Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.12.07 - Sak 122/07
<<sakliste
<<>>
| vedtak

REGULERINGSPLAN E6 HOTRAN - GRÅMYRA S

Saksansvarlig: Bernt Arne Helberg       

Arkivsaknr:  2007/3513

       

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 12.12.07 BTHE

122/07

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 07.05.07:

-          Pkt. 4.1 i FELLES AVKJØRSEL endres til: Ved eventuell flytting av lokalveg ved profil 10450 for adkomst til eiendommene 19/14, 20/4 og 20/5.

-          Bestemmelser pkt. 7.1 utgår.

-          Det tas inn en bestemmelse om at det skal etableres en støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6850 -6950, støyskjerm med høyde 2,5m over E6 profil 6950 – 6990, støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6990 og 7100 og 1,5 meter høy støyskjerm over bru profil 7090 – 7340.

Det gjøres følgende endringer på plankartet datert 07.05.07:

-          Planområdet utvides ved Hotran slik at det gis rom for å etablere støyvoll vist på Vegvesenets skisse datert 11.10.07.

-          Området vist som Felles parkering i Holsandbukta, endrer formål til; Privat veg – parkering.

-          En del av område avsatt til Privat småbåtanlegg (sjø) endrer formål til Privat småbåtanlegg (land) i samsvar med skisse datert 11.10.07.

Deretter vedtas reguleringsplan for E6 Hotran – Gråmyra S.

Vedlegg:

1

Vegvesenets planbeskrivelse PDF

2

Plankart, datert 07.05.07 PDF

3

Bestemmelser, datert 07.05.07 PDF.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

04            innkomne uttalelser

05            kommentar fra Vegvesenet datert 28.11.07 m/vedlegg.

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter E6 mellom Hotran og Gråmyra Sør. Strekningen er i dag tofelts veg med 2 T-kryss og 7 bruer/kulverter. Formålet med planen er imidlertid å legge til rette for utbygging av fysisk midtdeler og utbygging av kryss til vegnormal standard. Eksisterende kryss ved Holsand og Hotran er planlagt ombygd til toplans kryss. Det er også forutsatt å etablere forbikjøringsfelt, både for trafikk i sørgående og nordgående retning.

Målet med planen er å oppnå bedre trafikksikkerhet og framkommelighet.

Se vedlegg 01 for forslagsstillers/Vegvesenets beskrivelse av planen.

Den aktuelle strekningen vist m/blå strek

Medvirkning:

Det ble annonsert oppstart av planarbeidet i Trønderavisa og Levangeravisa den 10.09.06.

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11. juni til 6. juli 2007. Det ble gjort i medhold av plan- og bygningslovens § 9-4, som gir Statens vegvesen mulighet til å selv å beslutte utlegging til offentlig ettersyn. I høringsperioden ble det holdt et orienteringsmøte v/Norske Skog, og deltakere på dette møtet fikk utsatt høringsfrist til 15. august.

Følgende merknader er kommet til Vegvesenet:

Nr           Fra                                                                                                                         Dato

01            Fylkesmannen i N-T                                                                                          05.07.07

                                                               - nytt brev                                                           17.09.07

02            Innherred samkommune                                                                                   20.06.07

03            NT-Fylkeskommune                                                                                          07.09.07

04            NTNU Vitenskapsmuseet, Marinarkeologisk uttalelse                               27.09.07

05            Senterpartiet i Levanger                                                                                   20.07.07

06            Norske Skog                                                                                                       14.08.07

07            Levanger kommune, Trafikksikkerhetsutvalget                                            11.08.07

08            Bjørn Ivar Leira og Vebjørn Rønning v/adv. Per Solem                              06.08.07

                                                               - ny uttalelse                                                         22.11.07

09            Hotranbukta eiendomslag v/Johan Holan                                                      10.08.07

10            NTE                                                                                                                       05.07.07

Vurdering:

Vegvesenets sammendrag av innkomne uttalelser, med Vegvesenets og våre kommentarer:

Uttalelse nr.01: Fylkesmannen i N-T:

- brev datert 05.07.07:

Landbruksavdelingen:

Aksepterer foreslått kryssløsning Hotran. Ønsker vurdert andre løsninger for parkering ved friområde Holsand som ikke beslaglegger dyrka jord.

Miljøvernavdelingen:

Ønsker flyttet gårdsveg og parkering vekk fra strandlinje ved Holsand. Foreslår at gårdsveg bygges nordover fram til kommunal veg, og at parkering til badeplassen legges sør/øst for E6. Miljøvernavdelinga har betinget innsigelse til reguleringsplan pga. utfylling i Holsandbukta.

Kommunal- og administrasjonsavdelingen:

Har merknader til reguleringsbestemmelser pkt 4.1, 4.2 og 5.1.

- brev datert 17.09.07:

Utredninger som ble etterspurt av fylkesmannens miljøavdeling er gjort. Utredningene er behandlet i møte 6/9-07 mellom Fylkesmannens miljøavdeling, Innherred Samkommune og Statens vegvesen. I brev av 17/9-07 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klargjør miljøvernavdelinga at de trekker sin innsigelse datert 15.07.07. Dette begrunnes med de samfunnsmessige hensyn knyttet til en forbedret og mer trafikksikker E6 samt jordvernhensyn ved en eventuell flytting ny gårdsveg, gjør at miljøvernavdelinga trekker sin innsigelse til planen.

Vegvesenets kommentar:

Etter brev datert 17.09.07 beholdes reguleringsplanen uendret i Holsandbukta.

Merknader fra Kommunal- og administrasjonsavdelingen er tatt til følge med korrigeringer av reguleringsbestemmelsene.

Kommentar:

Vi slutter oss til den aktuelle løsningen i Holsandbukta som Vegvesenet har kommet fram til etter drøftinger med regionale myndigheter og grunneier. Utsnittet av forslaget revidert 11.10.07 er vist under, sammen med gjeldende plan og forslaget som har vært på høring.

Utsnitt av gjeldende plan i Holsandbukta.

Planforslag som har vært på høring

Forslag til endring datert 11.10.07

Friområdet har blitt mindre enn i gjeldende plan og vi ser derfor stort behov for å ta i bruk litt dyrkajord til parkering. En del av området avsatt til småbåtanlegg i sjø foreslås avsatt til småbåtanlegg på land for å sikre nødvendig manøvreringsareal i forbindelse med utsetting av båter. 

Det foreslås korrigering av bestemmelser i samsvar med Fylkesmannens uttalelse. Ettersom allmennheten ikke kan gis tilgang til fellesområder via bestemmelsene og adkomsten til friområdet er vist som privat veg, foreslår vi at parkeringsplassen får formålet privat veg – parkering. Som Fylkesmannen påpeker gjør dette at planen ikke sikrer allmennheten adkomst til og parkering ved friområdet. Det forutsettes at denne retten sikres gjennom en privatrettslig avtale. 

Forslag:

-          Pkt. 4.1 i FELLES AVKJØRSEL endres til: Ved eventuell flytting av lokalveg ved profil 10450 for adkomst til eiendommene 19/14, 20/4 og 20/5.

-          Området vist som Felles parkering i Holsandbukta, endrer formål til; Privat veg – parkering.

-          En del av område avsatt til Privat småbåtanlegg (sjø) endrer formål til Privat småbåtanlegg (land) i samsvar med skisse datert 11.10.07.

Uttalelse nr. 02: Innherred samkommune:

-          Hotrankrysset: Enig i plassering.

-          Eiendommene 35/7 og 35/4: Kommunen ønsket at disse eiendommene skulle taes inn i reguleringsplan.

-          Holsandbukta: Kommunen ønsker noe mer utfylling ved båtutsett. Senking av gangveg, utjevning av skråningsutslag. Utvidelse av strandlinje til friareal.

-          Rasteplass: Kommunen ønsker vurdert tilbud veifarende, bobiler ved Holsand.

-          Vegbelysning: Ønsker opprettholdt dagens belysning på strekningen.

-          Reguleringsbestemmelser. Pkt 7.1 må utgå.

Vegvesenets kommentar:

-          Eiendommene gnr 35/7 og 35/4: Forslag til reguleringsplan gjelder opprusting av eksisterende E6 med midtdeler. Disse eiendommer får ikke endret status etter denne reguleringsplan. Viser til behandling av innkomne merknader fra disse eiendommer.

-          Holsandbukta: Reguleringskart er revidert og viser nå privat småbåtanlegg på land i ca 10 m bredde like ved båtutsett. Gangveg senkes i forhold til kjøreveg i forbindelse med byggeplan. Innenfor regulert område. Skråningsutlag jevnes ut innenfor regulert område. Utvidelse av friområde. Forslag til reguleringsplan gjelder opprusting av eksisterende E6 med midtdeler. Vi anbefaler at utvidelse av friområde ved strandlinjen behandles som egen reguleringsplanen.

-          Rasteplass. Vegvesenet har en plan for rasteplasser. Denne planen er under revidering. Holsand friområde inngår ikke i denne planen.

-          Vegbelysning: Dagens vegbelysning blir beholdt.

-          Reguleringsbestemmelser: Pkt 7.1 utgår.

Kommentar: Når det gjelder tiltak ang. eiendommene 35/7 og 35/4, se kommentar til uttalelse fra Leira og Rønning.

Friområdet har en viktig funksjon som badeplass, og da er det ønskelig med lengst mulig strandlinje. I planforslaget beslaglegger ny vegløsning deler av strandlinja avsatt til friområde i gjeldende plan. Det har derfor vært et ønske å forlenge friområdet fram til eiendommen 22/20. På bakgrunn av drøftinger med eier av 22/4 har imidlertid Vegvesenet lagt fram det aktuelle forslag, som kompenserer med å legge til rette for parkering på andre siden av adkomstvegen. Dette gjør at friområdet kan utnyttes bedre ved at parkering som i dag foregår i friområdet kan flyttes. Se bilde under.

Bilde av Holsandbukta tatt 21.07.06

Dette sammen med at strandlinje som blir beslaglagt til veganlegg ikke er den mest attraktive, gjør at planforslaget kan aksepteres ut fra hensynet til friluftslivet.

Utover dette slutter vi oss til Vegvesenets kommentarer.

Det foreslås at bestemmelse pkt. 7.1 utgår, fordi Vegvesenet ikke har myndighet til å endre en vedtatt reguleringsplan.

Forslag:

-          Bestemmelser pkt. 7.1 utgår.

Uttalelse nr. 03: NT-Fylkeskommune:

-          Holsandbukta: Mye brukt i friluftsmessig sammenheng. Det bør legges vekt på utformingen av veganlegget, særlig i overgangen mot sjø/badeområde. Ønsker å få sett på muligheten for å anlegge ny strand på utsiden og en langsgående passasje.

-          Kulturminne: Ingen kjente fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskommunen avventer uttalelse fra NTNU/VM vedrørende tiltak i sjø ved Holsandbukta. Viser til aktsoms og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.

Vegvesenets kommentar:

-          Holsandbukta: Det vil bli benyttet faglig kvalifisert personer, blant annet landskapsarkitekt ved detaljert utforming innenfor gjeldende reguleringsgrenser.

-          Fornminner: Lovpålagt aktsomhet og meldeplikt følges opp i videre planlegging og bygging.

Kommentar: Vi har tiltro til at Vegvesenet vil opparbeide veganlegget på en estetisk tilfredsstillende måte, og at de vil ta hensyn til eventuelle kulturminner. Det forutsettes at området blir utformet som vist på Vegvesenets skisse datert 26.04.07. Se under.

Vegvesenets skisse, datert 26.04.07 – sett fra brygga.

Uttalelse nr. 04: NTNU Vitenskapsmuseet:

Ingen merknad til planen, men minner om generell meldeplikt og aktsomhet.

Uttalelse nr. 05: Senterpartiet i Levanger:

-          Manglende avlastingsveg: Manglende avlastingsveg for sakte gående kjøretøy/ traktorer mellom Holsand og Gråmyra. Selv med forbikjøringsfelt ønskes dagens fartsgrense 70 km/t opprettholdt.

-          Gang/sykkelveg langs Fv 61: Ønsker innarbeidet G/S-veg langs Fv61 i planen pga. øket trafikk langs Fv61. Stor gang/sykkeltrafikk i forbindelse med båthavna og Fiborgtangen.

Vegvesenets kommentar:

-          Avlastingsveg: Planlagt skiltet hastighet etter bygging av midtdeler er 90km/t. På slike veger er det uheldig med blandet trafikk med hastigheter på 50km/t og mindre. Vegvesenet vil benytte Fv 119 Gråmyra - Lysaker som kjørerute for saktegående kjøretøy. Denne vegen har skiltet hastighet 50 og 60 km/t. Omkjøringsruten er korteste veg for de som kommer fra Ronglan og Skogn. For de som kommer fra Ekne blir det ca 2 km ekstra lengde. Vi er klar over at denne vegen er smal og svingete. Med det fartsnivået som er på denne strekningen av Fv 119 mener vi dette skaper færre farlige situasjoner enn trafikk langs E6.

-          Gang/sykkelveg langs Fv61: Mellom ny avkjøringsrampe nordfra ved småbåthavna og dagens kryss vil trafikken øke med anslagsvis 1500 biler pr døgn. Videre fra småbåthavna til Hotran vil trafikken øke med anslått ca 300 biler pr døgn. (Sørgående trafikk fra Skogn). Fra kryss Holsandlia i ca 1,0 km er det i dag en sykkelskulder på ca 1,5m på siden mot sjøen. Videre forbi Fiborgtangen frem til Fiborg bru er det egen gang/sykkelveg (lengde ca 600m) som ender i adkomstvegen til industriområdet. Skiltet hastighet er 60km/t. Alle skolebarn fra Hotranområdet har i dag gratis skoleskyss.

Det meste av gang/sykkeltrafikk er folk som arbeider ved Fiborgtangen. For denne brukergruppen og denne trafikkmengden mener vi dagens tilbud er tilfredstillende. (Transportsykling av stort sett voksne personer).

Om sommeren er det også en god del gang/sykkeltrafikk mellom Skogn og småbåthavna/ badeplass. Til badeplassen vil vi oppruste adkomsten gjennom dagens undergang med asfaltdekke. En ny separat g/s-veg langs Fv 61 må inn på prioriteringsliste for g/s-veger langs fylkesveger i fylket.

Kommentar: Vi er enig med Vegvesenet i at Fv 119 legges til rette som avlastningsveg for saktegående kjøretøy.

Vegvesenet opplyser om at de ikke har midler i dette ”midtdelerprosjektet” til å bygge G/S-veg langs Fv 61, men de ser behovet i og med at de sier at: ”En ny separat g/s-veg langs Fv 61 må inn på prioriteringsliste for g/s-veger langs fylkesveger i fylket.”  I og med at dette ikke er skoleveg vil det trolig gå lenge før den kommer på toppen av en slik prioriteringsliste. Spørsmålet da blir om vi kan akseptere en minimumsløsning med blanda trafikk i lang tid framover. I den forbindelse slutter vi oss til Vegvesenets konklusjon om at siden det stort sett er voksne som sykler på strekningen, kan minimumsløsningen aksepteres. 

Positivt at dagens G/S veg undergang til badeplassen opprustes med asfalt. 

Uttalelse nr. 06: Norske Skog:

-          Hotrankrysset: Foreslått løsning samsvarer godt med Norske skog sine ønsker.

-          Fv 61. Mellom Holsand og Fiborgtangen vil økt trafikk gi økt risiko i dagens kryss til Norske Skog Skogn. Mellom nytt kryss Hotran og Fiborgtangen bør vegstandarden bedres. Smal veg.

-          Gang-/sykkelveg mellom Holsandlia og Norske Skog og mot Hotran: Dagens løsning er minimumsløsning. Dårlige parkeringsforhold ved Holsandkaia kan føre til syklende ut i fylkesvegen. Økt trafikkmengde pga. sydgående trafikk fra Skogn gir øket risiko. Øket risiko for syklende pga. ny innpåkjøring for sørgående trafikk fra E6 ved Holsand. Flytte g/s-veg over på andre siden av Fv 61 med forlengelse opp Holsandlia. En forlengelse av g/s-veg fra fotballbanen ved Norske Skog mot det nye Hotrankrysset er ønskelig.

Vegvesenets kommentar:

-          Fv 61: Skiltet hastighet på Fv61 er nå 60 km/t. Kryssene liggeri høgbrekk med begrenset sikt. Vegbredden mellom rekkverk under Fiborg bru er målt til 6,3m. For denne trafikkmengden og skiltet hastighet er dette tilfredstillende.

-          Gang-/sykkelveg mellom Holsandlia og Norske Skog og mot Hotran: Viser til kommentar til Senterpartiet. En ny separat g/s-veg langs Fv 61 må inn på prioriteringsliste for g/s-veger langs fylkesveger i fylket. Ved småbåthavn Holsand er det uryddige forhold. Vi vil her i samråd med brukerne legge opp til en begrensning av inn og utkjøring blir mer i samsvar med reguleringsplan for området godkjent 27/11-02.

Forlengelse av g/s-veg fra fotballbanen mot nytt kryss Hotran. Vi vil her ta kontakt med Norske Skog om de ønsker deltakelse i et slikt prosjekt. Vi mener det på denne strekningen er liten gang/sykkeltrafikk spesielt om vinteren. I forbindelse med byggeplan kan vi i samråd med Norske skog vurdere evt. en enkel gang/sykkelsti på strekningen.

Kommentar:

Når det gjelder standard på Fv 61 har vi tiltro til vegvesenets veg faglige fagkompetanse. Positivt med forlengelse av g/s-veg fra fotballbanen mot nytt kryss Hotran. Se forøvrig vår kommentar til uttalelse nr. 05.

Uttalelse nr. 07: Levanger kommune, Trafikksikkerhetsutvalget:

Ønsker ny separat g/s-veg i stedet for dagens løsning med sykkelskulder.

Vegvesenets kommentar:

Viser til behandling av merknader fra Senterpartiet. En ny separat g/s-veg langs Fv 61 må inn på prioriteringsliste for g/s-veger langs fylkesveger i fylket.

Kommentar:

Se vår kommentar til uttalelse nr. 05.

Uttalelse nr. 08: Bjørn Ivar Leira og Vebjørn Rønning:

- datert 06.08.07: Eiendommer omkranset av offentlige veger. Forverring med foreslått reguleringsplan. Øket støy pga. midtdeler

Krav.

-          Flytting av Fv 61 til vest for E6.

-          Dagens T-kryss endres til av/påkjøringsramper for nordgående trafikk med direkte tilknytning til Fv 61

-          Nye armer for sørgående trafikk vest for E6 ved dagens kryss.

-          Støydemping i form av 3m høy støyvoll profil 6820 - 7090 øst for E6.

-          Støyskjerm av tre over bru profil 6650-6820 og profil 7090 - 7340.

Alternativt vil grunneierne kreve full innløsning av gnr 35/4 og 35/7.

Vegvesenets kommentar:

Trafikktellinger viser det er liten trafikk som svinger sørover E6 i Holsandkrysset. Videre vil sørgående trafikk fra E6 til Ekne forsvinne fra kryssarm ved boligene og fra Fv61 forbi boligene. Samlet blir det trolig noe mer trafikk på Fv61, men denne trafikken går i fradrag på E6. (Summen av E6 og Fv61 blir den samme som tidligere).

I vegarma mellom E6 og Fv61 vil trafikken bli ca halvert. Tunge biler nordfra som skal til Fiborgtangen vil etter ombygging av kryss Hotran få vesentlig lengre veg enn i dag. Trolig vil flere enn i dag velge avkjøring i krysset ved Holsand noe som bedrer forholdene ved Hotran. Trafikk sørover fra Fiborgtangen, anslagsvis 50-60 tunge biler pr døgn, vil passere boligene langs fv 61 i stedet for som i dag langs fv 61 og arm til E6.

Samlet vil vi mene at situasjonen for gnr 35/7 vil bli tilnærmet uendret etter utbygging som planlagt.

For 35/4 vil det bli en økning i tungtrafikken langs Fv 61 forbi eiendommen. Denne trafikken går i dag på vegarma nord for eiendommen. Avstand fra bolighus til Fv 61 er ca 60m. (Fra vegarma ca 120m)

Flytting av Fv6lvest for dagens E6 Hotran til avkjøring Fiborgtangen:

Dette vil kreve bygging av ca 650m ny fylkesveg, flytting av høgspentmast ved Hotran og ombygging av kryss på fylkesvegen. Anslått samlet kostnad 3,0 - 4,0 mill. kr. En slik investering står ikke i forhold til samfunnsnytten. Vegvesenet avviser dette kravet.

Endring av dagens kryss:

En kryssløsning i området ved dagens kryss tilnærmet som foreslått av grunneierne ble vurdert under utarbeidelse av reg.plan. Plassering av av-/påkjøring for sørgående trafikk i dagens kryssområde er teknisk mulig, men ga et uryddig kryssområde.

Påkjøringsrampe nordover vil kreve store terrenginngrep og vil medføre omlegging av hovedvannledning til Norske skog. Ved en slik løsning vil vi få påkjøringsrampe i innkurve som ikke tilfredsstiller vegnormalenes krav. Videre ønsket Levanger kommune og Norske skog arm vestover bygget sør for Hotranelva. Kravet om ombygging dagens kryssarm avvises.

Støydemping:

Ettersituasjonen for støyberegninger er gjort for 10 år etter utbyggingen. (20 % trafikkvekst). Støyberegningene viser at etter gjeldende krav, er det ikke behov for tiltak ut over eksisterende tiltak for disse eiendommene. Vegvesenet ønsker i utgangspunktet at beboere langs vegene ikke skal plages av trafikkstøy. Støyskjerm på bru profil 6650 - 6820. Vegen er her så langt fra bolighusene at en støyskjerm gir liten effekt. Vi avviser dette kravet.

-          Støyvoll profil 6820- 7090:

En støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6850 -6950, støyskjerm (for å få bedre avstand fra bolig) med høyde 2,5m over E6 profil 6950 - 6990 og videre

støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6990 og 7100 vil gi forbedring ved eiendommen 35/4. Støyberegningen etter dette tiltaket (med fjerning av dagens støyskjerm like inn til huset) er beregnet til 61Lde,.Vi går inn for denne løsning med støyvoll og ny støyskjerm forbi boligen på strekningen.

-          Støyskjerm over bru. profil 7090 – 7340:

I utsendt reguleringsplan var ikke eiendommen 34/39 tatt med i støyberegningene. Denne eiendommen ligger lengre fra E6, men er helt uskjermet. Beregningen viser at denne eiendommen vil få 66Ld,, uten tiltak. Beregninger viser at en skjerm på 1,5m sammen med foreslåtte tiltak profil 6820-7090 vil redusere støynivået for eiendommen 35/7 til 59Ld,, og for eiendommen 34/39 til 55 Lden. Vi vil anbefale gjennomføring støyskjermingen med 1 ,5m støyskjerm over bru profil 7090 - 7340.

Alt. Innløsning av eiendommene.:

Endringene til gnr 35/4 og 35/7 pga. gjennomføring av denne planen er små. Boligene vil etter gjennomføringen av tiltakene og 20 % trafikkvekst få et akseptabelt støynivå, som er lavere enn dagens støynivå. Det er ingen hjemmel for innløsning av eiendommene.

- datert 22.11.07:

Leira og Rønning v/advokat Per Solem har fått tilgang til vegvesenets forslag til endring av planforslaget, datert 11.10.07. Se skisse neste side. De anser ikke de foreslåtte tiltakene som tilfredsstillende, fordi eiendommene fortsatt vil bli påført nærføringsulemper i form av støy, støv og innsyn. De krever derfor følgende i tillegg til de foreslåtte tiltakene:

-          Støyskjerm på bru profil 6650 – 6820. Dette fordi for eiendommen 35/4 er støypåvirkningen fra brua svært merkbar. Terrenget mellom brua og husene på gården er åpent, og støyen medfører resonans mellom husene.

-          Støyisolering av bolighusene på eiendommene. De mener de foreslåtte tiltakene bare vil ha effekt for eiendommenes første etasje. I tillegg påvirkes eiendommene av trafikkstøy både fra E6, Fv 61 og mellomvegen. Det vil derfor ikke være mulig å skape et tilfredsstillende innemiljø på disse eiendommene uten at bolighusene støyisoleres på alle sider.

Disse støyreduserende tiltak vil etter Bjørn Ivar Leira og Vebjørn Rønning mening, sammen med de tiltak som er akseptert av Statens Vegvesen, kunne gi akseptable boforhold på eiendommene. Dersom kravene om tiltak gjennomføres fult ut, er begge innstilt på å akseptere situasjonen. Utviklingen kan imidlertid bli annerledes, og begge vil forbeholde seg retten til eventuelt senere å opprettholde kravet om innløsning av eiendommene.

Vegvesenets kommentar:

Vegvesenet har kommentert det siste utspillet fra Leira og Rønning på følgende måte:

”A. Ramstad har nå beregnet støy med og uten støyskjerm over bru profil 6650 - 6820.
Endringene med støyskjerm blir minimale. For Søvik gnr 35/4 ble resultatet:

-          Mot E6: Uten skjerm: 2m over bakken: 60,2                med skjerm 59,9
                                      4 m over bakken: 63,2               med skjerm 63,1

-          Sørover:  Uten skjerm: 2m over bakken: 59,3                med skjerm 58,4
                                         4 m over bakken: 61,0               med skjerm 60,8

-          Mot gårdsplass (Fv61): Uten skjerm: 2m over bakken: 54,4 med skjerm 54,4

Eiendommen Heimtun gnr 35/7 ligger så lavt at foreslått støydskjerming gir også god virkning i 2 etasje. Beregnet støy: 2m over bakken 55,5 og 4 m over bakken 57,6 mot E6.                                          
Se også vedlagte utsnitt med beregninger.
Med dette resultatet vil ikke vegvesenet bygge støyskjerm over bru profil 6650 - 6820.”

Kommentar:

Vi mener at endringene Vegvesenet foreslår etter innspill fra Leira og Rønning, vil forbedre støyforholdene på de to eiendommene i vesentlig grad. Vi foreslås derfor at disse tiltaka tas inn i forslag til innstilling.

Flytting av Fv 6l vest for dagens E6 Hotran og endring av dagens kryss vil bli vurdert i det pågående arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Forslag:

-          Det tas inn en bestemmelse om at det skal etableres en støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6850 -6950, støyskjerm med høyde 2,5m over E6 profil 6950 – 6990, støyvoll med høyde 2m over E6 mellom profil 6990 og 7100 og 1,5 meter høy støyskjerm over bru profil 7090 – 7340.

-          Planområdet utvides ved Hotran slik at det gis rom for å etablere støyvoll vist på Vegvesenets skisse datert 11.10.07.

Uttalelse nr. 09: Hotranbukta eiendomslag:

Innpåkjøring ny rampe til Fv61 ved Holsand. - Er den trafikksikker?

Oppgradering Fv 61 med g/s-veg. Planfritt kryss ved B.I. Leira (gnr 351) er den beste løsningen for fremtiden.

Vegvesenets kommentar:

Innpåkjøring ved Holsand: Kryss er trekt ca 35m vest for brusøyler. Dette gir sikt opp hele Holsandlia . Fv 61 har 60km/t som fartsgrense . Krysset tilfredstiller kravene i vegnormalen og forventes å bli trafikksikkert.

Opprusting av Fv 61 inkl g/s-veg:

Viser her til tidligere vurderinger. En ny separat g/s-veg langs Fv 61 må inn på prioriteringsliste for g/s-veger langs fylkesveger i fylket.

Planfritt kryss ved B.I.Leira:

Viser til vurderinger i kommentar til grunneier B.I.Leira om samme sak.

Kommentar:

Vi har tiltro til vegvesenets vurderinger ang. innpåkjøring ved Holsand. Når det gjelder spørsmålet og G/S veg langs Fv 61 og planfritt kryss på Hotran, se tidligere kommentarer.

Uttalelse nr. 10: NTE:

Ber om at det taes hensyn til eksisterende kabel og røranlegg i området ved utbygging.

Vegvesenets kommentar:

Nødvendig hensyn til eksisterende kabler, ledninger og røranlegg vil bli gjort i plan og byggefasen.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^