Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 18.06.08 - Sak 58/08
<<sakliste
<<>> | vedtak

ESTETIKKUTVALG LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Alf Birger Haugnes       

Arkivsaknr:  2008/6203

       

Saken avgjøres av: PUK/KOM

Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.:
Driftskomiteen 28.05.08 ABH

26/08

Plan- og utviklingskomité 18.06.08 ABH

58/08

Rådmannens forslag til vedtak:

1.        Det opprettes et eget Estetikkutvalg for Levanger som underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen.

2.        Utvalget gis mandat som foreslått av Driftskomiteen og rådmannen, jfr. saksframlegg.

3.        Utvalget gis arbeidsoppgaver som foreslått av rådmannen i saksframlegget.

4.        Utvalget skal ha 3 medlemmer. Følgende velges som medlem i uvalget:

·         Leder: ................

·         Medlem ...............

·         Medlem ..............

5.        Det utarbeides estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling i Levanger kommune. Estetikkutvalget benyttes som rådgivende utvalg i utarbeidelsen.         

6.        Det opprettes en byggeskikkspris i Levanger. Estetikkutvalget får ansvar for utarbeidelse av statuetter og plukke ut aktuelle kandidater.

Rådmannens forslag til innstilling:

Mht. møtegodtgjørelse likestilles Estetikkutvalget og Trafikksikkerhetsutvalget. Det gis ikke vanlig møtegodtgjørelse, men det gis erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt, jfr. kommunens reglement for godtgjøring.

Vedlegg:

1

Drøftingsnotat av 21.05.2008 - Estetikkutvalg Levanger kommune, Et underutvalg til plan- og utviklingskomiteen PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I kommunestyrets møte 12.12.07 i sak 94/07 Budsjett 2008 fremmet arbeiderpartiet ved Per Anker Johansen følgende forslag:

Fra 01.01.08 oppretter Levanger kommune et estetikkutvalg på 3 personer. Utvalget forankres som et underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen. Utvalgets mandat og vedtekter bestemmes av formannskapet/kommunestyret etter drøftinger i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannen har utarbeidet et drøftingsnotat som ble forelagt Driftskomiteen. Drøftingsnotatet følger vedlagt.

I drøftingsnotatet er kommunestyrets vedtak (se ovenfor), grunnlaget/hjemmelen for opprettelse av et underutvalg og en henvisning og bakgrunn for estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven nærmere beskrevet. Notatet tar også opp hva begrepet ”estetikk” omfatter og en gjennomgang av departementets rundskriv om estetikk i plan- og byggesaksbehandling. Rundskrivet anbefaler kommunene å utarbeide estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandlingen. Rundskrivet har en beskrivelse av hvilke problemstillinger/utfordringer slike estetiske retningslinjer bør gi føringer på.

Rådmannen har videre i notatet tatt opp hvilke roller administrasjonen og plan- og utviklingskomiteen/kommunestyret har mht. ansvar og myndighet i behandlingen av estetikk i plan- og byggesaksbehandling.

Notatet har en gjennomgang av hvordan estetikkutvalg har fungert i to kommune – Lyngdal og Arendal kommune. Mandat og sammensetning av estetikkutvalget er her gjennomgått. Arendal kommune har i tillegg utarbeidet og vedtatt estetiske retningslinjer.

Rådmannen har til slutt i notatet noen vurderinger rundt mandat faglig/politisk bakgrunn og praksis rundt valg av medlemmer til et underutvalg. Det vises ellers til notatet rundt de drøftelser dette legger opp til.

Driftskomiteen behandlet drøftingsnotat i møte 28.05. Her ble følgende høringsvedtak fattet:

1. Arbeidsmåte

A.

Estetikkutvalget starter utarbeidelse av estetiske retningslinjer for Levanger kommune. Arbeidet tar utgangspunkt i malen fra Arendal kommune:

·         Landskap og vegetasjon

·         Fortetting og nybygg

·         Gater, plasser, torg og veger

·         Skilt og reklame

·         Historisk bebyggelse/kulturminner

Målet er å lage en veileder som med utgangspunkt i våre tradisjoner trekker opp  retningslinjer i forhold til:

Retningslinjene behandles i K-styret, og vil f.eks. være sentrale i arbeidet med en plan for Levanger sentrum der trehusbyen i kulturhistorisk perspektiv blir sentral.

B.

Som underutvalg til PUK avgir Estetikkutvalget uttalelser til alle aktuelle saker utvalget får oversendt. Det er da viktig at utvalget kommer tidlig inn.

2. Mandat

- være et forum og et talerør for innbyggerne i Levanger i spørsmål som handler om det estetiske i by- og landskapsutvikling.

- Virke for at estetiske hensyn vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling

- Øke kunnskapen om og interessen for estetikk i by- og landskapsutviklingen.

3. Godtgjøring

Det er ønskelig med vanlig kommunal møtegodtgjøring.

4. Eget budsjett

Dersom det blir aktuelt med eksperthjelp ut over Estetikkutvalget bør dette kanaliseres gjennom PUK der slik eksperthjelp uansett ville kommet.

5. Sammensetting

Faglig/interessebakgrunn bør være sentral. PUK/F-skap/K-styre vil sitte med den politiske avgjørelsen.

Med 3 deltakere er ønsket fordeling slik:

1. Landskapsarkitektbakgrunn

2. Arkitektbakgrunn

3. Kulturhistorisk bakgrunn

6. Valg av medlemmer

Endelig valg skjer i K-styret etter innstilling fra PUK.

Vurdering:

Rådmannen vil innledningsvis henvise til de vurderinger som er gjort i drøftingsnotatet vedr. Plan- og byggesaksbehandling – estetiske forhold:

Etter rådmannens vurdering burde de eksisterende politiske organer og administrasjonen kunne ivareta den estetiske dimensjonen i plan- og byggesaksbehandlingen. Rådmannen forstår og godtar intensjonene bak det vedtak som er gjort mht. opprettelse av et estetikkutvalg som et underutvalg til PUK. Rådmannens vurdering er imidlertid at under visse forutsetninger kunne dagens organisasjon politisk og administrativt kunne løst problematikken rundt estetikk i plan- og byggesaksbehandling på en meget god måte. Rådmannen vi her bl.a. peke på:

·         Det politiske ansvaret vil alltid bli liggende hos PUK og kommunestyret selv om et eget estetikkutvalg opprettes

·         Administrasjonen vil alltid ha ansvaret for at sakene er tilstrekkelig opplyst for behandling/vedtak også mht. estetikk

·         Ressurser til drifting av et utvalg bør brukes til å styrke kompetansen både i de politiske organer og i administrasjonen.

·         Administrasjonen søker etter arkitektkompetanse ved ledige stillinger. Fram til slik kompetanse er tilgjengelig innenfor egen enhet, må enheten gis større rom for kjøp av slik kompetanse og annen spesiell kompetanse som er nødvendig for gode saksframlegg og gode beslutninger.

·         Administrasjonen må bli bedre til å utnytte tilgjengelig kompetanse i egen organisasjon – ISK og Levanger kommune innenfor kulturhistorisk og kunstfaglig kompetanse.

·         Det utarbeides Etiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling – et verktøy både for administrasjonen og politiske organer i plan- og byggesaksbehandling.

·         Det kjøres egne opplæringsopplegg for PUK og saksbehandlerne for skolering innenfor estetikk med vekt på estetikk innenfor plan- og byggesaksbehandling.

Flere av de punkter som her blir tatt opp vil gjelde uansett om det opprettes et estetikkutvalg eller ikke. Dette gjelder bl.a. ansvar/myndighet, oppbygging av kompetansen hos administrasjonen og opplæring/kompetanseheving både i administrasjonen og PUK ved gjennomføring av et eget opplæringsopplegg for skolering innenfor i plan- og byggesaksbehandling.

Arbeidsområde

Utarbeidelse av Estetiske retningslinjer for Levanger kommune vil også omfatte de arbeider som er foreslått i forbindles med behandlingen av Reguleringsplanen for Levanger sentrum:

4.          Prosjektarbeid med følgende innhold igangsettes:

·         Trehusbyen Levanger i kulturhistorisk perspektiv

·         Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget.

·         Ny veileder for byggeskikk

·         Veileder for fargesetting

·         Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekt

Disse arbeidene vil være viktige utredningsarbeid som må innarbeides i de estetiske retningslinjer for byggesaksbehandling i Levanger kommune. Rådmannen vil derfor anbefale at disse arbeidene avsluttes før de ”helhetlige” estetiske retningslinjene for plan- og byggesaksbehandling blir utarbeidet. Administrasjonen har ikke kapasitet til arbeide med og følge opp så store oppgaver som dette vil være, samtidig.

For få mer fokus på estetikk i byggesaksbehandling vil rådmannen foreslå at det også utarbeides retningslinjer/statuetter for utdeling av en byggeskikkspris på Levanger. I tillegg vil rådmannen også foreslå at estetikkutvalget peker ut aktuelle kandidater til prisen.

Følgende arbeidsområde foreslås:

-          Avgi uttalelser i aktuelle saker mht. estetiske vurderinger i plan- og byggesaker.

-          Aktiv deltakelse i utarbeidelse av Estetiske retningslinjer for Levanger kommune.

-          Opprette egen byggeskikkspris for Levanger og plukke ut aktuelle kandidater til prisen.

Mandat

Rådmannen har ingen kommentarer til det forslag til mandat DK har kommet med i sitt høringsvedtak. Følgende foreslås:

-          Være et forum og et talerør for innbyggerne i Levanger i spørsmål som handler om det estetiske i by- og landskapsutvikling.

-          Virke for at estetiske hensyn vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling

-          Øke kunnskapen om og interessen for estetikk i by- og landskapsutviklingen.

Rådmannen vil foreslå at PUK vedtar mandat for Estetikkutvalget i og med at dette er et underutvalg som iht. reglementet kan oppnevnes av komiteen selv.

Medlemmer

Rådmannen er enig i at det oppnevnes et utvalg med medlemmer som har faglig bakgrunn.

Rådmannen vil foreslå at medlemmene har følgende faglig bakgrunn/kompetanse:

-          Landskapsfaglig bakgrunn – landskapsarkitekt

-          Arkitektfaglig bakgrunn – siv.ark.

-          Kulturhistorisk og/eller kunstfaglig bakgrunn

Rådmannen vil foreslå at medlemmene (navn) med den aktuelle bakgrunnen oppnevnes av PUK. Dette også ut fra at det er et underutvalg som komiteen kan oppnevne selv.

Godtgjørelse

Trafikksikkerhetsutvalget som er et underutvalg til PUK, har ikke møtegodtgjørelse, men for som andre utvalg uten spesiell myndighet, erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt, jfr. kommunens godtgjøringsreglement

Rådmannen vil anbefale at Trafikksikkerhetsutvalget og Estetikkutvalget likestilles mht. møtegodtgjørelse.

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger - 28.05.2008

notat ang. Estetikkutvalg Levanger kommune (PDF)

Forslag i møte:

Kristin Aas, DNA fremmet følgende forslag til høringsvedtak:

1. Arbeidsmåte

A.

Estetikkutvalget starter utarbeidelse av estetiske retningslinjer for Levanger kommune. Arbeidet tar utgangspunkt i malen fra Arendal kommune:

·         Landskap og vegetasjon

·         Fortetting og nybygg

·         Gater, plasser, torg og veger

·         Skilt og reklame

·         Historisk bebyggelse/kulturminner

Målet er å lage en veileder som med utgangspunkt i våre tradisjoner trekker opp  retningslinjer i forhold til:

Retningslinjene behandles i K-styret, og vil f.eks. være sentrale i arbeidet med en plan for Levanger sentrum der trehusbyen i kulturhistorisk perspektiv blir sentral.

B.

Som underutvalg til PUK avgir Estetikkutvalget uttalelser til alle aktuelle saker utvalget får oversendt. Det er da viktig at utvalget kommer tidlig inn.

2. Mandat

- være et forum og et talerør for innbyggerne i Levanger i spørsmål som handler om det estetiske i by- og landskapsutvikling.

- Virke for at estetiske hensyn vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling

- Øke kunnskapen om og interessen for estetikk i by- og landskapsutviklingen.

3. Godtgjøring

Det er ønskelig med vanlig kommunal møtegodtgjøring.

4. Eget budsjett

Dersom det blir aktuelt med eksperthjelp ut over Estetikkutvalget bør dette kanaliseres gjennom PUK der slik eksperthjelp uansett ville kommet.

5. Sammensetting

Faglig/interessebakgrunn bør være sentral. PUK/F-skap/K-styre vil sitte med den politiske avgjørelsen.

Med 3 deltakere er ønsket fordeling slik:

1. Landskapsarkitektbakgrunn

2. Arkitektbakgrunn

3. Kulturhistorisk bakgrunn

6. Valg av medlemmer

Endelig valg skjer i K-styret etter innstilling fra PUK.

Avstemning:

Aas`s forslag til høringsvedtak fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

HØRINGSVEDTAK:

1. Arbeidsmåte

A.

Estetikkutvalget starter utarbeidelse av estetiske retningslinjer for Levanger kommune. Arbeidet tar utgangspunkt i malen fra Arendal kommune:

·         Landskap og vegetasjon

·         Fortetting og nybygg

·         Gater, plasser, torg og veger

·         Skilt og reklame

·         Historisk bebyggelse/kulturminner

Målet er å lage en veileder som med utgangspunkt i våre tradisjoner trekker opp  retningslinjer i forhold til:

Retningslinjene behandles i K-styret, og vil f.eks. være sentrale i arbeidet med en plan for Levanger sentrum der trehusbyen i kulturhistorisk perspektiv blir sentral.

B.

Som underutvalg til PUK avgif Estetikkutvalget uttalelser til alle aktuelle saker utvalget får oversendt. Det er da viktig at utvalget kommer tidlig inn.

2. Mandat

- være et forum og et talerør for innbyggerne i Levanger i spørsmål som handler om det estetiske i by- og landskapsutvikling.

- Virke for at estetiske hensyn vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling

- Øke kunnskapen om og interessen for estetikk i by- og landskapsutviklingen.

3. Godtgjøring

Det er ønskelig med vanlig kommunal møtegodtgjøring.

4. Eget budsjett

Dersom det blir aktuelt med eksperthjelp ut over Estetikkutvalget bør dette kanaliseres gjennom PUK der slik eksperthjelp uansett ville kommet.

5. Sammensetting

Faglig/interessebakgrunn bør være sentral. PUK/F-skap/K-styre vil sitte med den politiske avgjørelsen.

Med 3 deltakere er ønsket fordeling slik:

1. Landskapsarkitektbakgrunn

2. Arkitektbakgrunn

3. Kulturhistorisk bakgrunn

6. Valg av medlemmer

Endelig valg skjer i K-styret etter innstilling fra PUK.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^