Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 16.02.05 - Sak 26/05
<<sakliste
<<>> | vedtak

GAUTE BARSTAD - MELDING OM TILTAK - NAUST FOR FRILUFTSBÅTER MED TILBEHØR- GNR. 323 BNR. 1

Saksansvarlig: Torbjørn Sirum Arkivr:  GNR-323-001

Arkivsaknr: 2004006626

  Objekt:    

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

16.02.05

TSI

026/05

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I følge Levanger kommunes arealplan er området hvor planlagt tiltak ønskes plassert, avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, jfr. § 7, § 17- 2 og § 20 – 6 i plan- og bygningsloven. Søknaden om oppføring av naust avslås.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra mottatt dato av dette vedtaket.

Vedlegg:

1. Situasjonskart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Søknad om naust datert 03.11.04.

3. Brev datert 15.11.04 fra Oddrun Laugsand og Sæbjørn Veiteberg, merknad til nabovarsel.

4. Brev datert 26.11.04 fra Gaute Barstad, vedr. merknader til nabovarslet.

5. Brev datert 22.11.04 fra enhet landbruk.

6. Brev datert 09.12.04 fra Nord- Trøndelag fylkeskommune v/ avd. for samfunnsutvikling og miljø.

7. Brev datert 13.12.04 fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/ miljøvernavdelingen.

8. Brev datert 24.01.05 fra Gaute Barstad, tilleggsopplysninger til søknaden.

Saksopplysninger:

Plan- og byggesakssjefen mottok 04.11.04 søknad om oppføring av naust på eiendommen Barstad nedre, gnr. 323 bnr. 1, Ytterøy. Naustet er planlagt med grunnflate 40 m2.

Området hvor naustet er planlagt, er i henhold til kommuneplanen for Levanger avsatt til LNF- formål, sone B 5. I bestemmelsene til planen for områder langs vassdrag og sjø står følgende:

” Det er generelt forbud mot bygging og fradeling i 100 – metersbeltet langs sjø og vassdrag. ”

I henhold til kommuneplanens bestemmelser og plan- og bygningslovens § 7. tredje ledd er søknad om dispensasjon oversendt Fylkesmannen i Nord- Trøndelag v/ miljøvernavdelingen, Nord- Trøndelag fylkeskommune v/ avd. for samfunnsutvikling og miljø og enhet landbruk, Innherred samkommune.

Enhet landbruk har i brev datert 22.11.04 uttalt bl. a. følgende:

” I forhold til jordloven har derfor landbrukssjefen ingen merknader til bygging av naust slik det er søkt om i søknad datert 02.11.2004 fra Gaute Barstad.”

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har bl. a. følgende merknader til søknaden:

” Tiltaket betinger dispensasjon fra både kommuneplanens arealdel og fra byggeforbudet i 100- metersbeltet langs sjøen og må derfor behandles etter PBL, § 7. En eventuell dispensasjon betinger at det må foreligge særlige grunner i saken som veier så tungt at de hensyn som er forsøkt ivaretatt gjennom arealdelen og 100 – metersbeltet oppveies. Vi kan ikke se at det foreligger slike tunge grunner i saken.

Omsøkte tomt ligger i et overgangen mellom kulturlandskapet helt ned til sjøkanten og en strandstrekning som er tilnærmet urørt. Noe lengre sør står et par eksisterende naust.

Kommuneplanens arealdel har en streng holdning til spredt bebyggelse i dette området og vi anbefaler at kommunen følger denne i forhold til slike enkelt stående tilfeller. En eventuell dispensasjon ut fra generelle begrunnelser vil lett skape presedens. Vi anbefaler derfor at kommunen søker å finne en alternativ lokalisering i tilknytning til eksisterende naust.”

Nord- Trøndelag fylkeskommune har i sitt brev datert 09.12.04 uttalt bl.a. følgende:

”Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Det er heller ikke påvist konflikt med kulturminner fra nyere tid. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Likevel kan det fortsatt ligge upåviste, freda kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. derfor vil vi minne om aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminneloven § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videreformidles videre til de som skal gjøre arbeidet.”

I brev datert 15.11.04 fra Oddrun Laugsand og Vebjørn Veiteberg er bl.a. følgende merknader til utsendt nabovarsel:

”Av den medsendte søknaden framgår det at adkomst til planlagt naust er tenkt lagt til også vår del av den private vegen ned til Barstadsjøen. Vi vil få bemerke at store deler av vegen ned til Barstadsjøen ligger på vår eiendom. Dette er en privat veg, og denne er for oss en meget viktig skogsveg. Vegen er i dag kun brukt til drift av jord og skog, foruten at vi ikke har nektet de som har naust hos oss å kjøre traktor ned til disse, dog uten at rettigheter skal opparbeides gjennom dette. Det er ikke aktuelt for oss å gi utvidete tillatelser til å benytte denne vegen. Vi har allerede, i forbindelse med traktorkjøring ned til naust, mottatt klager på at vegen er i dårlig stand. Men for vår bruk som skogsveg er den tilfredsstillende, og vi ønsker ikke å pådra oss, gjennom å gi tillatelser til å bruke vegen til andre formål, å komme i en situasjon der noen stiller krav til oss angående bruken/ vedlikeholdet av denne vegen.

Omsøkte naust har ingen adkomst. Det er ikke aktuelt for oss å tillate at adkomsten til det planlagte naustet blir lagt langs vår del av vegen ned til Barstadsjøen.”

I brev datert 26.11.04 har Gaute Barstad lagt ved kopi av utdrag av jordskifterettsbok nr. 14 for Innherad jordsk. sokn. vedrørende jordskiftesak på Barstad gnr. 322 og Barstad lille gnr. 323 i Levanger herred.

I følge disse dokumentene mener søker å ha tinglyst vegrett for adkomst til sin eiendom Barstad nedre, gnr. 323 bnr. 1 over eiendommen Barstad gnr. 322 bnr. 1.

Søker har videre i brev datert 24.01.05 kommet med bl.a. følgende tilleggsopplysninger til søknaden:

” Hovedbegrunnelsen for oppsett av naust er at 323-6 er kjøpt som fritidseiendom med tanke på rekreasjon og friluftsinteresser. Geografisk er det rikelig med muligheter både på sjø og land som ikke er belastende på området. De nærmeste fastboende 323 –1 Barstad nedre bor ca. 1 km fra strandområdet og ikke har utsyn mot dette, bør ha en mulighet for trygg oppbevaring av båt og utstyr når dette ikke er i bruk. Det er praktisk umulig og ta dette heim etter hver bruk. Av forsikringsmessige krav skal dette oppbevares forsvarlig, og da er det nødvendig med naust for å ha dette innelåst. Ved eventuelt avslag på søknaden, vil det vanskeliggjøre at 323-6 kan bruke sjøen som tiltenkt. Bygging av naust i tilknytning til eksisterende er ikke aktuelt. Se merknad til nabovarsel fra 322-1.

Topografi i området gjør at naustet ikke er til hinder for almen ferdsel eller friluftsinteresser.”

Vurdering:

Planlagt naust på eiendommen Barstad nedre ligger i et område som ifølge kommunens arealplan er avsatt til LNF- formål, sone B 5. I tillegg ligger tomta innenfor 100- metersbeltet langs sjø og vassdrag. Søknaden om planlagt naust må derfor behandles som dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og plan- og bygningslovens § 17 – 2.

I fra eierne av Barstad gnr. 322 bnr. 1 er det skrevet at omsøkte naust på eiendommen Barstad nedre, gnr. 323 bnr. 1 har ingen adkomst. Det er heller ikke aktuelt for eierne av Barstad å tillate at adkomsten til det planlagte naustet blir lagt langs deres del av vegen ned til Barstadsjøen. Søker hevder på sin side at eiendommen Barstad nedre har tinglyst rett til adkomst over eiendommen Barstad.

I plan- og bygningslovens § 95 nr. 2 første ledd heter det at kommunen ved avgjørelse av søknad om tillatelse til tiltak må se til at arbeidet ikke vil stride mot bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven.  Motsetningsvis framgår at kommunen i utgangspunktet ikke har plikt til å vurdere privatrettslige forhold ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis.    

I den omstendighet at tillatelse til tiltak blir gitt, ligger at det ikke fra plan- og bygningslovgivningens side er noe til hinder for at arbeidet utføres i samsvar med søknaden og tillatelsen. Det tas som tidligere nevnt ikke standpunkt til om privatrettslige forhold kan være til hinder for at arbeidet utføres.

På generelt grunnlag er det fra Justisdepartementet antatt at selv om det reises privatrettslige innsigelser mot byggesøkerens rett til å gjennomføre byggearbeidet, vil kommunen i utgangspunktet ha rett og plikt til å avgjøre byggesøknaden uten å ta standpunkt i konflikten. Departementet er imidlertidig enig med Kommunal- og arbeidsdepartementet at i saker der det er klart at søkeren ikke har eller vil få noen rett til å disponere eiendommen, må kommunen kunne avvise saken. Dersom det er uklart om byggsøkeren har rett til å disponere grunnen, vil det derfor naturlig at kommunen ber nærmere opplysninger. Men det kan her i tilfelle bare bli tale om en begrenset undersøkelsesplikt. Er forholdet fortsatt tvilsomt, må kommunen derfor som nevnt kunne avgjøre saken uten å ta stilling til den privatrettslige tvisten. Men i så fall bør dette framgå av tillatelsen at den gjelder forholdet til plan- og bygningsloven.

Plan- og byggesakssjefen har vurdert klagers innsigelser opp imot ovenforstående og de dokumenter som er framlagt av søker vedrørende vegrett og vil ikke avvise på bakgrunn av dette å behandle selve byggesøknaden. Det gjøres oppmerksom på at det ikke tas stilling til den privatrettslig tvisten.

Det følger av plan- og bygningsloven § 7 at kommunen kan gi dispensasjon fra arealplanen dersom  ”særlige grunner” tilsier dette. Søker har altså ikke noe rettskrav på dispensasjon. Det følger av ordlyd og forarbeider at slik tillatelse bare skal gis i unntakstilfeller. Problemstillingen blir derfor hvorvidt det foreligger slike ” særlige grunner” i denne saken som kan gi grunnlag for å dispensere fra kommuneplanens arealdel.

Uttrykket ” særlige grunner” må forstås på bakgrunn av de offentlige hensyn planlovgiving skal ivareta, jf. Ot. prp. nr. 56 (1984 – 85). Dette vil i første rekke være areal- og ressursdisponeringshensyn, for eksempel når vurderingen av arealbruken er endret etter at planen er utarbeidet eller at tidsfaktoren tilsier at man ikke bør avvente en planendring. Ut fra nyere rettspraksis legges til grunn at vurderingen av om det foreligger særlige grunner hører inn under kommunens frie skjønn, jf. dom av Agder Lagmannsrett av 10.05.2004.

 Ved avgjørelsen av om det foreligger ” særlige grunner” skal det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold i saken. Dersom det ut fra kommunens vurdering anses å foreligge en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon kan dette gis.

Plan- og byggesakssjefen har vurdert søkers ønske om å bygge naust på eiendommen Barstad nedre til å være særlige grunner.  I henhold til § 7 i plan- og bygningsloven har søknaden vært oversendt til  uttalelse til berørte statlige myndigheter. Av disse har Fylkesmannen i Nord –Trøndelag v/ miljøvernavdelingen frarådd kommunen å gi dispensasjon ut fra at det ikke foreligger tunge særlige grunner i saken. Det er videre sagt at en eventuell dispensasjon ut fra generelle begrunnelser vil lett skape presedens og anbefaler kommunen å finne en alternativ lokalisering i tilknytning til eksisterende naust. Søker har i brev datert 24.01.05 avvist forslaget til en alternativ lokalisering. De øvrige høringsinstansene har stort sett ingen merknader til at dispensasjon blir gitt, dette vurdert ut fra de lovverk/ fagområder disse skal ivareta.

Plan- og byggesakssjefen har vurdert alle momenter i saken og kommet fram til å anbefale at dispensasjon ikke bør gis. Dette med spesielt vekt på Fylkesmannen i Nord- Trøndelag sin uttalelse. Særlig argumentet med at en dispensasjon ut fra generelle begrunnelser vil lett skape presedens for liknende saker har plan- og byggesakssjefen stor forståelse for. De ”særlige grunner” som søker  har angitt, betraktes ikke til å være så tungtveiende at dispensasjon bør gis.

Det kan videre nevnes at det i løpet av året er planlagt å sette igang et arbeid med å få utarbeidet et forslag til ny kommunedelplan for Ytterøya. Blant annet vil Ytterøy – utvalgets forslag til forvaltningsplan bli sentralt i dette arbeidet. I en framtidig kommunedelplan for Ytterøya vil arealbruken etter en grundig helhetsvurdering bli fastsatt, noe som kan åpne for felles byggeområder for naust.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^