Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 17.03.04 - Sak 41/04
<<sakliste
<<>> | vedtak

RESTAURERINGSFONDET 2003

Saksansvarlig: Hilde M. Røstad Arkiv:  K1-242, K2-L00

Arkivsaknr: 2003006579

  Objekt: 

Saken avgjøres av: PUK/FOR

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

17.03.04

HMR

041/04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kr. 364.123,-  av fondsmidlene i 2003 overføres for bruk i 2004, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum §5.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2003:

1.        Reidar Barstad, Jernbanegata 17B, tilbakeføring                                         kr. 100.000,-

2.        Erling Thorhus, Sjøgata 38, nytt gjerde mellom Sjøgata 38 og 40             kr. 0,-

3.        Kenneth Pettersen, Sjøgata 32A, skifting av tak                                        kr. 20.000,-

4.        Robert Hojem, Jernbanegata 24A, tilbakeføring                                          kr. 60.000,-

5.        Terje Rekkebo, Håkon den godes gate 5, restaurering                              kr. 120.000,-

6.        Marit Røberg, Jernbanegata 39, skifting av kjellervinduer                         kr. 10.000,-

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 Vedlegg:

1.        Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeskonservatoren, datert 26.01.04.

2.        Vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3.        Søknad med vedlegg fra Reidar Barstad, Jernbanegata 17B  side 2         datert 06.10.03.

4.        Søknad med vedlegg fra Erling Thorhus, Sjøgata 38                                  datert 04.10.03.

5.        Søknad med vedlegg fra Kenneth Pettersen, Sjøgata 32A                         datert 21.09.03.

6.        Søknad med vedlegg fra Terje Rekkebo, Håkon den godes gate 5   side 2        datert 15.10.03.

7.        Søknad med vedlegg fra Robert Hojem, Jernbanegata 24A   side 2, 3      datert 13.10.03.

8.        Søknad med vedlegg fra Marit Røberg, Jernbanegata 39  side 2               datert 10.10.03.

Saksopplysninger:

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader. Søknadene har vært forelagt Fylkeskonservatoren i samsvar med fondets vedtekter.

I følge vedtektene kan 90% av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Fondet har nå en størrelse på 6.1 mill. kroner. Rentene for 2003 utgjør kr 262.512,-, 90% av rentene utgjør kr 236.261.-.  I tillegg ble kr. 437.862,- av fondsmidlene for 2002 overført til bruk i 2003. Samlet beløp som er til disposisjon for utdeling er derfor kr. 674.123,-.

I henhold til vedtektenes §9 kan det søkes om støtte til følgende:

q       Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak, i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.

q       Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil.

q       Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter.

I vår vurdering har vi lagt vekt på å premiere de som virkelig har gjort en god tilbakeførings-/restaureringsjobb. I år var det søknader fra 3 store  restaurerings/ tilbakeføringsprosjekt som har blitt bra utført. Vi har dessuten lagt stor vekt på Fylkeskonservatorens vurderinger.

Etter som det ved årets tildeling er kun 6 søkere anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter kan Formannskapet avgjøre slike søknader.

Vurdering:

Reidar Barstad, Jernbanegata 17B, tilbakeføring

Jernbanegata 17B før restaurering                                             Jernbanegata 17B etter restaurering     

Jernbanegata 17B før forrige fasadeendring - klikk for større foto

Jernbanegata 17B før forrige fasadeendring

Det dreier seg om en større ombygging der bygningen tilbakeføres til det utseende den hadde for vel 60 år siden. Resultatet har blitt svært bra. Hvis vi skal trekke fram noe negativt, må det være at omrammingene over vinduene i 1. etasje har blitt noe underdimensjonert i forhold til originalen. Merkostnadene for tilbakeføring i forhold til ”normal” restaurering er stipulert til ca. 110.000,-.

Vi anbefaler et tilskudd på 100.000,-

Erling Thorhus, Sjøgata 38, Nytt gjerde mellom Sjøgata 38 og 40

Gammelt gjerde - klikk for større foto 

Gammelt gjerde                                                                    Nytt gjerde

Prosjektet er gjennomført på en tilfredsstillende måte. Materialene til nytt gjerde koster kr. 6000,-. Vi mener at dette tiltaket kommer innenfor det som må regnes som ”vanlig vedlikehold” og må bekostes av tiltakshaver selv.  

Vi anbefaler at det ikke gis tilskudd her.

Kenneth Pettersen, Sjøgata 32A, skifting av tak

Før skifting av tak                                                                                                      Etter skifting av tak

Det er skiftet tak fra bølgeblikk til Decratak (svart). Arbeidet er kostnadsberegnet til kr. 55.000,-. Løsningen er akseptabel i og med at dette er en ferdigkjøpt løsning, og dermed i samsvar med det huset har hatt før, og de kvalitetene som særmerker dette strøket.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 20.000,-.

Robert Hojem, Jernbanegata 24A, tilbakeføring

Jernbanegata 24A før restaurering - klikk for større foto

Jernbanegata 24A før restaurering                                              Jernbanegata 24A etter restaurering

Bakfasaden før restaurering viser blant annet originale vinduer - klikk for større foto

Bakfasaden før restaurering viser blant annet originale vinduer

Dette prosjektet er et eksempel på en renovering med vilje til å oppnå best mulig resultat med moderne standardmaterialer. Aldersverdien bevares i formen og fjernvirkningen. Det er dokumentert utfgifter på kr. 122.000,-. Robert Hojem fikk i restaureringsfondet år 2000 et tilskudd på kr. 40.000,-. På grunn av hele 16 søknader dette året ble utbetalingene relativt små, det er imidlertid mulig å søker restaureringsfondet i flere år.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 60.000 (til sammen med tilskudd gitt i år 20000 blir det kr. 100.000,-)

Terje Rekkebo, Håkon den godes gate 5, restaurering

Håkon den godes gate 5 før restaurering                                Håkon den godes gate 5 etter restaurering            

Her er det gjennomført en restaurering på en bygning som Fylkeskonservatoren var innstilt på å godta ble revet. Det som nesten var ”en ruin” har blitt en flott gammel bygård. Et mønstereksempel på restaurering. Proporsjoner og detaljer er godt ivaretatt. Det er dokumentert utgifter på kr. 144.655,-.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 120.000,-

Marit Røberg, Jernbanegata 39, skifting av kjellervinduer

Jernbanegata 39

Det søkes om skifting av 7 stk. kjellervinduer. Kostnadene er beregnet til kr. 34.050,-. De eksisterende kjellervinduene er karakteristiske, det er derfor viktig at de nye vinduene blir mest mulig lik eksisterende vinduer. Det er viktig at vinduenes størrelse og form beholdes. Normalt bør skifting av enkelte vinduer komme under ”vanlig vedlikehold”, som bør bekostes av tiltakshaver selv. I dette tilfellet mener vi det kan gis et mindre beløp som belønning for at det skiftes til vinduer mest mulig lik eksisterende.

Under forutsetning av at de vinduene som det skiftes til har stor likhet med eksisterende vinduer anbefaler vi et tilskudd på kr. 10.000,-

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^