Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03 - Sak 22/03
<<sakliste
<<>> | vedtak

LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON

Saksansvarlig: 
Alf Birger Haugnes

Arkiv:   

Arkivsaknr: 2003000690

Objekt:  

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

12.02.03

ABH

022/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Arbeidet med revisjon av ”Definisjon av bykjerne – avlastningsområde” legges inn under delprosjekt ”Strategisk plan – Fra idégrunnlag til forpliktelse” i Cittaslowprosjektet.

2.        Opplegg for arbeidet gjennomføres som vist i saksframlegg og i h.h.t. vedtatt delprosjekt for Cittaslow. Frist 01.04.03.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

-          Levanger sentrum, Definisjon av bykjerne – avlastningsområde, vedtatt av kommunestyret i møte 03.04.02, sak 19/02.

-          Notat vedr. videreføring og organisering av forprosjekt Cittaslow, datert 08.01. 2003.

Saksopplysninger:

I møte den 20.11.02, sak 119/02, ba komitè for plan og utvikling om en ny vurdering av fylkesplanens definisjon av sentrums- og avlastningsområde som egen sak. Vedtaket ble gjort i forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen for tomt Lidl.

Kommunestyret behandlet definisjonen av bykjerne – avlastningsområde i møte 03.04.02.

Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak var:

·         Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder vedtatt ved Kgl. Res. 8. januar 1999 og som trådte i kraft 1. februar 1999.

·         Fylkesplan 2000 - 2003.

I fylkesplanen er det tatt inn retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i forbindelse planbehandling etter plan- og bygningsloven.

Forslag til reguleringsplan var i strid med kommunestyrets og fylkesplanens vedtatte definisjoner av sentrums- og avlastningsområde.

Formannskapet vedtok i møte 16.01.03, sak 008/03 vedr. videreføringen av Cittaslow-prosjektet at 1 av 6 delprosjekter skulle være Strategisk plan – Fra idégrunnlag til forpliktelse. I det notat som fulgte denne saken, er PUK’s vedtak om definisjon av bykjerne - avlastningsområde tatt inn i beskrivelsen av prosjektet. Her heter det bl.a.: PUK har i forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen for Lidl-etableringen, bedt administrasjonen se nærmere på avgrensningen av sentrumsområdet og avlastningsområde. Innhold i disse områdene bør sees i sammenheng med de aktiviteter vi ønsker skal være i sentrum for å skape ”liv og røre”/aktiviteter.

Første del av prosjektet er tenkt gjennomført ved bruk av 3-4 arbeidsseminarer hvor politikere og næringsliv etc. deltar. I følge mandatet skal rapporten fra delprosjektet foreligge 01.04.03.

Vurdering:

Definisjonen av bykjernen – avlastningsområde bør vurderes uavhengig av Lidl-etableringen. En endringen av definisjonen av bykjerne – avlastningsområde bør skje gjennom en prosess hvor både politikere, næringslivet i Levanger og fylkeskommunen deltar. Fylkeskommunens deltakelse bl.a. med bakgrunn i at definisjonen er en konkretisering av fylkesplanen.

Rådmannen vil anbefale at det skisserte opplegg og framdrift som beskrevet i delprosjektet Strategiplan – Fra idégrunnlag til forpliktelse blir fulgt. Dette innebærer forhåpentligvis en god prosess rundt arbeidet med en slik definisjon av bykjernen - avlastningsområdet og at forskjellige etableringer blir sett i en større sammenheng m.h.t. utvikling av et attraktivt og levende sentrum.

Rådmannen vil anta at en slik prosess også er viktig for det standpunkt både fylkeskommunen og fylkesmannen tar til en eventuell endring av definisjonen for bykjernen – avlastningsområdet. Det er lagt opp til en svært stram og ambisiøs tidsplan for delprosjektet med ferdigstillelse allerede 01.04.03. Dette har sin bakgrunn i at dette delprosjektet også vil måtte gi viktige og nødvendige innspill til andre delprosjekt.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^