Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 18.06.08 - Sak 57/08
<<sakliste
<<>> | vedtak

FV. 108 I ÅSEN, NEDKLASSIFISERING AV DELER AV VEGEN TIL KOMMUNAL

Saksansvarlig: Roar Eriksen       

Arkivsaknr:  2008/3193

       

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Plan- og utviklingskomité 18.06.08 RER

57/08

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune overtar deler av fylkesveg 108 fra E6 og fram til ny fylkesveg v/Vang til kommunal drift fra det tidspunkt ny bru og ny veg tas i bruk. Framtidig vedlikehold av jernbaneundergangen på strekningen overtas ikke til kommunal drift eller utbedring.

Vedlegg:

1

Kartutsnitt PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Som kjent pågår nå arbeidet med ny fylkesveg 108 og ny bru i Åsen sentrum. I den forbindelse vil det bli en del omstruktureringer med vegene i området med kommunale og fylkeskommunale veger. Vegen fra E6/jernbaneundergangen og fram til kryss med ny Fv. 108 v/Vang vil nå bli tilførselsveg til den kommunale vegen opp til Husbygrenda/Sjursplassen. Denne vil da således bli en naturlig del av den kommunale vegen opp dit. Resterende veg gjennom jernbaneundergangen og fram til E6 vil etter åpning av ny veg stenges for biltrafikk og bli benyttet som gang-/sykkelveg. Eksisterende jernbaneundergang er i forholdsvis dårlig forfatning og ligger i et område med dårlige grunnforhold. Det er derfor noe usikkert hva som vil skje med undergangen på sikt og Levanger kommune vil av den årsak fraskrive seg ett hvert ansvar for framtidig vedlikehold eller utbedringer av undergangen.

Vurdering:

Fylkesveg 108 fra jernbaneundergangen og fram til den nye vegen vil nå bli en naturlig del av den kommunale vegen fra Fossing til Sjursplassen. Det er da naturlig at denne vegen blir nedklassifisert fra fylkesveg til kommunal veg, total lengde 380 meter.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^