imøtekommes. Avslaget begrunnes med at omsøkt areal ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er definert som landbruk- natur og friluftsformål, og som i hht. bestemmelsene ikke tillater spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.  

Vedtaket kan påklages etter Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad fra Frank Eide om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger kan ikke imøtekommes. Avslaget begrunnes med at omsøkt areal ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er definert som landbruk- natur og friluftsformål, og som i hht. bestemmelsene ikke tillater spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Vedlegg:

1. Kartutsnitt 1:1000 som viser tomtedeling  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Søknad om fradeling datert 01.07.2002

3. Gjenpart av nabovarsel datert 08.07.2002

Saksopplysninger:

Søknad gjelder fradeling av to parseller som skal benyttes til boligformål. Omsøkte parseller ligger 150 – 200 meter vest for Fylkesveg  mellom Alstadhaug kirke og ”Eideskorsen” og vil ha adkomst til Fylkesveg fra privat veg.

Omsøkt areal ca 2 da. tenkes delt på to boligtomter. Arealet grenser i sør mot gnr 17 bnr 13 og i vest mot gnr 17 bnr 6.

Inntegnede tomteplasseringer må evt. justeres da deler av tomta ligger på tomtegrunn utenfor hovedbruket

Vurdering:

Omsøkt areal ligger innenfor område i kommuneplanens arealdel hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring samt fritidsbebyggelse ikke er tillatt (LNF-område). Dersom fradeling skal godkjennes må det i så fall gis dispensasjon fra bestemmelsene. I hht. PBL § 7 kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser dersom det foreligger særlige grunner for at dispensasjon kan gis, slike særlige grunner er ikke oppgitt i søknaden.

Dersom tomtene skal kunne godkjennes for bygging bør forhold knyttet til avløp og veg være godkjent på forhånd. Det er ikke offentlig kloakk i området og pr dags dato er det heller ikke planlagt legging av kloakkledning i området. Alternativet er da minirenseanlegg eller annen godkjent ordning dersom forholdene tillater det (f. eks. infiltrasjon).

Når det gjelder adkomst må denne sikres som tinglyst rettighet.

<<sakliste | vedtak
<<>>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^