Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 18.06.08 - Sak 47/08
<<sakliste
<<>> | vedtak

LEVANGER STASJON - UNIVERSELL UTFORMING, HØRINGSFORSLAG

Saksansvarlig: Johannes Bremer       

Arkivsaknr: 2006/2123 - /233

       

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 18.06.08 JBR

47/08

Rådmannens forslag til vedtak:

Planforslaget for Levanger stasjon basert på universell utforming gir et godt grunnlag for å heve tilgjengelighet, trafikksikkerhet og miljøet totalt sett i området på og rundt jernbanestasjonen.

Planforslaget  sendes ut på høring med minimum 30 dagers høringsfrist.

Vedlegg:

1

Høringsutkast PDF (3MB)
- situasjonsplan PDF
- tiltak PDF
- ledelinjer PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Arbeidet med en helhetsplan for universell utforming av Levanger stasjon ble igangsatt høsten 2006. Formålet med arbeidet har vært å foreslå tiltak som kan øke tilgjengeligheten i det fysiske utemiljøet for alle reisende til og fra stasjonsområdet. Arbeidet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet.

Arbeidet omfatter en analyse av dagens situasjon, kartlegginga av behov og ønsker fra ulike brukergrupper og uttegning og beskrivelse av aktuelle forbedringstiltak. Planen er utformet med tanke på å oppnå en best mulig helhet, men det er lagt vekt på at området skal kunne fungere også dersom de ulike delprosjektene realiseres gjennom flere byggetrinn. De nye tiltakene presenteres på et overordnet nivå og det forutsettes bearbeiding og detaljering før delprosjektene kan gjennomføres.

Underveis i prosessen har det vært avholdt flere arbeidsmøter med  representanter fra

Alle har bidratt med synspunkt og innspill. Multiconsult har vært innleid som konsulenter og har vært ansvarlig for fremstilling av planforslag og rapport.

Planforslaget belyser  dagens forhold på stasjonsområdet for  alle grupper myke trafikkanter, parkeringsforhold for privatbiler og drosjer, busstrafikk, perrong, stasjonsområdet forøvrig og parkene.

Kapittel 3 omhandler forslag til nye tiltak basert på universell utforming.

Vurdering:

Stasjonsområdet har utviklet seg og blitt endret i mange faser opp gjennom tidene fra etaleringen i 1902.  I dag fungerer stasjonen som trafikknutepunkt for bane, buss og drosje. Selve stasjonsbygningen, adkomsten og begge parkene er fredet. Dette legger spesielle føringer for mulig gjennomføring av aktuelle tiltak. I de siste årene er det gjort flere forbedringer av det fysiske miljøet omkring stasjonen men fortsatt finnes det mange barrierer for de reisende. Planforslaget viser flere tiltak der det særlig er lagt vekt på følgende.

·         Universell utforming

·         Adkomst for fotgjengere og syklister

·         Trafikksikkerhet

·         Korttidsparkering/ taxiområde

·         Busstrafikk

·         Kvalitetsforbedring i jernbaneparkene.

·         Stasjonsområdet som attraktivt trafikknutepunkt

Nærmere beskrivelse fremgår i vedlegget.

Planforslaget gir et godt grunnlag for å heve tilgjengelighet, trafikksikkerhet og miljøet totalt sett i området på og rundt jernbanestasjonen.

Det anbefales at det sendes ut på høring.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^