Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 14.11.07 - Sak 110/07
<<sakliste
<<>>
| vedtak

UTBYGGINGSAVTALE STOKKBERGET BOLIGFELT

Saksansvarlig: Bernt Arne Helberg       

Arkivsaknr:   2007/9946

       

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 14.11.07 BTHE

110/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Foreliggende utbyggingsavtale for Stokkberget boligfelt i Åsen legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Plan- og bygningslovens Kap. XI A. Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f, hjemler bruk av utbyggingsavtaler. I sak 53/06 fattet kommunestyret vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger.

Dette er lagt til grunn for å opprette utbyggingsavtale som følger nedenfor:

------------------------------------------------------------------- 

Siste gang revidert 29.10.07

UTBYGGINGSAVTALE

vedr.

STOKKBERGET

Mellom Åsen Eiendomsutvikling AS, på vegne av grunneierne av gnr. 213/bnr. 13, gnr. 214/bnr. 1 og gnr. 214/bnr. 3 i Levanger kommune, heretter kalt Utbygger og Levanger Kommune, heretter kalt Kommunen, er det i forbindelse med utbygging av ”Stokkberget” inngått slik avtale:

I.         Formål

1.        Avtalen er hjemlet i plan- og bygningslovens Kap. XI A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f, og Kommunens prinsipielle vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, k.sak 53/06 og de muligheter og begrensninger som herav følger.

2.        Avtalen skal sikre at området omfattet av reguleringsplanen for ”Stokkberget” blir utbygd iht. plan og bestemmelser tilknyttet denne.

Avtalens omfang

3.        Avtalen regulerer Utbyggers plikter i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for ”Stokkberget”.

4.        Avtalen omfatter gjennomføring av tiltak som sikrer:

5.        Avtalen regulerer utbyggingsrekkefølgene i de ulike utbyggingsfelt, herunder også antall boliger innen de ulike feltene

Utbyggernes forpliktelser.

Stokkanvegen

6.        Stokkanvegen må til enhver tid være åpne for vanlig trafikk til eiendommene langs disse vegene.

7.        Trafikksikkerheten skal ivaretas for gående og syklende, særlig for skolebarn. Både i anleggsperioden og etter at denne perioden er over.

Areal for uteopphold og leik

8.        Alle fellesanlegg innen hvert utbyggingsfelt skal være opparbeidet før ferdigattest utstedes. Opparbeidingen skal være i samsvar med godkjent teknisk plan.

9.        Utbyggingsrekkefølgen av nevnte areal følger av Kap. V i denne avtale.

Hovedanlegg- veger.

10.     Stokkanvegen skal oppgraderes iht. reguleringsplanen V1 fra krysset Sveet/Stokkanvegen til og med innkjøringen til V2 og B1. Tekniske planer skal være godkjent av kommunen.

·         Veien vil bli fra 4 til 5 meter bred, asfalt til toppdekke, med skuldre på minimum 0,25.

·         Denne variasjonen skyldes de noe trange forhold og eiendomsgrenser i denne traseen

·         Offentlig gang og sykkel sti for feltet vil styres ut ved krysset V1/V2 og følge ny trase, forbi B13 og ned til B14, til den allerede innregulerte gang- og sykkelsti som er etablert i det eksisterende boligområdet, mot sentrum.

11.     Prosjektering og gjennomføring:

·         Utbyggerne betaler oppgradering av vegen fra det punkt nevnt under denne avtales punkt 10.

·         Utbygger skal prosjektere og gjennomføre oppgraderingen.

·         Dette gjøres i samme omgang som legging av nytt VA-anlegg i deler av samme trasé.

·         Videre skal utbygger betale opparbeidelse av offentlig gang og sykkelsti, nevnt i punkt C10, siste punkt.

Hovedanlegg- Vann, avløp, strøm, telefoni og bredbånd.

12.     Utbygger prosjekterer og oppgraderer ledningsnettet for vann og avløp fra ”Stokkberget” og inn til offentlig anlegg.

13.     Utbygger skal utrede behovet av trykkforsterker for vanntilførsel til feltet, videre om denne kan benyttes av øvrige beboere i de eksisterende felt i området.

·         Traseen vil følge gang og sykkelsti som nevnt i punkt C10, siste punkt.

14.     Dette betales av Utbygger og boligene får deretter betale ”lav sats” i tilkoblingsavgift.

15.     Utbygger forplikter seg til å innhente strøm, telefoni og bredbånd.

Interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt fellesanlegg

16.     Alle interne veg-, vann- og avløpsanlegg samt andre fellesanlegg bygges ut etter planer godkjent av kommunen.

17.     V 2 opparbeides med 4,75 m kjørebanebredde inkludert skulder og 0,5 m veggrunn på nordre side og 2,0 m fortau samt 0,5m veggrunn på søndre side.

18.     Utbygger bærer alle kostnader knyttet til slik opparbeidelse.

Framtidig ansvar for anlegg og arealer

Generelt for offentlige anlegg

19.     For fremtidig ansvar for anlegg gjelder Plan og bygningslovens Kap. XII, Byggetomta §§ 65-69, spesielt §§ 67, 67a hvis annet ikke fremgår av denne avtale.

Hovedanlegg - veger

20.     Alle offentlige veganlegg overtas av Kommunen uten vederlag for all framtidig drift og vedlikehold fra det tidspunkt disse er godkjent.

21.     Gang- og vei anlegg overtas etter hvert som det enkelte felt er ferdigstilt og ferdigattest gitt.

Hovedanlegg – vann og avløp

22.     Alle ledninger som iht. godkjente planer er planlagt og dimensjonert som offentlig ledningsnett, overdras vederlagsfritt til Kommunen for framtidig drift og vedlikehold. Hvis ledninger blir liggende på privat grunn, skal rett til å ha ledningen liggende og foreta nødvendig vedlikehold sikres.

Fellesanlegg

23.     Ansvar for drift og vedlikehold: Utbyggerne skal sikre at det opprettes en Velforening/Velforeninger i området som tar ansvar for framtidig drift og vedlikehold av alle fellesanlegg iht. til reguleringsplanen og denne avtale.

24.     Alle framtidige eiere innenfor området som omfattes av denne plan, skal være forpliktet til å være medlem i den velforening som har ansvaret for det respektive området. Velforeningens vedlikeholdsutgifter finansieres som en avgift den enkelte husstand betaler velforeningen. Ved videresalg skal slik plikt sikres.

Utbyggingsrekkefølge

Eksterne anlegg

21.     Oppgradering av vei ihht denne avtales punkt 10 skal være gjennomført før V2 og innkjøring til B1 er ferdigstilt.

22.     Det aksepteres at sluttdekket (asfalt) ikke legges før innflytting av B1 og B2.

Interne anlegg

23.     Veganlegg/atkomstveger:

·         Før boligbygging starter i det enkelte angitte felt skal interne veger til det aktuelle feltet være opparbeidet med dekke av grus.

·         Før ferdigattest utstedes skal den del av V2 som går til det aktuelle feltet, være ferdigstilt inkl. fast dekke.

24.     Vann- og avløpsanlegg: Interne vann- og avløpsanlegg skal være ferdigstilt før boligbygging på de ulike felt kan starte opp.

25.     Andre fellesanlegg: Fellesanlegg i tilknytning til det enkelte felt skal være ferdigstilt før ferdigattest.

Anleggsplan – ikke prioritert rekkefølge

For det enkelte området gjelder følgende:

26.     For område B1, B2, B3, B6, B9, B11, B13 og B14 skal det opparbeides interne lekeplasser ihht til offentlige krav før ferdigattest kan gis.

27.     For område B4, B5, B7, B8, B10, B12 og B15 forventes det at den enkelte beboer selv opparbeider leke- og oppholdsareal.

28.     For alle viste felt skal tilgrenset felles opphold og grønnareal være naturlig inntakt, eller opparbeidet slik at fri opphold, ferdsel og lek kan gjennomføres. Den opprinnelige natur skal så langt råd er, bevares.

Boligutbygging – antall enheter

29.     Man anslår at ”Stokkberget” gir tilnærmet lik dette antall boliger:

·         B1; inntil 40 boenheter

·         B2; inntil 12 boenheter

·         B3 inntil 8 boenheter

·         B4, B5, B7, B8 og B12; inntil 15 eneboligtomter

·         B6; inntil 6 boenheter

·         B9; inntil 12 boenheter

·         B11; inntil 8 boenheter

·         B13; inntil 4 boenheter

Ubyggingspotensialet i den enkelte tomt er beskrevet i Reguleringsbestemmelsene.

Kommunens forpliktelser

30.     Kommunen vil delta, etter egen avtale, med trykkforsterker for vanntilførsel til utbygging av feltet, i den grad andre abonnenter drar nytte av anlegget.

31.     Kommunen overtar de offentlige anlegg, for det enkelte felt, for framtidig drift og vedlikehold straks disse er ferdigstilt og godkjent.

Videresalg av utbyggingsarealer

32.     Hvis Utbygger, sammen eller hver for seg, selger hele eller deler av sitt areal som omfattes av reguleringsplan for Stokkberget og denne Utbyggingsavtale, skal selger påse at denne Utbyggingsavtale blir tiltransportert ny eier.

                                                               Levanger, 29. oktober 2007

 

Levanger Kommune                            Åsen Eiendomsutvikling AS         Grunneierne

                                                                                                                                             Gnr. 213, bnr. 13

                                                                                                                                             Gnr. 214, bnr. 1

Gnr. 214, bnr. 3

---------------------------                            ----------------------------                                        ------------------------------

Robert Svarva                                       Ole R. Jørstad                                                    Anne Irene Stokkan           

Ordfører                                                 Utbygger                                                            Rannveig Munkeby Arentz/

                                                                                                                                             Ragnar M. N. Arentz 

                                                                                                                                             Olav Martin Svendgård

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vurdering:

§ 64b i plan – og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:

”En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak”.

Utbyggingsavtalen ligger innenfor rammene lagt i forslag til reguleringsplan for Stokkberget, datert 29.10.07, og er vurdert til å følge opp intensjonene i den aktuelle planen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det legges opp til en noe lavere standard på Veg 1, Stokkanvegen, enn reguleringsplanen viser. 

Videre heter det blant annet i § 64c i plan – og bygningsloven at dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 64 b annet eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Den framlagte avtalen bygger på kompetansen i tredje ledd, og det anbefales derfor at foreliggende utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^