Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.12.07 - Sak 120/07
<<sakliste
<<>>
| vedtak

REGULERINGSPLAN LO VESTRE -  "LOBAKK-HAGEN"

Saksansvarlig: Bernt Arne Helberg       

Arkivsaknr:  2007/9706 - /1719/232/9

       

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 12.12.07 BTHE

120/07

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Lo vestre – ”Lobakk-hagen” med plankart og bestemmelser datert 12.09.07, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL § 27-1,2.

Vedlegg:

1

Plankart, datert 12.09.07 PDF

2

Bestemmelser, datert 12.09.07 PDF

3

Planbeskrivelse, datert 12.09.07 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

00            Referat fra befaring 19.10.06

Saksopplysninger:

Hellebust og Meland AS har fremmet forslag til reguleringsplan for ”Lobakk – hagen” på vegne av grunneier Dagny Hovdal v/Unni Hovdal. Planforslaget er datert 12.09.07. Den aktuelle parsellen ligger på eiendommen Lo vestre 1719/232/9 i Åsenfjord.

Oversiktskart – planområdet markert m/blå prikk

Formålet med planen er å legge til rette for 9 fritidsboliger med tilhørende adkomstveg og parkering. Se tiltakshaver sin beskrivelse av planen, for mer utfyllende opplysninger om tiltaket. (vedlegg 03)

Medvirkning: Den 19.10.06 arrangerte tiltakshaver en befaring hvor Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Innherred samkommune v/planmyndigheten deltok. Samkommunen anbefalte på befaringen at planområdet ble utvidet til å omfatte tilliggende landbruksområde, understreket betydningen av å opprettholde veg/sti som adkomst til framtidig bebyggelse og eiendommens utmarksområde. Fylkesmannen hadde ingen merknader, men understreket viktigheten av at framtidig bebyggelse ikke får silhuettvirkning. Fylkeskommunen hadde ingen merknader, men tok forbehold om arkeologiske undersøkelser.

Annonsering om igangsetting av planarbeidet ble gjort i Trønderavisa og Levangeravisa like etter 07.09.07.   

Planforslaget ble sendt til barnerepresentanten og på en intern runde til fagområdene helse, oppvekst, landbruk, teknisk og kultur i kommunen. Det har ikke kommet merknader.

Planstatus:

Planområdet ligger innenfor område avsatt til LNF- område i kommuneplanens arealdel, like inntil områder avsatt til planlagt- og eksisterende fritidsbebyggelse.  Se skisse under.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel.

Det aktuelle planområdet ligger inntil reguleringsplan Tindbuen, vedtatt 09.05.07. Se illustrasjon under. Mot nord grenser ”Lobakk-hagen” så vidt inntil reguleringsplan for Sagtun, vedtatt 27.12.83.

Kartutsnitt som viser tilgrensende reguleringsplaner.

Dagens arealbruk: Mindre deler av planområdet ligger på dyrka jord, mens mesteparten av området er skogsmark. Se kartutsnitt under.

Fulldyrka jord vist med rød skravur.

Vurdering:

Adkomst: Tiltakshaver opplyser om at adkomstrett etter den private ”Sagtunvegen” må sikres med privatrettslig avtale. Deler av vegen ligger innenfor reguleringsplan for Tindbuen hvor den er vist som privat veg.

Landskap og bebyggelse: Arealet anses som godt egnet til fritidsbebyggelse, med gode utsikts- og solforhold. Se bilde under. Hyttene er planlagt på de slakeste partiene og den bratteste skråningen er avsatt til landbruksformål, noe som anses som et fornuftig prinsipp.

Tiltakshaver har ikke visualisert tiltaket m/snitt e.l., men det antas at bebyggelsen ikke vil danne silhuett mot himmelen. Tillat bebygd areal på maks 100 m2 harmonerer med naboplanene, som har bestemmelser om 100 og 95m2.

Maks mønehøyde på 5 m er lavere enn bestemmelsene i plan for Tindbuen og Sagtun. Det aktuelle planforslaget åpner for pulttak, det samme gjør Sagtunplanen mens planen for Tindbuen tillater kun saltak. ”Lobakk-hagen” ligger i et skogområde og ikke i umiddelbar nærhet til gårdsbruk med tradisjonell byggestil, og det er derfor tilrådelig å åpne for pulttak i området. Bruk av ensidig skråtak gir også ofte muligheter til utforme en bygningskropp som er mindre dominerende i landskapet.

Landbruk: Det er meget små deler av eksisterende dyrkajord som omdisponeres. I realiteten anses all dyrkajord øst for Sagtunvegen som lite drivverdig.

Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn:

Vi har gått gjennom Fylkesmannens sjekkliste ved vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i kommuneplanleggingen uten å finne hensyn som ikke er ivaretatt.

Utbyggingsavtale: Det forutsettes ikke tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett, og det er derfor ikke funnet behov for utbyggingsavtale med kommunen.

Bestemmelser og plankart: Vei nr. 1 på plankartet er vist med ”knekk” i svingene, noe som gjør at den ikke kan bygges som vist på plankartet. På tross av dette er det fullt mulig å ta stilling til planen i høringsrunden, og det forutsettes derfor at vegen blir tegnet opp med kurver før den behandles 2. gang i plan- og utviklingskomiteen.

Konklusjon:

Planforslaget viser fortetting i et svært attraktivt hytteområde. Det er godt egna for utbygging med gode sol- og utsiktsforhold, samtidig som det har begrenset landbruksmessig verdi. Området har god adkomst. Utbyggingen anses som tilstrekkelig tilpasset landskapet og områdets karakter.

Det tilrås derfor at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^