Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02, kl. 15:00-19:00, 3008
<< møtekalender

<<
| >>

    DIN mening i sakene

SAKLISTE:

091/02

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

092/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

21.08.02

vedtak

093/02

KOMMUNEDELPLAN SUNDET - HAVNA

saksutredning

vedtak

094/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

saksutredning

vedtak

095/02

REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA

saksutredning

vedtak

096/02

REGULERINGSPLAN SAGTUN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING

saksutredning

vedtak

097/02

MAGNUS OG BIRGITTA KOLLIND - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM - EIEND. MOEN, GNR. 84 BNR. 2 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

098/02

HYNNE PUKKVERK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

saksutredning

vedtak

099/02

PER ANDERS ERIKSEN - SØKNAD OM KONSESJON - EIENDOMMEN KJØLÅSEN ØSTRE - GNR. 310 BNR. 10

saksutredning

vedtak

100/02

MARIT OG REIDAR ANDREAS OLSEN, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GRYTE SØNDRE GNR. 132-001 I LEVANGER.

saksutredning

vedtak

101/02

SISSEL H. OG HALLGEIR SKJØRSTAD, ANG BOPLIKT PÅ VANDSVIK ØVRE GNR. 337-001 I LEVANGER.

saksutredning

vedtak

102/02

KRISTIN OG MAGNE SKILBRIGT - DELINGSSØKNAD FOR EIEND. SKILBRIGT VESTRE - 143-007, RONGLAN

saksutredning

vedtak

103/02

FRODE ARILD JENSEN - OPPFØRING AV GRILLHUS PÅ EIEND. NORDFJÆRA - 007-002

saksutredning

vedtak

104/02

PETTER HAUGAN/GURI SIVERTSEN HAUGAN - DELING AV EIENDOMMEN OKKENHAUG VESTRE - 288-004

saksutredning

vedtak

105/02

ROGER GRIDSETH - DELING AV EIENDOMMEN ULVESVEGEN 14 - 275-338 - VISER TIL SAK 64/1999 I TEKNISK KOMITE

saksutredning

vedtak

106/02

PER STORLI, SØKER OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ ULVESVEIEN 13 GNR. 275-246 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

107/02

JON MAGNE WESCHE, SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN VESKE ØSTRE GNR 13 BNR 2 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

vedtak

108/02

FRANK EIDE - DELINGSSØKNAD FOR EIEND. EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER

saksutredning

vedtak

109/02

KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOMMEN EIDE GÅRD GNR 17 BNR 1, LEVANGER

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Følgende medlemmer var tilstede:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

x

 

HAGEN, EIVIND

FRP

Nestleder

x

 

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x

 

NESGÅRD, GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x

 
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x

 

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x

 

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x

 

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

 

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x

 

SKÅRDAL, VIGDIS

SV

Medlem

-

forfall
GUNNAR MORTEN LØVÅS SV Varamedlem 1

x

(Skårdal)

Ellers møtte:

Ass. rådmann Alf B. Haugnes, Plan- og byggesakssjef Johannes Bremer, Prosjektleder Øystein Lunnan, Landbrukssjef Trude Nøst, Åsmund Brygfjeld.

Fra Fylkesmannen i N-T: Ass. fylkesmann Roald Huseth, Naturforvalter Joar Asbjørn Gjerstad, Bygg-/ justisleder, fag- og personalansvarlig Sissel Slapgård orienterte om fylkesmannens rolle i plansaker.

Merknader:

Saksordførere:
093/02 KOMMUNEDELPLAN SUNDET – HAVNAEinar Skjetnemark, DNA
094/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLANGunnhild Nesgård, DNA
095/02: REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRAMartin Stavrum, SP
^

 


 

091/02: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-091/02 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^


 

 

092/02: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 21. august 2002 godkjennes.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-092/02 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 21. august 2002 godkjennes. ^


 

 

093/02: KOMMUNEDELPLAN SUNDET - HAVNA  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til kommunedelplan Sundet – Havna for perioden 2002 – 2013 leges ut til offentlig ettersyn

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Martin Stavrum, SP:

”For område 15 gjelder særskilt:

Området skal bygges ut etter en samlet plan. Det stilles krav om at det skal avholdes arkitektkonkurranse.”

- siste setning flyttes ut av bestemmelsene og legges som føring, samtidig endres ordlyden ”.. stilles krav..” til ”bør vurderes å avholde arkitektkonkurranse.”

Avstemning:

Stavrums forslag til endring vedtatt med 10 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-093/02 Vedtak:

Forslag til kommunedelplan Sundet – Havna for perioden 2002 – 2013 leges ut til offentlig ettersyn med følgende endring:

”For område 15 gjelder særskilt:

Området skal bygges ut etter en samlet plan. Det stilles krav om at det skal avholdes arkitektkonkurranse.”

- siste setning flyttes ut av bestemmelsene og legges som føring, samtidig endres ordlyden ”.. stilles krav..” til ”bør vurderes å avholde arkitektkonkurranse.” ^

 

 

094/02: BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Boligsosial handlingsplan tas til orientering og legges fram for formannskapet.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Sigvard Gilstad, H:

Boligsosial handlingsplan vedtas.

Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV:

I punkt 3. ARBEIDSMÅL i handlingsplanen står det referert til at staten gjennom husbanken har tilrettelagt for en rekke økonomiske virkemidler som er viktig å utnytte best mulig. Handlingsplanen bør derfor suppleres med opplysninger om disse konkrete virkemidlene slik at kommunen på best mulig måte kan utnytte disse.

Planen er et verktøy som skal brukes i gjennomføringsfasen og bør framstå med god og utdypende informasjon på dette området. Det øker sjansen til å utnytte ordningen på best mulig måte.

Videre bør det i planen suppleres med å illustrere eksempler med finansiering av boliger ovenfor målgruppen unge og vanskeligstilte.

Planen bør inneholde konkrete eksempler på dette området.

I dag søker kommunen Husbanken om finansiering (Etableringslån). I dette systemet er kommunen selv ikke lånetaker, men formidler av videre lån. Kommunen bærer selv risikoen ved utlån, men har gjennom systemet muligheter til å avsette midler til tapsfond (20%) av årlig tildelt boligtilskudd fra Husbanken.

Boligsosial handlingsnlan bør på en bredere måte gi en bedre orientering om de virkemidler som er i systemet som:

. Etableringslån
. Boligtilskudd

. Utbedringslån og boligtilskudd til tilpasning
. Avsetting til tapsfond

. Økonomisk sosialhjelp

Disse tilleggene kan også komme inn under punkt 6. FORDELING AV HUSBANKENS SINE MIDLER TIL SPESIELLE GRUPPER

Videre bør Boligsosial handlingsplan inneholde framtidige kostnader og økonomiske betraktninger rundt gennomføring av planen.

Planen bør også inneholde henvisninger til sentrale føringer for å belyse nasjonale føringer:

. Stortingsmelding ill. 49 (1997- 98 ) Kommunal- og regionaldepartementet Om boligetableringfor unge- og vanskeligstilte

. Stortingsmelding ill. 50 ( 1998- 99) Sosial- og helsedepartementet Utjamningsmeldinga- Om fordeling av inntekt og levekår i Norge

Avstemning:

Løvås’ forslag til tillegg avvist med 10 mot 1 stemme.

Gilstads forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-094/02 INNSTILLING:

Boligsosial handlingsplan vedtas. ^

 

 

 

095/02: REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende justeringer gjøres med planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn:

Bestemmelsene:

* Paragraf 6 sløyfes.

* Det må angis hvilke eiendommer fellesområdene skal betjene (felles atkomstveg og felles parkering.)

* Det bør angis maks. areal for hyttene.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-095/02 Vedtak:

Følgende justeringer gjøres med planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn:  

Bestemmelsene:

* Paragraf 6 sløyfes.

* Det må angis hvilke eiendommer fellesområdene skal betjene (felles atkomstveg og felles parkering.)

* Det bør angis maks. areal for hyttene.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn. ^


 

 

096/02: REGULERINGSPLAN SAGTUN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun, Åsenfjord, med tilhørende bestemmelser, datert 28.08.2002, godkjennes.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-096/02 INNSTILLING:

Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun, Åsenfjord, med tilhørende bestemmelser, datert 28.08.2002, godkjennes. ^


 

 

097/02: MAGNUS OG BIRGITTA KOLLIND - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM - EIEND. MOEN, GNR. 84 BNR. 2 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Magnus og Birgitta Kollind gis konsesjon for erverv av eiendommen Moen, gnr 84/2 i Levanger kommune. Det settes som vilkår at søkerne flytter til eiendommen og driver den innen et år etter at konsesjon er gitt.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-097/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at Magnus og Birgitta Kollind gis konsesjon for erverv av eiendommen Moen, gnr 84/2 i Levanger kommune. Det settes som vilkår at søkerne flytter til eiendommen og driver den innen et år etter at konsesjon er gitt. ^


 

 

098/02: HYNNE PUKKVERK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Hynne Pukkverk A/S gis konsesjon for leiekontrakt på 33,5 da av eiendommen Hynne gnr 44/2 for 10 år med rett til forlengelse slik det er søkt om.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-098/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at Hynne Pukkverk A/S gis konsesjon for leiekontrakt på 33,5 da av eiendommen Hynne gnr 44/2 for 10 år med rett til forlengelse slik det er søkt om. ^


 

 

099/02: PER ANDERS ERIKSEN - SØKNAD OM KONSESJON - EIENDOMMEN KJØLÅSEN ØSTRE - GNR. 310 BNR. 10  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Per Anders Eriksen gis konsesjon for erverv av eiendommen Kjølås østre, gnr 310/10 i Levanger kommune. Prisen aksepteres. Det settes som vilkår at søker flytter til eiendommen og driver den innen 1 år fra konsesjon er gitt og deretter bebor og driver den i minst 5 år.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-099/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at Per Anders Eriksen gis konsesjon for erverv av eiendommen Kjølås østre, gnr 310/10 i Levanger kommune. Prisen aksepteres. Det settes som vilkår at søker flytter til eiendommen og driver den innen 1 år fra konsesjon er gitt og deretter bebor og driver den i minst 5 år. ^


 

 

100/02: MARIT OG REIDAR ANDREAS OLSEN, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GRYTE SØNDRE GNR. 132-001 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Marit og Reidar Andreas Olsen, 7082 Kattem gis konsesjon for erverv av eiendommen Gryte søndre, gnr 132/1 i Levanger kommune. Prisen aksepteres. Det settes som vilkår at søkerne flytter til eiendommen i løpet av et år etter at konsesjon er gitt og at de deretter bebor og driver den i minst 5 år.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-100/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at Marit og Reidar Andreas Olsen, 7082 Kattem gis konsesjon for erverv av eiendommen Gryte søndre, gnr 132/1 i Levanger kommune. Prisen aksepteres. Det settes som vilkår at søkerne flytter til eiendommen i løpet av et år etter at konsesjon er gitt og at de deretter bebor og driver den i minst 5 år. ^


 

 

101/02: SISSEL H. OG HALLGEIR SKJØRSTAD, ANG BOPLIKT PÅ VANDSVIK ØVRE GNR. 337-001 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Hallgeir Skjørstad og Sissel Hveding Skjørstad får ny frist 01.10.03 får å flytte til eiendommen Vandsvik øvre, gnr 337/1 i Levanger kommune som nytt konsesjonsvilkår.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:

Frist endres til 01.10.04.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og rådmannens forslag med Skjesols endring:

Rådmannens forslag til vedtak med Skjesols endring vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

PUK-101/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at Hallgeir Skjørstad og Sissel Hveding Skjørstad får ny frist 01.10.04 får å flytte til eiendommen Vandsvik øvre, gnr 337/1 i Levanger kommune som nytt konsesjonsvilkår. ^


 

 

102/02: KRISTIN OG MAGNE SKILBRIGT - DELINGSSØKNAD FOR EIEND. SKILBRIGT VESTRE - 143-007, RONGLAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Magne og Kristin Skilbrigt gis tillatelse til deling av eiendommen Skilbrigt vestre, gnr 143/7 i Levanger kommune. Det settes som vilkår at den fradelte parsellen med tun ikke er over 5 da.  

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Martin Stavrum, SP:

Levanger kommune tilrår at Magne og Kristin Skilbrigt gis tillatelse til deling av eiendommen Skilbrigt vestre, gnr 143/7 i Levanger kommune i samsvar med søknad.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Stavrum’s forslag:
Stavrum’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-102/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at Magne og Kristin Skilbrigt gis tillatelse til deling av eiendommen Skilbrigt vestre, gnr 143/7 i Levanger kommune i samsvar med søknad. ^

 

 

103/02: FRODE ARILD JENSEN - OPPFØRING AV GRILLHUS PÅ EIEND. NORDFJÆRA - 007-002  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 070/02 opprettholdes det vedtak som ble truffet av bygningssjefen i sak 070/02.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.  

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Eystein Sundal, H:

Søker gis tillatelse til å bygge grillhus som omsøkt. Huset bygges demonterbart.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Sundal’s forslag.

Sundal’s forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

PUK-103/02 Vedtak:

Søker gis tillatelse til å bygge grillhus som omsøkt. Huset bygges demonterbart. ^

 

 

104/02: PETTER HAUGAN/GURI SIVERTSEN HAUGAN - DELING AV EIENDOMMEN OKKENHAUG VESTRE - 288-004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedtak fattet av bygningssjefen i sak 26/02 opprettholdes. En kan ikke se at saken er tilført nye opplysninger som gjør at søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Okkenhaug vestre, gnr. 288 bnr. 4 kan imøtekommes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Sigvard Gilstad, H:

Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Okkenhaug vestre, gnr. 288 bnr. 4 godkjennes i henhold til brev fra Petter Haugan og Guri Sivertsen Haugan av 10. september 2002.

Fradelingen begrunnes ut fra en helhetsvurdering, med vekt på at forholdene ligger godt til rette mht. annen bebyggelse, samt vann, avløp og vei. Likebehandling i forhold til tidligere fradeling fra eiendommen Segtnan Lille er også tillagt vekt.

Endelig tomteplassering fastsettes av teknisk i samarbeid med tiltakshaver ut fra kartskisse vedlagt nevnte brev.  

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Gilstad’s forslag.

Gilstad’s forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

PUK-104/02 Vedtak:

Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Okkenhaug vestre, gnr. 288 bnr. 4 godkjennes i henhold til brev fra Petter Haugan og Guri Sivertsen Haugan av 10. september 2002.

Fradelingen begrunnes ut fra en helhetsvurdering, med vekt på at forholdene ligger godt til rette mht. annen bebyggelse, samt vann, avløp og vei. Likebehandling i forhold til tidligere fradeling fra eiendommen Segtnan Lille er også tillagt vekt.

Endelig tomteplassering fastsettes av teknisk i samarbeid med tiltakshaver ut fra kartskisse vedlagt nevnte brev. ^

 

 

 

105/02: ROGER GRIDSETH - DELING AV EIENDOMMEN ULVESVEGEN 14 - 275-338 - VISER TIL SAK 64/1999 I TEKNISK KOMITE  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen viser til kommunedelplanens bestemmelser når det gjelder krav til minste areal for boligtomt ( netto tomt) som kan godkjennes delt, er 1000  m2 og til bestemmelsene når det gjelder estetiske vurderinger i forbindelse med fortettinger i eksisterende boligfelt. Komiteen mener at søknaden bryter så vesentlig med det utbyggingsmønsteret som er i det området at de ikke finner å kunne godkjenne omsøkte fradeling av boligtomt av eiendommen Ulvesvegen 14, gnr. 275 bnr. 338, Ulve.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag fra Eystein Sundal, H:

Søknad om fradeling av boligtomt av eiendommen Ulvesvegen 14, gnr. 275 bnr. 338, Ulve godkjennes.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Sundal’s forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

PUK-105/02 Vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen viser til kommunedelplanens bestemmelser når det gjelder krav til minste areal for boligtomt ( netto tomt) som kan godkjennes delt, er 1000  m2 og til bestemmelsene når det gjelder estetiske vurderinger i forbindelse med fortettinger i eksisterende boligfelt. Komiteen mener at søknaden bryter så vesentlig med det utbyggingsmønsteret som er i det området at de ikke finner å kunne godkjenne omsøkte fradeling av boligtomt av eiendommen Ulvesvegen 14, gnr. 275 bnr. 338, Ulve.  

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. ^


 

 

106/02: PER STORLI, SØKER OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ ULVESVEIEN 13 GNR. 275-246 I LEVANGER.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen viser til kommunedelplanens bestemmelser når det gjelder estetiske vurderinger i forbindelse med fortettinger i eksisterende boligfelt. Komiteen mener at søknaden bryter så vesentlig med det utbyggingsmønsteret som er i det området at de finner å ikke kunne godkjenne omsøkte fradeling av boligtomt av eiendommen Ulvesvegen 13, gnr. 275 bnr. 246, Ulve.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnhild Nesgård, DNA:

Omsøkte fradeling av boligtomt av eiendommen Ulvesvegen 13, gnr. 275 bnr. 246, Ulve godkjennes.  

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Nesgård’s forslag.

Nesgård’s forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

PUK-106/02 Vedtak:

Omsøkte fradeling av boligtomt av eiendommen Ulvesvegen 13, gnr. 275 bnr. 246, Ulve godkjennes. ^


 

 

107/02: JON MAGNE WESCHE, SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN VESKE ØSTRE GNR 13 BNR 2 I LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad fra Jon Magne Wesche om fradeling av to boligtomter til sammen inntil 2 da fra eiendommen Veske østre nordre, gnr 13 bnr 2 i Levanger kommune avslås.

I flg. kommunedelplan for sentrum ligger omsøkt areal innenfor område som er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområde. Vi finner ikke ut fra søknaden at det foreligger særlige grunner, jfr. PBL § 7, for å kunne gi dispensasjon fra bestemmelsene i godkjent kommunedelplan.

Vedtaket kan påklages i hht. Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er kjent.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Eystein Sundal, H:

Under forutsetning av at det utarbeides reguleringsplan godkjennes søknad fra Jon Magne Wesche om fradeling av to boligtomter til sammen inntil 2 da fra eiendommen Veske østre nordre, gnr 13 bnr 2 i Levanger kommune.  

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Sundal’s forslag.

Sundal’s forslg til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

PUK-107/02 Vedtak:

Under forutsetning av at det utarbeides reguleringsplan godkjennes søknad fra Jon Magne Wesche om fradeling av to boligtomter til sammen inntil 2 da fra eiendommen Veske østre nordre, gnr 13 bnr 2 i Levanger kommune. ^


 

 

108/02: FRANK EIDE - DELINGSSØKNAD FOR EIEND. EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad fra Frank Eide om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Eidsvoll, gnr 17

bnr 7, Levanger kan ikke imøtekommes. Avslaget begrunnes med at omsøkt areal ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er definert som landbruk- natur og friluftsformål, og som i hht. bestemmelsene ikke tillater spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.

Vedtaket kan påklages etter Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-108/02 Vedtak:

Søknad fra Frank Eide om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger kan ikke imøtekommes. Avslaget begrunnes med at omsøkt areal ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er definert som landbruk- natur og friluftsformål, og som i hht. bestemmelsene ikke tillater spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.  

Vedtaket kan påklages etter Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak. ^


 

109/02: KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOMMEN EIDE GÅRD GNR 17 BNR 1, LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage på vedtak på søknad om fradeling av parsell av eiendommen gnr 17 bnr 1, Levanger, kan ikke imøtekommes.

Avslaget begrunnes med at omsøkt areal i kommuneplanens arealdel er avsatt til område hvor spredt boligbygging og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring ikke er tillatt.

Det faste utvalg for plansaker kan ikke se at det foreligger så særlige grunner (PBL § 7) at dispensasjon fra arealdelens bestemmelser kan gis.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

02.10.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Eystein Sundal, H:

Ut i fra at det ligger godt til rette for en tomt i det omsøkte området, og at tomten vil utgjøre en naturlig del av boligområdet Julsborg, godkjennes fradeling under forutsetning av det utarbeides reguleringsplan.  

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Sundal’s forslag.

Sundal’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-109/02 Vedtak:

Ut i fra at det ligger godt til rette for en tomt i det omsøkte området, og at tomten vil utgjøre en naturlig del av boligområdet Julsborg, godkjennes fradeling under forutsetning av det utarbeides reguleringsplan. ^

<< møtekalender
<<
| >>
Gå til Levan kommunes hovedside ^