Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 24.04.02, kl. 15:00-20:50, formannskapssalen + befaring 
<< møtekalender

<<
| >>

             

SAKLISTE:

045/02

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

046/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

20.03.02

vedtak

047/02

KOMMUNEDELPLAN SKOGN

saksutredning

vedtak

048/02

KLIMA- OG ENERGIPLAN 2002 - 2010

saksutredning vedtak

049/02

RESTAURERINGSFONDET 2001

saksutredning

vedtak

050/02

SØKNAD FRA HELITRANS AS OM LANDINGSTILLATELSE I UTMARK - LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

vedtak

051/02

SØKNAD FRA SVERRE RONGLAN OM REGULERING AV GRUNN TIL TOMTER

saksutredning

vedtak

052/02

MORTEN BULAND - NYBYGG - TERRASSE V/HYTTE-NAUST - 245-020, ÅSEN

saksutredning vedtak

053/02

OMDISPONERING AV AREAL  HØGBERGET BOLIGFELT

saksutredning

vedtak

054/02

INGRID OG SVEIN BEDIN, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN HEGGLI M/FLERE. GNR. 027-005 I LEVANGER

saksutredning vedtak

055/02

TIRILL AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL  Å TA NED HOVEDBYGNINGEN PÅ FALSTAD NEDRE

saksutredning

vedtak

056/02

REGULERINGSPLAN SUNDET/EIDSBOTN/MOAN: FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE MI1, REMA 

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

x

 

HAGEN, EIVIND

FRP

Nestleder

-

forfall

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x

 

NESGÅRD, GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x

 
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x

 

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

-

forfall

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x

 

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

 

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

x

 

SKÅRDAL, VIGDIS

SV

Medlem

-

forfall
STJERN, IVAR SP Varamedlem 1

x

(Skjesol)
MYHR, ODDMUND V Varamedlem 1

x

(Hagen)
GUNNAR MORTEN LØVÅS SV Varamedlem 1

x

(Skårdal)

Ellers møtte: Alf B. Haugnes, Olav Lægran, Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Merknader: Befaring foretatt fra kl. 15:00 i forbindelse med sak 52/02

Ny saksordfører: KOMMUNEDELPLAN SKOGNTurid Ertzaas, H

Saksordfører: KLIMA- OG ENERGIPLAN 2002 – 2010Oddmund Myhr, V

Assisterende rådmann Alf B. Haugnes orienterte fra notat vedrørende  Rolle-/oppgavefordeling mellom politiske organer og behandling av strategi- og utviklingsplaner" (word). I det videre arbeidet skal det nedsettes en prosjektgruppe. Sigvard Gilstad, H, ble utpekt fra Plan- og utviklingskomiteen som medlem til prosjektgruppen. Det vil bli lagt fram sak til politisk behandling i komiteene den 02.10.02,  formannskapet den 09.10.02  og kommunestyret den 16.10.02. ^

 

 

045/02: DELEGASJONSSAKER  

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-045/02 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^


 

046/02: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 20. mars 2002 godkjennes.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-046/02 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 20. mars 2002 godkjennes. ^

 

 

047/02: KOMMUNEDELPLAN SKOGN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kommunedelplan Skogn for perioden 2002 – 2013 vedtas slik den foreligger.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Fratrådt som inhabil:

Sigvard Gilstad, H.

Martin Stavrum, SP tiltrådte som setteleder i leders og nestleders fravær.

Forslag i møte:

Forslag til oversendelse, vedlegg til videre saksgang fra Gunnar Løvås, SV:

Kommunedelplan Skogn gjør for store inngrep i eksisterende landbruksarealer og følgende endringer foreslås:

1.      Området B2 Holsandlia opprettholdes som landbruksareal

2.      Området I2 Gråmyra fjernes fra kommunedelplanen

3.      Området I1 Hotran I fjernes fra kommunedelplanen

4.      Området S1 Remyra I fjernes fra kommunedelplanen

Forslag til oversendelse til rådmannen fra Martin Stavrum, SP:

Blir båndlegging av udyrka mark til ny E6 på Gråmyra opphevet, vil vi foreslå at det omdisponeres til industriareal

Avstemning:

Stavrums oversendelsesforslag vedtatt med 9 mot 1 stemme.

Løvås’ forslag til vedtak avvist med 9 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 1 stemme.

PUK-047/02 INNSTILLING:

Kommunedelplan Skogn for perioden 2002 – 2013 vedtas slik den foreligger. 

PUK-047/02 VEDTAK:

Oversendelse til rådmannen:

Blir båndlegging av udyrka mark til ny E6 på Gråmyra opphevet, vil vi foreslå at det omdisponeres til industriareal ^

 

 

048/02: KLIMA- OG ENERGIPLAN 2002 - 2010  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Klima- og energiplan 2002 – 2010 godkjennes, og legges til grunn  for kommunens egen virksomhet. 

Klima – og energiplanen skal brukes aktivt i forbindelse med fysisk planlegging, drift av kommunale bygg, transportplanlegging, undervisning, holdningsskapende arbeid og i utadrettet arbeid i forhold til næringslivet.

Alle planer/utbyggingsprosjekter/bebyggelsesplaner som berører tema i denne planen skal drøfte forholdet til klima – og energiplanen.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-048/02 INNSTILLING:

Klima- og energiplan 2002 – 2010 godkjennes, og legges til grunn  for kommunens egen virksomhet.  

Klima – og energiplanen skal brukes aktivt i forbindelse med fysisk planlegging, drift av kommunale bygg, transportplanlegging, undervisning, holdningsskapende arbeid og i utadrettet arbeid i forhold til næringslivet.

Alle planer/utbyggingsprosjekter/bebyggelsesplaner som berører tema i denne planen skal drøfte forholdet til klima – og energiplanen. ^


 

049/02: RESTAURERINGSFONDET 2001  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Formannskapet godkjenner at kr. 188.200,- av fondsmidlene for 2001 overføres for bruk for 2002, jfr. Vedtekter for Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum, § 5.  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det foretas følgene tildeling av midler fra Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum for 2001:

1.      Hattrem foto og reklame, Kirkegt. 52, kr. 50.000,.

2.      Siri og Parker Christensen, Jernbanegt. 30 B. kr. 30.000,-

3.      Trine W. Johnsen og Terje Haanes, Jernbanegt. 32, Kr. 0,-

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-049/02 INNSTILLING:

Formannskapet godkjenner at kr. 188.200,- av fondsmidlene for 2001 overføres for bruk for 2002, jfr. Vedtekter for Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum, § 5.  

PUK-049/02 VEDTAK:

Det foretas følgene tildeling av midler fra Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum for 2001:

1.      Hattrem foto og reklame, Kirkegt. 52, kr. 50.000,.

2.      Siri og Parker Christensen, Jernbanegt. 30 B. kr. 30.000,-

3.      Trine W. Johnsen og Terje Haanes, Jernbanegt. 32, Kr. 0,-

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28. ^

 

 

050/02: SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE I UTMARK - LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune gir Helitrans a/s generell dispensasjon for år 2002 for start og landing med helikopter under følgende vilkår og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:  

1.      Dispensasjonen begrenses til regulerte hyttefelt

2.      Dispensasjonen begrenses til hyttematerialer.

3.      Kommunen gis melding 3 dager før oppdraget skal utføres

4.      Transportjournal oversendes Levanger kommune etter hver sesong.

5.      Grunneiers tillatelse skal foreligge skriftlig.

6.      Flyging skal skje i tidsrommet 20.06-10.09.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-050/02 Vedtak:

Levanger kommune gir Helitrans a/s generell dispensasjon for år 2002 for start og landing med helikopter under følgende vilkår og med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:  

1.      Dispensasjonen begrenses til regulerte hyttefelt

2.      Dispensasjonen begrenses til hyttematerialer.

3.      Kommunen gis melding 3 dager før oppdraget skal utføres

4.      Transportjournal oversendes Levanger kommune etter hver sesong.

5.      Grunneiers tillatelse skal foreligge skriftlig.

6.      Flyging skal skje i tidsrommet 20.06-10.09. ^


 

051/02: SØKNAD FRA SVERRE RONGLAN OM REGULERING AV GRUNN TIL TOMTER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det aktuelle området er ikke vist som boligformål i kommuneplanen, og en finner ikke behov for omdisponering av grunn til boligtomter i området.

Ut fra en helhetsvurdering vil en ikke tilrå at det startes arbeid med regulering av nytt boligfelt i Ronglan sentrum.

Søknaden avvises.

Når det faste utvalget for plansaker ikke finner grunn til å fremme reguleringsforslag for området, og forslaget omfatter uregulert område, kan forslagsstilleren kreve at reguleringsspørsmålet skal forelegges kommunestyret, jfr. PBL § 30.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV og Einar Skjetnemark, DNA:

Eksisterende reguleringsplan for Gottås boligfelt viser liten utnyttelsesgrad til boligformål. I saksopplysningene foreligger ingen vurdering av årsaker eller årsakssammenhenger til manglende interesse for byggeaktivitet i Gottås. Av den grunn er det vanskelig å hevde at liten interesse for etablering i Gottås boligfelt, skal være tungtveiende grunnlag for å frarå etablering av boligfelt som ansøkt av Sverre Ronglan.

I en helhetsvurdering med særlig vekt på landbruksmyndighetenes uttalelse til planene om at 7 tomter nærmest forsamlingshuset kan frigis til boligformål, fremmes følgende forslag:  

1.      Sverre Ronglan gis anledning til å regulere til boligformål et areal (vist på kart) nært samfunnshuset, med en utnyttelsesgrad på 7 tomter.

2.      Det private reguleringsforslaget må ikke føre til økonomiske forpliktelser for kommunen.

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Forslag fra Løvås/Skjetnemark enstemmig vedtatt.

PUK-051/02 Vedtak:

1.      Sverre Ronglan gis anledning til å regulere til boligformål et areal (vist på kart) nært samfunnshuset, med en utnyttelsesgrad på 7 tomter.

2.      Det private reguleringsforslaget må ikke føre til økonomiske forpliktelser for kommunen. ^

 

 

   

052/02: MORTEN BULAND - NYBYGG - TERASSE V/HYTTE-NAUST - 245-020, ÅSEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra PBL §17-2 og arealdelen til kommuneplanen for bruksendring og ny terrasse på naust avslås. Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det foreligger særlige grunner som gir grunnlag for dispensasjon etter PBL §7.

Bygget må bruksmessig og fasademessig mest mulig føres tilbake til det opprinnelige. Veranda må rives. Frist for å bringe tilbake naustet fasademessig og bruksmessig slik det opprinnelig var settes til 3 mnd. etter at Fylkesmannens avgjørelse foreligger.

Saken sendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-052/02 Vedtak:

Søknad om dispensasjon fra PBL §17-2 og arealdelen til kommuneplanen for bruksendring og ny terrasse på naust avslås. Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det foreligger særlige grunner som gir grunnlag for dispensasjon etter PBL §7.  

Bygget må bruksmessig og fasademessig mest mulig føres tilbake til det opprinnelige. Veranda må rives. Frist for å bringe tilbake naustet fasademessig og bruksmessig slik det opprinnelig var settes til 3 mnd. etter at Fylkesmannens avgjørelse foreligger.

Saken sendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. ^

 

 

053/02: OMDISPONERING AV AREAL  HØGBERGET BOLIGFELT  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til endring av del av reguleringsplan for Høgberget 1 (formålsendring fra allmennyttig/ forretning/ offentlig til boligformål) vedtas.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

Endring av reguleringsplan for Høgberget 1, egengodkjent 01.06.89, avvises.
Området bør fortsatt være tilgjengelig for allmennheten til boligfeltet er utbygd.  

Avstemning:

Alternativ avstemning

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

PUK-053/02 INNSTILLING:

Forslag til endring av del av reguleringsplan for Høgberget 1 (formålsendring fra allmennyttig/ forretning/ offentlig til boligformål) vedtas. ^


 

 

054/02: INGRID OG SVEIN BEDIN, SØKER OM KONSESJON PÅ EIEND. HEGGLI M/FLERE. GNR. 027-005 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Ingrid og Svein Bedin gis konsesjon for erverv av eiendommene 27/5, 26/3, 29/4,5 i Levanger kommune slik det er søkt om. Prisen godtas. Det settes som vilkår at søkerne flytter til eiendommen innen 1 år etter at konsesjon er gitt og bebor og driver eiendommen i 5 år sammenhengende etter det.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-054/02 Vedtak:

Ingrid og Svein Bedin gis konsesjon for erverv av eiendommene 27/5, 26/3, 29/4,5 i Levanger kommune slik det er søkt om. Prisen godtas. Det settes som vilkår at søkerne flytter til eiendommen innen 1 år etter at konsesjon er gitt og bebor og driver eiendommen i 5 år sammenhengende etter det. ^


 

 

055/02: TIRILL AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL  Å TA NED HOVEDBYGNINGEN PÅ FALSTAD NEDRE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven godkjennes søknad om rammetillatelse for å ta ned hovedbygningen på Falstad nedre under følgende forutsetninger:  

1. Det må søkes om igangsettingstillatelse før bygget tas ned.

2. Det må igangsettes et dokumentasjonsarbeid, spesielt for det arkitekturhistoriske før bygget tas ned.

3. Eiendommen gnr. 157 bnr. 96 må sammenføyes med hovedeiendommen etter at bygget er tatt bort. 

Vedtaket kan påklages i henhold til § 28 i forvaltningsloven. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Utdelt i møte:

Notat fra Astrid Kjølen mottatt her 24.04.02   side 2

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Martin Stavrum, SP:

Saken utsettes til neste møte på grunn av kompleksiteten i saken.  

Avstemning:

Stavrums forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.  

PUK-055/02 Vedtak:

Saken utsettes til neste møte på grunn av kompleksiteten i saken. ^

 

 

 

056/02: REG.PLAN SUNDET/EIDSBOTN/MOAN: FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN FOR OMRÅDE MI1, REMA  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Dersom vist plassering av bygning i bebyggelsesplanen for del av område MI 1 i reguleringsplanen for Sundet/ Eidsbotn/ Moan ikke kommer i konflikt med fremtidig vegløsning (skisse fra Statens Vegvesen) godkjennes bebyggelsesplanen under følgende forutsetninger:  

1.      Bestemmelsene revideres i henhold til saksfremlegget. 

Dersom vist plassering av bygning i bebyggelsesplanen for del av område MI 1 i reguleringsplanen for Sundet/ Eidsbotn/ Moan kommer i konflikt med fremtidig vegløsning (skisse fra Statens Vegvesen) godkjennes bebyggelsesplanen under følgende forutsetninger:

1.      Plankartet endres slik at bygning ikke kommer i konflikt med fremtidig vegløsning.

2.      Bestemmelsene revideres i henhold til saksfremlegget. 

24.04.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-056/02 Vedtak:

Dersom vist plassering av bygning i bebyggelsesplanen for del av område MI 1 i reguleringsplanen for Sundet/ Eidsbotn/ Moan ikke kommer i konflikt med fremtidig vegløsning (skisse fra Statens Vegvesen) godkjennes bebyggelsesplanen under følgende forutsetninger: 

1.      Bestemmelsene revideres i henhold til saksfremlegget. 

Dersom vist plassering av bygning i bebyggelsesplanen for del av område MI 1 i reguleringsplanen for Sundet/ Eidsbotn/ Moan kommer i konflikt med fremtidig vegløsning (skisse fra Statens Vegvesen) godkjennes bebyggelsesplanen under følgende forutsetninger:

1.      Plankartet endres slik at bygning ikke kommer i konflikt med fremtidig vegløsning.

2.      Bestemmelsene revideres i henhold til saksfremlegget.   ^

<< møtekalender
<<
| >>
Gå til Levan kommunes hovedside ^