Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 20.04.05 - Sak 43/05
<<sakliste
<<>> | vedtak

RESTAURERINGSFOND 2004

Saksansvarlig: Hilde M. Røstad

Arkiv:   K1-242, K2-L00

Arkivsaknr: 2004005970

Objekt:     

Saken avgjøres av: PUK/ FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

20.04.05

HMR

043/05

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kr 31.228,- av fondsmidlene i 2004 overføres til 2005, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum §5.

Kr. 200.000,- benyttes til stedsutvikling, jfr. K.sak 041/04, pkt. 4.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2004:

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Vedlegg:

1.        Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, fylkeskonservatoren datert 22.03.05  side 2, 3, 4, 5

2.        Vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3.        Søknad med vedlegg fra Thorhus datert 01.10.04

4.        Søknad med vedlegg fra Christensen datert 15.10.04

5.        Søknad med vedlegg fra Hellesø datert 10.10.04

6.        Søknad med vedlegg fra Jensen datert 15.10.04

7.        Søknad med vedlegg fra Borge datert 15.10.04

8.        Søknad med vedlegg fra Engh datert 07.10.04

Saksopplysninger:

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader. Søknadene har vært forelagt Fylkeskonservatoren i samsvar med fondets vedtekter.

I følge vedtektene kan 90% av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”.

Fondet har nå en størrelse på 5,96 mill. kroner. Rentene for 2004 utgjør kr. 119.006,-, 90% av rentene utgjør kr. 107.105,-. Kr. 364.123,- av fondsmidlene i 2003 overført til bruk i 2004. I tillegg er til sammen kr. 60.000,- inndratt (Marit Røberg kr. 10.000 og Hattrem foto og reklame kr. 50.000,-). Samlet beløp som er til disposisjon for utdeling er derfor kr. 531.228,-.

I henhold til vedtektenes §9 kan det søkes om støtte til følgende:

·         Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler.

·         Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil.

·         Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter.

Fylkeskonservatorens uttalelse er tillagt stor vekt.

Ettersom det ved årets  tildeling kun er 6 søknader anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter kan Formannskapet avgjøre slike søknader. 

Vurdering:

Else Marie og Erling Thorhus – Restaurering/ tilbakeføring – Sjøgata 38

Klikk for større fotoKlikk for større foto

Slik ser bygget ut i dag                                                          Før restaureringen

Klikk for større foto

Slik var bygget opprinnelig

Eier er tidligere innvilget støtte fra restaureringsfondet. I 2001 fikk han kr. 40.000 til restaurering/ tilbakeføring og i 2004 fikk han kr. 2500,- for gjerde. Det søkes nå om ytterligere tilskudd. Huset ble bygd i 1897 etter siste bybrann. Boligen har alltid vært i 2 etasjer og er oppført i sveitserstil. Noe feil proporsjoner på vinduer (for lave vinduer). Kostnadene ved restaurering av boligen overstiger kr. 500.000, det meste av dette henføres til utvendige arbeider på huset. Med bakgrunn i ovennevnte vil vi ikke anbefale ytterligere tilskudd.

Vi anbefaler et tilskudd på kr.0,-.

Siri A. og Parker Christensen – Skifting av vinduer – Jernbanegata 30B

Klikk for større fotoKlikk for større foto

Detaljer fra omramming                                                                Opprinnelige tegninger

Boligen er oppført i 1934. Det søkes om støtte til vedr. skifting av vinduer på sør- og vestvegg. Søker har byttet ut eksisterende husmorvinduer med 2 og 3 fags vinduer, lik originalvinduene. Det er viktig å ta vare på noen hus også fra denne tidsperioden. Detaljene må imidlertid være ”originale”. De karakteristiske ”knektene” fra sveitserstilen hører ikke hjemme her. Det hjelper lite med riktige vinduer dersom omrammingen er feil. I restaureringsfondet 2001 fikk søker tildelt kr.30.000. Det ble da søkt om støtte til restaurering av samtlige vegger. Man har i senere tid foretatt en strengere vurdering av detaljutforming i slike saker. Med bakgrunn i feil omramming vil vi ikke anbefale ytterligere tilskudd.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 0,-

Nanna Simonsen Hellesø – tilbakeføring/ nye vinduer – Håkon den godes gate 14

Klikk for større fotoKlikk for større foto

Bygget i dag                                                                               Tegninger som viser planlagt fasadeendring

Bygningen er oppført i 1897. I 1971 ble nye, store vinduer satt inn i 1. etasje. Tillatelse til bruksendring av 1. etasje ble gitt i 2002, i ettertid ser en at dette var noe uheldig med hensyn på kommende miljøgate i sentrum. Det skal nå settes inn T-post vinduer i 1. etasje, slik det opprinnelig var. Fasadeendringen tilfredstiller vedtektenes krav vedr. tilbakeføring. Vi anbefaler derfor et mindre tilskudd. Kostnadene er beregnet til ca. kr. 70.000,-.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 20.000,-

Eli og Kjell Jensen – Restaurering/ tilbakeføring – Kirkegata 6B

Klikk for større foto

Klikk for større foto

Slik ser bygget ut i dag

Klikk for større fotoKlikk for større foto

Slik så bygget ut tidligere, etter 1939

Huset ble bygd i 1904 i jugendstil og bygd til i 1939. Arbeidene det søkes om midler til er ennå ikke utført. Huset ønskes tilbakeført til opprinnelig byggestil. Dette er et utfordrende prosjekt som har mulighet til å bli gjennomført på en god måte. Utfordringen blir å få tak i vinduer som både tilfredstiller støy og tidsriktig stil. Resultatet av restaureringen vil være svært avhengig av kvaliteten på detaljeringen. Dersom arbeidet blir gjort på en kvalitetsmessig god måte er dette et prosjekt som absolutt fortjener restaureringsfondets støtte. Et av prosjektene som er anbefalt av fylkeskonservatoren. Kostnadene vil bli ca. 350.000.

Vi anbefaler et tilskudd på 120.000, derav skal 20.000 gå til prosjektering.

Lars Borge – Restaurering/ tilbakeføring – Kirkegata 9

Klikk for større fotoKlikk for større foto

Etter restaurering                                                                             Før restaurering

Dette var opprinnelig et en-etasjes hus. Huset ble påbygd til 2 etasjer i 1911. Vi har ingen tegninger/ bilder av huset fra før og like etter påbygget i 1911. Sannsynligvis har bygget hatt flere stilarter gjennom tidene. Bygget er nå restaurert til sveitserstilen, en stil som var vanlig i Levanger sentrum rundt 1911. Noe feil proporsjoner (høyde) på vinduer i 1. etasje, ellers fremstår bygget i dag som en sveitserstil-bolig. Kostnadene ved restaureringen var ca. kr.120.000,- 

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 40.000,-

Arthur Engh – Restaurering/ tilbakeføring – Jernbanegata 31B

Klikk for større fotoKlikk for større foto

Etter restaurering                                                                             Før restaurering

Arbeiderbolig som er flyttet fra Sjøgata på 50-tallet. Boligen er ført tilbake til opprinnelig byggestil. Resultatet har blitt svært bra. Vinduene er spesialbestilt. Opprinnelig vindusstørrelse og enkle omramming er beholdt. Det er viktig at også arbeiderboliger blir tatt vare på, de er en viktig del av vår historie. Et av prosjektene som Fylkeskonservatoren har prioritert. Kostnadene ved restaureringen/ tilbakeføringen var ca. kr. 200.000,-.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 120.000,-

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^