Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 08.12.04 - Sak 105/04
<<sakliste
<<>> | vedtak

STRATEGISK KULTURPLAN - 1. GANGSBEHANDLING

Saksansvarlig: Arild Pettersen Arkiv:   K1-453

Arkivsaknr: 2004006703

  Objekt:     

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

08.12.04

APE

105/04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til Strategisk kulturplan for Levanger kommune 2005 – 2010 legget ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

Strategisk kulturplan for Levanger kommune 2005 - 2010  PDF (0,9MB)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

Under arbeidet med Forny 2001, var et av delprosjektene Kulturstrategier for Levanger kommune. Rapporten foreslo noen kortsiktige strategier, men anbefalte at det ble laget en strategisk kulturplan som kunne sette kommunens mangfoldige kulturliv inn i en kulturpolitisk og samfunnsmessig sammenheng.

Enhet for kultur har nå - i dialog med enkeltpersoner, lag og foreninger innenfor kulturlivet i kommunen - utarbeidet utkast til en slik plan. Til grunn for planen ligger et bredt kulturbegrep. Planen er ment å presentere verdigrunnlag, mål, strategier og hovedsatsingsområder for perioden 2005 til 2010. Som tillegg til planen vil det bli utarbeidet en handlingsplan som er knyttet opp mot budsjettet og som  revideres årlig.

Vurdering:

Etter vår vurdering er planen nå så gjennomarbeidet at det er tid for å legge den ut til offentlig ettersyn.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^