Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 24.05.06 - Sak 30/06
<<sakliste
<<>> | vedtak

RESTAURERINGSFONDET 2005

Saksansvarlig: Hilde Røstad       

Arkivsaknr:   2005/9096 - /242

       

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 24.05.06 HMR

030/05

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2005:

Bymuseet i Levanger – restaurering og tilbakeføring av Sjøgata 12 til bilhistorisk museum kr. 47.500,-.

Frelsesarmeens eiendommer AS – rehabilitering og fasademessig tilbakeføring av eiendommen Håkon den godes gate 32A kr.47.500,-.

Legene Winter og Eggen - etablering av adkomstmulighet for funksjonshemmede på eiendommen Kirkegata 1 kr.0,-

Morten Aabakken – restaurering og tilbakeføring av eiendommen Jernbanegata 22A kr. 40.000,-.

Eiendomsselskapet Kirkegata 46 – restaurering og tilbakeføring av Kirkegata 46 kr.  11.781,-.

Vedlegg:

1

Uttalelse fra Fylkeskonservatoren  PDF

2

Vedtekter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad med vedlegg fra bymuseet i Levanger – restaurering og tilbakeføring av Sjøgata 12 til bilhistorisk museum
  2. Søknad med vedlegg fra arkitektkontoret Hellebust- og Meland AS på vegne av Frelsesarmeens eiendommer AS – rehabilitering og fasademessig tilbakeføring av eiendommen Håkon den godes gate 32A  PDF
  3. Søknad med vedlegg fra legene Winter og Eggen - etablering av adkomstmulighet for funksjonshemmede på eiendommen Kirkegata 1  PDF
  4. Søknad med vedlegg fra Morten Aabakken – restaurering og tilbakeføring av eiendommen Jernbanegata 22A  PDF
  5. Søknad med vedlegg fra eiendomsselskapet Kirkegata 46 – restaurering og tilbakeføring av Kirkegata 46  PDF

Saksopplysninger:

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 5 søknader. Søknadene har vært forelagt Fylkeskonservatoren i samsvar med fondets vedtekter. Den 10.02.06 ble det foretatt befaring av fylkeskonservatoren og kommunen.

I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum”.

Fondet har nå en størrelse på 6,18 mill. kroner. Rentene for 2005 utgjør kr 128.393,-, 90 % av rentene utgjør kr. 115.553.  Kr. 31.228,- av fondsmidlene i 2004 ble overført til bruk i 2005. Samlet beløp som er til utdeling er derfor kr. 146.781.

I henhold til vedtektenes §9 kan det gis støtte til følgende:

Vurdering:

Bymuseet i Levanger – restaurering og tilbakeføring av Sjøgata 12 til bilhistorisk museum

Hveding Auto etter restaurering - klikk for større foto

Hveding Auto etter restaurering

Bymuseet har under etablering et bilhistorisk museum i Sjøgata 12 (tidligere Hveding Auto). Det var virksomhet ved Hveding Auto så tidlig som i 1915. Verkstedet skal brukes som opplevelsessenter for byens historie knyttet til samferdsel. Museet vil fremstå med fotosamling, gjenstandssamling og kulturhistorie. Museet vil være av stor lokal og regional interesse, det er få slike bilverksteder tilbake i Norge.  Fylkeskonservatoren anbefaler søknaden, men ber om at det legges frem en oversikt over hvilke arbeider som er gjort og hva som står igjen med kostnader. Dette har nå Bymuseet fremlagt, totalkostnadene er beregnet til 318.000. Fylkeskommunen har støttet prosjektet med kr. 100.000,-. Det er beregnet egeninnsats for kr. 87.500,-. Det er gjort bygningsmesige arbeider og el-arbeider. Skifting av tak gjenstår. 

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 47.500,-

Arkitektkontoret Hellebust- og Meland AS på vegne av Frelsesarmeens eiendommer AS – rehabilitering og fasademessig tilbakeføring av eiendommen Håkon den godes gate 32A

Håkon den godes gate 32A - klikk for større       Håkon den godes gate 32A - klikk for større foto

Etter restaurering/ tilbakeføring                                                                                    Før restaurering/ tilbakeføring

Her er  det lagt stor vekt på å tilbakeføre gatefasaden til husets opprinnelige byggestil (sveitserstil). De gamle profilene på panel og listverk er kopiert. Vinduene er av samme størrelse og form som de opprinnelige. Tilbygget  er forsøkt tilpasset det gamle bygget så langt som mulig både når det gjelder proporsjoner og materialbruk, men det fremgår likevel av detaljeringen at dette er et nytt bygg. Merkostnadene for tilbakeføring til opprinnelig sveitserstil er beregnet til kr. 59.138,-. Fylkeskonservatoren anbefaler søknaden.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 47.500,-

Legene Winter og Eggen - etablering av adkomstmulighet for funksjonshemmede på eiendommen Kirkegata 1

Inngangsparti – Kirkegata 1 - klikk for større foto

Inngangsparti – Kirkegata 1

Både materialbruk og håndverksmessig utførelse skjemmer det fine inngangspartiet. Dette burde vært utført på en bedre måte. Fylkeskonservatoren anbefaler ikke søknaden.

Vi anbefaler et tilskudd på kr.0,-
 
Morten Aabakken – restaurering og tilbakeføring av eiendommen Jernbanegata 22A

Jernbanegata 22A - klikk for større foto                   Jernbanegata 22A - klikk for større tegning

Baksiden av huset i dag                                                                          Opprinnelige tegninger

På grunn av råteskade og problemer med støy er det ønskelig å skifte bordkledning og vinduer. Eierne ønsker samtidig å tilbakeføre Jernbanegata 22A så nær opp til opprinnelig byggestil som mulig. De ønsker at de i samråd med fylkeskonservatoren finner løsninger til materialvalg, vindusløsninger, profilering, listverk m.m. Totalkostnadene for dette er beregnet til 178.000,-

Det er ikke funnet eldre bilder av bygget, men det eksisterer tegninger av huset i byggesaksarkivet. Det er derfor sannsynlig at bygget så ut som tegningene ovenfor viser. Tegningene viser at bygget er bygd i jugendstil. Utfordringen her blir å få til en løsning som både tilfredstiller lydkravene og tidsriktig stil. Fylkeskonservatoren anbefaler søknaden.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 40.000. Dette under forutsetning av at arbeidet gjøres i samarbeid med Fylkeskonservatoren og kommunen for å finne best mulig løsning.

 
Eiendomsselskapet Kirkegata 46 – restaurering og tilbakeføring av Kirkegata 46

Kirkegata 46 - klikk for større foto         Kirkegata 46 - klikk for større foto

Fasade etter ombygging                                              Fasade før ombygging

I forbindelse med at 1. etasje er tatt i bruk som kontorlokale, er det skiftet til mindre vinduer, samme type som vinduene i 2. etasje. Når det først settes inn mindre vinduer, mener vi fasadeendringen er utført på en god måte. Fylkeskonservatoren anbefaler søknaden. Merkostnadene for tilbakeføring til samme type vinduer som i 1. etasje er beregnet til  21.844,-.
Vi anbefaler et tilskudd på kr. 11.781,-

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^