Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 21.01.04 - Sak 14/04
<<sakliste
<<>> | vedtak

IRIS ANITA LØVÅS - TILBYGG TIL BOLIG PÅ EIENDOMMEN NORDSIVEGEN 33 - 002-170 - KLAGE

Saksansvarlig: Hilde M. Røstad Arkiv:  GNR-002-170, K2-L42

Arkivsaknr: 2003002800

  Objekt:  232-003

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

21.01.04

HMR

014/04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 243/03 opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og byggesakssjefen i sak 243/03. Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:

1.        Oversiktskart.

2.        Plan- og byggesakssjefens sak 243/03   side 2, 3

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3.        Klage på vedtak i sak 243/03 (referert i saksfremlegget).

4.        Merknad fra nabo datert 26.01.03 (referert i sak 243/03).

5.        Byggemelding mottatt her den 23.04.03.

6.        Brev til Løvås datert 13.05.03.

7.        Brev til Løvås datert19.03.03.

8.        Brev til Løvås datert 03.01.03.

Saksopplysninger:

Det ble registrert at det var utført byggearbeid (tilbygg) på eiendommen Nordsivegen 33 uten at det var levert byggemelding med nabovarsel. Som praksis er i slike saker ble tiltakshaver tilskrevet, og bedt om å komme med byggemelding. Den 23.04.03 mottok vi byggemelding. Til byggemeldingen kom det merknad fra nabo (referert i sak 243/03). På grunn av at tilbygget kom 1.96 meter fra nabo i det nærmeste hjørnet ble saken behandlet som en søknad om dispensasjon fra PBL §70.2 (krav om min. 4 meter til nabogrense).

Plan- og byggesakssjefen fattet den 13.10.03 (sak 243/03) følgende vedtak:

”Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens §70.2 for oppføring av tilbygg til bolighus avslås (PBL §7).”

I klagen fra tiltakshaver står blant annet følgende:

”Undertegnede vil med dette brevet påklage vedtak i sak 243/03 (mottatt 17.10.03). Det søkes om dispensasjon fra §70 i plan- og bygningsloven for plassering av tilbygg nærmere grense enn 4 meter. Avstand til felles grense blir 1.96 meter fra det hjørnet som ligger nærmest nabogrensen. Tilbygget er en veranda med tak over og i tillegg er verandaen innkledt med trevegger og vinduer, en slags form for vinterhage. Avstanden mellom verandaen og naboens bolighus er ca. 11 meter, slik at kravet til 8 meters avstand er oppfylt. En kan heller ikke se at avstanden på ca. 11 meter ikke er tilstrekkelig for å sikre lys og luft mellom bygningene. Når det gjelder brannsikkerheten mellom byggene er etter undertegnedes syn ca. 11 meter tilstrekkelig. Hvis eier av Nordsivegen 36 skulle bygge ut sitt hus, slik at anstandene mellom byggene blir under 8 meter, er undertegnede villig til å oppgradere tilbygget slik at brannkravene blir ivaretatt. En håper på positiv behandling og at klagen blir tatt til følge.”

Vurdering:

Tiltakshaver grunngir klagen med at avstanden til naboens bolighus er ca. 11 meter, at derfor kravet til 8 meter mellom bolighus er tilfredstilt. Han mener også at 11 meter er nok for å sikre luft og lys mellom bygningene. Han er villig til å oppgradere tilbygget slik at brannkravene blir ivaretatt dersom at nabo skal bygge til og avstanden mellom byggene blir under 8 meter.

TF §7-26, bestemmelser av brannvernhensyn:

I følge teknisk forskrift §7-26 står det at det skal være min. 8 meter mellom bygg med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggene. Når dette tilbygget har ”vanlige” vinduer og ligger nærmere enn 4-meter fra grensen mot nabo, gir det restriksjoner på naboeiendommen. Vi ser at tiltakshaver er villig til å oppgradere bygget slik at brannkravene blir ivaretatt dersom nabo skal bygge ut. Det er imidlertid ikke mulig gjennom Plan- og bygningsloven å pålegge nåværende tiltakshaver restriksjoner i en fremtidig byggesak til nabo. 

PBL §70, avstand til nabogrense:

PBL §70 har krav om at det skal være min. 4 meter til nabogrense. Bestemmelsen er satt av brannvernhensyn og for å sikre luft- og lys mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse. Nabo vil bli berørt av at det blir mindre avstand mellom bygg (innsyn etc.). Tilbygget gir imidlertid små endringer av sol- og lysforhold på naboeiendommen.

I henhold til Plan- og bygningslovens §7 skal det foreligge særlige grunner for at det skal kunne gis dispensasjon.

Rundskriv H-20/95 fra kommunal- og arbeidsdepartementet sier blant annet følgende om dispensasjon:

”Uttrykket ”særlige grunner”  må ses i forhold til de offentlige hensyn som skal ivaretas gjennom bygningslovgivningen. Nabomessige hensyn kan også komme inn ved bygningsmyndighetenes behandling. I den enkelte dispensasjonssak må det ut i fra intensjonene i vedkommende bestemmelse foretas konkret og reell  vurdering av de faktiske forhold i saken. Foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav være oppfylt..”

 I denne saken er vi sterkt tvilende til om det foreligger særlige grunner som kan gi grunnlag for dispensasjon. De grunner tiltakshaver oppgir gjelder en rekke eiendommer. Dersom det foreligger særlige grunner skal ”fordelene for utbygger” vurderes opp mot ”ulempene en slik utbygging vil gi for naboer og omkringliggende miljø.” På grunn av noe tvil med hensyn til om det foreligge særlige grunner vil vi vurdere fordelene for utbygger opp mot ulempene for nabo

Dersom det gis dispensasjon anbefaler vi at det gis dispensasjon på det vilkår at den delen av bygningen (tilbygget) som ligger nærmere nabogrense enn 4 meter må ha brannmotstand min. EI30. Dette for at tilbygget ikke skal legges branntekniske restriksjoner på naboeiendommen.

Nabo vil bli berørt av at det blir redusert avstand mellom bygg. Kommunen praktiserer en streng holdning til å gi dispensasjon fra PBL §70 av hensyn til naboene. Fordelene for utbygger er vurdert opp mot ulempene for nabo. Etter en samlet vurdering anbefaler vi at det ikke gis dispensasjon fra PBL §70

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^