Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.09.07 - Sak 89/07
<<sakliste
<<>>
| vedtak

1719/14/3 - NILS EDVARD STØP - SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT PÅ EIENDOMMEN EIDESLI - SØKNAD OM DISPENSASJON - EIDESLI

Saksansvarlig: Hilde Røstad

Arkivsaknr:  2006/4674 - /1719/14/1

 

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 12.09.07 HMR

89/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i reguleringsplan for Staupsmarka avslås søknad om fradeling av tomt til bolighus fra eiendommen Eidesli, gnr. 14 bnr. 3, Levangernesset.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.  

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad om deling av grunneiendom med kartvedlegg               mottatt 7.6.2006
  2. Følgeskriv til søknad                                                                        mottatt 7.6.2006
  3. Brev til FM, FK og enhet landbruk                                                datert 26.6.2006
  4. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune                              mottatt 1.8.2006
  5. Uttalelse fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag                               datert 6.7.2006     
  6. Landbrukssjefens behandling i sak 26/06                                     datert 11.7.2006
  7. Søknad om utsettelse av klagefrist                                                mottatt 18.7.2006
  8. Klage på landbrukssjefens avslag                                                 mottatt 14.8.2007
  9. Tillegg til klage på avslag                                                                mottatt 02.10.2007              
  10. Samkommunestyrets klagebehandling sak 40/06                         datert 26.10.2006

Saksopplysninger:

  

Søknaden gjelder fradeling av parsell på ca. 2000 m2 fra eiendommen Eidesli, gnr.14 bnr.3, Levanger.

Planforhold/ dispensasjoner:

Området omfattes av reguleringsplanen for Staupsmarka, siste endring ble vedtatt av kommunestyret den 5.9.2007. Omsøkt parsell er regulert til landbruksområdet i denne planen. Reguleringsbestemmelsene fra 1996 gjelder fortsatt. I følge bestemmelsene er det innenfor L1 bare tillatt å sette opp bygninger som har tilknytning til landbruk. Fradelingssøknaden må derfor behandles som en søknad om dispensasjon fra gjeldende plan.

Tidligere saksgang/ behandling av andre myndigheter:

Den 7.6.2007 mottok vi en søknad om fradeling av parsell på ca. 2 daa fra eiendommen gnr.14 bnr.3, Levanger. Parsellen ønskes benyttet til boligtomt for søkerens sønn.

På grunn av at søknaden ikke er i samsvar med gjeldende plan ble saken sendt til Fylkesmannen (Miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen), Nord-Trøndelag Fylkeskommune og enhet for landbruk for uttalelse/ behandling.

Fylkesmannen (Miljøvernavdelingen) skriver i sin uttalelse blant annet følgende: Miljøvernavdelingen har som grunnholdning at man så langt det lar seg gjøre bør forholde seg til eksisterende planbestemmelser. Dispensasjoner medfører lite forutsigbarhet og fare for uheldige presedensdannelser. I sin uttalelse vises det videre til at Fylkesmannen er kjent med den reforhandlete avtalen mellom Levanger kommune/Stiftelsen Levanger Arboret og grunneier/tiltakshaver og at 20,7 dekar av området, inkludert omsøkte parsell, skal omreguleres til LNF-formål. Fylkesmannen kan ikke se at en planlagt endring av arealstatus vil medføre en annerledes holdning til dispensasjon i dette området. Miljøvernavdelingen finner videre at en dispensasjon i denne saken vil åpne for en planløs utbygging av et område med betydelige landskapsmessige kvaliteter, og som er et verdifullt friluftsområde sentralt i Levanger. Fylkesmannen konkluderer uttalelsen med å gå imot at kommunen innvilger dispensasjon i denne saken og ber om å bli orientert om fremtidig vedtak i saken.

Fylkesmannens (landbruksavdelingen) skriver i sin uttalelse blant annet følgende: Har ingen merknader til søknaden ut fra regionale jordvernhensyn, men finner generelt å anføre at etablering av nye boliger på sentrumsnært areal i utgangspunktet bør skje gjennom godkjente arealplaner og ikke gjennom enkeltsaker og dispensasjonssøknader.

Nord-Trøndelag fylkeskommune skriver i sin uttalelse blant annet følgende: Avdeling for samfunnsutvikling og miljø må gjøre en befaring for å avklare forholdet til eventuelle automatisk fredete kulturminner i området. Det er kjent slike kulturminner i omkringliggende områder, og avdelingens kunnskap tilsier at også i det aktuelle planområdet kan finnes hittil ikke kjente automatisk freda kulturminner (jfr. kulturminneloven § 8 – 9, jfr. § 3 samme lov). Tiltakshaver er bedt om å ta kontakt med Fylkeskommunen for å bestille budsjett og dato for befaring.

Søknad om fradeling ble først avslått av landbrukssjefen den 11.7.2006, sak 26/06.

Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver og følgende vedtak ble fattet i Samkommunestyret i sak 40/06.

”Klagen tas til følge, og Nils Edv. Støp gis adgang til fradeling av parsell på ca 2,0 dekar av eiendommen Eidesli, gnr. 14, bnr. 1 og 3 i Levanger, til boligformål. Fradelinga vil ikke føre til drifts- og miljømessige ulemper. Dette forutsetter at klagers intensjoner med fradelinga følges.”

Etter søkers ønske ble saken lagt i bero inntil reguleringsendringen var stadfestet.

Veg, vann- og kloakk:

Søker opplyser i søknaden at tomta skal tilknyttes kommunalt lednigsnett. Ankomst via privat veg.

Naboer:

Søker eier området rundt omsøkt tomt. Nabovarsel er derfor ikke nødvendig.

Grunn- og miljøkrav:

Det er ingen registreringer i kartverket som tyder på konflikt/problemer vedrørende flom, ras eller biologisk mangfold.

Vurdering:

I henhold til plan- og bygningslovens § 7 må det foreligge særlige grunner for at det skal gis dispensasjon.

Som særlige grunner anfører søker følgende:

Loven definerer ikke selv hva som ligger i uttrykket ”særlige grunner”, men det betyr ikke at kommunene står helt fritt i å dispensere etter eget skjønn. Plan- og bygningslovens forarbeider, særlig Ot. prop. nr. 56 (1984-1985) s. 101 utdyper hovedprinsippene. Lovens krav er at hver søknad skal behandles på en slik måte at det fremgår at det har vært foretatt en reell og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. I hver eneste dispensasjonssak må den plan/ bestemmelse som skal fravikes vurderes, herunder de formål som planen skal ivareta, og veies konkret opp mot de argumenter som søker har anført i sin dispensasjonssøknad. Bare i de tilfeller der det foreligger en overvekt av grunner som taler for dispensasjon, er lovens krav til ”særlige grunner” oppfylt.

Ut fra nyere rettspraksis legges til grunn at vurderingen av om det foreligger særlige grunner hører inn under kommunens frie skjønn, jfr. dom av Høyesterett av 15.2.2007. Retten la til grunn at det ikke var omtvistet at det er undergitt bygningsmyndighetenes frie skjønn om dispensasjon skal gis og at ingen dermed har rettskrav på dispensasjon.

Vanlige regler for myndighetsmisbruk, herunder kravet om likebehandling gjelder. Kommunen kan ikke forskjellsbehandle saker hvor de relevante forhold er like og det ikke har skjedd endringer i rettstilstanden eller en generell endring av praksis. En dispensasjon kan gi grunnlag for presedens, og man bør også på bakgrunn av dette være restriktiv med å dispensere.

De forhold som kan tale for dispensasjon i denne saken er følgende:

Følgende taler mot at det blir gitt dispensasjon:

I tillegg har Fylkeskommunen krevd befaring før området evt. kan frigjøres. Med bakgrunn i de kostnadene en slik undersøkelse medfører, har vi ikke krevd at denne undersøkelsen skal utføres før saken tas opp til behandling. Dersom det gis tillatelse i saken må det settes som vilkår at området godkjennes fradelt av Nord-Trøndelag Fylkeskommune (arkeologene).

Plan- og byggesakssjefen mener det er svært uheldig at det blir gitt dispensasjon fra en så nylig vedtatt reguleringsplan. I likhet med Fylkesmannen mener vi en dispensasjon her vil åpne for en planløs utbygging av et område med betydelige landskapsmessige kvaliteter, og som er et verdifullt friluftsområde sentralt i Levanger. Fylkesmannen anser saken som så viktig at de ber om å bli orientert om vedtaket for evt. videre klage til departementet. Som bilde og plankart nedenfor viser ligger omsøkt boligtomt ligger på en skogbevokst høyde helt inntil spesialområde (naturvernområde).

I og med at dette er en nylig vedtatt plan er det ikke gitt dispensasjoner fra planen tidligere. Denne saken vil imidlertid danne presedens for senere saker. Vi kan også nevne at det i følgende nærliggende områder er krevd reguleringsplan før utbygging:

Forhold som taler for dispensasjon er vurdert opp mot de ulempene en dispensasjon vil kunne gi. Plan og byggesakssjefen mener at ulempene veier tyngst i denne saken, og at det derfor ikke bør gis dispensasjon.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^