Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Sak 19/03
<<sakliste
<<>>
| vedtak

TRUDE HYNNE - DELINGSSØKNAD FOR PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 32 BNR. 1, SANDBERG NORDRE, SKOGN

Saksansvarlig: 
Asbjørn Eriksen

Arkiv:  L33 

Arkivsaknr: 2002006619

Objekt:032-001

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

20.11.02

TNS

124/02

Plan- og utviklingskomité

12.02.03

AER

019/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i PBL § 7 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplan Skogn. Søknad fra Trude Hynne om fradeling av parsell på 3 da. fra eiendommen Sandberg nordre, gnr 32 bnr 1, Skogn, godkjennes. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr 32 bnr 219 og gnr 37 bnr 19, Skogn.

Vedlegg:

1. Vedlegg fra Vevle Eiendom AS datert 14.10.2002

2. Situasjonskart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3.  Søknad om rekvisisjon datert 13.10.02  side 2

4. Skriv fra Fylkesmannens landbruksavd. datert 02.12.02

Saksopplysninger:

Søknaden gjelder fradeling av parsell på ca 3 da. av eiendommen Sandberg nordre, gnr 32 bnr 1, Skogn.

Parsellen ligger inntil Black Design’s eksisterende kontor-/lagerbygg på Remyra, Skogn. Parsellen skal benyttes ved utvidelse av eksisterende lagerbygg.

I kommuneplanens arealdel ligger omsøkt parsell innenfor område avsatt til landbruk- natur og friluftsformål (LNF-område). Dersom fradeling skal godkjennes må det gis dispensasjon fra bestemmelsene. I hht. PBL § 7 kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser dersom det foreligger særlige grunner for at dispensasjon kan gis.

Fylkeslandbruksstyret har i medhold av jordlovens § 12 godkjent fradelingen som omsøkt i Asak 5171/02.

Vurdering:

Som nevnt kan dispensasjon gis dersom det foreligger særlige grunner av en slik art at dispensasjon kan gis. Fra Black Design’s side er søknaden begrunnet med at firmaet er i sterk ekspansjon. For å betjene sine kunder tilfredstillende har firmaet behov for større lagerkapasitet.

Området som parsellen søkes fradelt fra, er i kommuneplan angitt som et mulig område for sentrumsutvikling.

Saksbehandler vurderer de oppgitte grunner slik at dispensasjon kan gis.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag fra rådmannen til endring:
Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M 34-95 tilrår Levanger kommune…….  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med endring foreslått i møtet enstemmig vedtatt.

PUK-124/02 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M 34-95 tilrår Levanger kommune at Trude Hynne gis tillatelse til deling av eiendommen Sandberg nordre, gnr. 32 bnr. 1 i Levanger kommune i samsvar med søknad.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Trude Hynne gis tillatelse til deling av eiendommen Sandberg nordre, gnr. 32 bnr. 1 i Levanger kommune i samsvar med søknad.

Vedlegg:

1.      Søknad fra Trude Hynne datert 13.10.2002   side 2, 3

2.      Kart.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3.      Oversendelsesbrev fra Teknisk saksbehandling 4. november 2002.

Saksopplysninger:

Trude Hynne søker om fradeling av en parsell på ca. 3 dekar av eiendommen Sandberg nordre gnr. 32 bnr. 1 i Levanger kommune. Parsellen skal brukes som tilleggstomt for lagerbygg til Vevle eiendom AS.

Eiendommen Sandberg nordre ligger ved fylkesvei 111 øst for Skogn sentrum. Eiendommen er etter jordregisteret på 324 dekar. Av dette er 279 dekar fulldyrket, 30 dekar beite og resten annet areal. Driftsformen er korn og ammekyr. Husa er gode.

Parsellen ligger lengst sør på eiendommen og grenser inntil tomta 32/219 og 37/19 og skal være tileggsjord til disse. Parsellen er fulldyrket jord. Tomta 32/219, 37/19 er fra før 5,2 dekar og er brukt av Vevle Eiendom AS som leier ut til Black Design AS, begge selskapene eies 100% av Frode Vevle. Black Design AS driver en gros virksomhet med gaveartikler her.

Etter at Vevle Eiendom AS etablerte seg på Skogn i 1998 har omsetningen økt fra 23 mill. kr. til ca. 62 mill. kr. Kapasiteten på eksisterende lager er nå sprengt, noe som i følge Frode Vevle går ut over effektiviteten. For å tilfredsstille kundene ønsker han å utvide lageret med ca. 1000 kvm.

Saken skal behandles etter Jordlova av 12.05.1995 og avgjøres av fylkeslandbruksstyret. Plan- og utviklingskomiteen skal uttale seg i saken.

Vurdering:

Jordlova gir et generelt forbud mot deling av landbrukseiendom. I henhold til jordlovas § 12 kan det gis samtykke til deling dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning som eiendommen kan gi. Det skal videre tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven og hensynet til kulturlandskapet.

Rundskriv M 34/95 ”Omdisponering og  deling” gir nærmere retningslinjer for tolkingen av §12. Det siteres: ”Som eksempel på samfunnsinteresser kan nevnes idrettsanlegg, industritiltak, sysselsetting, kulturhensyn etc. Kan slike tiltak ikke løses tilfredsstillende på annen måte, vil det foreligge samfunnsinteresser av stor vekt.

I dette tilfellet taler samfunnsinteressene for at det skal gis tillatelse til deling. Levanger kommune ønsker å legge til rette for næringsvirksomhet i kommunen og bidro i 1998 til at Vevle Eiendom AS og dermed Black Design AS etablerte seg på eiendommen 32/219, 37/19. Etableringen av Black Design AS i Levanger har gitt positive ringvirkinger i form av en del arbeidsplasser. Det er derfor viktig å bidra til videreutvikling av bedriften.

Deling er ut fra rundskriv M 34/95 ikke forsvarlig ut fra hensynet til eiendommens avkastning, da delingen  minker ressursene på gården. Det vil ikke føre til driftsmessige ulemper for landbruket i området, da arealet ligger helt i ytterkant av eiendommen Sandberg nordre. Kulturlandskapet vil bli påvirket av at det blir satt opp et nytt lagerbygg, men ikke mer enn man må påregne i et sentrumsområde.

Ut fra dette er det naturlig å tilrå samtykke til fradelingen av maksimalt 3 dekar.

<<sakliste | vedtak
<<>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^