Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.12.07 - Sak 121/07
<<sakliste
<<>>
| vedtak

REGULERINGSPLAN HUSBY VESTRE - 1719/188/1- MASSETAK

Saksansvarlig: Bernt Arne Helberg       

Arkivsaknr:  2007/1072 - /1719/188/1

       

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Alf Magnar Reberg, SP

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 27.06.07 BTHE

73/07

Plan- og utviklingskomité 10.10.07 BTHE

100/07

Kommunestyret 24.10.07 BTHE 66/07
Plan- og utviklingskomité 12.12.07 BTHE

121/07

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i forslag til bestemmelser:

·         Tillegg pkt. § 2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.”

·         ”steinbrudd” i § 2 tas ut.

·         Tillegg til stjernepunktet ang. støy i § 2: ”I henhold til gjeldende retningslinje T-1442.”

·         Nytt stjernepunkt under § 2 Masseuttak, steinbrudd: ”Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes”.

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

·     Uttakssonene tas ut

Deretter vedtas reguleringsplan for Husby vestre – massetak.

Med hjemmel i jordlovens § 9, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet massetak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom en privatrettslig avtale.

Vedlegg:

1

Plankart

2

Bestemmelser

3

Driftsplan

4

Snitt

5

Kulturvernfaglig uttalelse datert 18.10.07

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i møte 24.10.07 å sende saken tilbake til plan- og utviklingskomiteen for ny behandling.

Bakgrunnen for dette vedtaket var at fylkesarkeologen på bakgrunn av befaring kom med en ny uttalelse datert 18.10.07, etter at saken var forberedt for kommunestyret. Se vedlegg 06.

På det tidspunktet første uttalelse ble gitt trodde ikke Fylkeskonservatoren at en avgrensing av gravfeltet ville bli berørt av planen. Se avgrensning av gravfeltet vist på skisse under. Rødt område viser gravfeltet og det aktuelle planforslaget er vist med grønn avgrensning. Fylkeskonservatoren skisserer to måter å endre planforslaget på som gjør at kravene i Kulturminnelovens § 3-4 tilfredsstilles:

1.        Plangrensa trekkes slik at den går kant i kant m/gravfeltets grense + 5 meter sikringssone.

2.        Den delen av gravfeltet som kommer innenfor planen reguleres til spesialområde bevaring, og med bestemmelser om at det ikke må oppføres bygg eller skje inngrep i markoverflaten.

Hvis ikke planen endres på en avdisse måtene vil Fylkeskonservatoren vurdere å anke vedtaket i planen.

 

Fylkeskonservatorens avgrensning av gravfeltet. Vedlegg til ny uttalelse datert 18.10.07.

Vurdering:

Vi foreslår at planavgrensningen beholdes, og at Fylkeskonservatorens forslag til endringer alt. 2 følges. 

 

Forslag:

Denne endringen tas inn i forslag til innstilling, sammen med kopi av forslag til innstilling lagt fram for PUK den 10.10.07.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.10.2007

Utdelt i møte:

Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 18.10.07  -  kart PDF

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake til plan- og utviklingskomiteen for ny behandling.

Avstemning:

Svarva’s forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake til plan- og utviklingskomiteen for ny behandling.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 10.10.2007

Saksordfører:

Ny saksordfører: Alf Magnar Reberg, SP

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra rådmannen:

Det tas forbehold om at fylkeskonservatoren frigir området.
Eventuelle kostnader til undersøkelse av området er kommunen uvedkommende.

Avstemning:

Rådmannens tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.
Rådmannens forslag til innstilling med tillegg vedtatt i møtet enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i forslag til bestemmelser:

·         tillegg pkt. § 2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.”

·         ”steinbrudd” i § 2 tas ut.

·         tillegg til stjernepunktet ang. støy i § 2: ”I henhold til gjeldende retningslinje T-1442.”

·         Nytt stjernepunkt under § 2 Masseuttak, steinbrudd: ”Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes”.

 

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

·         Uttakssonene tas ut

Deretter vedtas reguleringsplan for Husby vestre – massetak.

Det tas forbehold om at fylkeskonservatoren frigir området.
Eventuelle kostnader til undersøkelse av området er kommunen uvedkommende.

Med hjemmel i jordlovens §9, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet massetak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom en privatrettslig avtale.

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i forslag til bestemmelser:

·    tillegg pkt. § 2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.”

·    ”steinbrudd” i § 2 tas ut.

·    tillegg til stjernepunktet ang. støy i § 2: ”I henhold til gjeldende retningslinje T-1442.”

·    Nytt stjernepunkt under § 2 Masseuttak, steinbrudd: ”Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes”.

 

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

·    Uttakssonene tas ut

Deretter vedtas reguleringsplan for Husby vestre – massetak.

Med hjemmel i jordlovens §9, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet massetak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom en privatrettslig avtale.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

05 Uttalelser

Saksopplysninger:

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tråd med planutvalgets vedtak 27.06.07. Følgende uttalelser er kommet inn (PDF):

Nr           Fra                                                                       Dato

01            Bergvesenet   vedlegg                                     06.07.07

02            NTE    kart                                                          17.07.07

03            Sametinget                                                         18.07.07

04            Fylkesmannen i Nord Trøndelag                    06.08.07 

05            Nord – Trøndelag Fylkeskommune                09.08.07 

06            Reindriftsforvaltningen                                    20.08.07                                                                                                                              

Vurdering:

Uttalelse nr.01: Bergvesenet: Har ingen innvendinger til selve reguleringen, men foreslår følgende: Tillegg pkt. §2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.” Bergvesenets tilråding tas til følge.

 

Bergvesenet gjør oppmerksom på at de ikke kan godkjenne en driftsplan før de formelt har fått hjemmel til det gjennom vedtatte reguleringsbestemmelser. På dette stadiet kan de bare signalisere om den kan godkjennes eller ikke, og den aktuelle planen for Husby vestre tilfredsstiller ikke kravene. Dette bla. på grunn av usikkerhet omkring massesammensetning, uttaksvolum, og etappeinndeling som kan diskuteres. Tiltakshavers konsulent bør ta kontakt med Bergvesenet for å gjennomgå planen i henhold til de krav som settes til masseuttak i løsmasser.

 

Bergvesenet peker på at forslaget til bestemmelser ikke sier noe om at kommunen skal godkjenne driftsplanen, bare noe om forholdet til en avslutningsplan.

 

Kommentar: På bakgrunn av denne uttalelsen ba vi tiltakshaver ta kontakt med Bergvesenet for å drøfte driftsplanen.

 

Tiltakshaver peker på at Bergvesenet ikke har merknader til reguleringsplanen, og at Bergvesenet ikke kan godkjenne en driftsplan før de formelt har fått hjemmel til det gjennom vedtatte reguleringsbestemmelser. Tiltakshaver er i drøftinger med Bergvesenet, men ber om at reguleringsplanen behandles før driftsplanen er klar. Hvis uttakssonene tas ut av reguleringsplankartet risikerer man ikke at det vil bli konflikt mellom reguleringsplan og driftsplan.  

 

Etter nærmere vurdering ser vi liten hensikt i at kommunen vedtar driftsplanen i, og med at Bergvesenets vedtak uansett ikke kan overprøves. Vi foreslår derfor at uttakssonene tas ut av reguleringsplanen før den vedtas, og at uttaksretning bestemmes i driftsplanen. Det foreslås at det tas inn en bestemmelse om at driftsplanen skal foreligge før drift startes.

 

Bergvesenet godkjenner driftsplanen og oppfølging av drifta, mens kommunen legger rammene i reguleringsplanen og godkjenner avslutningsplanen. Vi forutsetter at dette til sammen sikrer at massetaket blir drevet og istandsatt på en god måte.    

 

Forslag:

·         Tillegg pkt. §2: ”Områder som er ferdig uttatt, skal istandsettes straks dette er praktisk mulig.”

·         Nytt stjernepunkt under § 2 Masseuttak, steinbrudd: ”Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes”.

 

Uttakssonene tas ut av plankartet.

 

Uttalelse nr.02: NTE: Ingen merknader, men gjør oppmerksom på at det må tas hensyn til en høyspent luftlinje og en lavspent jordkabel som krysser området.

 

Uttalelse nr.03: Sametinget: Kan ikke se at det er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatiske fredete samiske kulturminner, men minner om med hjemmel i kulturminneloven om at arbeid må stanses og melding sendes dersom det kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området.  

 

Uttalelse nr.04:Fylkesmannen:

Landbruksavdelingen: Slutter seg til kommunens administrative vurderinger og krav om tilføyelser. Råder kommunen til å hjemle fond til istandsetting kun i jordloven, ettersom hjemmelsgrunnlaget i skogloven er borte etter at § 50 (omdisponeringsparagrafen) ble tatt ut i ny skoglov.

 

Kommentar:

Våre administrative vurderinger/tilføyelser fra 1. gangs behandling angående, klimavernsone, fond og div justeringer av plankartet tas inn i forslag til vedtak.

 

Fondet blir hjemlet kun i jordloven.

 

Forslag:

 

 

Miljøvernavdelingen:

Siden planforslaget utelukkende gjelder uttak av grusmasser bør ”steinbrudd” i § 2 i bestemmelsene utelates.

 

I stjernepunktet under bestemmelsene § 2 som omhandler støy bør det vises til gjeldende retningslinje T-1442, som omhandler behandling av støy i plansaker.

 

Kommentar:

Anbefalingen ang. ”steinbrudd” og støy tas til følge.

 

Forslag:

·         ”steinbrudd” i bestemmelsene §2 tas ut.

·         Tillegg til stjernepunktet ang. støy i §2: ”I henhold til gjeldende retningslinje T-1442.”

 

Kommunal- og administrasjonsavdelingen:

Dersom det ikke blir noe av formålet klimavernsone, bør formålet tas vekk fra tegnforklaringen.

 

I den sørvestre delen av området regulert til masseuttak er det tegnet inn en firkant som det ikke er gitt noen tegnforklaring på. Dette må rettes opp.

 

I forslaget til bestemmelser § 3 bør siste setning tas ut som ikke hjemlet i plan- og bygningsloven.

 

Kommentar: Formålet klimavernsone foreslås tatt inn i planen.

 

Firkanten er fra kartgrunnlaget og viser eksisterende bygning. Kan ikke se at det er noe i veien for at den kan være avmerket, selv om det ikke er sagt at den skal inngå i planen.

 

Tilrådning ang. § 3 tas til følge.

 

Forslag:

·         Siste setning i § 3 tas ut.

 

Uttalelse nr.05:Fylkeskommunen i NT: Ingen merknader og kjenner ikke til kulturminner i området, men minner om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven.

 

Uttalelse nr.06:Reindriftsforvaltningen: Ingen merknader.

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 27.06.2007

Saksordfører:

Guri Skjesol, SP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Husby vestre – massetak, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL § 27-1,2.

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Husby vestre – massetak, legges ut til offentlig ettersyn i medhold av PBL § 27-1,2.

Vedlegg:

01 Plankart PDF

02 Bestemmelser PDF

03 Driftsplan PDF

04 Snitt PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Grunneier John Olav Busklein tok kontakt med enhet for PBOM i januar i år ang. uttak av grus i det aktuelle området.

Tiltaket ble da vurdert til å utløse krav om reguleringsplan.

Allskog BA v/ Ellen Kristin Moe har på bakgrunn av dette i oversendelse datert 18.04.07, sendt inn forslag til reguleringsplan og driftsplan. Det er foretatt et mindre uttak i dag, og det er anslått et uttak på ca 35 000 m3 grus over 7 år. Det er planer om å ta ned en grusrygg, og området skal fortløpende tilbakeføres til dyrkajord. Tiltakshaver har ikke utarbeidet egen planbeskrivelse, men driftsplanen beskriver uttaket nærmere. Vedlegg 03.

Oversiktskart. 

Medvirkning:

Den 10. januar ga innherred samkommune følgende tilbakemelding til grunneier:

”Det vises til din forespørsel til Gunnar Vatn om mulig plankrav i forbindelse med masseuttak på eiendommen din. Det er antydet ca 13 000m3 uttak av grus i forbindelse med mulig levering til veganlegg blant annet.

Masseuttak av denne størrelse vil nok utløse krav om å utarbeide en flatereguleringsplan som minimum viser følgende:

·         Områdets utstrekning

·         Beskrivelse av grunnforhold/ gruskvalitet

·         Terrenginngrep, gravedybde, skråninger

·         Gjenfylling, tilbakeføring til landbruk

·         Veg for transport

·         Mulige kulturminner

·         Mulige støy- og støvplager

·         Forhold til naboer

Sammen med plankartet leveres en enkel beskrivelse med bestemmelser.

Dette materialet vil danne grunnlag for vurdering/ uttalelser fra sektormyndigheter samt for kommunal behandling

Dette til orientering

MVh

Johannes Bremer ”

Varsel om oppstart:

I februar ble det annonsert i Levangeravisa og Trønderavisa. Berørte myndigheter og naboer ble tilskrevet direkte. Det har kommet innspill fra Fylkesmannen i NT, Vegvesenet, NT Fylkeskommune, Sametinget og Bergvesenet. Tiltakshaver har ikke kommentert innspilla i sin oversendelse, men opplyser om at det er tatt hensyn til merknadene i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. 

Landbruk: forslaget er drøftet med lokale landbruksmyndigheter som ikke har merknader til forslaget. Det er gitt dyrkingstillatelse for området.

Planstatus: Det aktuelle området ligger i LNF område like utenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden Hoklingen, som er båndlagt område.

Vurdering:

Konsekvensutredning: Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift, og vi kan ikke se at uttaket er av en slik omfang at det utløser krav om konsekvensutredning.

Driftsplanen: Planforslaget følges av en driftsplan. Bergvesenet har i sin forhåndsuttalelse uttalt at de også ønsker å godkjenne driftsplanen, og at de vil føre tilsyn med uttaket. Forslagsstiller har fulgt opp og tatt dette inn som en bestemmelse. Det anses som en fordel at en nasjonal fagmyndighet som Bergvesenet vil følge opp uttaket.

Driftsplanen sendes ut på høring sammen med reguleringsplan og vil fungere som en planbeskrivelse. Det forutsettes at driftsplanen vedtas av kommunen parallelt med 2. gangs behandling av reguleringsplanen, og at den er i samsvar med plan godkjent av Bergvesenet.

Driftsplan og reguleringsplanen har bestemmelser om istandsetting av området, og tilbakeføring til landbruksområde. Det er også reguleringsbestemmelser som sier at dersom drifta avsluttes før de angitte masserer er uttatt, skal det utarbeides en avslutningsplan som skal godkjennes av kommunen. Det er imidlertid ingenting som sikrer økonomisk at området blir istandsatt. Kommunen har praksis for å opprette privatrettslige avtaler som økonomisk sikrer at uttaket blir istandsatt. Dette gjøres ved at det blir avsatt midler fra driften på et fond, og det har vært tradisjon for å sette av 1 kr/uttatt m3. Med hjemmel i jordloven og skogbruksloven sikres dette i et eget vedtak samtidig med 2. gangs behandling av planen.

Landskap:

Planforslaget over flyfoto (før nytt fjøs og skogshogst)

Vi ser av illustrasjonen over at det er skogsmark i den nordlige delen av området. Granskogen er hugget ut etter at bildet ble tatt, men ny lauvskog er kommet i god vekst og vil om kort tid skjerme mot innsyn. Det er derfor viktig at bestående skog i område avsatt til landbruk, bevares som en vegetasjonsskjerm. Dette er også intensjonen til forslagsstiller, i og med at det er påført ”vegetasjonsbelte (buffer)” på plankartet.  Av samme grunn er det også ønskelig med vegetasjonsskjermskjerm mot nord

Området sett fra nord-vest

Snittene(vedlegg 04) viser at det også vil bli terrenginngrep i det smale landbruksområdet mot øst. Det er imidlertid viktig at dette ikke gjøres før det ferdige uttaket skal gjenfylles, slik at skogen kan stå lengst mulig og silhuetten ikke blir brutt.

Forslagsstiller opplyser om at dagens uttak kun er synlig fra en grunneier i vest (188/6). Uttaket vil imidlertid også bli synlig fra mer fjerntliggende områder mot nord – vest, på andre siden av Hammervatnet. Se bilde under. Det vil bli såpass lang avstand som ca 3 km, og uttaket vil derfor ikke bli vesentlig markert i synsbildet. Det er imidlertid spesielt viktig at silhuetten av åsryggen ikke brytes. Nytt fjøs demper virkningen noe for innsyn fra de nærmeste områdene. I og med at Åsryggen blir bevart vil uttaket ikke bli synlig fra øst/Hoklingen.

Utsikt fra øverst i planområdet mot nord-vest

Forslag: Det foreslås derfor at området med bestående skog i landbruksområdet avsettes til klimavernsone med bestemmelser om at eksisterende vegetasjon skal bevares. Det samme foreslås for et 30 meters bredt belte utenfor planområdet i bestående skog mot nord.

Det er positivt at reguleringsplanen viser uttakssoner. Det er imidlertid viktig at det knyttes en rekkefølgebestemmelse til uttakksonene i reguleringsbestemmelsene og driftsplanen, der det presiseres at sone 2 tas ut før sone 3 osv. Det kan også med fordel tegnes inn piler som viser uttaksretning på plankartet.

Det er viktig å komme i gang med istandsetting så fort det lar seg gjøre, og at det er bestemmelser som sikrer dette. De nordlige delene av uttaket kan istandsettes/gjenfylles forholdsvis raskt, etter at uttak i sone 3 er ferdig. Det foreslås derfor å ta inn en bestemmelse om at for eksempel sone 2 og 3 skal istandsettes før sone 5 påbegynnes.

Disse forslaga drøftes nærmere med forslagsstiller og innarbeides i planen før 2. gangs behandling i plan- og utviklingskomiteen.

Utslipp: Det forutsettes at det kun dreier seg om uttak av gravbare løsmasser, og at det ikke foretas knusing av stein eller fjell på plassen. Det antas derfor at det vil bli liten problematikk knyttet til støy og støv. Selv om det kan bli noe problem med motorstøy, og støv i tørre perioder med vind.

Friluftsliv:

Det går en sti gjennom den nordvestlige delen av planområdet, men ferdselen kan forholdsvis enkelt legges ledes utenom området.

Landbruk: Det er viktig å ta vare på eksisterende vekstjordlag, og legge dette tilbake på det arealet som skal tilbakeføres til jordbruk. Det foreslås at dette tas inn som en bestemmelse i driftsplanen før den vedtas.

Biologisk mangfold: Kjenner ikke til at det er viktige naturtyper i området.

Kulturminner: Kjenner ikke til at det er verdifulle kulturminner i området.

Adkomst: Vegvesenet ingen merknad til tiltaket. Trafikken ut fra massetaket vil trolig i all hovedsak gå vestover mot Åsen sentrum. Her er det i dag en begrensende jernbaneundergang, men Vegvesenet skal bygge ny overgang i løpet av 2007/2008.

Sikkerhets og beredsskapsmessige hensyn:

Det forventes grunneier/uttaker sikrer at uttaket og driften blir sikret i nødvendig grad, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner i forbindelse med lek og annen ferdsel. Det foreslås at dette tas inn i driftsplanen før vedtak.

Vi har utover dette gått gjennom Fylkesmannens sjekkliste ved vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i kommuneplanleggingenuten å finne hensyn som ikke er ivaretatt.

Kartet:

Følgende justeringer av plankart utover det som er nevnt tidligere, før 2. gangs behandling:

Konklusjon:

Det virker som det foreslåtte uttaket vil medføre forholdsvis små ulemper for de nærmeste omgivelser, og uttaket vil få begrenset fjernvirkning mht. landskapsbildet.

Det er positivt at det er klare planer for istandsetting/ tilbakeføring til landbruk.

Det tilrås derfor at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^