Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 05.06.02, kl. 15:00-18:00, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

    DIN mening om sakene

SAKLISTE:

057/02

DELEGASJONSSAKER

saksutredning vedtak

058/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

24.04.02

vedtak

059/02

JAN KÅRE LØVENG, SØKER OM UTSETTELSE AV BOPLIKTEN PÅ EIENDOMMEN SLAVLO GNR. 156-002 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

060/02

IDA ERTZGAARD JØREM, SØKER OM FORLENGET FRITAK FRA BOPLIKTEN PÅ EIENDOMMEN SALTHAMMER LILLE FRAM TIL 31.12.2003

saksutredning vedtak

061/02

BENTE SVENDGÅRD, SØKER OM FRITAK FRA BOPLIKTEN PÅ EIENDOMMEN STORMO GNR. 119 BNR. 1 I LEVANGER

saksutredning vedtak

062/02

BAKKEN GNR. 154-002 - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SVERRE MARTIN FALSTAD

saksutredning vedtak

063/02

KONSESJONSBEHANDLING - EIENDOMMEN HØGSVE GNR. 059-004 OG 006 I LEVANGER

saksutredning vedtak

064/02

REGULERINGSPLAN ÅSEN SENTRUM: REGULERINGSENDRING FOR DEL AV OMRÅDE S 3

saksutredning vedtak

065/02

REGULERINGSPLAN TINBUEN - FORSLANG TIL ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE

saksutredning vedtak

066/02

STABELVOLLEN - ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT A-1

saksutredning vedtak

067/02

SØKNAD OM BRUK AV MOTORBÅT I HAMMERVATNET

saksutredning vedtak

068/02

TIRILL AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL  Å TA NED HOVEDBYGNINGEN PÅ FALSTAD NEDRE

saksutredning vedtak

069/02

WILLY JOHANSEN - SØKNAD OM Å FÅ KJØRE MED MINIGRAVER OPP TIL HYTTA I HESTÅSDALEN saksutredning vedtak

070/02

FRODE FORFANG, SØKER OM Å BENYTTE BELTEGÅENDE MINIDUMPER I UTMARK saksutredning vedtak
071/02   REGULERINGSPLAN, STEINBRUDD VED LANGÅSDAMMEN. KLAGER PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 27.02.02, SAK 12/ 02 saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

x

 

HAGEN, EIVIND

FRP

Nestleder

x

 

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x

 

NESGÅRD, GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x

 
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x

 

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x

 

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x

 

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

 

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

x

 

SKÅRDAL, VIGDIS

SV

Medlem

-

forfall
GUNNAR MORTEN LØVÅS SV Varamedlem 1

x

(Skårdal)

Ellers møtte: Alf B. Haugnes, Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld ^

Merknader:

 

 

 

 

057/02: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-057/02 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.  ^

 

 

058/02: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 24. april 2002 godkjennes.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-058/02 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 24. april 2002 godkjennes.  ^


 

059/02: JAN KÅRE LØVENG, SØKER OM UTSETTELSE AV BOPLIKTEN PÅ EIEND. SLAVLO GNR. 156-002 I LEVANGER KOMMUNE.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i odelsovens § 27a, Landbruksdepartmentets rundskriv M-15/2000 og Levanger kommune sitt delegasjonsreglement gis Jan Kåre Løveng utsettelse av boplikten på eiendommen Slavlo, gnr. 156/2 i Levanger, til 31.12.2002.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-059/02 Vedtak:

Med hjemmel i odelsovens § 27a, Landbruksdepartmentets rundskriv M-15/2000 og Levanger kommune sitt delegasjonsreglement gis Jan Kåre Løveng utsettelse av boplikten på eiendommen Slavlo, gnr. 156/2 i Levanger, til 31.12.2002. ^


   

060/02: IDA ERTZGAARD JØREM, SØKER OM FORLENGET FRITAK FRA BOPLIKTEN PÅ EIEND. SALTHAMMER LILLE FRAM TIL 31.12.2003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i odelslovens § 27a, Landbruksdepartementets rundskriv M.15/2000 og Levanger kommunes delegasjonsreglement imøtekommes delvis søknad fra Ida E. Jørem om utsettelse av boplikten til 31.12.03 på eiendommen Salthammer lille, gnr. 256, bnr. 3 i Levanger kommune.  Det settes en frist til 30.09.2002 for å oppfylle boplikten på eiendommen.  Videre utsettelse kan ikke påregnes.  Kommunen ber om å få skriftlig melding når tilflytting har skjedd.  Dersom tilflytting ikke skjer innen gitte frist, iverksettes de tiltak som beskrives i odelslovens § 28 og 29.

I henhold til forvaltningslovens § 27.3 kan dette vedtaket påklages innen 3 –tre- uker fra mottak av dette vedtaket.  Det vises til vedlagt  ”Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak”

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-060/02 Vedtak:

Med hjemmel i odelslovens § 27a, Landbruksdepartementets rundskriv M.15/2000 og Levanger kommunes delegasjonsreglement imøtekommes delvis søknad fra Ida E. Jørem om utsettelse av boplikten til 31.12.03 på eiendommen Salthammer lille, gnr. 256, bnr. 3 i Levanger kommune.  Det settes en frist til 30.09.2002 for å oppfylle boplikten på eiendommen.  Videre utsettelse kan ikke påregnes.  Kommunen ber om å få skriftlig melding når tilflytting har skjedd.  Dersom tilflytting ikke skjer innen gitte frist, iverksettes de tiltak som beskrives i odelslovens § 28 og 29.

I henhold til forvaltningslovens § 27.3 kan dette vedtaket påklages innen 3 –tre- uker fra mottak av dette vedtaket.  Det vises til vedlagt  ”Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak”   ^

 

 

061/02: BENTE SVENDGÅRD, SØKER OM FRITAK FRA BOPLIKTEN PÅ EIEND. STORMO GNR. 119 BNR. 1 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i odelsovens § 27a, Landbruksdepartmentets rundskriv M-15/2000 og Levanger kommune sitt delegasjonsreglement gis Bente Svendgård utsettelse av boplikten på eiendommen Stormo, gnr. 119/1 i Levanger, i 5 år, fram til 01.01.2007.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-061/02 Vedtak:

Med hjemmel i odelsovens § 27a, Landbruksdepartmentets rundskriv M-15/2000 og Levanger kommune sitt delegasjonsreglement gis Bente Svendgård utsettelse av boplikten på eiendommen Stormo, gnr. 119/1 i Levanger, i 5 år, fram til 01.01.2007. ^


 

062/02: BAKKEN GNR. 154-002 - REKVISISJON AV KARTFORRETNING - SVERRE MARTIN FALSTAD  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 anbefales det at  Sverre Martin Falstad gis samtykke til fradeling av fallrettighet/elveløp i Byaelve fra eiendommen  Solbakken gnr. 154, bnr. 2 i Levanger slik det er søkt om. Oppmålt areal er ca. 7,5 dekar. Det fradelte arealet skal nyttes i forbindelse med bygging av mikrokraftverk.  Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til utbyg ginga.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-062/02 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 anbefales det at  Sverre Martin Falstad gis samtykke til fradeling av fallrettighet/elveløp i Byaelve fra eiendommen  Solbakken gnr. 154, bnr. 2 i Levanger slik det er søkt om. Oppmålt areal er ca. 7,5 dekar. Det fradelte arealet skal nyttes i forbindelse med bygging av mikrokraftverk.  Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til utbyg ginga.  ^


   

063/02: KONSESJONSBEHANDLING - EIENDOMMEN HØGSVE GNR. 059-004 OG 006 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Per Olav Ringstad gis konsesjon for erverv av restarealet av eiendommen Høgsve, gnr 59/4,6 i Levanger kommune. Prisen er høg, men godkjennes. Det settes som vilkår at Per Olav Ringstad bebor og driver den samla driftsenhet i 5 år fra skjøtet er tinglyst.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Framlagt i møte:

Brev av 27.05.02 fra Advokatfirmaet ADNOR v/Amund Sand  side 2, 3, 4

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Saken utsettes på bakgrunn av manglende opplysninger om tilgang på saksopplysninger.

Avstemning:

Skjesol’s forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

PUK-063/02 Vedtak:

Saken utsettes på bakgrunn av manglende opplysninger om tilgang på saksopplysninger. ^

 

 

064/02: REGULERINGSPLAN ÅSEN SENTRUM: REGULERINGSENDRING FOR DEL AV OMRÅDE S 3

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsendring for del av område S 3, Åsen sentrum, med tilhørende bestemmelser godkjennes.  

Endelig plankart skal vise justert tomtegrense mellom Coop Åsen BA og Taipan Eiendom. I den videre planleggingen bør det legges stor vekt på å skape et godt uteareal for området

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:

Det etableres et fysisk skille mellom område S/B1 og resten av S3. Et slikt skille kan gjerne være i form av beplantning som hekker og trær.

OVERSENDELSESFORSLAG
Som navn på boligkomplekset kan ikke brukes ”Åsentunet”, da dette er i bruk.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Skjesol’s forslag til tillegg vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Skjesol’s oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 6 mot 5 stemmer.

PUK-064/02 Innstilling:

Reguleringsendring for del av område S 3, Åsen sentrum, med tilhørende bestemmelser godkjennes.

Endelig plankart skal vise justert tomtegrense mellom Coop Åsen BA og Taipan Eiendom. I den videre planleggingen bør det legges stor vekt på å skape et godt uteareal for området.

Det etableres et fysisk skille mellom område S/B1 og resten av S3. Et slikt skille kan gjerne være i form av beplantning som hekker og trær.

PUK-064/02 Vedtak:

OVERSENDELSESFORSLAG
Som navn på boligkomplekset kan ikke brukes ”Åsentunet”, da dette er i bruk.
^


 

065/02: REGULERINGSPLAN TINBUEN - FORSLANG TIL ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen imøtekommes delvis (PBL §30).

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.1 endres til følgende:

”På tomt 1-5 tillates oppført fritidsbolig med maksimalt bruksareal på 120m2 og uthus med maksimalt bruksareal på 20m2.

På tomt 6-17 tillates oppført fritidsbolig med maksimalt bebygd grunnflate på 80m2 og uthus med bebygd grunnflate på 15m2.”

Forslagstilleren kan kreve reguleringsforslaget forelagt for kommunestyret.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 5.1 endres ikke.

Forslag til vedtak fra Einar Skjetnemark, DNA:

Reguleringsbestemmelsenes for Tinbuen pkt. 5.1 endres til følgende:

På tomt 1-17 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/anneks med en samlet grunnflate på maks 100m2.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak avvist med 8 mot 3 stemmer.

Alternativ avstemning mellom Skjetnemark’s forslag og Løvås’ forslag:

Skjetnemark’s forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

PUK-065/02 Vedtak:

Reguleringsbestemmelsenes for Tinbuen pkt. 5.1 endres til følgende:  

”På tomt 1-17 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/anneks med en samlet grunnflate på maks 100m2.”

Forslagstilleren kan kreve reguleringsforslaget forelagt for kommunestyret ^


 

066/02: STABELVOLLEN - ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT A-1

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Utdelt i møte:

Barnerepresentantens uttalelse av 31.05.02

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra rådmannen:

Utbyggeren skal legge fram beregninger for bruk av vannbåren energi på området, jamfør kommunestyrets vedtak i sak 026/02, klima- og energiplan.

Forslag til endring fra Gunnar Løvås, SV:

Felt A-1 Stabelvollen:

I den videre utbygging av Stabelvollen må det sikres at reguleringsbestemmelsene blir fulgt og at tilrettelegging for vannbåren oppvarming skal tas inn i utbygningsavtalen for videre utbygging i området.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom Rådmannens forslag med tillegg og Løvås’ forslag:

Løvås’ forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

PUK-066/02 Vedtak:

Bebyggelsesplan for felt A1 på Stabelvollen, med tilhørende bestemmelser datert 23.04.02, legges ut til offentlig ettersyn  i henhold til PBL §28-2.

I den videre utbygging av Stabelvollen må det sikres at reguleringsbestemmelsene blir fulgt og at tilrettelegging for vannbåren oppvarming skal tas inn i utbygningsavtalen for videre utbygging i området. ^

 

 

067/02: SØKNAD OM BRUK AV MOTORBÅT I HAMMERVATNET

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad fra Gunnar Strand om bruk av forbrenningsmotor i Hammervatnet sesongen 2002 avslås.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-067/02 Vedtak:

Søknad fra Gunnar Strand om bruk av forbrenningsmotor i Hammervatnet sesongen 2002 avslås. ^


 

068/02: TIRILL AS - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL  Å TA NED HOVEDBYGNINGEN PÅ FALSTAD NEDRE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven godkjennes søknad om rammetillatelse for å ta ned hovedbygningen på Falstad nedre under følgende forutsetninger:

1. Det må søkes om igangsettingstillatelse før bygget tas ned.

2. Det må igangsettes et dokumentasjonsarbeid, spesielt for det arkitekturhistoriske før bygget tas ned.

3. Eiendommen gnr. 157 bnr. 96 må sammenføyes med hovedeiendommen etter at bygget er tatt bort. 

Vedtaket kan påklages i henhold til § 28 i forvaltningsloven. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.  

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Saken trukket av tiltakshaver

Avstemning:

Ingen

PUK-068/02 Vedtak:

Saken trukket av tiltakshaver ^

 

 

069/02: WILLY JOHANSEN - SØKNAD OM Å FÅ KJØRE MED MINIGRAVER OPP TIL HYTTA I HESTÅSDALEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Tillatelse til kjøring gis under følgende forutsetninger:

Saksbehandler utfører en befaring i området og vurderer faren for kjøreskader og kjørerute. Hvis faren for kjøreskader vurderes som liten gis det adgang til kjøring. Søker deltar på befaringen.  

Kjøringen skal foretas i en periode at det er tørt i terrenget og innen 01.08.02.

Søker er ansvarlig for at eventuelle kjøreskader utbedres.

Før kjøring utføres skal grunneiers tillatelse foreligge.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-069/02 Vedtak:

Tillatelse til kjøring gis under følgende forutsetninger:

Saksbehandler utfører en befaring i området og vurderer faren for kjøreskader og kjørerute. Hvis faren for kjøreskader vurderes som liten gis det adgang til kjøring. Søker deltar på befaringen.

Kjøringen skal foretas i en periode at det er tørt i terrenget og innen 01.08.02.

Søker er ansvarlig for at eventuelle kjøreskader utbedres.

Før kjøring utføres skal grunneiers tillatelse foreligge.  ^

 

 

070/02: FRODE FORFANG, SØKER OM Å BENYTTE BELTEGÅENDE MINIDUMPER I UTMARK   

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det gis tillatelse til bruk av beltegående minidumper ved bygging av gangsti i Munkebyvola hytteområde. Tillatelsen gjelder frem til 01.08.02. Kjøringen skal utføres når det er tørt i terrenget, tidspunkt avtales mellom Knut Lian og Levanger kommune v/landbrukskontoret

Når arbeidet er ferdig skal eventuelle kjøreskader utbedres.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-070/02 Vedtak:

Det gis tillatelse til bruk av beltegående minidumper ved bygging av gangsti i Munkebyvola hytteområde. Tillatelsen gjelder frem til 01.08.02. Kjøringen skal utføres når det er tørt i terrenget, tidspunkt avtales mellom Knut Lian og Levanger kommune v/landbrukskontoret  

Når arbeidet er ferdig skal eventuelle kjøreskader utbedres. ^

 

 

 

071/02: REGULERINGSPLAN, STEINBRUDD VED LANGÅSDAMMEN. KLAGER PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 27.02.02, SAK 12/ 02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage nr. 1: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Til pkt. 1: Veivalgmulighetene er vurdert. (Saksframlegget til kommunestyremøte 27.02.2002.)

Til pkt. 2: Jfr. kommentar til punktet.

Til pkt. 3: Dokumentering av behov for pukkverk ligger utenfor saksbehandlingen av plansaken.

Til pkt. 4: Spørsmålet går på selve gjennomføringen av vedtatt plan.

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

Klage nr. 2: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Til * nr. 1: Veivalgmulighetene er vurdert. (Saksframlegget til kommunestyremøte 27.02.02).

Til * nr. 2: Det foreligger ikke innsigelser i saken i den betydning begrepet har i PBL.

Til * nr. 3: Jfr. kommentar til punktet.

Til * nr. 4: Jfr. kommentar til punktet.

Til * nr. 5: Henstillingen blir imøtekommet dersom saken går til fylkesmannen for avgjørelse.

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen av dem har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

Klage nr. 3: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Til * nr. 1: Jfr. kommentar til punktet.

Til * nr. 2: Veivalgmulighetene er vurdert. (Saksframlegget til kommunestyremøte 27.02.02).

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen av dem har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

Klage nr. 4: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse: I denne saken behandler planutvalget klagen.

Dersom utvalget foreslår endring av kommunestyrets vedtak, blir det en sak for kommunestyret.

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen av dem har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

Klage nr. 5: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse: Vi hevder at saksbehandlingen har skjedd i h.t. lovverket.

M.h.t. at det skal foreligge konkrete trafikksikkerhetstiltak, med bevilgninger, før et reguleringstiltak godkjennes og vedtas, går dette på gjennomføring av vedtatt plan.

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen av dem har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

05.06.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag fra Gunnar Løvås, SV:

Klagene tas til følge.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Løvås’ forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.  

PUK-070/02 Vedtak:

Klage nr. 1: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Til pkt. 1: Veivalgmulighetene er vurdert. (Saksframlegget til kommunestyremøte 27.02.2002.)

Til pkt. 2: Jfr. kommentar til punktet.

Til pkt. 3: Dokumentering av behov for pukkverk ligger utenfor saksbehandlingen av plansaken.

Til pkt. 4: Spørsmålet går på selve gjennomføringen av vedtatt plan.

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

Klage nr. 2: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Til * nr. 1: Veivalgmulighetene er vurdert. (Saksframlegget til kommunestyremøte 27.02.02).

Til * nr. 2: Det foreligger ikke innsigelser i saken i den betydning begrepet har i PBL.

Til * nr. 3: Jfr. kommentar til punktet.

Til * nr. 4: Jfr. kommentar til punktet.

Til * nr. 5: Henstillingen blir imøtekommet dersom saken går til fylkesmannen for avgjørelse.

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen av dem har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

Klage nr. 3: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Til * nr. 1: Jfr. kommentar til punktet.

Til * nr. 2: Veivalgmulighetene er vurdert. (Saksframlegget til kommunestyremøte 27.02.02).

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen av dem har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

Klage nr. 4: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse: I denne saken behandler planutvalget klagen.

Dersom utvalget foreslår endring av kommunestyrets vedtak, blir det en sak for kommunestyret.

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen av dem har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

Klage nr. 5: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse: Vi hevder at saksbehandlingen har skjedd i h.t. lovverket.

M.h.t. at det skal foreligge konkrete trafikksikkerhetstiltak, med bevilgninger, før et reguleringstiltak godkjennes og vedtas, går dette på gjennomføring av vedtatt plan.

Begrunnelse for øvrig: Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert av de instanser som har rett til å komme med innsigelse, bl.a. fylkesmann og fylkeskommune. Ingen av dem har innsigelse til planen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 12/ 02 (møte 27.02.2002).

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.   ^

<< møtekalender
<<
| >>
Gå til Levan kommunes hovedside ^