Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 08.12.04 - Sak 102/04
<<sakliste
<<>> | vedtak

ROGER LARSEN - RIVING AV GAMLE BYGNINGER/OPPSETTING AV NYTT UTHUS/ANNEKS PÅ EIENDOMMEN - 080-009

Saksansvarlig: Torbjørn Sirum

Arkiv:   GNR-080-009

Arkivsaknr: 2004001711

Objekt:     

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

08.12.04

TSI

102/04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser gis ikke dispensasjon for planlagte tiltak på eiendommen Forsøket II, gnr. 80 bnr. 9, Levanger.

Søknad om rammetillatelse for tiltak avslås.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra mottatt dato av dette vedtaket. 

Vedlegg:

1. Kartutsnitt i målestokk 1: 5000.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Plan- og byggesakssjefen mottok 11.03.04 rammesøknad fra Roger Larsen om planlagt utbygging av eiendommen Forsøket II ved Nesvatnet, Ronglan. På eiendommen står i dag tre bygninger som ønskes revet og erstattet med ei ny hytte ( 50 m2)  , uthus (22 m2) og naust. Eiendommen Forsøket II har et areal på 3831 m2.

Opprinnelsen til denne eiendommen er noe spesiell. Eiendommen ble i sin tid godkjent fradelt i sak 2591/89 fra eiendommen Forsøket, gnr. 80 bnr. 5. Bakgrunn for denne godkjenning var i forbindelse med skjønnet for ny E 6 på strekningen Ronglan – Åsen. Skjønnet gikk ut på at eiendommen Forsøket som hadde et areal på ca. 8 mål skulle deles i to ved at vegvesenet innløste arealet nord for bebyggelsen som utgjorde ca. 3000 m2 beite/dyrka mark og 800 m2 udyrka mark, mens resterende areal med bestående bygninger ble opprettet som egen eiendom.

Opprinnelig eier av Forsøket var Trondhjems Iscompaniet som kjøpt arealet i 1911 og eiendommen ble helt fram til ca. 1960 brukt i forbindelse med isopptaking  fra Nesvatnet om vintrene. Hovedbygningen som fortsatt står igjen på eiendommen ble bygd som et hus for de som arbeidet der. I 1989 ble Forsøket II overtatt av Einar Myhre som benyttet eiendommen til fritidsbolig og som i mars i år ble kjøpt av Roger Larsen.

Eksisterende bygninger består av tidligere hus for arbeidere, uthus og naust og er i følge søker i meget dårlig forfatning.

I Levanger kommunes arealplan er området hvor eiendommen ligger avsatt til LNF- formål, sone A. I bestemmelsene til planen står følgende:

” Spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring samt fritidsbebyggelse er ikke tillatt.”

Videre står for områder langs vassdrag og sjø:

” Det er generelt forbud mot bygging og fradeling i 100- metersbeltet langs sjø og vassdrag. Unntatt for dette er bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning tilknyttet landbruk og mindre vesentlige utvidelser på annen bebyggelse.”

I henhold til kommuneplanens bestemmelser og plan- og bygningslovens § 7. tredje ledd er søknaden oversendt til Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/ miljøvernavdelinga, Nord- Trøndelag Fylkeskommune v/ avd. for samfunnsutvikling og miljø, enhet for Landbruk, Jernbaneverket og Statens Vegvesen til uttalelse/ behandling før søknaden om dispensasjon fra arealplanen tas opp til behandling av kommunen.

I brev datert 05.04.04 har Jernbaneverket følgende kommentarer til søknaden:

” En evt. tillatelse til dispensasjon vil innebære at tiltakshaver gis anledning til å benytte planovergangen beliggende på km. 67.546. Dette er en usikret jordbruksovergang med sporadisk bruk. Skiltet hastighet på strekningen er 130 km/t. En tillatelse til dispensasjon vil øke bruken av planovergangen og faren for at publikum vil kunne komme inn på sporet som følge av endret bruk av eiendommen vil øke. 

Planovergangene er en sikkerhetsrisiko og Jernbaneverket Region Nord legger årlig ned ca. 50 planoverganger og bruker ca. 20 millioner kr årlig på å sanere disse kryssingspunktene. Økt trafikk over usikrede planoverganger er å anse som et skritt i feil retning og er derfor uønsket.

På bakgrunn av ovennevnte vil vi fraråde dispensasjon i saken.

Etter det vi kan se av det vedlagte kartmateriale er avstanden fra jernbanesporet til nærmeste bygning ca. 26 – 28 meter. Vi minner om at det ved denne type tiltak nærmere spormidt enn 30 meter, skal søkes Jernbaneverket om dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene ( jfr. JBL’s § 10) før tiltaket evt. kan igangsettes.

Vi ber om å bli holdt orientert om vedtaket i saken”

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/ miljøvernavdelinga har i brev datert 15.04.04 bl.a. følgende merknader:

” Fra miljøvernavdelinga:

Miljøvernavdelinga anbefaler kommunen om å sette vilkår til en eventuell dispensasjon ved at gamle bygninger som skal erstattes med nye blir revet og at bygningene ikke plasseres nærmere vassdraget enn tidligere.

Fra landbruksavdelingen:

Landbruksavdelingen har ingen merknader til søknaden.”

Enhet for landbruk har i brev datert 29.04.04 uttalt følgende:

”Vurdering:

Det er landbruksareal ( jord og skog) på begge sider av hyttetomta. Arealene tilhører 2 forskjellige landbrukseiendommer med adkomst over jernbanelinja.

Det er viktig at et nytt bygg ikke fører til ulemper for adkomsten til de nevnte landbruksarealer. Ellers kan en ikke se andre viktige moment som et nytt bygg kan føre til vedr. ulemper for landbruksmessig drift i området.”

Nord- Trøndelag fylkeskommune har i brev datert 03.06.04 bl.a. uttalt følgende:

” Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Det er heller ikke påvist konflikt med kulturminner fra nyere tid. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles til de som skal foreta arbeidet.”

Statens Vegvesen v/ trafikksikkerhet/ vegforvaltning har i brev datert 07.10.04 skrevet følgende:

” Omsøkte eiendom har lovlig adkomst fra kommunal veg. Dette var forhold som oppsto i forbindelse med bygging av ny Ev 6 i området.

Dersom søker vil vurdere adkomst via avlingsveg som går parallelt med jernbanen ( tar av ved undergangen på kommunevegen) vil vegvesenet være villig til å yte tilskudd opp mot kr. 15.000,- til dette. Det er da en forutsetning at dagens ordning opphører.”    

Vurdering:

Eiendommen Forsøket II ligger i et området som i følge kommunens arealplan er avsatt til LNF- formålt, sone A. I tillegg ligger hele eiendommen innenfor 100- metersbeltet langs sjø og vassdrag. Søknad om planlagt utbygging på eiendommen må derfor behandles som dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser.

I vurderingene om hvorvidt dispensasjon skal gis eller ikke, er det om uttrykket ” særlige grunner” sagt at det ikke må foreligge helt spesielle grunner, men og at det ikke skal være kurant å få dispensasjon. Utrykket særlige grunner må ses i forhold til de offentlige hensyn planlovgivningen skal ivareta. Dispensasjonssøknaden skal vurderes opp mot hva arealplanen og bestemmelsene er ment å ivareta, hvilke ulemper/ fordeler en dispensasjon vil medføre for omkringliggende naboer og for tiltakshaver osv. 

De særlige grunner som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn. I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reel vurdering av de faktiske forhold i saken. Selv om særlige grunner foreligger, har ingen rettskrav på å få dispensasjon.

Plan- og byggesakssjefen har vurdert søkers ønske om å bygge anneks/ uthus og senere hytte på eiendommen Forsøket II, at eiendommen er bebygd og de senere årene har vært benyttet til fritidsformål til å være særlige grunner. I henhold til § 7 i plan- og bygningsloven har søknaden vært sendt til uttalelse til berørte statlige myndigheter. Av disse har også Jernbaneverket hatt søknaden til uttalelse. Jernbaneverket frarår kommunen å gi dispensasjon på grunn at adkomsten til eiendommen må skje ved kryssing via en usikret planovergang, med de faremomenter dette medfører. De øvrige høringsinstansene har stort sett ingen merknader til at dispensasjon blir gitt, dette vurdert ut fra de lovverk / fagområder disse skal ivareta.   

Selv om eiendommen har lovlig adkomst fra kommunal veg på øvre side av E6 og via kryssing av E6, så er dette vurdert til å være en svært dårlig gangadkomst. Vegvesenet har i sitt brev foreslått at søker vurderer adkomst via avlingsveg som går parallelt med jernbanen og i den forbindelse tilbudt søker et tilskudd på kr. 15.000. Søker har i telefonsamtale med kommunen avvist dette forslaget og ønsker å opprettholde dagens adkomst. Dette blant annet med bakgrunn i at det fra enden av avlingsvegen og til eiendommen blir ca. 380 m langt og som i sin helhet må gå over privat eiendom.

Plan- og byggesakssjefen har vurdert alle momenter i saken grundig og kommet fram til å anbefale at dispensasjon ikke bør gis. Dette med spesielt vekt på Jernbaneverkets sin uttalelse. Særlig argumentet med at en dispensasjon vil øke bruken av planovergangen og at faren for at publikum vil kunne komme inn på sporet har plan- og byggesakssjefen stor forståelse for. Eiendommen har heller aldri formelt vært godkjent til fritidsformål og i någjeldende kommuneplan er arealet avsatt til LNF- formål. Videre har det i den senere tid fra vegvesenet sin side blitt antydet nye planer for dagens E 6 mellom Åsen og Skogn, blant annet med utvidelse til tre feltsveg eller midtdelere som vil gjøre det enda farligere å krysse E6.

Summen av ulempene med å gi dispensasjon er vurdert til å være vesentlige større enn fordelene.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^