Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 16.05.07 - Si DIN mening i sakene
<
<sakliste
<<
| >>

             

PS 48/07

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

PS 49/07

Godkjenning av protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 25.04.07

25.04.07

PS 50/07

Klage på reguleringsplan for Nordlijordet

saksutredning

PS 51/07

Reguleringsplan Strømsgruva - motorcrossbane

saksutredning

PS 52/07

Reguleringsplan for Linus Jensentomten og Røe terrasse, Østby - 1719/275/28 m.fl.

saksutredning

PS 53/07

1719/191/5 - Åge Tømmerdal - Søknad om rammetillatelse - Oppføring av naust - Strømsåsen

saksutredning

PS 54/07

1719/242/26 - Anne Lise Aunaas - Riving og oppføring av hytte - Åsenfjord - søknad om dispensasjon fra PBL §17-2 og LNF-formålet i kommuneplanen

saksutredning

PS 55/07

Søknad om konsesjon for torskeoppdrett ved Hestøya -  endring av anleggsplassering

saksutredning

PS 56/07

Utbyggingsavtale Lillemarken (Sørlia/Nesheim)

saksutredning

PS 57/07

1719/314/319, 340 - Bebyggelsesplan Moan Senter - Coop Extra m.m.

saksutredning

Her kan du si DIN mening i sakene i plan- og utviklingskomiteens møte 16.05.07
(OBS! ønskes anonymitet i innspill må dette oppgis spesielt)

11.05.07

Reguleringsplan for Linus Jensentomten og Røe terrasse, Østby - 1719/275/28 m.fl.
Selv om vi fremdeles er uenig i at det skal bygges et høyt rekkehus på denne tomta vil vi bemerke at vi er godt fornøyd med endringene som er forelått. Endringene vil bedre lysforholdene noe. At innkjøringen til parkeringskjeller kommer på laveste punkt, og dermed muliggjør en maksimal senkning av høyden på bygget er positivt. Et par meter ned i forhold til utgangspunktet hadde forandret mye.
Innkjøringen fra Gml. Kongev. har også positive effekter på mengde kjøretøy som skal benytte elverhøyveien hvor det fra før er forventet høyt trafikknivå i forb. med utbyggingen Norlijordet. Det er også positivt at bygget forkortes noe, at det forskyves på midten og at bygget plasseres så langt sør som mulig.
Event. felling av høye bjørktrær vil også være positivt konpensasjon med tanke på lysforhold på vår eiendommen.

John Arne og Grete Jenssen                                                                   |     kommentar/nytt innspill: Si DIN mening i plan- og utviklingskomiteens saker - klikk konvolutt 

<<sakliste
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^