Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 21.08.02, kl. 15:00-18:00
<< møtekalender

<<
| >>

   Se DIN mening i sakene

SAKLISTE:

072/02

DELEGASJONSSAKER

saksutredning vedtak

073/02

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

074/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

05.06.02 vedtak

075/02

KONSESJONSBEHANDLING - EIENDOMMEN HØGSVE GNR. 059-004 OG 006 I LEVANGER.

saksutredning vedtak

076/02

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - IVAR KJELL IVERSEN/ GRETHE MARIE MOKSNES

saksutredning vedtak

077/02

REGULERINGSPLAN FOR LANGØYA

saksutredning vedtak

078/02

REGULERINGSPLAN FOR ALVESTAD, 275/ 30

saksutredning vedtak

079/02

REGULERINGSPLAN AUSTHEIM/ NOSSUMHYLLAN

saksutredning vedtak

080/02

REGULERINGSPLAN FOR GIMLEHAGEN

saksutredning vedtak

081/02

EIENDOMMEN RØE TERASSE, ØSTBY - 275-170, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

saksutredning vedtak

082/02

STABELVOLLEN - ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT A-1

saksutredning vedtak

083/02

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FOSSINGTRØA

saksutredning vedtak

084/02

ROLF INGEBRIKTSEN - PLAN FOR HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN 232/ 3,4, FORHÅNDSVURDERING

saksutredning vedtak

085/02

HILDUR BRUSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TO HYTTETOMTER FRA EIENDOMMEN MYRA, GNR. 325/009 PÅ YTTERØY

saksutredning vedtak

086/02

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - SOLHEIM - GNR. 264 BNR. 3

saksutredning vedtak

087/02

IDA ERTZGAARD JØREM, SØKER OM FORLENGET FRITAK FRA BOPLIKTEN PÅ EIEND. SALTHAMMER LILLE FRAM TIL 31.12.2003 – KLAGE

saksutredning vedtak

088/02

SØKNAD OM BRUK AV MOTORBÅT PÅ HAMMERVATNET. KLAGE PÅ PLAN OG UTVIKLINGSKOMITE SITT VEDTAK DEN 05.06.02 SAK 67/02

saksutredning vedtak

089/02

TRECO AS, UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIEND. TINBUEN, GNR. 232 BNR. 6, ÅSENFJORD

saksutredning vedtak

090/02

SKOGN OG GRØNNINGEN ALM. - SØKNAD OM DISP. FRA PLAN-/BYGN.LOVEN FOR UTTAK AV FJELL TIL UTBEDR. AV TOMTVASSDAMMEN

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

-

forfall

HAGEN, EIVIND

FRP

Nestleder

-

forfall

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

-

forfall

NESGÅRD, GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x

 
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

-

forfall

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x

 

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

-

forfall

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

 

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

-

forfall

SKÅRDAL, VIGDIS

SV

Medlem

-

forfall
NÆSSAN, PERLY DNA Varamedlem 5

x

(Granås)
STJERN, IVAR SP Varamedlem 1

x

(Stavrum)
SUNDAL, EYSTEIN H Varamedlem 3

x

(Gilstad)
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 4

x

(Ertzaas)
HARALDSEN, ANNIKKEN KJÆR V Varamedlem 4

x

(Hagen)
GUNNAR MORTEN LØVÅS SV Varamedlem 1

x

(Skårdal)

Ellers møtte: Alf B. Haugnes, Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Merknader:

I leder og nestleders fravær ble Einar Skjetnemark, DNA, enstemmig valgt til setteleder.

Gunnar Løvås, SV, ønsker at saksmengde pr. møte vurderes, evt. at antall møter økes.

Orientering i møtet:


 

072/02: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-072/02 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^


 

 

073/02: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-073/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

 

074/02: GODKJENNING AV MØTEBOK 

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 5. juni 2002 godkjennes.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-074/02 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 5. juni 2002 godkjennes. ^


 

 

075/02: KONSESJONSBEHANDLING - EIENDOMMEN HØGSVE GNR. 059-004 OG 006 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Per Olav Ringstad gis konsesjon for erverv av restarealet av eiendommen Høgsve, gnr 59/4,6 i Levanger kommune. Prisen er høg, men godkjennes. Det settes som vilkår at Per Olav Ringstad bebor og driver den samla driftsenhet i 5 år fra skjøtet er tinglyst.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra SP, DNA, KRF og SV:

Levanger kommune tilrår ikke at Per Olav Ringstad gis konsesjon for erverv av restarealet av eiendommen Høgsve, gnr. 59/4,6 i Levanger kommune.

Med følgende begrunnelse:

Levanger kommune viser til sitt vedtak i sak 17/2000 i komité for kultur, miljø og landbruk: Statens forkjøpsrett brukes til fordel for Ruth og Olav Ringstad for kjøp av eiendommen Høgsve gnr 59,bnr 4 og 6 i Levanger kommune.

Formålsparagrafen i konsesjonslova sier: " - og slike eier og bruksforhold som er mest ganglige for samfunnet." Aronderingsmessig ligger dette restarealet midt i eiendommen Gryte østre. Ved å selge til denne eiendommens eiere vil vi få et rasjonelt jordstykke, tilrettelagt for dagens efektivitetskrav. Fradeling av hustomten gjør det ende klarere at jorda må tilhøre den omsluttende eiendommen. Denne eiendommen legger også opp til en produksjon , der målet er et heltidsbruk.

Landbrukspolitikken må gi rom for sunn fornuft , slik at nye teigblandinger unngås.

Ruth og Olav Ringstad er også tilbudt å kjøpe eiendommen fra dødsboet, jfr. brev m/bilag fra adv.firmaet Adnor , se vedlegg som følger saken.

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Forslag i møtet vedtatt med  8 mot 2 stemmer for rådmannens forslag.

PUK-075/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår ikke at Per Olav Ringstad gis konsesjon for erverv av restarealet av eiendommen Høgsve, gnr. 59/4,6 i Levanger kommune. ^

 


 

 

076/02: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - IVAR KJELL IVERSEN/ GRETHE MARIE MOKSNES

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Ivar Kjell Iversen og Grethe Moksnes gis konsesjon for erverv av eiendommen Norum, gnr 313/5 og 310/11 i Levanger kommune som tilleggsareal for sin eiendom 310/3. Som vilkår for konsesjon settes at erververne bebor og driver den samla eiendom i minst 5 år fra konsesjon gis.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-076/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at Ivar Kjell Iversen og Grethe Moksnes gis konsesjon for erverv av eiendommen Norum, gnr 313/5 og 310/11 i Levanger kommune som tilleggsareal for sin eiendom 310/3. Som vilkår for konsesjon settes at erververne bebor og driver den samla eiendom i minst 5 år fra konsesjon gis. ^


 

 

077/02: REGULERINGSPLAN FOR LANGØYA  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Planforslaget er justert på følgende punkter i forhold til materialet som var til offentlig ettersyn:

Plankartet:

·        Grenser for fritidsbebyggelse justert ved område H 1 (hytte 1 og 2).

·        Parkeringsplass P 4 flyttet.

·        Nytt område for flytebrygge, FL 3.

·        Sti omlagt mellom P 4 og N 1.

·        ”Gjennomslepp” mellom hytte 9 og 10 sløyfet.

·        Hytte 32 i område H 8 flyttet nordover (nedover).

·        Sjøhus inntegnet i område H 2 (hytte 8).

Bestemmelsene:

”Bygningsrådet” endres til ”det faste utvalg for plansaker” eller ”kommunen”.

I § 4, flytebrygger, må det nye området for flytebrygge, FL 3, omtales.

Endringene anses som mindre vesentlig reguleringsendring.

Tiltakshaver oppfordres til å dimensjonere og opparbeide parkeringsplass P 1 og område for flytebrygge FL 3 slik at behovet er dekket også for samtlige hytteeiere på Hoøya.

Forslag til reguleringsplan for Langøya, revidert 10.06.2002, som nevnt ovenfor, med tilhørende reguleringsbestemmelser, godkjennes.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-077/02 INNSTILLING:

Planforslaget er justert på følgende punkter i forhold til materialet som var til offentlig ettersyn:  

Plankartet:

·        Grenser for fritidsbebyggelse justert ved område H 1 (hytte 1 og 2).

·        Parkeringsplass P 4 flyttet.

·        Nytt område for flytebrygge, FL 3.

·        Sti omlagt mellom P 4 og N 1.

·        ”Gjennomslepp” mellom hytte 9 og 10 sløyfet.

·        Hytte 32 i område H 8 flyttet nordover (nedover).

·        Sjøhus inntegnet i område H 2 (hytte 8).

Bestemmelsene:

”Bygningsrådet” endres til ”det faste utvalg for plansaker” eller ”kommunen”.

I § 4, flytebrygger, må det nye området for flytebrygge, FL 3, omtales.

Endringene anses som mindre vesentlig reguleringsendring.

Tiltakshaver oppfordres til å dimensjonere og opparbeide parkeringsplass P 1 og område for flytebrygge FL 3 slik at behovet er dekket også for samtlige hytteeiere på Hoøya.

Forslag til reguleringsplan for Langøya, revidert 10.06.2002, som nevnt ovenfor, med tilhørende reguleringsbestemmelser, godkjennes. ^


 

 

078/02: REGULERINGSPLAN FOR ALVESTAD, 275/ 30

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det bør vurderes å regulere inn noe mer felles lekeareal innenfor planområdet.

Det bør vurderes å utforme avkjørselen fra Jamtvegen i tråd med reguleringsplanen fra 1972.

Forslag til reguleringsplan for Alvestad, med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn.                                                                                                                             

Før utlegging må følgende være utført ved forslaget:

* Det må foreligge vurderinger av støy fra Jamtvegen.

* Området må være frigitt mht. kulturminner av arkeologiske myndigheter.

* Kartet: Atkomsten inn til område B 1 justeres.

* Bestemmelsene: Flg. tillegg tas inn i bestemmelsene:

   ”6.0  Felles bestemmelser.

   Søknad om tiltak innenfor reguleringsområdet skal inneholde situasjonsplan som viser      

nærlekeplasser, vegetasjon, atkomster, arealer for veier, parkering, støyskjerming og    anlegg for avfallscontainere og lignende.”

   Nytt punkt 7 om at utbyggingen legges til rette for vannbåren oppvarming.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Utdelt i møte:

Barnerepresentantens uttalelse av 15.08.02

Brev av 20.08.02 fra Jann-Magnar Fiskvik  

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Eystein Sundal, H:

Dersom det foreligger tilbud om fjernvarme til konkurransedyktig pris, pålegges utbygger å legge til rette for vannbåren oppvarming.

Dersom det ikke foreligger tilbud om fjernvarme, anmodes utbygger om å benytte strømsparende løsninger (varmeveksler, varmepumper, ”smart”-løsninger for styring etc.)

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:

Utbygger anmodes om å ha et nært samarbeid med naboer slik at uenighet kan løses i forkant.

Forslag til nytt stjernepunkt fra Gunnar Løvås, SV:

Antall boenheter bør vurderes redusert.

Avstemning:

Løvås forslag til tillegg vedtatt med 8 mot 2 stemmer

Skjesols forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

Rådmannes forslag til vedtak med unntak av siste avsnitt (nytt punkt 7) enstemmig vedtatt.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag (nytt punkt 7) og Sundals forslag:

Rådmannens forslag til nytt punkt 7 vedtatt med 9 mot 1 stemme.

PUK-078/02 Vedtak:

Det bør vurderes å regulere inn noe mer felles lekeareal innenfor planområdet.

Det bør vurderes å utforme avkjørselen fra Jamtvegen i tråd med reguleringsplanen fra 1972.

Forslag til reguleringsplan for Alvestad, med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn.                                                                                                                             

Før utlegging må følgende være utført ved forslaget:

* Det må foreligge vurderinger av støy fra Jamtvegen.

* Området må være frigitt mht. kulturminner av arkeologiske myndigheter.

* Kartet: Atkomsten inn til område B 1 justeres.

* Bestemmelsene: Flg. tillegg tas inn i bestemmelsene:

   ”6.0  Felles bestemmelser.

   Søknad om tiltak innenfor reguleringsområdet skal inneholde situasjonsplan som viser      

nærlekeplasser, vegetasjon, atkomster, arealer for veier, parkering, støyskjerming og    anlegg for avfallscontainere og lignende.”

* Antall boenheter bør vurderes redusert

 Nytt punkt 7 om at utbyggingen legges til rette for vannbåren oppvarming.

Utbygger anmodes om å ha et nært samarbeid med naboer slik at uenighet kan løses i forkant. ^

 

 

079/02: REGULERINGSPLAN AUSTHEIM/ NOSSUMHYLLAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Austheim/ Nossumhyllan, med tilhørende bestemmelser,  legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtaket forutsetter at området er frigitt av arkeologiske myndigheter mht. mulige kulturminner.

Før utlegging skal følgende  innarbeides i planforslaget:

Kartet: Symbol for støyskjerm legges inn i tegnforklaringen.

Bestemmelsene (Tillegg , 6.5.3):

”Ved detaljprosjektering av fellesområdene skal det legges vekt på å planlegge  tilstrekkelig antall kvartalslekeplasser nær byggene”.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Utdelt i møte:

Barnerepresentantens uttalelse av 15.08.02

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

PUK-079/02 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Austheim/ Nossumhyllan, med tilhørende bestemmelser,  legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtaket forutsetter at området er frigitt av arkeologiske myndigheter mht. mulige kulturminner.  

Før utlegging skal følgende  innarbeides i planforslaget:

Kartet: Symbol for støyskjerm legges inn i tegnforklaringen.

Bestemmelsene (Tillegg , 6.5.3):

”Ved detaljprosjektering av fellesområdene skal det legges vekt på å planlegge  tilstrekkelig antall kvartalslekeplasser nær byggene”. ^


 

 

080/02: REGULERINGSPLAN FOR GIMLEHAGEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Planforslaget justeres på følgende punkter:

Kartet: Symbol for en del tomtegrenser. Symbol for bygg som inngår i planen. (Mangel på samsvar mellom kart og tegnforklaring.)

Byggelinjer på tomt nr. 1 revideres slik at normal minsteavstand til bygget på tomt nr. 2 oppnås.

Forslag til reguleringsplan for Gimlehagen, med tilhørende bestemmelser, legges deretter ut til offentlig ettersyn.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-080/02 Vedtak:

Planforslaget justeres på følgende punkter:

Kartet: Symbol for en del tomtegrenser. Symbol for bygg som inngår i planen.(Mangel på samsvar mellom kart og tegnforklaring.)

Byggelinjer på tomt nr. 1 revideres slik at normal minsteavstand til bygget på tomt nr. 2 oppnås.

Forslag til reguleringsplan for Gimlehagen, med tilhørende bestemmelser,

legges deretter ut til offentlig ettersyn. ^


 

 

081/02: EIENDOMMEN RØE TERASSE, ØSTBY - 275-170, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Røe terasse, Østby – 275, 170, legges ut til offentlig ettersyn.

Før utleggingen finner sted endres planforslaget slik at BYA settes til inntil 30% og at området bygges ut med maksimalt 8 enheter. Utbyggingen legges til rette for vannbåren oppvarming. Dette tas inn i reguleringsbestemmelsene.

Videre framstilles byggets omriss på plankartet som orienterende og regulert vegbredde på felles kjøreveg målsettes til 6,0 meter. Planen bør også vise oppstillingsplass for avfallsdunker

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Utdelt i møte:

Barnerepresentantens uttalelse av 15.08.02

Brev av 12.08.02 fra Mesterbygg Innherred AS  side 2

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Eysten Sundal, H:

…….BYA settes til 35 % og at området bygges ut med maksimalt 10 enheter.

Videre erstattes ”Utbyggingen legges til rette for vannbåren oppvarming.” med

Dersom det foreligger tilbud om fjernvarme til konkurransedyktig pris, pålegges utbygger å legge til rette for vannbåren oppvarming.

Dersom det ikke foreligger tilbud om fjernvarme, anmodes utbygger om å benytte strømsparende løsninger (varmeveksler, varmepumper, ”smart”-løsninger for styring etc.) 

Avstemning:

Alternativ avstemning, rådmannens forslag avsnitt 2 og Sundals forslag:

Rådmannens forslag til vedtak avsnitt 2 vedtatt med 9 mot 1 stemme for Sundals forslag.

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

PUK-081/02 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Røe terasse, Østby – 275, 170, legges ut til offentlig ettersyn.

Før utleggingen finner sted endres planforslaget slik at BYA settes til inntil 30% og at området bygges ut med maksimalt 8 enheter. Utbyggingen legges til rette for vannbåren oppvarming. Dette tas inn i reguleringsbestemmelsene.

Videre framstilles byggets omriss på plankartet som orienterende og regulert vegbredde på felles kjøreveg målsettes til 6,0 meter. Planen bør også vise oppstillingsplass for avfallsdunker ^


 

 

082/02: STABELVOLLEN - ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN FOR FELT A-1  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til endring av bebyggelsesplan felt A1 på Stabelvollen, med tilhørende bestemmelser vedtas.

Gate sør for område A2 får navnet Stabelvollen.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

PUK-082/02 Vedtak:

Forslag til endring av bebyggelsesplan felt A1 på Stabelvollen, med tilhørende bestemmelser vedtas.

Gate sør for område A2 får navnet Stabelvollen. ^


 

 

083/02: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FOSSINGTRØA

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelsene:

Revideres i tråd med uttalelse fra Fylkesmannen.

Forslag til endring av reguleringsplanen for Fossigtrøa, med tilhørende reviderte bestemmelser godkjennes.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-083/02 INNSTILLING:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:  

Reguleringsbestemmelsene:

Revideres i tråd med uttalelse fra Fylkesmannen.

Forslag til endring av reguleringsplanen for Fossigtrøa, med tilhørende reviderte bestemmelser godkjennes. ^


 

 

084/02: ROLF INGEBRIKTSEN - PLAN FOR HYTTETOMTER PÅ EIENDOMMEN 232/ 3,4, FORHÅNDSVURDERING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Ut fra nasjonale føringer for å sikre allmennhetens interesser  innenfor 100- meters beltet langs sjøkanten må det unngås å plasser nye hytter i dette beltet.  

Faglige avklaringer med statlige- og fylkeskommunale etater må foreligge før planforslaget fremmes.

Videre vil en sterkt anbefale grunneieren å utarbeide reguleringsplan for hele eiendommen sin på Langøya.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-084/02 Vedtak:

Ut fra nasjonale føringer for å sikre allmennhetens interesser  innenfor 100- meters beltet langs sjøkanten må det unngås å plasser nye hytter i dette beltet.  

Faglige avklaringer med statlige- og fylkeskommunale etater må foreligge før planforslaget fremmes.

Videre vil en sterkt anbefale grunneieren å utarbeide reguleringsplan for hele eiendommen sin på Langøya. ^


 

 

085/02: HILDUR BRUSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TO HYTTETOMTER FRA EIENDOMMEN MYRA, GNR. 325/009 PÅ YTTERØY

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i jordlovens §12 og rundskriv M-34/95 fra Landbruksdepartementet tilrås at Hildur Brustad gis tillatelse til fradeling av en parsell på inntil 3 da fra eiendommen Myra, gnr. 325, bnr. 9 i Levanger. Det fradelte arealet skal benyttes til 2 hyttetomter. Det forutsettes adkomst slik som inntegnet på vedlagte kart.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-085/02 Vedtak:

Med hjemmel i jordlovens §12 og rundskriv M-34/95 fra Landbruksdepartementet tilrås at Hildur Brustad gis tillatelse til fradeling av en parsell på inntil 3 da fra eiendommen Myra, gnr. 325, bnr. 9 i Levanger. Det fradelte arealet skal benyttes til 2 hyttetomter. Det forutsettes adkomst slik som inntegnet på vedlagte kart. ^


 

 

086/02: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - SOLHEIM - GNR. 264 BNR. 3  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-34/95 fra Landbruksdepartementet tilrås det at Børge Næssan nektes fradeling av en parsell på  ca. 10 dekar med påstående bygninger slik som det søkes om av eiendommen  Solheim gnr. 264, bnr. 3 i Levanger.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra DNA, SP, KRF, SV:

Eiendommens beliggenhet er ved Borgsåsens østlige del i Levanger kommune. Eiendommens arealressurser: 3 dekar A-jord, 6 dekar B-jord, 20 dekar skog med høg bonitet, og 2 dekar annet areal, totalt 31 dekar.

Eiendommen ligger i et jordbruk og boligområde sentralt i forhold til E6, jernbane og grunnskole.

Eier Børge Næssan søker om fradeling av et areal på ca. 10 dekar hvorpå eiendommens bygninger står. Eier bor i Levanger sentrum, og har ikke planer om å tilflytte eiendommen Solheim.

Det er naturlig grense mellom det areal som søkes fradelt og restarealet. Ved en fradeling som ansøkt vil restarealet stå uten bebyggelse.

Gjenværende areal etter deling vil bestå av dyrkamark, skog og annet areal til sammen 23 dekar. Restarealet er delvis bratt terreng, spesielt det som ikke er dyrka areal. Eiendommens driftsbygning er en låve med tidligere vognbu, den har lite eller ingen driftsmessig betydning for eiendommen.

Problematikk knyttet til landbrukseiendommer av størrelsesorden og arrondering som omsøkt, er at de ofte er av negativ økonomisk realiteter for eieren. Salg til nabobruk som tilleggsareal kan i slike sammenhenger være aktuelt.

Det er grunn til å bemerke at eiendommen Solheim fra tidligere har tre fradelte boligtomter (ikke bebygd) innenfor sitt dyrka areal.

Samfunnsmessig vil det være av stor betydning at det kan legges til rette for bosettingsutvikling i den delen av kommunen hvor eiendommen Solheim ligger. Det vil styrke grunnlaget for nærliggende grunnskole/oppvekstsenter, utnyttelse av eksisterende offentlig infrastruktur, variert bosetning kombinert med landbruk.

Forslag til vedtak:

En helhetlig vurdering i forhold til kommunens bosetningsmønster, eiendommen Solheims landbruksmessige og topografiske beskaffenhet, vil fradeling av en parsell på ca. 10 dekar som ansøkt tilrås.

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

PUK-086/02 Vedtak:

En helhetlig vurdering i forhold til kommunens bosetningsmønster, eiendommen Solheims landbruksmessige og topografiske beskaffenhet, vil fradeling av en parsell på ca. 10 dekar som ansøkt tilrås. ^

 


 

087/02: IDA ERTZGAARD JØREM, SØKER OM FORLENGET FRITAK FRA BOPLIKTEN PÅ EIEND. SALTHAMMER LILLE FRAM TIL 31.12.2003 - KLAGE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage fra Ida Ertzgaard Jørem på vedtak i Plan- og utviklingskomiteens sak 060/02 der det søkes om forlanget fritak fra boplikten på eiendommen Salthammer lille, gnr. 256 bnr.3 avvises. Det tidligere vedtak gjort i saka opprettholdes, slik at:

Med hjemmel i odelslovens § 27a, Landbruksdepartementets rundskriv M.15/2000 og Levanger kommunes delegasjonsreglement imøtekommes delvis søknad fra Ida E. Jørem om utsettelse av boplikten til 31.12.03 på eiendommen Salthammer lille, gnr. 256, bnr. 3 i Levanger kommune.  Det settes en frist til 30.09.2002 for å oppfylle boplikten på eiendommen.  Videre utsettelse kan ikke påregnes.  Kommunen ber om å få skriftlig melding når tilflytting har skjedd.  Dersom tilflytting ikke skjer innen gitte frist, iverksettes de tiltak som beskrives i odelslovens § 28 og 29.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-087/02 Vedtak:

Klage fra Ida Ertzgaard Jørem på vedtak i Plan- og utviklingskomiteens sak 060/02 der det søkes om forlanget fritak fra boplikten på eiendommen Salthammer lille, gnr. 256 bnr.3 avvises. Det tidligere vedtak gjort i saka opprettholdes, slik at:

Med hjemmel i odelslovens § 27a, Landbruksdepartementets rundskriv M.15/2000 og Levanger kommunes delegasjonsreglement imøtekommes delvis søknad fra Ida E. Jørem om utsettelse av boplikten til 31.12.03 på eiendommen Salthammer lille, gnr. 256, bnr. 3 i Levanger kommune.  Det settes en frist til 30.09.2002 for å oppfylle boplikten på eiendommen.  Videre utsettelse kan ikke påregnes.  Kommunen ber om å få skriftlig melding når tilflytting har skjedd.  Dersom tilflytting ikke skjer innen gitte frist, iverksettes de tiltak som beskrives i odelslovens § 28 og 29. ^


 

 

088/02: SØKNAD OM BRUK AV MOTORBÅT PÅ HAMMERVATNET. KLAGE PÅ PLAN OG UTVIKLINGSKOMITE SITT VEDTAK DEN 05.06.02 SAK 67/02  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klagen avslås og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-088/02 Vedtak:

Klagen avslås og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. ^


 

 

089/02: TRECO AS, UTSLIPPSTILLATELSE FOR EIEND. TINBUEN, GNR. 232 BNR. 6, ÅSENFJORD  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad datert 15.11. 01 om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra ny fritidsbebyggelse på Tinbuen og fra eksisterende boligbebyggelse og fritidsbebyggelse i området godkjennes med følgende vilkår:

·        Alle bygninger skal være tilknyttet et varig vanntett ledningsnett, spillvann og overvann føres til separate avløpsnett.

·        Rist og skumskjerm monteres på alle nød- og regnvannsoverløp for å fjerne ekskrementer og kloakksøppel, samt at slike om mulig føres til 4 –5 meters dyp i sjøen.

·        Tilstrekkelig kompetanse for utførende personell, dokumentasjon om kvalitet på bygging og drift skal dokumenteres.

·        Program for overvåking utarbeides.

·        Utslippstillatelsen gis med forbehold om at den kan justeres med bakgrunn i ny dokumentasjon av status i resipienten.

Er arbeid med anlegget ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.

Pålegg om å samle avløp fra  eksisterende boligbebyggelse og fritidsbebyggelse i området til dette utslippet tas opp som egen sak.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-089/02 Vedtak:

Søknad datert 15.11. 01 om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra ny fritidsbebyggelse på Tinbuen og fra eksisterende boligbebyggelse og fritidsbebyggelse i området godkjennes med følgende vilkår:

·        Alle bygninger skal være tilknyttet et varig vanntett ledningsnett, spillvann og overvann føres til separate avløpsnett.

·        Rist og skumskjerm monteres på alle nød- og regnvannsoverløp for å fjerne ekskrementer og kloakksøppel, samt at slike om mulig føres til 4 –5 meters dyp i sjøen.

·        Tilstrekkelig kompetanse for utførende personell, dokumentasjon om kvalitet på bygging og drift skal dokumenteres.

·        Program for overvåking utarbeides.

·        Utslippstillatelsen gis med forbehold om at den kan justeres med bakgrunn i ny dokumentasjon av status i resipienten.

Er arbeid med anlegget ikke igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.

Pålegg om å samle avløp fra  eksisterende boligbebyggelse og fritidsbebyggelse i området til dette utslippet tas opp som egen sak.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt. ^


 

 

090/02: SKOGN OG GRØNNINGEN ALM. - SØKNAD OM DISP. FRA PLAN-/BYGN.LOVEN FOR UTTAK AV FJELL TIL UTBEDR. AV TOMTVASSDAMMEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Skogn- og Grønningen Almenninger får tillatelse til å ta ut inntil 5000 m3 fjellmasse til NTEs arbeid med Tomtvassdammen.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr.

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om krav til utarbeiding av reguleringsplan.

Det forutsettes at bruddveggen avtrappes slik at avtatt jordmasse kan føres tilbake før det plantes trær i avtrappingene. Bunnen på bruddet må planeres og det som ikke skal brukes til lagerplass dekkes med jordmasse og plantes i med trær.

21.08.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-090/02 Vedtak:

Skogn- og Grønningen Almenninger får tillatelse til å ta ut inntil 5000 m3 fjellmasse til NTEs arbeid med Tomtvassdammen.  

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr.

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om krav til utarbeiding av reguleringsplan.

Det forutsettes at bruddveggen avtrappes slik at avtatt jordmasse kan føres tilbake før det plantes trær i avtrappingene. Bunnen på bruddet må planeres og det som ikke skal brukes til lagerplass dekkes med jordmasse og plantes i med trær. ^

<< møtekalender
<<
| >>
Gå til Levan kommunes hovedside ^