Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 29.08.07 - Sak 78/07
<<sakliste
<<>>
| vedtak

HYLLBÆRVEIEN 9 - MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - KLAGE PÅ VEDTAK

Saksansvarlig: Bernt Arne Helberg       

Arkivsaknr:  2006/10140 - /1719/314/262

       

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 29.08.07 BTHE

78/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Sundal, Kamaric og Brevik i Høgberget 2,4 og 6 datert 13.07.07, tas ikke til følge.

Klagesakene oversendes fylkesmannen i medhold av Plan- og bygningslovens §27-1.

Vedlegg:

1

Klage Sundal, Kamaric og Brevik datert 13.07.07 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

02 sak 13/07 i plan- og utviklingskomiteen.

Saksopplysninger:

I møte 21.02.07 sak 13/07, vedtok plan- og utviklingskomiteen mindre vesentlig reguleringsendring for Hyllbærvegen 9. Se utsnitt neste side.

Vedtak om reguleringsplaner kan påklages til Fylkesmannen etter Plan- og bygningslovens § 15 og Forvaltningslovens kap. VI.

Det har kommet inn en felles klage fra Sundal, Kamaric og Brevik i Høgberget 2,4 og 6 datert 13.07.07. (vedlegg 01)

Vurdering:

Sammendrag av klage:

Trafikk: Det er daglig stor trafikk til og fra Hyllbærvegen 9 fra innkjøringen i Høgberget. I tillegg til Lie og Furuset benyttes adkomsten av gjester og anleggsarbeidere. Det rygges både med og uten tilhenger. De mener Lie og Furuset ikke har rett til denne kjøringen, og må sørge for å ha tilstrekkelig plass til å snu på egen tomt.

I Høgberget 2 og 4 er det veldig små barn som inntil nå har hatt trygge lekeforhold, og det er en stor lekeplass vis a vis utkjøringen fra nevnte eiendommer. 

Påpeker at det første brevet fra AS Levanger Tomteselskap ikke ble sendt til Sundal i Høgberget 2.

Klagerne mener kjøringen til Hyllbærvegen 9 via Høgberget ikke er i samsvar med det ble forelagt, og kan ikke se at det er gjort noe vedtak om at Lie og Furuset har full bruksrett. Viser til at Lie og Furuset i sin søknad opplyste om at de vil ha hovedadkomst, garasje og biloppstillingsplass fra Hyllbærvegen, mens i dag benyttes adkomst fra Høgberget som hovedadkomst.

Trær: Lie og Furuset har fjernet flere unge trær nederst på tomtegrensa mot Høgberget 6, uten å drøfte dette med Brevik i Høgberget 6.

Kommentar: Alle klagerne fikk tilsendt planendringen til uttalelse i brev datert 14.12.06, og vi kan da ikke se at det er av vesentlig betydning at Sundal ikke mottok det første brevet fra tomteselskapet. Vi mener klagerne og alle andre som ble berørt av planendringen fikk anledning til å uttale seg før den ble vedtatt, men vi mottok ingen merknader i høringsperioden. Lie og Furuset har hele tiden opplyst om at de skal benytte hovedadkomst fra Hyllbærvegen. De har også sendt inn en melding om bygging av garasje den 17.04.07, som viser garasje plassert med adkomst fra Hyllbærvegen. Se figur under.

 

Vi vil derfor tro at i fremtiden når Lie og Furuset har etablert seg på eiendommen vil hovedtyngden av trafikken skje fra Hyllbærvegen.

I følge vedtatt reguleringsendring har imidlertid Lie og Furuset også bruksrett fra Høgberget. Det ble opplyst om dette i saksdokumentet som ble sendt på høring til klageren og andre berørte: ”Vegbiten fra Høgberget er i gjeldende plan avsatt til felles avkjørsel for de eiendommer som sokner til avkjørselen dvs. 3 tomter i dag. Den foreslåtte endringen vil føre til at også Hyllbærvegen 9 vil få den rettigheten.”

Angående rygging vises det til følgende bestemmelse i gjeldende reguleringsplan for Høgberget 1, vedtatt 01.06.89: ”Innenfor tomtegrensen skal det være snumulighet for personbil” På bakgrunn av dette har tomteeier ansvar for å gjøre det mulig å snu på tomta.

Når det gjelder fjerning av vegetasjon er dette en privatrettslig sak mellom to naboer og kan ikke styres gjennom gjeldende reguleringsplan.

Konklusjon: Klagerne har tidligere fått tilstrekkelig opplysning om følgene av reguleringsendringen, og mulighet til å uttale seg før vedtak. Vi kan heller ikke se at klager har kommet med nye momenter i saken. Vi tilrår derfor at klagen ikke tas til følge.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^