Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 25.04.07 - Sak 36/07
<<sakliste
<<>> | vedtak

RESTAURERINGSFONDET 2006

Saksansvarlig: Johannes Bremer       

Arkivsaknr:  2006/8355 - /242

       

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 25.04.07 JBR

36/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2006:

Bymuseet i Levanger – tilskudd til restaurering/ igangsetting av arbeiderboligen i Sjøgata 40 kr. 85.000,-.

GBO Eiendom as – tilskudd til skifting av tak på eiendommen Håkon den godes gate 5 kr. 0,-.

Ben Riala Glasskunst – tilskudd til restaurering og fornying av uteområde/ indre gårdsrom på eiendommen kirkegata 64 A/B kr. 69.539,-.

Anders Dalane – tilskudd til restaurering og tilbakeføring av fasade på eiendommen Kirkegata 25 kr. 0,-.

Borettslaget Kirkegata 13 – tilskudd til restaurering av vegg kr. 0,-.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Vedlegg:

1

Uttalelse til Restaureringsfondet 2006 fra fylkeskonservatoren PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) PDF:

  1. Søknad fra bymuseet i Levanger                                                                    datert 13.10.2006
  2. Søknad fra GBO Eiendom as                                                                           datert 13.10.2006
  3. Søknad fra Ben Riala Glasskunst                                                                    datert 12.10.2006 
  4. Søknad fra Anders Dalane                                                                              datert 13.10.2006
  5. Søknad fra borettslaget Kirkegata 13                                                             datert 21.02.2006

Saksopplysninger:

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 5 søknader. Søknadene har vært forelagt Fylkeskonservatoren i samsvar med fondets vedtekter. Den 15.03.07 ble det foretatt befaring av fylkeskonservatoren og kommunen.

I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum”.

Fondet har nå en størrelse på 6,04 mill. kroner. Rentene for 2006 utgjør kr 171.710,-. 90 % av rentene utgjør kr. 154.539,- som er beløpet til utdeling. 

I henhold til vedtektenes §9 kan det gis støtte til følgende:

Bymuseet i Levanger – restaurering/ igangsetting av arbeiderboligen i Sjøgata 40

Bymuseet i Levanger har kjøpt Sjøgata 40, den siste autentiske arbeiderboligen i Levanger sentrum. Bymuseet ønsker å bruke boligen, som er et av de unike kulturminner i Levanger sentrum, til et opplevelsessenter for byens historie knyttet til arbeiderkultur i et handverker-, fisker- og sjømannsstrøk. Formålet med kjøpet er å formidle kunnskap om arbeider- og bykultur.

Boligen er en typisk arbeiderbolig fra 1897. Den ligger i en del av byen som var et typisk arbeiderstrøk (”Rotterdam”).  Den lille boligen, med en grunnflate på 46 m2 har vært bosted for 2 store (delvis også 3) familier.

Restaureringsarbeidene skal foregå i samarbeid med Kolbein Dahle (tidligere fylkeskonservator), Jarle Vangstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter og enhet for kultur i Levanger kommune.


Det søkes om støtte til følgende arbeider:

Totalkostnaden på prosjektet er beregnet til 252.500,-.

PUK behandlet den 31.08.05, sak 86/05 sak vedr. mulig fredning av Sjøgata 40. Følgende vedtak ble fattet:

”Plan- og utviklingskomiteen anbefaler Nord-Trøndelag Fylkeskommune å sette igang en prosess med tanke på fredning av Sjøgata 40 i Levanger.”

Boligen trenger sårt restaurering/ igangsetting. Det er svært viktig at boligen restaureres/ igangsettes på en skånsom måte for at bygningens verdi som kulturminne skal bevares. Vi ser svært positivt på at bygningen nå skal restaureres/ igangsettes og at restaureringsarbeidene skal foregå i samarbeid med Dahle og Vangstad.

Prosjektet anbefales på det sterkeste av Fylkeskonservatoren.

GBO Eiendom as – søknad om skifting av tak på eiendommen Håkon den godes gate 5

Bygget er et karakteristisk sveitserstil-bygg fra 1899. Det søkes om skifting av takplater som er identiske med de som ligger på i dag, selv om de er mye dyrere enn sine konkurrenter. Totalkostnadene er beregnet til kr.139.584,-. I 2003 ble det gitt tilskudd til rehabilitering av fasade på denne bygningen. Bygningen har i dag tak av bølgeeternitt, sannsynligvis fra 1960-tallet. Vi mener det vil være feil å gi støtte for likhet med materiale fra 1960-tallet. Dersom man skal støtte skifting av tak må det være for at taket skal restaureres eller tilbakeføres til opprinnelig takmateriale.

 

 

 

Ben Riala Glasskunst – søknad om tilskudd til restaurering og fornying av uteområde/ indre gårdsrom på eiendommen kirkegata 64 A/B

Bygget ble oppført like etter siste bybrann i 1897-1898. Her var bystyresal frem til 1956. Fra 1904 var det også rettslokale og hjelpefengsel med 4 celler og vaktmesterbolig i 1. etasje og fyllearrest i kjelleren. Fra 1956-1978 var det bibliotek her, etter dette var bygget brukt til ungdomslokale fram til 1998.

Bygget er viktig å ivareta ut i fra flere forhold. Bygget er et godt eksempel på en justisbygning. Huset er en kontrast til trehusmiljøet i Levanger sentrum. ”Fenka” er i stil med bygninger til dette formålet som var tegnet av de fremste arkitektene på den tid. Bygningen har en svært sentral plass i byens historie som bystyresal og bibliotek. Kolbein Dahle har i rapport fra 2003 konkludert med at bygningen har en verneverdi som er fullt på høyde med de fleste vedtaksfreda bygninger.

Ny bruk er det beste vern. Det er sammenfall mellom Ben Riala Glasskunst sin forretningside og myndighetenes ønske om antikvarisk rehabilitering og vern. Det planlegger galleri i 1. og 2. etasje på eiendommen Kirkegata 66A. Deler av den gamle brannstasjonen tenkes brukt til kafé. Uteområdet er viktig for å kunne ivareta helheten i prosjektet og å kunne tilby servering ute.

Kostnadene for steinlegging og div. arbeider som medfølger er beregnet til 390,- pr. m2 eks. mva. Størrelsen på det indre gårdsrom er ca. 600 m2. Totalkostnadene beløper seg derfor til ca. 234.000,- eks. moms.

Prosjektet er anbefalt av Fylkeskonservatoren.

Anders Dalane – søknad om tilskudd til restaurering og tilbakeføring av fasade på eiendommen Kirkegata 25

Denne flotte hjørnegården i mur (”Kaspersen-gården”) tilhørte i sin tid I.L.Eides fabrikker som strakte seg helt til Sjøgata.

Det søkes om støtte til planlegging/ prosjektering samt utskifting av 13 vinduer og restaurering av 3 vinduer. Kostnadene er beregnet til kr. 195.000,-

Vinduene som er kjøpt inn og er i ferd med å settes inn har samme ruteinndeling som de opprinnelige, men ut over det er det vanlige moderne vinduer med støystopp. Moderne vinduer har bredere rammer og midtstolpe slik at vindusplaten blir mindre. Derfor er også smårutene ikke gjennomgående, men festet inn til glasset. Profilene er ikke identiske med de opprinnelige. Ellers moderne utførelse hva angår beslag og hengsling. Når det er sagt er det klart at gården blir mer lik slik den opprinnelig var med de nye vinduene enn de som har stått de siste årene.

 

Borettslaget Kirkegata 13 – søknad om tilskudd til restaurering av vegg

”Uthuset” som skal være Levangers eldste bygning var i elendig forfatning og sto i fare for å bli revet på 1990-tallet. Isteden ble det i 1999 restaurert og ombygd til leiligheter. Fasaden mot gata er bevart og bygget beholdt sitt preg som ”uthus” etter restaureringen. Ny bruk er som kjent det beste vern. Bygget er et eksempel på at det er mulig å restaurere et bygg i svært dårlig forfatning.

På grunn av råteskader er bordkledningen på vegg mot vest skiftet. Det er ikke benyttet høvlet bordkledning slik det var opprinnelig.

Tiltaket er gjennomført. Samlet kostnad kom på kr. 57.250,-.

 

Vurdering:

Det er i år 2 søknader som skiller seg ut, det er den autentiske arbeiderboligen i Sjøgata 40 og Fenka. Begge svært viktige prosjekter for Levanger sentrum. Det er også disse to søknadene som er anbefalt av Fylkeskonservatoren. 

Når det gjelder søknaden fra GBO Eiendom AS mener vi det vil være helt feil å gi tilskudd her. Dersom man skal støtte skifting av tak må det være for at taket skal restaureres eller tilbakeføres til opprinnelig takmateriale.

Når det gjelder søknaden fra Kirkegata 13 mener vi dette tiltaket kommer innenfor det som må regnes som ”vanlig vedlikehold” som normalt bør bekostes av tiltakshaver selv.

Når det gjelder Kirkegata 25 er det skiftet til standardvinduer som har samme oppdeling som opprinnelige vinduer. Resultatet blir bedre enn i dag, men kunne blitt enda bedre med spesiallagde vinduer. Om det skal gis tilskudd her er avhengig av om hvor strenge krav man setter.

Plan- og byggesakssjefen mener det bør settes strenge krav for å få tildelt penger fra restaureringsfondet og at midlene derfor bør fordeles mellom de to prosjektene som er anbefalt av Fylkeskonservatoren. Sjøgata 40 er anbefalt på det sterkeste av Fylkeskonservatoren, det vil derfor være naturlig å gi mest til dette prosjektet. Vi anbefaler et tilskudd på kr. 85.000,- til Levanger bymuseum for restaurering av Sjøgata 40 og kr. 69.539,- til Ben Riala Glasskunst for restaurering og fornying av uteområde/ indre gårdsrom på eiendommen kirkegata 64 A/B.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^