Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 08.12.04 - Sak 103/04
<<sakliste
<<>> | vedtak

KIRKEGATA 32, LEVANGER - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

Saksansvarlig: Torbjørn Sirum

Arkiv:   GNR-315-020

Arkivsaknr: 2004000039

Objekt:     

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

08.12.04

TSI

103/04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 158/04 opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og byggesakssjefen i sak 158/04. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:

1. Plan- og byggesakssjef sak 158/04  PDF

2. Brev datert 27.07.04 fra Svein L. Røsten   side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3. Søknad om rammetillatelse datert 01.12.03.

4. Brev datert 30.03.04 fra Elvehavnbygg AS.

5. Brannsynrapport datert 19.06.03 vedr. Kirkegata 32.

Saksopplysninger:

I sak 158/04 (vedlegg 1) ble det av plan- og byggesakssjefen gjort følgende vedtak:

” Med hjemmel i plan- og bygningsloven og delegasjonsbestemmelsene av 30.01.02 godkjennes rammesøknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

1. Ulovlig bygd leilighet i 2. etasje godkjennes ikke, på grunn av at den ikke har tilfredstillende rømningsveg i tilfelle brann.

2. Innsatt vindu i brannvegg mot tomtegrense må fjernes og åpning må gjenmures slik at veggen igjen oppfyller kravet til brannvegg.

3. Videre  bruk av tidligere lagerlokale må opphøre og leiligheten må tilbakeføres til lagerlokale igjen.

Siv. ing. Peter Hognestad gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen for de bygningsmessige endringer.”

I brev datert 27.07.04 (vedlegg 2) har eier av Kirkegata 32 skrevet blant annet følgende:

” Jeg kjøpte eiendommen med tro på at Levanger og Kirkegata 32 kunne by på flere fremtidige muligheter for utvikling av eiendommen med bakgrunn i reguleringer av Levanger sentrum som en ny og spennende handel og næringssentrum.

Så langt har eiendommen gitt meg kun store skuffelser helt i fra kjøpets første måneder, med ulike oppsigelser og feil i salgsdokumenter etc. Dette vedrører ikke dere, men velger å ta dette med i  et helhetlig syn.

Deretter ble eiendommen gjennomgått av brannansvarlige personer og det har kommet fram en lang rekke pålegg og manglende godkjennelser av eiendommens innredning. Som person har jeg alltid stor egeninteresse for at mine eiendommer alltid skal være 100 % i orden og alltid utbedre de pålegg som måtte finnes. Arbeidet med utbedring av pålegg vedr. brann etc. er nærmest allerede ferdig og vil kunne godkjennes og inspiseres i løpet av en 6 mndrs. tid. 

Når det gjelder leilighet i bakgård i 2. etg. hadde jeg befaring sammen med en av Deres saksbehandlere og vi kom frem til at dette skulle være en kurant sak så fremt vi tok hensyn til klassifisering av vinduer og dører etc. og de pålagte brannforskrifter. Den gang ble det ikke gitt signaler om noe annet.

Følgende påklages i deres vedtak og ber om at saken blir tatt opp på nytt.

1. Bebygd leilighet i 2. etg. gis brukstillatelse eventuelt midlertidig brukstillatelse og benytter nåværende og samme rømningsveg som de i Fokus bygget (over til Kirkegata 28 hvor takhøyde er ca. 2.5 meter,

eventuelt inntil dette blir bebygd. Har for øvrig ikke mottatt nye tegninger fra eiere av Kirkegata 30 og deres planer. Sist så var det ikke bebygd på indre platå mot Kirkegata 30, men på parkeringsplass i Håkon den godes gate 15, og således fri passasje mellom disse.

2. Vindu mot Kirkegata 30 kan opprettholdes dersom  det skiftes til godkjent kvalifisert brannklasse ( midlertidig) inntil de riktige godkjente planer for Kirkegata 30 er godkjent. Evnt. gjenmures hvis nybygg.

3. Leilighet gis midlertidig brukstillatelse inntil riktige planer foreligger for Kirkegata 30 og 28 samt Håkon den godes gate 15, med bruk av nåværende rømningsveg over platå i Fokus Bank bygget og Kirkegata 28. Det kan i tillegg settes opp stige ned til bakkenivå slik at Fokus Bankbygget har fra de øvre etasjer og ned på platå. Kostnaden tar jeg.

Siv.ing. Peter Hognestad vil etter sin ferie oversende søknad om midlertidig brukstillatelse med bakgrunn i de samme forbedringer, og frem til en riktig plan for hele område med godkjennelse av kommunens riktige etater.

Jeg ønsker å samarbeide og komme frem til gode løsninger i samarbeid med dere og de andre eiere. Med og oppnå best mulig sikkerhet for personer og eiendommer, og da må alle som besitter eiendom i disse områdene som ligger så tett løse dette med å tilpasse rømningsveger i felles retninger. Dette er vel noe kommunen kan pålegge de enkelte eiere enn det at hver enkelt eier må søke om skriftelig tillatelse til å få springe over taket når det er livstruende situasjoner.

Det er viktig som dere sier at brannsikring og rømningsveger tas på alvor med høy prioritet og opprettholdes slik bebyggelsen i Levanger er.”

Vurdering:

Plan- og byggesakssjefen har vurdert den innkomne klage og kan ikke se at den inneholder noe vesentlig nytt som ikke var kjent da saken ble behandlet forrige gang.

Dat kan likevel være på sin plass å kommentere noen av punktene som framkommer i klagen. I sak 158/04 ble det gitt rammetillatelse under visse forutsetninger for bygningsmessige endringer i Kirkegata 32.

Ulovlig bygd leilighet i 2. etasje ble ikke godkjent på grunn av at den ikke har tilfredstilende rømningsveg i tilfelle brann. Det ble videre skrevet at plan- og byggesakssjefen kunne ta opp saken til ny vurdering, såfremt det kunne framlegges skriftelig avtale om bruk av nabotakene som rømningsveg og at det fra nabotakene er muligheter for å komme trygt ned på bakkenivå. I tilegg ble innsatt vindu i brannvegg mot tomtegrense krevd fjernet og at åpning ble gjenmurt slik at veggen igjen oppfyller kravet til brannvegg.

Videre at bruk av tidligere lagerlokale som leilighet må opphøre og leiligheten må tilbakeføres til lagerlokale igjen. Resten av rammesøknaden ble godkjent.

Tiltakshaver har ikke framlagt avtale om bruk av nabotak, men mener isteden at det er kommunen som kan pålegge de enkelte eiere å gi slike tillatelser. Dette har kommunen ingen hjemmel til å pålegge eiere av nabotomtene til og som også nevnt i saksfremlegget i sak 158/04 har flere av naboeiendommen utbyggingsplaner som vil umuliggjøre en slik rømningsveg.

Det er videre i klagen skrevet at det vil oversendes søknad om midlertidig brukstillatelse etter ferien, men dette har ennå ikke skjedd. Det er heller ikke søkt om igangsettingstillatelse for de bygningsmessige arbeidene som ble godkjent i resten av rammesøknaden og som det ut ifra klagen kan forstås er allerede igangsatt. 

Plan- og byggesakssjefen har etter nøye vurderinger av alle momenter i saken kommet fram til å anbefale at vedtak i sak 158/04 opprettholdes. Dette med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 158/04 opp imot bestemmelsene i plan- og bygningsloven og i reguleringsplanen for Levanger sentrum.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^