Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Sak 20/03
<<sakliste
<<>> | vedtak

JAN S. SANDSØR - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SANDSØRA - GNR 346 BNR 1, YTTERØY

Saksansvarlig: 
Asbjørn Eriksen

Arkiv:  L33 

Arkivsaknr: 2002007107

Objekt: 346-001

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

LANDBRUKSSJEFEN

12.12.02

ATV

077/02

Plan- og utviklingskomité

12.02.03

AER

020/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i PBL § 7 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og PBL § 17-2 (forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet mot sjø).

Søknad fra Jan S. Sandsør om fradeling av tomt for eksisterende bygning på eiendommen Sandsøra, gnr 346 bnr 1, Ytterøy, godkjennes under forutsetning at tomta begrenses til 1,2 da i rektangulær form, 40 x 30 meter, ved at tomtegrense  mot nord følger privat veg ca 40 m og grense mot øst følger parallelt med husvegg i avstand 4 meter i lengde ca 30 meter.

Vedlegg:

1. Uttalelse fra Jan S. Sandsør datert 22.01.03  side 2

2.  Situasjonskart (påtegnet tomtestørrelse fra søker)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3. Søknad om rekvisisjon datert 05.11.2002  side 2

4.  Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavd. datert 20.12.2002

5. Uttalelse fra Fylkeskommunen avd. for samfunnsutv. og miljø datert 03.12.2002

Saksopplysninger:

Jan S. Sandsør har i rekvisisjon datert  05.11.02 søkt om fradeling av parsell på ca 1,5 da. for tomt for eldre fraflyttet bolig (opprinnelig bygd ca 1742) på eiendommen Sandsøra, gnr 346 bnr 1, Ytterøy. Bakgrunnen for omsøkte fradeling er ønsket om å selge boligen som fritidsbolig til noen som ønsker å restaurere den, samt tilføre hovedbruket kapital for videre drift og investeringer (jfr. rekvisisjon og vedlegg fra søker).

Omsøkt areal ligger i område B5 som i kommuneplanens arealdel er LNF-område, og hvor spredt fritidsbebyggelse kan tillates etter bestemte regler. Boligen ligger i tillegg innenfor 100-metersbeltet mot sjø.

                        

Saken er derfor oversendt Fylkesmannens miljøvernavd., Fylkeskommunens avd. for samfunnsutvikling og miljø til uttalelse. I tillegg er saken oversendt kommunens enhet for landbruk til behandling i hht. jordloven.

I januar 2000 ble det også oversendt søknad fra Jan S. Sandsør til ovennevnte for uttalelse til søkers ønske om restaurering og endring av eksisterende bolig til fritidsbolig. Søknaden ble ikke realitetsbehandlet (trukket), men i uttalelser fra fra Fylkesmannens miljøvernavd. ble det frarådd fradeling, først og fremst på bakgrunn av at det ikke forelå noen vurderinger av hvordan strandområdene på Ytterøy skulle utnyttes. Ytterøyutvalget har mottatt tilskudd til gjennomføring av et områdetiltaksprosjekt som bl.a. antagelig vil ta opp denne problemstillingen. Det vites ikke hvor langt dette arbeidet er kommet.

Fylkeskommunens avd. for samfunnsutvikling og miljø (tidl. RUA) har i denne uttalelsen som ved forrige ingen innvendinger til fradelingen, men minner om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminneloven § 8 dersom noen treffer på freda kulturminner under det videre arbeide samt at kommunen plikter å sende søknad om riving eller endring av byggverk til Fylkeskommunen 4 uker før søknaden avgjøres.

Vedrørende Fylkesmannens miljøvernavd. sin uttalelse vises det til kommunens brev av 17.01.2000 til Fylkeskommunen ved innhenting av uttalelse ved forrige søknad om fradeling hvor det står som følger: ”Vi har store betenkeligheter med å kunne godkjenne søknaden. Dette beror på at Sandsørtangen og området omkring er et av områdene på Ytterøy som bør vurderes som friområde. En omdisponering til fritidsbolig vil etter vårt syn privatisere området mer enn det tilhører hovedbruket”.

I uttalelse datert 20.12.2002 opprettholder Fylkesmannens miljøvernavd. støtte til kommunens syn og uttrykker at en fradeling vil privatisere området pga. sin beliggenhet i dette aktuelle friområdet.  Miljøvernavd. er av den oppfatning at den beste løsningen vil være å finne et bruksområde til bygningen som kan kombineres med bruken av området som friområde.

Dersom en slik kombinasjonsløsning ikke finnes fraråder miljøvernavd. en fradeling før det er gjennomført en samlet vurdering av hvordan strandområdene på Ytterøy skal utnyttes.

Vurdering:

Søker ønsker fradeling for å selge bygningen til noen som vil og har ressurser til å ta vare på den. Et salg kan tilføre bruket noe kapital for videre drift.

I dispensasjonssaker som gjelder fradeling i LNF-områder, kreves det tillatelse til fradeling både etter PBL § 7 og 63, og etter jordloven § 9 og 12. Dersom dispensasjon skal gis må det foreligge ”særlige grunner”. Den bestemmelse som skal fravikes skal i denne saken veies opp mot de argumenter søker selv har anført som dispensasjonsgrunn.

I tillegg gir PBL § 17-2 forbud mot deling av eiendom innenfor 100-metersbeltet. Ettersom  søknaden gjelder fradeling av tomt for eksisterende bygning finner plan- og byggesakssjefen ingen grunn til å avslå fradeling ut fra dette forhold, men vedtaket betinger dispensasjon.

Enhet for landbruk har behandlet søknaden i forhold til jordloven og godkjent fradelingen i møte 16.12.02 sak 77/02. (side 2)

Fylkesmannens miljøvernavd. har skissert en løsning som går på å finne et bruksområde til bygningen som kan kombineres med bruken av området som friområde, og dersom en slik kombinasjonsløsning ikke finnes fraråder miljøvernavd. en fradeling.

Saksbehandler vurderer dette slik at boligen vil bli stående med fortsatt bygningsmessig forfall. Det er heller ikke kjent at det finnes interessenter, verken privat eller offentlig, som ønsker å bruke midler på en bygning som blir liggende på søkers eiendom. 

Søker hevder selv å ikke ha økonomi til å restaurere omtalte bygning. I utgangspunktet er dette i lovens forstand ingen ”særlig grunn”.  Plan- og byggesakssjefen finner likevel å kunne gi dispensasjon i denne saken da det vurderes som viktig å kunne ta vare på bygningen. Arealet rundt bygningen kan begrenses  til 40 x 30 meter (1200 m2) ved at tomtegrense  mot nord følger privat veg ca 40 m og grense mot øst følger parallelt med husvegg i avstand 4 meter i lengde 30 meter.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^