Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.12.07 - Sak 118/07
<<sakliste
<<>>
| vedtak

REGULERINGSPLAN BØRØYA - NY 2. GANGS BEHANDLING

Saksansvarlig: Johannes Bremer       

Arkivsaknr:   2005/5203 - /L12

       

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Jann Karlsen, KRF

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 28.06.06 JBR

041/05

Plan- og utviklingskomité 28.03.07 JBR

25/07

Kommunestyret 09.05.07 JBR 26/07
Kommunestyret 13.06.07 JBR 33/07
Plan- og utviklingskomité 12.12.07 JBR

118/07

Rådmannens forslag til innstilling:

Det foretas følgene presiseringer/ endringer i reguleringsbestemmelsene:

Dretter vedtas reguleringsplan Børøya, sist revidert 11.09.07

Vedlegg:

1

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord – Trøndelag PDF

2

Uttalelse fra Nord – Trøndelag Fylkeskommune PDF

3

Uttalelse fra Johannes Fossum PDF

4

Uttalelse fra Børøya hytteforening PDF

5

Plankart revidert 11.09.07 PDF

6

Reguleringsbestemmelser revidert 11.09.07 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

7. Utskrift av kommunestyrets behandling av sak 33/ 07 i møte den 13.06.07

Saksopplysninger:

Levanger kommunestyre behandlet reguleringsplan Børøya i møte den 13.06.07 som sak nr. 33/07.

Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

Reguleringsplan Børøya, med bestemmelser sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Tillegg til pkt 3.1:

Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr.276, bnr 9 settes til T – BRA lik 250 m2.

Punkt3.2 Hyttestørrelser.

For hytte/fritidshus tillates et bebygd areal på inntil 100m2 inklusiv uthus/anneks.

Bestemmelsen for terasse endres til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Tillegg/endring under pkt 6:

Punkt 6.1.

Parkeringsplass P1 reguleres til bruk med inntil 1 parkeringsplass pr. bruksnummer/hytte og inntil 2 plasser for funksjonshemmede. Annen parkering skjer på parkering P4. Ved skilting gis funksjonshemmede rett til å ferdes etter ”Eplehage-veien” med bil.

Nytt punkt 6.2:

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde rundt hyttene.

Plankartet:

2 nye hytter på 267/14 aksepteres, såfremt de kan trekkes noe lengre fra sjøen og har akseptabel avstand fra eksisterende hytter.

De to hyttetomtene F1 og F2 (grunneier Johannes Bye) tas inn i reguleringsplanen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Gang- og sykkelvei parallelt med gårdsvegen tas ut av planen.

Det opparbeides en sti med bredde 1,5 m i ytterkant av tunet på eiendommen Vågen. Stien skal legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning, mellom tun og sti. Arbeidet med stien settes i gang så fort som mulig.

Det bør vurderes muligheter for felles naust på eiendommen 267/14.

Kommunestyrets vedtak oppfattes å være i strid med fylkesmannens uttalelse. Etter samråd med Fylkesmannen ble det avholdt et møte den 20.08.07 med grunneier Johannes Fossum, representanter fra Innherred samkommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Formålet med møtet var å finne fram til en planløsning mest mulig i samsvar med kommunestyrets vedtak og samtidig slik at både Fylkesmannens fagavdeling og grunneieren kunne slutte seg til dette. Møtet førte fram til en omforent løsning som er vist på plankartet med revisjon datert 11.09.07.

Revidert planforslag.

Det reviderte planforslaget har vært på en begrenset høring til statlige – og fylkeskommunale etater, grunneieren og naboer som grenser direkte inn til revisjonene samt til Børøya hytteforening.

Frist fog mulige uttalelser til det reviderte planforslaget ble satt til 01.11.07.  Ved fristens utløp var det kommet inn følgende uttalelser.

1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord – Trøndelag

2. Uttalelse fra Nord – Trøndelag Fylkeskommune

3. Uttalelse fra Johannes Fossum

4. Uttalelse fra Børøya hytteforening

Det vises også til utskrift av kommunestyrets behandling av sak 33/ 07 i møte den 13.06.07

Vurdering:

Nedenfor følger et sammendrag av uttalelsene samt kommentarer til disse:

Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord – Trøndelag

Kommentar:

Fylkesmannens uttalelse oppfattes som rimelig entydig på at ingen kan gis rett til å ferdes på privat veg gjennom bestemmelser til reguleringsplan

Uttalelsen fra fylkesmannen medfører følgende presiseringer i reguleringsbestemmelsene:

I reguleringsbestemmelsene, punkt 3.1 gjøres følgende tilføyelse: Utnyttingsgraden for byggeområdet på eiendommen gnr. 267, bnr.9  settes til BRA lik 250 m2.

I reguleringsbestemmelsene, punkt 3.2 gjøres følgende tilføyelse i første setning: dvs BRA lik 100 m2.

I reguleringsbestemmelsene, punkt 6.1 tas følgende setning ut: Adkomst fra felles parkeringsplass fram til hyttene skal skje etter avmerkede eller naturlige stier i terrenget.

Uttalelse fra Nord – Trøndelag Fylkeskommune

Fylkeskommunen har ingen merknader.

Uttalelse fra Johannes Fossum

Det opparbeides en sti med bredde 1,5 m i ytterkant av tunet på eiendommen Vågen. Stien skal legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning, mellom tun og sti. Arbeidet med stien settes i gang så fort som mulig.     

Kommentar:

I sak nr 055/ 04 fattet formannskapet følgende vedtak:

1.        Det  igangsettes  arbeid med reguleringsplan for Børøya med sikte på at deler av  

           den lettere skal kunne brukes som utfartssted og friluftsområde for allmennheten.

           Arbeidet utføres innenfor en ramme på kr. 100.000.

2.        Kostnadene belastes formannskapets tilleggsbevilgningskonto.

Mandatet fra formannskapet dreier seg særlig om å sikre allmennheten lettere tilgang til Børøya som utfartssted og friluftsområde. Planforslaget, slik det foreligger etter vedtaket i kommunestyret den 13.06.07 i sak 33/07, ivaretar allmennhetens atkomstmuligheter på en tilfredsstillende måte og i samsvar med hevdvunnen praksis. Hvorvidt denne atkomsten kan erstattes med ny atkomst gjennom eplehagen kan trolig reguleres i en privatrettslig avtale mellom kommunen og grunneieren. Formannskapets mandat slik det er formulert i sak 055/04 er besvart i det foreliggende planforslaget. En kan vanskelig foreslå endringer som svekker allmennhetens tilgjengelighet.  Av den grunn opprettholdes stien med bredde lik 1,5 meter  i ytterkant av tunet til Vågen (gnr 267, bnr 14).

Uttalelse fra Børøya hytteforening

Kommentar.

Hytteforeningen gjentar flere av argumentene som ble fremsatt ved tidligere høring.

Nye veger og tre nye parkeringsplasser inn mellom hyttene medfører økt trafikk i landskapsområdet. Dette er lite forenlig med allmennhetens interesser særlig i forhold til utfart og naturopplevelse. Den nye vegen gjennom eplehagen på eiendommen gnr 267, bnr 14 og parkeringsplass P1 gir hytteeierne en vesentlig forbedret adkomst og parkeringsmuligheter. Parkeringsbehov ut over dette  dekkes på parkeringsplass ved enden av kommunal veg. Dette er også en løsning som er akseptabel i forhold til de samlede miljøkvalitetene på Børøya.

Det registreres at hytteforeningen går sterkt imot to nye hyttetomter på eiendommen gnr 267, bnr 14. Dette er imidlertid en omforent løsning som fylkesmannen også har gitt sin tilslutning til. Når det gjelder naust så vises det til uttalelse nr. 3.

I planområdet finnes flere gamle/ eksisterende private veger og gangstier som brukes av hyttebeboere og andre gående. Bruken av disse vil ikke bli påvirket av reguleringsplanen. Reguleringsforslaget viser noen hovedtracèer for gangstier. Det fremgår av planforslaget at den vestligste delen av Børøya foreslås  skjermet for veginngrep også i fremtida. Forhold som går på ansvar for finansiering, opparbeiding og vedlikehold av veger og parkeringsplasser kan ikke tas inn i reguleringsplanen og bestemmelsene til denne. Dette oppfattes som privatrettslig og må ordens særskilt mellom aktuelle parter.

Konklusjon:

Planforslaget sist revidert 11.09.07  er i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 33/07. Grunneieren har ikke noen ønsker om å legge til rette for nye naust på sin eiendom og av den grunn er det ikke vist nausttomter på eiendommen gnr 267, bnr 14.

Det sentrale i oppdraget fra formannskapet er å sikre tilgjengeligheten for allmennheten på Børøya ut fra det faktum at økt privatisering kan true allemannsretten i området.  Planforslaget prioriterer fellesløsninger der særlig følgende er godt ivaretatt:

Videre viser planforslaget fire nye hyttetomter, to ( F3 og F4) på eiendommen til Johannes Fossum og to ( F1 og F2) på eiendommen til Johannes Bye.

Det tilrås at reguleringsplan Børøya, sist revidert 11.09.07, vedtas med følgene presiseringer/ endringer i bestemmelsene:

Uttalelsen fra fylkesmannen medfører følgende presiseringer i reguleringsbestemmelsene:

I reguleringsbestemmelsene, punkt 3.1 gjøres følgende tilføyelse: Utnyttingsgraden for byggeområdet på eiendommen gnr. 267, bnr.9  settes til BRA lik 250 m2.

I reguleringsbestemmelsene, punkt 3.2 gjøres følgende tilføyelse i første setning: dvs BRA lik 100 m2.

I reguleringsbestemmelsene, punkt 6.1 tas følgende setning ut: Adkomst fra felles parkeringsplass fram til hyttene skal skje etter avmerkede eller naturlige stier i terrenget.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007  - video

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:  - video

Reguleringsplan Børøya,  med bestemmelser, sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Tillegg til pkt 3.1:

Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr.276, bnr 9 settes til T – BRA lik 250 m2.

Tillegg til pkt.3.2:

For fritidsbebyggelse settes T – BRA lik 80 m2.

Bestemmelsen for terasse endres til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Tillegg under pkt 6:

Nytt punkt 6.2:

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde rundt hyttene.

Plankartet:

De to nye hyttetomtene ( F3 ) på eiendommen gnr 267, bnr. 14 tas ut av planen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak::  - video

Reguleringsplan for Børøya vedtas med følgende endringer:

Punkt3.2 Hyttestørrelser.

For hytte/fritidshus tillates et bebygd areal på inntil 100m2 inklusiv uthus/anneks.

Punkt 6.1.

Parkeringsplass P1 reguleres til bruk med inntil 1 parkeringsplass pr. bruksnummer/hytte og inntil 2 plasser for funksjonshemmede. Annen parkering skjer på parkering P4. Ved skilting gis funksjonshemmede rett til å ferdes etter ”Eplehage-veien” med bil.

Punkt 7.3.

Gang og sykkelvei.

Den omsøkte veien opp gjennom Eplehagen på gårdnr. 267, bruksnummer 9 skal fungere som atkomstvei for grunneier, hytteeiere og allmennheten. Gang og sykkelstien langs sørsiden av Børøya tas ut av planen.

Plankartet:

De to hyttetomtene F1 og F2 (grunneier Johannes Bye) tas inn i reguleringsplanen.

Det bør vurderes muligheter for felles naust på eiendommen 267/14.

Annikken K. Haraldsen (V) fremmet følgende endringsforslag:  - video

1.       Det opparbeides en sti med bredde 1,5 m i ytterkant av tunet på eiendommen Vågen. Stien skal legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning, mellom tun og sti. Arbeidet med stien settes i gang så fort som mulig.

2.       Gang- og sykkelvei parallelt med gårdsvegen tas ut av planen.

3.       Parkeringsplass P1 reguleres inn mellom gårdsvei og veien gjennom eplehagen

4.       For fritidsbebyggelse settes T-BRA lik 100 m².

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:  - video

Gang- og sykkelvei fra parkeringsplassen til tunet til Johannes Fossum tas bort. Allmennheten gis adkomstrett langs eksisterende vei samt nyveien gjennom ”Eplehagen”. Denne retten formaliseres.

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende endringsforslag:  - video

1.       Parkeringsplassen på ”toppen”, erstattes med 3 mindre P-plasser med egne veiføringer, henhold til skisse utarbeidet av hytteeierforeningen.

2.       2 nye hytter på 267/14 aksepteres, såfremt de kan trekkes noe lengre fra sjøen og har akseptabel avstand fra eksisterende hytter.

Etter gruppemøter trakk Odd-E. Thraning (DNA) og Annikken K. Haraldsen (V) sine forslag.

Annikken K. Haraldsen (V) fremmet på vegne av V, deler av DNA og SV følgende endringsforslag:  - video

1.       Det opparbeides en sti med bredde 1,5 m i ytterkant av tunet på eiendommen Vågen. Stien skal legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning, mellom tun og sti. Arbeidet med stien settes i gang så fort som mulig.

2.       Gang- og sykkelvei parallelt med gårdsvegen tas ut av planen.

Avstemning:

Haraldsens forslag pkt. 1 vedtatt med 17 mot 17 stemmer som ble avgitt for Karlsens forslag pkt. 7.3. (Ordførerens stemme ble avgjørende.)

Haraldsens forslag pkt 2 enstemmig vedtatt.

Karlsens forslag pkt. 3.2 vedtatt med 24 mot 10 stemmer.

Karlsens forslag pkt. 6.1 vedtatt med 22 mot 12 stemmer.

Karlsens forslag ang plankartet vedtatt med 27 mot 7 stemmer.

Karlsens forslag ang felles naust vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

Gilstads forslag, pkt. 2, vedtatt med 19 mot 15 stemmer.

Innstillingen med vedtatte endringer, vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Reguleringsplan Børøya,  med bestemmelser, sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Tillegg til pkt 3.1:

Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr.276, bnr 9 settes til T – BRA lik 250 m2.

Punkt 3.2 Hyttestørrelser.

For hytte/fritidshus tillates et bebygd areal på inntil 100m2 inklusiv uthus/anneks.

Bestemmelsen for terasse endres til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Tillegg/endring under pkt 6:

Punkt 6.1.

Parkeringsplass P1 reguleres til bruk med inntil 1 parkeringsplass pr. bruksnummer/hytte og inntil 2 plasser for funksjonshemmede. Annen parkering skjer på parkering P4. Ved skilting gis funksjonshemmede rett til å ferdes etter ”Eplehage-veien” med bil.

Nytt punkt 6.2:

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde rundt hyttene.

Plankartet:

2 nye hytter på 267/14 aksepteres, såfremt de kan trekkes noe lengre fra sjøen og har akseptabel avstand fra eksisterende hytter.

De to hyttetomtene F1 og F2 (grunneier Johannes Bye) tas inn i reguleringsplanen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Gang- og sykkelvei parallelt med gårdsvegen tas ut av planen.

Det opparbeides en sti med bredde 1,5 m i ytterkant av tunet på eiendommen Vågen. Stien skal legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning, mellom tun og sti. Arbeidet med stien settes i gang så fort som mulig.

Det bør vurderes muligheter for felles naust på eiendommen 267/14.

Kommunestyrets møte 13.06.07

Vedlegg:

Brev fra Johannes Bye og Marianne Knoph Bye, datert 04.06.07 PDF

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Saken trukket. Vil bli satt opp til ny behandling 13.06.07.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.03.2007

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Karl M. Buchholdt, V:

Reguleringsplan for Børøya, med bestemmelser, sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

  1. Tillegg til punkt 3.1: Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr. 276, bnr 9 settes til T-BRA lik 250 m2
  2. Tillegg til punkt 3.2: For fritidsbebyggelse settes T-BRA lik 100m2. Bestemmelsene for terasse endres til: Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytning til hytte/fritidshus, tillates med inntil 30m2.
  3. Punkt 6.1 Felles parkering: Parkeringsplass P1 reguleres inn mellom gangsti og eplehagen.
  4. Det er ikke tillatt å sette opp gjerder rundt hyttene.

Plankartet:

De to nye hyttetomtene F3 på eiendommen gnr. 267, bnr. 14 tas ut av planen.

De to nye hyttetomtene F1 og F2 tas ut av planen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Reguleringsplan Børøya stanses og avsluttes. Det er enighet blant alle berørte parter på Børøya, at alt kan løses med og bygge avlingsveg/atkomstveg opp forbi Eplehagen. Til det trengs det ingen reguleringsplan. Ved sak om atkomstveg kan det kreves at det tinglyses rett til fri ferdsel for turgåere.

Avstemning:

Skjesols forslag til vedtak avvist med 9 mot 1 stemme.

Punktvis alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Buchholdts forslag til innstilling:

Reguleringsbestemmelsene:

Pkt. 2 - rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 4 stemmer

Pkt. 3 – rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 1 stemme

Plankartet:

Buchholdts ”De to nye hyttetomtene F1 og F2 tas ut av planen” tiltrådt med 7 mot 3 stemmer

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Reguleringsplan Børøya,  med bestemmelser, sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Tillegg til pkt 3.1:

Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr.276, bnr 9 settes til T – BRA lik 250 m2.

Tillegg til pkt.3.2:

For fritidsbebyggelse settes T – BRA lik 80 m2.

Bestemmelsen for terasse endres til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Tillegg under pkt 6:

Nytt punkt 6.2:

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde rundt hyttene.

Plankartet:

De to nye hyttetomtene ( F3 ) på eiendommen gnr 267, bnr. 14 tas ut av planen.

De to nye hyttetomtene F1 og F2 tas ut av planen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Rådmannens forslag til innstilling:

Reguleringsplan Børøya,  med bestemmelser, sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Tillegg til pkt 3.1:

Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr.276, bnr 9 settes til T – BRA lik 250 m2.

Tillegg til pkt.3.2:

For fritidsbebyggelse settes T – BRA lik 80 m2.

Bestemmelsen for terasse endres til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Tillegg under pkt 6:

Nytt punkt 6.2:

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde rundt hyttene.

Plankartet:

De to nye hyttetomtene ( F3 ) på eiendommen gnr 267, bnr. 14 tas ut av planen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

(Plankart 19.09.06 PDF - Reguleringsbestemmelser 19.09.06 PDF, utlagt til offentlig ettersyn)

1 – 14: Innkomne uttalelser

Saksopplysninger:

Forslag til reguleringsplan for Børøya ble behandlet i Plan- og utviklingskomiteen i møte den 28.06.06 som sak nr.41/06. Det ble fattet følgende vedtak:

Det foretas  følgende endringer av forslag til reguleringsplan for Børøya :

Reguleringsbestemmelsene:

Punkt 7.3.Gang – og sykkelveg.

Nytt underpunkt:  Gang- og sykkelvegen opparbeides som sti med bredde lik 1,5 meter.

Punkt 3. Byggeområder.

3.2. Utforming

Tillegg:   Terasser tillates inntil 30 m2  bygd i tre og i tilknytting til hytte/ fritidshus. 

Plankartet:

Omsøkt  gangveg/ traktorveg på eiendommen Vågen, jfr. saker saker nr. 024/05 og 044/05 i PUK, legges inn på plankartet som privat veg med snuplass/ parkeringsplass i enden markert med pil ( se karutsnitt ). Dette medfører også at privat parkeringsplass P1 tas ut  og flyttes til enden av nevnte veg.

På eiendommen Vågen reguleres det inn 2 nye hyttetomter vest for endepunktet på ny veg/traktorveg. (mellom 2 eksisterende hytter.)

Deretter legges  planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget ble revidert i samsvar med det refererte vedtaket og deretter lagt ut til offentlig ettersyn.

Ved fristens utløp var det kommet inn 14 stk uttalelser. Nedenfor følger et kort sammendrag av uttalelsene med kommentar.

1. Fylkesmannen i Nord- Trøndelag  PDF

Uttalelsen oppsummeres slik:

Samtykker i:

Innsigelse:

Generelt:

Kommentar:

Fylkesmannens begrunnelse for innsigelse tas til etterretning. De to nye hyttetomtene ( F3 ) på gnr  267, bnr 14, tas ut av planen.

Hyttestørrelse og andre permanente byggverk ( terasser, veger, parkeringsplasser) vil påvirke privatiseringen. I planforslaget er dette vurdert og det er konkludert med at den foreslåtte utnyttingen ( forsiktig økning av hyttestørrelsen ) er akseptabel i forhold til allmennhetens interesser og de samlede miljøkvalitetene på Børøya forøvrig. Dette slutter også fylkesmannen seg til

Den foreslåtte størrelse på hytter med uthus/ aneks og terasse beholdes uendret og tillatt utnyttingsgrad presiseres i bestemmelsene med følgende tillegg i pkt 3.2:

For fritidsbebyggelse settes  T– BRA lik 80 m2.

Når det gjelder formuleringen om terasse så endres denne til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Når det gjelder utnyttingsgraden for boliger ( eiendom gnr.276, bnr. 9) så tas det inn følgende tillegg i punkt 3.1:

Utnyttingsgraden for eiendommen gnr.276, bnr. 9 settes til T – BRA  lik 250 m2

(T – BRA = totalt bruksareal)

Når det gjelder gangadkomst til hyttene så antas det at  denne er sikret i privatretslige avtaler. I punkt 6, fellesbestemmelser, i reguleringsbestemmelsene er det angitt hvilken parkeringsplass den enkelte skal bruke. I plansammenheng anses dette som tilstrekkelig sikkerhet for adkomst til den enkelte hytte.

Øvrige kommentarer fra fylkesmannen tas til orientering. 

2. Fylkeskommunen i Nord- Trøndelag  PDF

Kommentar:

Detaljert innmåling av kulturminnene foretas og innarbeides i reguleringsplanen før den vedtas.

3. Statens vegvesen  PDF

Ingen merknader.

4. Guri Holmvik og Bjørn Asle Hynne med flere hytteeiere  PDF

 Kommentar:

Planforslaget viser private veger og offentlig gangsti. Noen private stier er også markert på plankartet. De fleste stiene av denne kategori ligger i landbruksområder og behovet for å angi alle disse på plankartet anses ikke som betydelig. Kapasiteten på parkeringsplassene vurderes som tilstrekkelig. Å legge opp til to parkeringsplasser pr. hytte oppfattes som unødvendig samt at det vil stimulere til økt bilbruk i utfartsområdet. Tekniske anlegg som vann- og avløpsledninger og el.kabler m.v. vises normalt ikke på en reguleringsplan. Når det gjelder tillatt hyttestørrelse så vises det til kommentar til uttalelse nr 1.  Hovedregelen er at framtidig byggeaktivitet i planområdet skal skje i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette vil også gjelde når det må bygges nytt som følge av for eksempel oppstått brannskade. Avvik fra dette må i så fall behandles som en dispensasjon i forhold til planens bestemmelser.

5. Jostein Forbord  PDF

Kommentar:

Jostein Forbord blir berørt av den planlagte parkeringsplassen merket P på reguleringsplanen. Denne parkeringsplassen ligger mellom eksisterende veg og sjøkanten. Sånn sett utgjør den liten ulempe i jordbruksområdet. Ut fra den ønskede funksjonen denne parkeringsplassen er tiltenkt så opprettholdes den i planen. Parkeringsplassen sammen med ny gangsti langs sjøen ut mot Tynesfjæra fuglefredningsområde vil forbedre allmennhetens tilgjengelighet til Børøya.

6. Johannes Bye  PDF

Kommentar:

P4 skal være felles parkering forhytte på eiendommen gnr.267, bn.33 og en stk. planlagt tomt merket F2 på gner.267,bnr.1. Den planlagte plasseringen ligger i grensen mellom de aktuelle eiendommene og vurderes som gunstig. Johannes Bye foreslår den flyttet lenger unna eiendommen gnr.267, bn.33 og begrunner dette bl.a. med at denne plasseringen er til mindre sjenanse for utsikten. Den viste plasseringen på plankartet er gunstig i forhold til de eiendommene den skal betjene. Utsikten blir i mindre grad påvirket av parkeringsplassen. Ut fra disse betraktningene endres ikke planforslaget på dette punktet.  Når det gjelder hyttestørrelse og gjenoppbygging etter brann så vises det til kommentarer under uttalelse nr. 1 og nr. 4.  

7. Børøya hytteforening  PDF

Kommentar:

Nye veger og tre nye parkeringsplasser inn mellom hyttene medfører økt trafikk i landskapsområdet. Dette er lite forenlig med allmennhetens interesser særlig i forhold til utfart og naturopplevelse. Den nye vegen gjennom eplehagen på eiendommen gnr 267, bnr 14 og parkeringsplass P1 gir hytteeierne en vesentlig forbedret adkomst og parkeringsmuligheter. Dette er også en løsning som er akseptabel i forhold til de samlede miljøkvalitetene på Børøya.

Når det gjelder innspillet om 2 parkeringsplasser pr. hytteeiendom så vises det til kommentar under uttalelse nr. 4.  Hyttestørrelse er kommentert under uttalelse nr 1. Nytt hyttefelt F3 er også kommentert under uttalelse nr. 1. Kulturminner er kommentert under uttalelse nr 2.

Øvre arealgrense for nye aust er satt til 15 m2 bebygget areal pr. båtplass. Mønehøyden skal ikke overstige 2,8 meter. Nye naust med denne  størrelsen vil ikke virke ruvende i strandsonen og landskapet forøvrig. Størrelsen er også tilstrekkelig for å dekke de mest vanlige behovene knyttet til sjøaktivitet i et hytteområde som Børøya. Kulturminnene er kommentert under uttalelse nr. 2.

8. Jan Chr. Kiønig  PDF

Kommentar:

Hyttestørrelsen er kommentert under uttalelse nr.1.  Oppføring av hytter som er skadet i brann, er kommentert under uttalelse nr. 6. Bestemmelser for nye naust er kommentert under uttalelse nr. 4.  Øvrige synspunkt i uttalelsen tas til orientering.

9. Ann K og Embret Sandbakken  PDF

Kommentar:

Bestemmelser for nye naust er kommentert under uttalelse nr. 7. Når det gjelder parkeringsplass ( P2 ) over eksisternde anlegg så vil disse ha nødvendig overdekning slik at skade ikke oppstår på grunn av trafikk. Øvrige synspunkt i uttalelsen tas til orientering.

10. Ella og Arnfinn Forbord  PDF

Kommentar.

Forholdene som tas opp i denne uttalelsen er kommentert under uttalelse nr. 5.

11. Knut Munkeby  PDF

Kommentar.

Når det gjelder nye hyttetomter så vises det til kommentar under uttalelse nr 1. Gjenstående nye hyttetomter ( F1 og F2 ) vil i liten grad påvirke allmenhetens mulighet for utnyttelse av området. Ut over dette vises det til kommentar under uttalelse nr 5.  

12. Naturvernforbundet i Nord – Trøndelag  PDF

Kommentar:

Påstanden om store terrenginngrep på halvøyas nordside er urimelig. Det vesentligste av de private vegene er anlagt etter eksisterende vegtracer. Det ble foretatt en oppgradering, og nå, få år etter, oppfattes  vegene som et harmonisk og godt tilpasset element i terrenget.  Når grunneiere rydder skog/ hogger ved kan det ikke karakteriseres som store terrenginngrep. Ny gangsti langs sjøen ut mot Tynesfjæra fuglefredningsområde skal opparbeides med total bredde lik 1,5 meter med grusdekke. Den vil også bli godt tilpasset i terrenget og etter noen få år vil den trolig bli ”grasbundet” og lite synlig.

Det nye friluftsområdet som omtales, ligger utenfor planområdet og vurderes ikke nærmere som alternativ til det som er vist i planen. Påstanden om at det er tegnet inn to traseer for off. gangveg over grunneierens tomt (eiendommen gnr 267, bnr 14 ) stemmer ikke med innholdet i planforslaget.

13. Johannes Fossum  PDF

Kommentar:

Ny gangsti langs sjøen ut mot Tynesfjæra fuglefredningsområde skal opparbeides med total bredde lik 1,5 meter med grusdekke. Den vil også bli godt tilpasset i terrenget og etter noen få år vil den trolig bli ”grasbundet” og lite synlig. Gangstien vil forbedre allmennhetens tilgjengelighet til Børøya. Ved tunet/ gårdsanlegget til Vågen,  gnr 267, bnr 14, er stien trukket helt ut i sjøkanten slik at grunneierens interesser blir minst mulig skadelidende.  Det nye friluftsområdet som omtales, ( på nordøstlig side ) ligger utenfor planområdet og vurderes ikke nærmere som alternativ til det som er vist i planen. Øvrige synspunkt i uttalelsen tas til orientering.

14. Alvhild Dahl  PDF

Kommentar:

Synspunkt anført til parkeringsplass P2 er kommentert under uttalelse nr. 9.

Hyttestørrelsen er kommentert under uttalelse nr.1.  Øvrige synspunkt i uttalelsen tas til orientering.

Vurdering:

I forbindelse med 1. gangs behandling av planforslaget forelå det 13 innspill fra ulike interessenter. I tillegg til dette ble det avholdt to åpne møter med grunneiere og hytteeiere i forkant av 1. gangs behandlingen. Nå til 2. gangs behandling foreligger det 14 uttalelser som er kommentert ovenfor. Muligheten for å gi sitt syn på planarbeidet på Børøya er rimelig godt ivaretatt. Misnøyen som enkelte gir uttrykk for, kan komme av at de ikke fullt ut får gjennomslag for sine krav/ synspunkt. Planforslaget prioriterer fellesløsninger der særlig følgende er godt ivaretatt:

Mer private interesser vil i ulik grad måtte vike i forhold til disse prioriterte fellesløsningene. Planforslaget som fremmes til 2. gangs behandling ivaretar fellesløsningene på en rinelig god måte uten at noen av de berørte grunneiere/ andre parter i saken blir urimelig skadelidende. 

Ut over dette vises det til saksframlegget til 1. gangsbehandling.

Konklusjon:

Reguleringsplan Børøya,  med bestemmelser, sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Tillegg til pkt 3.1:

Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr.276, bnr 9 settes til T – BYA lik 250 m2.

Tillegg til pkt.3.2:

For fritidsbebyggelse settes T – BYA lik 80 m2.

Bestemmelsen for terasse endres til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Tillegg under pkt 6:

Nytt punkt 6.2:

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde rundt hyttene.

Plankartet:

De to nye hyttetomtene ( F3 ) på eiendommen gnr 267, bnr. 14 tas ut av planen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 28.06.2006

Saksordfører:

Jann Karlsen, KRF

Utdelt i møte:

Brev av 26.06.06 m/kart fra Johannes Fossum  PDF

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

  1. Reguleringsbestemmelsene punk 3.2  Utforming:  For hytte /fritidshus tillates bebygget areal 100 m2  inkl. uthus/aneks
  2. På eiendommen Vågen reguleres det inn 2 nye hyttetomter vest for endepunktet på ny veg/traktorveg. (mellom 2 eksisterende hytter.)
  3. Punkt 7.3 Gang – og sykkelveg: Gang og sykkelveg parallelt med eksisterende veg over gårdstunet taes ut. Nytt underpunkt: Gang – og sykkelveg opparbeides som en del av ny privat veg.
  4. Privat parkeringsplass P1 opprettholdes, det opparbeides snuplass i enden på ny vegadkomst.

Avstemning:

Punktvis avstemning Skjesols forslag:

Pkt. 1 avvist med 8 mot 3 stemmer.
Pkt. 2 vedtatt med 6 mot 5 stemmer
Pkt. 3 avvist med 8 mot 3 stemmer
Pkt. 4 avvist med 8 mot 3 stemmer

Rådmannens forslag til vedtak med endringer vedtatt i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det foretas  følgende endringer av forslag til reguleringsplan for Børøya :

Reguleringsbestemmelsene:

Punkt 7.3.Gang – og sykkelveg.

Nytt underpunkt:  Gang- og sykkelvegen opparbeides som sti med bredde lik 1,5 meter.

Punkt 3. Byggeområder.

3.2. Utforming

Tillegg:   Terasser tillates inntil 30 m2  bygd i tre og i tilknytting til hytte/ fritidshus. 

Plankartet:

Omsøkt  gangveg/ traktorveg på eiendommen Vågen, jfr. saker saker nr. 024/05 og 044/05 i PUK, legges inn på plankartet som privat veg med snuplass/ parkeringsplass i enden markert med pil ( se karutsnitt ). Dette medfører også at privat parkeringsplass P1 tas ut  og flyttes til enden av nevnte veg.

På eiendommen Vågen reguleres det inn 2 nye hyttetomter vest for endepunktet på ny veg/traktorveg. (mellom 2 eksisterende hytter.)

Deretter legges  planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Deles ut i møtet:

Brev av 26.06.06 m/kart fra Johannes Fossum  PDF

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas  følgende endringer av forslag til reguleringsplan for Børøya :

Reguleringsbestemmelsene:

Punkt 7.3.Gang – og sykkelveg.

Nytt underpunkt:  Gang- og sykkelvegen opparbeides som sti med bredde lik 1,5 meter.

Punkt 3. Byggeområder.

3.2. Utforming

Tillegg:   Terasser tillates inntil 30 m2  bygd i tre og i tilknytting til hytte/ fritidshus.

Plankartet:

Omsøkt  gangveg/ traktorveg på eiendommen Vågen, jfr. saker saker nr. 024/05 og 044/05 i PUK, legges inn på plankartet som privat veg med snuplass/ parkeringsplass i enden markert med pil (se karutsnitt ). Dette medfører også at privat parkeringsplass P1 tas ut  og flyttes til enden av nevnte veg.

Deretter legges  planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1

Forslag til reguleringsplan datert 07.04.06 - tegnforklaring

2

Forslag til reguleringsbestemmelser datert 07.04.06  PDF

3

Planbeskrivelse datert 07.04.06

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

4.   Utskrift av sak nr 055/04, Levanger formannskap

5.   Brev datert 18.06.05 fra Johannes Fossum  PDF

6.   Brev datert 24.06.05 fra Henriette Munkeby  PDF

7.   Brev datert 30.06 05 fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune  PDF

8.   Brev datert 21.07. 05 fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag  PDF

9.   Brev datert 26.07.05 fra Atle Vikan med flere hytteeiere  PDF

10  Brev datert 28.07.05 fra Johannes Bye  PDF

11. Brev datert 31.07.05 fra Knut Munkeby  PDF

12. Brev datert 01.08.05 fra Jostein Forbord  PDF

13. Brev datert 02.08.05 fra Åse Brenden  PDF

14. Brev datert 03.08.05 fra Lars Lefdal  PDF

15. Brev udatert fra Børøya hytteforening  PDF

16. Brev datert 14.09.05 fra Børøya hytteforening  PDF

17. Brev datert 27.10.05 fra Børøya hytteforening  PDF

Saksopplysninger:

I sak nr 055/ 04 fattet formannskapet følgende vedtak:

1.        Det  igangsettes  arbeid med reguleringsplan for Børøya med sikte på at deler av den lettere skal kunne brukes som utfartssted og friluftsområde for allmennheten. Arbeidet utføres innenfor en ramme på kr. 100.000.

2.        Kostnadene belastes formannskapets tilleggsbevilgningskonto.

Vedtaket ble oppfulgt av enhet for kultur som tiltakshaver. Det ble valgt å benytte arkitektkontoret Hellebust og Meland A/S til å utarbeide forslag til reguleringsplan. Oppstart av planarbeidet ble annonsert på vanlig måte I forbindelse med planarbeidet er det avholdt to åpne møter. Første møtet ble avholdt i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Det andre møtet ble avholdt den 27.09.05. I forkant av dette møtet ble et foreløpig planforslag distribuert til en rekke parter med anmodning om å gi kommentarer.  I tillegg til drøftingene i de åpne møtene foreligger det også  13 skriftlige innspill/ kommentarer. Alle innspill er vurdert av tiltakshaver og konsulenten i forbindelse med utarbeiding av planforslaget. Engasjementet bedømmes til å være ganske omfattende i forhold til sakens realiteter.

Nå foreligger det et planforslag datert 07.04.06 fra enhet for kultur og Arkitektkontoret Hellebust og Meland A/S v/ Rolf Gaarde.

Nedenfor vises planområdet/ planforslaget:

Klikk for større plankart

Planforslaget er også vist i vedlegg nr. 1.

Når det gjelder forslag til reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse så vises det til vedlegg nr 2 og nr. 3.

Den 24.11.04 ble det mottatt søknad fra Johannes Fossum  vedrørende opparbeiding av gangveg/ traktorveg på eiendommen Vågen  slik som vist på kartutsnittet nedenfor.

Søknaden ble behandlet i PUK den  16.02.05 som sak 024/05  med følgende vedtak:

Det legges ned midlertidig forbud mot deling og byggearbeid på eiendommen gnr. 267, bnr. 14 med underliggende festenummer ( BPL §33 ). 

Dette vedtaket ble påklaget og klagen ble avvist av  PUK den 20.04.05 i sak 044/05. Vedtaket ble så stadfestet av fylkesmannen. I forbindelse med saksbehandlingen av denne saken ble det forutsatt at søknaden fra Johannes Fossum  vedrørende opparbeiding av gangveg/ traktorveg på eiendommen Vågen skulle vurderes i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Videre er det alminnelig kjent at eieren av Vågen og flere av hytteeierne har møtt hverandre i rettsapparatet flere ganger. Nylig ble en tvistesak mellom dem hevet av retten og partene inngjekk forlik om ny adkomstveg til hytteområdet. Den omforente adkomstvegen er tilnærmet identisk med den omsøkte gangveg/ traktorvegen. Med bakgrunn i alle stridighetene mellom partene på Børøya er det positivt å registrere at de har oppnådd enighet om dette.

Vurdering:

Planforslaget omhandler særlig følgende:

Offentlige trafikkområder:

I formannskapets vedtak i sak nr 055/ 04 heter det:

Det  igangsettes  arbeid med reguleringsplan for Børøya med sikte på at deler av den lettere skal kunne brukes som utfartssted og friluftsområde for allmennheten.

Det sentrale i oppdraget fra formannskapet er å sikre tilgjengeligheten for allmenheten på Børøya ut fra det faktum at økt privatisering kan true allemannsretten i området.  For å sikre økt tilgjengelighet til Børøya viser planforslaget følgende:

Dette forslaget sikrer tilgjengelighet for allmenheten til Børøya og naturområdene der. Imidlertid vil en slik løsning medføre noen konsekvenser i forhold til nærhet til strandsonen/ naturvernområdet i sjø og arealinngrep generelt.  Forslaget medfører inngrep på privat grunn som berørte grunneiere vil motsette seg.  Videre vil økt aktivitet og inngrep i strandsona nært inn til naturvernområdet også være et problem i forhold til de spesielle verneinteressene.  Ut fra nærhet til strandsonen/ naturvernområdet i sjø virker den foreslåtte gang- og sykkelvegen uheldig i forhold til miljøinteressene. Det samme kan sies om den offentlige parkeringsplassen i planområdet lengst sørøst              ( merket P). Den foreslåtte gang- og sykkelvegen går parallelt med den private vegen (på sjøsiden) frem til det foreslåtte friluftsområdet lengst vest på Børøya. Bredden på gang- og sykkelvegen er ikke angitt. Den bør anlegges som sti med maksimal bredde lik 1,5 meter. Dette vil være mest skånsomt i forhold til terrenginngrep i strandsonen. Gangstien ligger i lett terreng og vil være funksjonell for alle brukergrupper.

Byggeområder:

Planforslaget viser byggeområder for boliger, fritidsbebyggelse og naust. Fritidsbebyggelsen er den mest omfattende i planområdet. Av plankartet fremgår det hva som er eksisterende fritidsbebyggelse samt at det er vist to områder, F1 og F2, for ny fritidsbebyggelse. Det er også avsatt et mindre område for naust lengst nord. F1 og F2 ligger skjermet i forhold til strandsona.

Fritidsbebyggelse og aktivitet tilknyttet den, øker privatiseringen. Normalt vil dette redusere allmennhetens tilgjengelighet og i dette tilfellet bruk av Børøya som utfartssted. Planforslaget viser en forsiktig økning av fritidsbebyggelsen i området. I tillegg til de nye tomtene F1 og F2 er det  foreslått i reguleringsbestemmelsene pkt 3.2 å tillate at hytter/ fritidshus kan ha maksimalt bebygget areal på 80 m2  inkludert 10 m2 uthus/ anneks. Forslaget sier ikke noe om terasser/ veranda. Ut fra generelle forhold bør det kunne tillates terasser inntil 30 m2  bygd i tre og i tilknytting til hytte/ fritidshus. 

Tidligere er det godkjent noen hytter på den østlige delen i planområdet. Disse tiltakene ble behandlet etter gjeldende regelverke i uregulert LNF- område, dvs. med blant annet uttalelser fra statlige – og fylkeskommunale etater.  Ingen av disse hadde merknader til de omsøkte hyttene / tiltakene. Når det nå utarbeides reguleringsplan skal det tas stilling til den øvre arealgrense for bebyggelse i hele planområdet. I forhold til ønsket om å ta hensyn til miljøkvalitetene, kulturlanskapet,  å hindre økt privatisering og å sikre allmennhetens interesser / tilgjengelighet er det naturlig å begrense ytterlige nedbygging av de mest verdifulle områdene.  Ut fra  en helhetsvurdering vil Børøya beholde sine kvaliteter som utfartssted med en bebyggelse som foreslått i planforslaget. Bebyggelsen vil ikke forringe allmennhetens muligheter til opphold på Børøya. Trolig vil det være andre forhold som kan virke som en barriere i så måte.

Spesialområde:

Under dette formålet vises bevaring kulturminner, naturvernområde i sjø, anlegg i grunnen, friluftsområde og privat veg. De to sistnevnte kommenteres slik:

Friluftsområde:

Det antas at området lengst vest på Børøya er det mest attraktive i forhold til utfartsinteressene. Her er det regulert inn et friluftsområde  som skal være tilgjengelig for allmennheten. Området kan nås til fots og fra sjøen via båt. Friluftsområdet sikrer allmennhetens interesser sterkere enn de alminnelige utfartsrettighetene i de vanlige utmarksområdene forøvrig på Børøya.

Privat veger, gangstier:

I planområdet finnes flere gamle/ eksisterende stier som brukes av hyttebeboere og andre gående. Bruken av disse vil ikke bli påvirket av reguleringsplanen. I reguleringsforslaget viser noen hovedtracèer for gangstier. Videre er det lagt inn private veger på plankartet. Det fremgår av planforslaget at den vestlige delen av Børøya foreslås  skjermet for veginngrep også i fremtida.

I denne forbindelse er det imidlertid nødvendig å vise til tidligere saker nr. 024/05 og 044/05 i PUK. Disse omhandler søknad fra Johannes Fossum om opparbeidelse av gangveg/ raktorveg på eiendommen Vågen. I ettertid, og etter pålegg fra retten, har Johannes Fossum og hytteeierne på eiendommen hans skrevet en avtale der det blant annet fremgår at partene har inngått forlik om ny adkomstveg til hytteområdet. Den omforente adkomstvegen er tilnærmet identisk med den omsøkte gangveg/ traktorvegen. Det registreres med tilfredshet at disse partene etter mange års stridigheter og flere møter i retten, har inngått en avtale om vegspørsmålet. Ut fra dette faktum bør dette imøtekommes på den måten at den omsøkte  gangveg/ raktorveg på eiendommen Vågen, jfr. saker saker nr. 024/05 og 044/05 i PUK, legges inn på plankartet som privat veg med snuplass/ parkeringsplass i enden markert med pil ( se karutsnitt ). Dette medfører også at privat parkeringsplass P1 tas ut  og flyttes til enden av nevnte veg. Vegen vil ligge i skråningen bak gårdstunet. Terrenginngrepet vurderes til å være innenfor tålegrensen av hva som kan tillates. Dette sett i forhold til at denne vegen vil redusere konfliktnivået i området og i deler av strandsonen i særdeleshet. Denne nye vegen er også omtalt/ ønsket av Børøya hytteforening , jfr. brev datert 27.10.05.  

Landbruksområder:

Planområdet består i hovedsak av høgbonitets skogsmark og fulldyrka, lettbrukt jord. Interessene tilknyttet jord- og skogbruk er godt ivaretatt i planforslaget selv om mulige tiltak i friluftsområdet blir regulert.

Konklusjon:

Børøya har vært et turmål for Levangers befolkning i lang tid og brukes av allmennheten i friluftssammenheng også i dag.  Det er imidlertid ikke å legge skjul på at omdømmet til området  er mindre godt for tiden ut fra det faktum at stridigheter og andre forhold gjør det mindre attraktivt som turmål.  Det er særlig den vestlige delen av halvøya som er mest attraktiv som turmål.  Her er miljøverdiene i kulturlandskapet av høg kvalitet og det er viktig at disse kvalitetene bevares best mulig samtidig som området sikres tilgjengelighet for allmennheten. Opplevelsesmulighetene styrkes også av nærheten til sjøen. 

Intensjonen med  reguleringsplan for Børøya er å legge til rette for at deler av den lettere skal kunne brukes som utfartssted og friluftsområde for allmennheten. Ut fra de rådende forhold i området, se sak nr 055/ 04 behandlet i formannskapet i møte den 29.04.04, betraktes dette som nødvendig. Hvorvidt planforslaget vil gi en god og varig løsning i forhold til allmennhetens interesser og på de andre forholdene som søkes løst i planforslaget, kan det herske noe tvil om. Privatrettslige tvister, klager og annen uenighet kan påregnes å prege området fortsatt.

Det tilrådes at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Før det skjer foretas følgende justeringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Punkt 7.3.Gang – og sykkelveg.

Nytt underpunkt:  Gang- og sykkelvegen opparbeides som sti med bredde lik 1,5 meter.

Punkt 3. Byggeområder.

3.2. Utforming

Tillegg:   Terasser tillates inntil 30 m2  bygd i tre og i tilknytting til hytte/ fritidshus.

Plankartet:

Omsøkt  gangveg/ raktorveg på eiendommen Vågen, jfr. saker saker nr. 024/05 og 044/05 i PUK, legges inn på plankartet som privat veg med snuplass/ parkeringsplass i enden markert med pil ( se karutsnitt ). Dette medfører også at privat parkeringsplass P1 tas ut  og flyttes til enden av nevnte veg.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^