Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 30.04.03 - Sak 54/03
<<sakliste
<<>> | vedtak

RESTAURERINGSFONDET 2002

Saksansvarlig: Hilde M. Røstad

Arkiv: K1-

Arkivsaknr: 2003002419

Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM/PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

30.04.03

HMR

054/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Formannskapet godkjenner at kr. 437.862,- av fondsmidlene for 2002 overføres for bruk i 2003, jfr. Vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum, §5.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2002:

1.        Musikkens hus BA, Kirkegata 16, kr. 25.000,-

2.        Olav Floan, Kirkegata 22, kr. 20.000,-

3.        Levanger kommune, Kirkegata 11, kr. 50.000,-

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §38.

Vedlegg:

1.        Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, fylkeskonservatoren datert 11.02.03.  side 2

2.        Vedtekter for fon til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3.        Søknad med vedlegg fra Jan I. Kjøren, datert 01.10.02

4.        Søknad med vedlegg fra Musikkens Hus BA, datert 12.11.02

5.        Søknad med vedlegg fra Olav Floan, datert 13.05.02

6.        Søknad med vedlegg fra Levanger kommune, datert 22.10.02

7.        Søknad med vedlegg fra Erling Thorhus, datert 12.11.02

Saksopplysninger:

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 5 søknader. Søknadene har vært forelagt Fylkeskonservatoren i samsvar med fondets vedtekter.

I følge vedtektene kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Fondet har nå en størrelse på 5,9 mill. Rentene for 2002 utgjør kr. 382.958,-, 90 % av rentene utgjør kr. 344.662,-. I tillegg ble kr. 188.200,- av fondsmidlene for 2001 overført til bruk i 2002. Samlet beløp som er til disposisjon for utdeling er derfor kr. 532.862,-.

Etter som det ved årets tildeling er få gode søkere, anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter kan det søkes Formannskapet om overføring av ubenyttede midler for bruk neste år.

Vurdering:

Musikkens hus BA, Kirkegata 16:

Styret i Musikkens hus ønsker å utbedre inngangspartiet og nedre del av sørveggen, veggen mot Levanger stadion. Bordkledningen på nedre del av ytre sørveggen er i dårlig stand og må skiftes ut. Samtidig med dette arbeidet ønsker styret å endre dagens inngangsparti i den samme sørveggen, slik at den blir tilbakeført i opprinnelig stand.

 

Bilde 1 Kirkegata 16 i dag                                                                 Bilde 2 Kirkegata 16 før 1897

Fylkeskonservatoren har følgende merknader: Detter er et godt, og godt dokumentert prosjekt som bør støttes.

Bygget er et flott sveitserstilhus fra 1878. Bygget er et av få bygg i sentrum som overlevde siste bybrann. Bildet ovenfor viser hvordan inngangspartiet har vært. Inngangspartiet er en viktig deltalj på bygningen. Dette er et prosjekt som absolutt bør støttes. Ved utførelsen må detaljene vektlegges. Prosjektet er kostnadsberegnet til 32.000. Under fortusetning av at detaljene vektlegges anbefaler vi et tilskudd på kr. 25.000,-,

Jan I. Kjølen, Jernbanegata 34 b

Ønsker å bytte ut eksisterende husmorvinduer til sidehengslete vinduer med midtsprosse. Boligen er oppført på slutten av 1940-årene og hadde opprinnelig sidehengslete vinduer med midtpross (se bilde nedenfor).

Jernbanegata 34b før siste skifting av vinduer - klikk for større foto 

Bilde 3 Jernbanegata 34b før siste skifting av vinduer                Bilde 4 Jernbanegata 34b før skifting av vinduer

Jernbanegata 34b etter siste skifting av vinduer - klikk for større foto

Bilde 5 Jernbanegata 34b etter siste skifting av vinduer

Fykeskonservatoren har følgende merknader (uttalelsen ble skrevet før vinduene ble skiftet): Mener det er viktig også å ta vare på den opprinnelige karakteren i noen bygninger fra forrige århundre, også fra midten og slutten av perioden. Det er hus fra like før og etter 2. verdenskrig som er utsatt for fasadeendringer og ombygginger. Det er derfor fint å kunne bevare noen eksempler med originale detaljer. Dette gjelder vinduer og dører, men også panel og taktekking. Med forbehold om at dette stemmer i denne aktuelle saka, kan vi støtte søknaden.

Arbeidet er kostnadsberegnet til 139.700,-. Det er viktig også å ta vare på noen hus fra denne tidsperioden. Detaljene må imidlertid være ”originale”. Det hjelper lite med riktige vinduer dersom omrammingen er feil. Vinduene er allerede skiftet. Her er det brukt profilerte lister over og under vinduene, samt knekter under overstykkene. Dette er en type omramming som ikke er forenelig med hus fra slutten av 1940-tallet. Vi finner derfor ikke å kunne anbefale tilskudd.

Olav Floan, Kirkegata 33

Prosjektet omfatter utvidelse av butikklokaler i kjeller og 1. etasje, samt nye leiligheter i 2. og 3. etasje. Samlet utgjør nye gulvareal ca. 270 m2 fordelt på 4 plan. Tilbygget er ferdigstilt.

Bilde 6 Kirkegata 33

Fylkeskonservatoren har følgende merknader: (Har vurdert restaureringen av hovedbygget) Bygningen framstår som en vakker og velstelt bygning. Det ser ut til at prosjektet allerede er gjennomført. Vår tvil når det gjelder dette prosjektet går på detaljeringen av arbeidene, bl.a. vinduene, som burde vært av tradisjonell type. Bygningen er et fint innlslag i sentrumsmiljøet i Levanger.

Kirkegata 33 er et fint innslag i bymiljøet i Levanger. Noen detaljer har gått tapt i restaureringer, likevel fremstår bygningen i dag som vakker og veltstelt. I år 2000 ble bygningen bygd til, det er dette tilbygget det nå søkes om midler til. Det ble søkt om tilskudd til samme tilbygg i 2000. På grunn av stor søknadsmasse ble søknaden avslått, søknader om restaurering/tilbakeføring ble prioritert. Byggekostnadene for tilbygget var på 3.7 mill.kroner. For nybygg kan det gis tilskudd til merkostnadene for fasademessig utforming og materialbruk. Her vil det ikke være snakk om de helt store merkostnadene. For å honorere den gode tilpasningen anbefaler vi et tilskudd på kr. 20.000,-.

Levanger kommune, Kirkegata 11, Levanger skole, den gamle middelskolen

Det søkes om tilskudd til å skifte eksisterende vinduer av gammel type i dette bygget. Det søkes om tilskudd til å skifte 9 stk. vinduer, samt en ytterdør. Ytterdøren er allerede skiftet.

  Fasade mot nord - klikk for større foto Dør som er skiftet - klikk for større foto

Bilde 7 Fasade mot nord                                                                            Bilde 8 Dør som er skiftet

Fylkeskonservatoren har følgende merknader: Dette er et godt prosjekt. Vi har ingen merknader her.

Middelskolebygget (”Gulbygget”) fra 1878 et også et av få bygninger i Levanger sentrum som ikke brant under siste bybrann. De fleste vinduene er tidligere skiftet, det er laget gode kopier. Det søkes nå om tilskudd til å skifte 9 stk. vinduer og en ytterdør. Kostnadene for arbeidet erberegnet til kr. 180.000,-. Vinduene er ikke råtne, de ønskes skiftet av energimessige årsaker. Et alternativ til å skifte vinduene er å restaurere dem. Vi anbefaler et tilskudd på kr. 50.000,-.

Erling Thorhus, Sjøgata 38

Det søkes om tilskudd til å reparere fortauet, hellelegging.

Bilde 9 Sjøgata 38

Fylkeskonservatoren har følgende merknader: Huset ligger midt i ei rekke med bevaringsverdige hus. Med snø på fortauet var det vanskelig å vurdere ideen om nytt dekke på fortau ut fra dets dårlige tilstand: Uavhengig av dette, fortjener denne fine husrekka et fint fortau. Søknaden gjelder andre forhold enn det som oftest gis tilskudd til, men det er ei vurdering vi ikke ser grunn til å mene noe om.

Arbeidet er kostnadsberegnet til kr. 12.000,-. Reparasjon av fortau er ikke av de tiltak det normalt gis tilskudd til. Vi finner derfor ikke å kunne anbefale tilskudd.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^