Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.04.08 - Sak 30/08
<<sakliste
<<>> | vedtak

RESTAURERINGSFONDET 2007

Saksansvarlig: Hilde Røstad       

Arkivsaknr: 2007/8624 - /242

       

Saken avgjøres av: PUK/FOR

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 02.04.08 HMR

30/08

Rådmannens forslag til innstilling:

Kr. 61.542,- av fondsmidlene i 2007 overføres til 2008, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum § 5.

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond for restaurering av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2007:

Bymuseet i Levanger – søknad om midler til utskifting av stolper under Dampskipsbrygga kr. 60.000,-

Tine Lian – søknad om midler til skifting av vinduer og dører – Kirkegata 5 kr. 140.000,-

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Vedlegg:

1

Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF

2

Vedtekter for fond til fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad fra bymuseet i Levanger - kostnadsoverslag - tilstandsrapport - årsmelding PDF
  2. Søknader fra Tine Lian - historikk PDF
  3. Brev til Tine Lian vedr. beskrivelse av vinduer PDF
  4. Beskrivelse av vinduer – Tine Lian PDF
  5. Oversendelsesbrev til Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF
  6. Spørsmål til søknadene fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune PDF
  7. Uttalelse fra Snekkeriet til søknad fra Tine Lian PDF
  8. Uttalelse fra Kolbein Dahle til søknad fra bymuseet i Levanger - kommentarer PDF

Saksopplysninger:

Ved fristens utløp var det kommet inn 2 søknader. Søknadene har vært forelagt fylkeskonservatoren i samsvar med Restaureringsfondets vedtekter.

I følge vedtektene til restaureringsfondet kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum”.

Fondet har nå en størrelse på 6,38 mill. kroner. Rentene for 2007 utgjør kr 290.603,-. 90 % av rentene utgjør kr. 261.542,- som er beløpet til utdeling.

I henhold til vedtektenes §9 kan det gis støtte til følgende:

Bymuseet i Levanger – søknad om midler til utskifting av stolper under Dampskipsbrygga

Dampskipsbrygga - klikk for større foto Klikk for større foto

Dette er en viktig bygning for å belyse utviklingen av Levanger fra markedsplass til moderne by. Bygningen er en viktig del av miljøet i det gamle havneområdet. Innherreds Aktie Dampskipsselskap ble i 1890 eier av Sjøgaten 19. Nåværende bygning er bygd opp rett etter siste bybrann i 1897.

Bygningen har blitt fullstendig restaurert etter av Bymuseet overtok den i 1992, det som nå er problemet er fundamentene. Stolpene er sterkt råteskadet i flomålet og betongfundamentene under stolpene er sterkt forvitra, mange av dem må støpes på nytt. Arbeidet er ikke vanskelig i seg selv, men det er vanskelig å komme til med utstyr og materialer, da det er bygd kai foran byggefronten og arbeidet må utføres ved fjære sjø.

Arbeidet er kostnadsberegnet til kr. 108.616,-.

Prosjektet anbefales av Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Tine Lian – søknad om midler til skifting av vinduer og dører – Kirkegata 5

Klikk for større foto

Dette er en tidligere lensmannsgård som er flyttet fra Sparbu og oppsatt ved sundet i 1896. Den er en av de få bygningene i Levanger sentrum som berget for byens siste store bybrann (1897). Gården er i empire stil og skiller seg ut fra hovedtyngden av trehusbebyggelsen i Levanger sentrum i både stil og ved at den ligger tilbaketrukket fra gata. Bygningen representerer en sjeldenhet som det er å ta vare på.

Huset har ikke originale vinduer og ytterdører lenger. Det skal nå lages tidstypiske dører og vinduer i forhold til husets stilperiode og historie.

Arbeidet er kostnadsberegnet til 316.250,-.

Prosjektet er anbefalt på det sterkeste av Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Vurdering:

Det er 2 gode søknader til restaureringsfondet i år. Både søknaden fra Bymuseet i Levanger til utskifting av stolper under dampskipsbrygga og søknaden fra Tine Lian til skifting av vinduer å dører i Kirkegata 5 er anbefalt av Fylkeskommunen.

Plan- og byggesakssjefen foreslår at midlene fordeles mellom de to prosjektene. Siden Kirkegata 5 er anbefalt på det sterkeste av Fylkeskommunen, og totalkostnadene er vesentlig høyere i dette prosjektet, er det naturlig å gi mest støtte der.

Plan- og byggesakssjefen anbefaler et tilskudd på kr. 140.000,- til Tine Lian for skifting av vinduer og dører i Kirkegata 5 og kr. 60.000,- til Levanger bymuseum for utskifting av stolper under dampskipsbrygga.

Ettersom det i år er kun to søknader, anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter § 5 kan formannskapet avgjøre slike søknader. Fondets vedtekter følger vedlagt (vedlegg 2).

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^