Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 28.03.07 - Sak 29/07
<<sakliste
<<>> | vedtak

1719/227/1 - VURDERING AV REGULERINGSSPØRSMÅL/PLANENDRING FOR Å TILRETTELEGGE FOR RORBUER/NAUST LANGS HOPLAFJORDEN

Saksansvarlig: Kirstine Karlsaune       

Arkivsaknr:   2006/9502 - /L12

       

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 28.03.07 KRKA

29/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Det frarådes oppstart av reguleringsplanarbeid for å endre fra naust til rorbuer/naust, innenfor reguleringsplan for Hopla hyttefelt, vedtatt 15.10.03.

Vedlegg:

1

Lyngstad Arkitekter AS – søknad datert 22.01.07 PDF

2

Forhåndshøring 16.11.06 PDF

3

Innspill del 1 (Ella Mari Wold, Randi Helland, Ann Elisabeth Rosmo) PDF

4

Innspill del 2 (Kurt Hvitsand, Kari Walther, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE Nett AS) PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

5    Reguleringsplan for Hopla hyttefelt, vedtatt 15.10.03.

6    Tidligere korrespondanse om rorbuer og størrelse på båtnaust.

Saksopplysninger:

Lyngstad Arkitekter AS har, med brev av 22.01.07, bedt om at grunneiers ønske om å omregulere et område i reguleringsplan for Hopla, fra naust til rorbuer/naust, vurderes av det faste utvalg for plansaker. Med dette ønsker grunneieren, Tore Haabeth, å tilrettelegge for annen næringsvirksomhet på gården, knyttet til turisme og reiseliv. Dette for å styrke næringsgrunnlaget på gården og bidra til bosetting og verdiskapning i området. Ifølge vedleggene dreier det seg om 2-4 rorbuer/naust. Det antydes å være relativt lite areal igjen av det som her er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og som egner seg for den standard og kvalitet som synes attraktivt.

Planen som ønskes endret er reguleringsplan for Hopla hyttefelt, vedtatt 15.10.03, hvor det er lagt til rette for 20 naust á 25 m2, langs en strekning på ca. 135 meter. Innenfor denne planen er det pr. 15.03.07 kun gitt tillatelser til oppføring av naust, i hht. gjeldende reguleringsplan. Arealet øst for denne strekningen, er regulert til småbåthavn (12.04.00), naust og småbåthavn (Strandplan 1978). I planen fra 2003 er det regulert en molo like vest for naustområdet.

Nordhallingen ovenfor eksisterende naustbebyggelse (lenger øst) er registrert som en prioritert viktig naturtype.

Aktuelle nasjonale resultatmål i St. meld. nr. 21 (2004-2005):

·         Miljøkvaliteter i landskapet skal sikres og utvikles gjennom økt kunnskap og bevisst planlegging og arealpolitikk.

·         Strandsonen skal bevares som verdifullt natur- og friluftsområde, og sikres god tilgjengelighet for allmennheten.

·         Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som ivaretar vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser.

·         Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk.

Stortingsmeldingen påpeker at det er stort utbyggingspress i strandsonen ved Trondheimsfjorden. Regjeringen utfordrer til en streng praksis ved behandlingen av plansaker i 100-metersbeltet. Hyttebygging bør unngås i områder med nasjonale interesser / langs vann og vassdrag (50–100 meters belte).

Fylkesmannen minner om at man skal ha en streng holdning til inngrep i denne sonen i Trondheims-fjorden, jfr. fylkesplanen for Nord-Trøndelag. Strandsonen i Åsenfjorden nevnes som spesielt utsatt.

- Den 12.07.05 ba Tore Haabeth om en forhåndsvurdering av muligheten for å omregulere et område godkjent for naustbebyggelse til å gjelde rorbuer, beregnet for utleie med det formål å styrke næringsgrunnlaget på gården. På bakgrunn av høringsuttalelse fra fylkesmannen, som frarådde omdisponering, frarådde kommunen å gå videre med saken.

- Den 04.04.06 søkte Tore Haabeth om å få endret maks størrelse på naust, fra 25 til 40 m2. Dette for å unngå plassmangel som følge av store båtstørrelser. I høringen frarådde både fylkeskommunen og fylkesmannen større naust. På bakgrunn av dette og de negative konsekvensene som sektormyndighetene påpekte, frarådde kommunen at det ble satt i gang arbeid med endring av reguleringsbestemmelsene. 

- Den 16.11.06 ba Lyngstad Arkitekter AS om forhåndsuttalelser til evt. omregulering fra naust til rorbuer/naust. De mottok 9 uttalelser. Disse er besvart i vedlegg 1. Merknadene gjaldt bl.a. samfunnssikkerhet (mulig issprenging i berg), rorbuer/ strandsoneproblematikk, allmennhetens tilgang til friluftsområder m.m., dårlig framkommelighet på adkomstveg grunnet parkerte biler/lite parkering, behov for bedre snuplass, flere eiere av fritidseiendommer lenger vest anser økt ferdsel og opphold som negativt på det topografisk sett lille/smale området. Hopla benyttes som badeområde.

Fylkesmannen fraråder endringen bl.a. fordi dette kan medføre naustarealpress i andre strandområder i nærheten.

Vurdering:

Forhold som taler for en lempeligere holdning til rorbuer/naust i dette området:

·         Området anses egnet for rorbuer/naust.

·         Lite konfliktfylt i forhold til allmenne interesser, fordi området pga. regulerte naust og topografiske forhold antas lite egnet/brukt for opphold i friluftslivssammenheng.

·         Utbygger ser for seg et mindre antall rorbuer (2-4).

·         En planendring kan tilrettelegge for at flere forhold løses på en god måte:

- Hvis nødvendig må evt. rasfare (issprenging) langs adkomstveg utredes nærmere.

- Legge inn arealer som sikrer allmennhetens adkomst til området ved sjøen.

- Sikre passasje forbi rorbuer/naust som gir folk tilgang til områder lenger vest.

- Aktuelt med tilknytning til kommunalt vann/avløp (høy standard attraktivt, miljømessig gunstig, unngår også konflikt mht. bading).

- Framkommelighet på adkomstveg, parkering, snuplass og renovasjon.

·         Tilleggsnæring til stedbunden næring. Utleie vil styrke næringsgrunnlaget på gården og bidra til fortsatt drift/bosetting. Lokal verdiskaping.

·         Turisme kan gi positive ringvirkninger for lokalt næringsliv.

Forhold som taler imot kombinerte rorbuer/naust i dette området:

·         Strandsoneproblematikk/strid med nasjonale, regionale og kommunale føringer. Da rorbu (tilrettelagt for opphold/overnatting) ikke er klarert gjennom arealplaner bør omdisponering vurderes i fht. pbl § 17-2 og kommuneplanens generelle forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø. Dvs. at konsekvenser for friluftsliv, biologisk mangfold og landskapshensyn må vurderes.

·         Rorbuer (på pilarer ute i sjøen), tilrettelagt for opphold/overnatting, vil i mye større grad virke privatiserende på strandsonen/nærområdet enn naust/båthus. Strand-områdene vil bli langt mindre tilgjengelige for allmennheten.

·         Bruken vil medføre større konsekvenser for biologiske mangfoldverdier.

·         Kombinasjonen rorbu/naust kan i volum (naust i 1. etg., rorbu i 2. etg.) bli vanskeligere å tilpasse til terreng/landskap. Mer ruvende i fht. adkomstveg og sjø, men sett fra syd kan det synes akseptabelt i forhold til bakenforliggende landskap.

·         Rorbu/naust representerer en byggestil det ikke har vært tradisjon for.

·         Omdisponering fra naust til rorbuer/naust kan medføre naustarealpress i andre strandområder i nærheten (hvis naust forbeholdes brukere av rorbu).

·         Bruken (utleie/kommersiell virksomhet) antas å ligge i grenseland mellom arealbruksformål for fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet. Det begrensede omfanget kan imidlertid tale for en noe lempeligere holdning i fht. avsatt arealbruksformål i kommuneplanens arealdel, som er fritidsbebyggelse. 

·         Økt parkeringsbehov kan medføre uønskede terrenginngrep (må sikres i plan).

·         Økt ferdsel/belastning på adkomstveg, kan medføre tyngre tilrettelegging over tid.

·         Rorbuer medfører en sterkere privatisering og nedbygging av strandsonen enn det vanlige hytter gjør. Prinsipiell avklaring ved rullering av kommuneplanens arealdel?

·         Problematisk hvis dette er starten på en trend som medfører at også annen naustbebyggelse i strandsonen blir omdisponert til rorbuer/hytter. Det antas økt etterspørsel over tid/større press på sjønære områder.

·         Kan medføre økt ressursbruk (energi).

·         Mottatte merknader, men søker mener det kan etableres akseptable løsninger.

Konklusjon

For å unngå økt press på sjønære områder og andre negative konsekvenser nevnt ovenfor, frarår vi at det startes opp planendring. Fylkesmannen har også frarådd planendring/omdisponering.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^