Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 20.11.02, kl. 15:00-19:00, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

   DIN mening i sakene

SAKLISTE:

110/02

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

111/02

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

112/02

GODKJENNING AV MØTEBOK

02.10.02

vedtak

113/02

REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

saksutredning

vedtak

114/02

BERG EIENDOM AS - REGULERINGSENDRING AV EIENDOMMEN KIRKEGATA 50

saksutredning

vedtak

115/02

REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN FINSVIK - 164-001

saksutredning

vedtak

116/02

BJØRN OLAV VEIMO, SØKER OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ EIEND. SKJELSTADAUNET ØVRE GNR. 174-001 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

117/02

REGULERINGSPLAN HOLSANDBUKTA SMÅBÅTHAVN

saksutredning

vedtak

118/02

REGULERINGSPLAN FOR GIMLEHAGEN

saksutredning

vedtak

119/02

REGULERINGSPLAN TOMT LIDL

saksutredning

vedtak

120/02

TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSLEDNING KLAGE PÅ PÅLEGG

saksutredning

vedtak

121/02

ØVRE SKOGN VASSLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV VANNVERK

saksutredning

vedtak

122/02

FRANK EIDE - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER

saksutredning

vedtak

123/02

SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR.161.BNR.1 OG GNR 317.BNR. 2 LEVANGER

saksutredning

vedtak

124/02

TRUDE HYNNE - DELINGSSØKNAD FOR PARSELL AV EIEND. GNR. 32 BNR. 1, SANDBERG NORDRE, SKOGN

saksutredning

vedtak

125/02

OLAV RINGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV GNR 59 BNR 5 OG 7 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

126/02

5 PLANER I 1 - SAMORDNING AV FAG/SEKTORPLANER

saksutredning

vedtak

127/02

ROLLE OG OPPGAVEFORDELING MELLOM OG REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER

saksutredning

vedtak

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Følgende medlemmer var tilstede:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

x

 

HAGEN, EIVIND

FRP

Nestleder

x

 

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

-

forfall

NESGÅRD, GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x

 
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x

 

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x

 

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x

 

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

 

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x

 

SKÅRDAL, VIGDIS

SV

Medlem

-

forfall
NÆSSAN, PERLY DNA Varamedlem 5

x

(Rad)
GUNNAR MORTEN LØVÅS SV Varamedlem 1

x

(Skårdal)

Ellers møtte:

Ass. rådmann Alf B. Haugnes, Plan- og byggesakssjef Johannes Bremer, Landbrukssjef Trude Nøst, Åsmund Brygfjeld

Merknader:

Saksordførere:
BERG EIENDOM AS - REGULERINGSENDRING AV EIENDOMMEN KIRKEGATA 50Gunnhild M Ø Nesgård, DNA
REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN FINSVIK - 164-001Guri Skjesol, SP
REGULERINGSPLAN FOR GIMLEHAGENSigvard Gilstad, H
REGULERINGSPLAN TOMT LIDLEinar Skjetnemark, DNA
ØVRE SKOGN VASSLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV VANNVERKEystein Sundal, H

Brev fra Levanger Boligbyggelag av 07.11.02 vedr. reguleringsplan Bakken behandlet.

Uttalelse fra komiteen, vedtatt med 8 mot 3 stemmer:
PUK aksepterer at det arbeides videre med saken ut fra de problemstillinger som framkommer i brevet
^


 

110/02: DELEGASJONSSAKER  

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.  

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-110/02 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^


   

111/02: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-111/02 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

112/02: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 2. oktober 2002 godkjennes.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-112/02 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 2. oktober 2002 godkjennes. ^


 

113/02: REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1 endres til følgende:

På tomt 1-17 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/ anneks med en samlet grunnflate på maks. 100m2.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens §27-1.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-113/02 Vedtak:

Reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1 endres til følgende:  

På tomt 1-17 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/ anneks med en samlet grunnflate på maks. 100m2.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens §27-1. ^


 

114/02: BERG EIENDOM AS - REGULERINGSENDRING AV EIENDOMMEN KIRKEGATA 50

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsbestemmelsene endres i tråd med forslagene i saksfremlegget.

Forslag til endring av reguleringsplan for Levanger sentrum, med tilhørende bestemmelser,  legges deretter ut til offentlig ettersyn (PBL § 27-1).

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Fratrådte som inhabil:

Eystein Sundal, H

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

Forslaget slik det foreligger avvises. Tiltakshaver anbefales å utarbeide et revidert forslag, eventuelt en bebyggelsesplan som viderefører kvartalsstrukturen med utgangspunkt i Kirkegata 52, med en inntrukket og lavere del av bygget mot fasaden av ”Bankbygget”.

Begrunnelse :

I kommunedelplanens arealdel er det gitt utrykk for at fortetting i bykjernen er ønskelig. I dette aktuelle området er det en eksisterende reguleringsplan hvor dette området er avsatt til formål forretning/kontor, spesialområde bevaringmed utnyttelsesgrad på 70(80)% BYA. I den framlagte saken er det ytret ønske om å endre til kombinasjonsformålet forretning/kontor/bolig, spesialområde bevaring, og en utnyttelsesgrad på 100% BYA.

Den aktuelle eiendommen omfatter en av byens arkitektoniske perler. Det gamle bankbygget fra 1912 i tilnærmet nyklassisk stil tegnet av den kjente Trondheimsarkitekten Aksel Guldahl, er ikke fredet, men forutsettes ivaretatt gjennom vedtekter i reguleringsplanen. Det vil si at dette er en bevaringsverdig bygning, et signalbygg med flotte fasader som det er stor estetisk verdi i å bevare slik det er i dag. Ved behandling av en utbygging i tilknytning til den gamle bygningen, bør det i utgangspunktet være et krav at man skal forholde seg til gjeldende reguleringsplan med 70(80)% BYA og 2 eventuelt 3 etasjer.

Endringen som er fremmet bryter med gjeldende reguleringsplan på følgende områder :

Dette er å betrakte som vesentlig reguleringsendring og planforslaget må følgelig behandles deretter med lovfesta høringsrunder før det fattes vedtak. Videre bør det stilles krav til illustrasjoner som viser tiltaket i forhold til respektive nabobygninger og omgivelser.

Med henvisning til Miljøverndepartementets veileder fra 1996 ”Fortetting med kvalitet” og Plan og bygningslovens § 2 om å sikre estetisk hensyn, synes det feilaktig å akseptere en videreføring av den gamle bygningen (Bankbygget). Eventuelt bør en fortetting kunne omfatte en frittstående enhet hvor tilhørigheten til bankbygget markeres med et felles tilbaketrukket inngangsparti.

Forslag til tillegg fra Martin Stavrum, SP:

Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om utarbeidelse av bebyggelsesplan.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Løvås’ forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer for Løvås’ forslag.

Stavrums forslag til tillegg enstemmig vedtatt (10 stemmer).

PUK-114/02 Vedtak:

Reguleringsbestemmelsene endres i tråd med forslagene i saksfremlegget.

Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om utarbeidelse av bebyggelsesplan.  

Forslag til endring av reguleringsplan for Levanger sentrum, med tilhørende bestemmelser,  legges deretter ut til offentlig ettersyn (PBL § 27-1). ^

 

 

115/02: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN FINSVIK - 164-001  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Plankart og reguleringsbestemmelser endres i henhold til forslag i saksfremlegget.

Forslag til reguleringsendring for Finsvik, med tilhørende bestemmelser, legges deretter ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens §27-1.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:

For tomt 1-27 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/ anneks med en samlet grunnflate på maks. 100m2.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens punkt og Skjesols forslag:

Skjesol forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak med Skjesols endring enstemmig vedtatt.

PUK-115/02 Vedtak:

Plankart og reguleringsbestemmelser endres i henhold til forslag i saksfremlegget.

For tomt 1-27 tillates oppført fritidsbolig inkl. uthus/ anneks med en samlet grunnflate på maks. 100m2.  

Forslag til reguleringsendring for Finsvik, med tilhørende bestemmelser, legges deretter ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens §27-1. ^


 

 

116/02: BJØRN OLAV VEIMO, SØKER OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ EIEND. SKJELSTADAUNET ØVRE GNR. 174-001 I LEVANGER.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedtak fattet av bygningssjefen i sak 122/02 opprettholdes. En kan ikke se at saken er tilført nye opplysninger som gjør at søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Skjelstadaunet Øvre, gnr. 174 bnr.1.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Martin Stavrum, SP:

Det gis tillatelse til fradeling av tomt på 1,8 da på eiendommen Skjelstadaunet Øvre, gnr. 174 bnr. 1. Det forutsettes at fradelt areal brukes til boligtomt. Videre forutsettes det at vei til fradelt boligtomt ikke berører lunneplass.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Stavrums forslag:

Stavrums forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme

PUK-116/02 Vedtak:

Det gis tillatelse til fradeling av tomt på 1,8 da på eiendommen Skjelstadaunet Øvre, gnr. 174 bnr. 1. Det forutsettes at fradelt areal brukes til boligtomt. Videre forutsettes det at vei til fradelt boligtomt ikke berører lunneplass. ^

 

 

117/02: REGULERINGSPLAN HOLSANDBUKTA SMÅBÅTHAVN  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

I forhold til planforslag utlagt til offentlig ettersyn er det gjort følgende revisjoner, datert 15.10.2002:  

Kartet:

* Det er regulert inn snuplass for personbiler på (tidligere) felles avkjørsel FA 1, i området mellom (tidligere) felles P- plasser FP 3 og FP 4.

* Veier og P- områder som allmennheten skal kunne bruke, er gitt nytt formål: Spesialområde (privat vei/ P- plass).

* Hele kaiområdet for bryggehuset er lagt inn i spesialområdet ”privat småbåthavn, land”.

* Reserve parkeringsmulighet er skissert inn i friområdet lengst øst i planområdet.

* Reguleringsplanen er avsluttet i vest i grensen mot Arild By (grense Holan Nordre, 34/ 1).

* Byggegrensen er justert i område N 2.

Bestemmelsene:

* Pkt. 4, f.o.m. 2. linje, ny tekst: ”Nye naust tillates ikke oppført. Unntatt fra dette er område N 2, der det kan settes opp ett dobbeltnaust eller to enkle naust. Ved nybygg og sanering…”

* Pkt. 9: Annet ledd er tatt ut.

* Pkt. FELLESOMRÅDER, tillegg: Felles parkering FP 1 og FP 2 skal avgrenses fra fylkesvegen, slik at  atkomst til disse plassene  kun er mulig via vanlige avkjørsler.”

* Pkt. 13: Flg. ord er tatt ut: ”… og vedlikeholdes”.

* Veiene og P- områdene som allmennheten skal kunne bruke, er gitt nytt formål: Spesialområde (privat vei/ P- plass).

Reguleringsplan for Holsandbukta Småbåthavn, med tilhørende bestemmelser, datert 15.10.2002, godkjennes.

Når avkjørslene til P- plassene skal anlegges, må Vegkontoret kontaktes mht. fysisk utforming av avgrensingen.

Det oppfordres til snarlig oppretting og tinglysing av avtale mellom de aktuelle partene mht. atkomst til fjæra for båtutsetting/ -opptrekking.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-117/02 INNSTILLING:

I forhold til planforslag utlagt til offentlig ettersyn er det gjort følgende revisjoner,  datert 15.10.2002:  

Kartet:

* Det er regulert inn snuplass for personbiler på (tidligere) felles avkjørsel FA 1, i området mellom (tidligere) felles P- plasser FP 3 og FP 4.

* Veier og P- områder som allmennheten skal kunne bruke, er gitt nytt formål: Spesialområde (privat vei/ P- plass).

* Hele kaiområdet for bryggehuset er lagt inn i spesialområdet ”privat småbåthavn, land”.

* Reserve parkeringsmulighet er skissert inn i friområdet lengst øst i planområdet.

* Reguleringsplanen er avsluttet i vest i grensen mot Arild By (grense Holan Nordre, 34/ 1).

* Byggegrensen er justert i område N 2.

Bestemmelsene:

* Pkt. 4, f.o.m. 2. linje, ny tekst: ”Nye naust tillates ikke oppført. Unntatt fra dette er område N 2, der det kan settes opp ett dobbeltnaust eller to enkle naust. Ved nybygg og sanering…”

* Pkt. 9: Annet ledd er tatt ut.

* Pkt. FELLESOMRÅDER, tillegg: Felles parkering FP 1 og FP 2 skal avgrenses fra fylkesvegen, slik at  atkomst til disse plassene  kun er mulig via vanlige avkjørsler.”

* Pkt. 13: Flg. ord er tatt ut: ”… og vedlikeholdes”.

* Veiene og P- områdene som allmennheten skal kunne bruke, er gitt nytt formål: Spesialområde (privat vei/ P- plass).

Reguleringsplan for Holsandbukta Småbåthavn, med tilhørende bestemmelser, datert 15.10.2002, godkjennes.

Når avkjørslene til P- plassene skal anlegges, må Vegkontoret kontaktes mht. fysisk utforming av avgrensingen.

Det oppfordres til snarlig oppretting og tinglysing av avtale mellom de aktuelle partene mht. atkomst til fjæra for båtutsetting/ -opptrekking. ^

 

 

 

118/02: REGULERINGSPLAN FOR GIMLEHAGEN  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Følgende justeringer, datert 16.10.2002, er gjort med planforslaget:

Bestemmelsene:

Tatt ut pkt. 1.1.2, siste ledd.

Reguleringsplan for Gimlehagen, med tilhørende bestemmelser, datert 16.10.2002, godkjennes.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-118/02 INNSTILLING:

Følgende justeringer, datert 16.10.2002, er gjort med planforslaget:

Bestemmelsene:

Tatt ut pkt. 1.1.2, siste ledd.

Reguleringsplan for Gimlehagen, med tilhørende bestemmelser, datert 16.10.2002, godkjennes. ^


 

 

119/02: REGULERINGSPLAN TOMT LIDL  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med bakgrunn fylkesplanens retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i forbindelse med planbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder også kommunens definisjoner av bykjerne – avlastningsområde vedtatt av kommunestyret som sak 19/02 i møte den 03.04.02, kan Lidls søknad om etablering på tomt ved innkjøringen til Røstad ikke godkjennes.

Forslag til endring av reguleringsplan for Røstad avvises med hjemmel i PBL §30.

Forslagsstilleren kan kreve at reguleringsspørsmålet forelegges kommunestyret.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Sigvard Gilstad, H og Einar Skjetnemark, DNA:

Forslag til reguleringsplan for ”Del av Røstadområdet”, gnr. 274, bnr. 18, datert 11.10.02 legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til vedtak fra Sigvard Gilstad, H:

Etter som vedtaket i sak 119/02 kan være i strid med Fylkesplanens definisjon av sentrums- og avlastningsområde, må denne problemstillingen avklares som separat sak.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Gilstad/Skjetnemarks forslag:

Gilstad/Skjetnemarks forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Gilstads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-119/02 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan for ”Del av Røstadområdet”, gnr. 274, bnr. 18, datert 11.10.02 legges ut til offentlig ettersyn.  

Etter som vedtaket i sak 119/02 kan være i strid med Fylkesplanens definisjon av sentrums- og avlastningsområde, må denne problemstillingen avklares som separat sak. ^

 

 

120/02: TILKOBLING TIL OFFENTLIG AVLØPSLEDNING KLAGE PÅ PÅLEGG  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage på pålegg gitt i brev datert 06.09.02 fra Levanger kommune om påkobling av eiendommen gnr. 83, bnr. 6 (Tuvset) til offentlig avløpsledning tas ikke til følge.

Saken oversendes kommunens klagenemd for endelig avgjørelse.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-120/02 Vedtak:

Klage på pålegg gitt i brev datert 06.09.02 fra Levanger kommune om påkobling av eiendommen gnr. 83, bnr. 6 (Tuvset) til offentlig avløpsledning tas ikke til følge.  

Saken oversendes kommunens klagenemd for endelig avgjørelse. ^


 

 

121/02: ØVRE SKOGN VASSLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV VANNVERK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Tiltak for å bedre vannkvaliteten til Øvre Skogn vasslag godkjennes.

Godkjenningen  gjøres avhengig av:

  1. Det forutsettes gjennomført tiltak som sikrer abonnentene forskriftsmessig vannkvalitet.
  2. ØSV må ta initiativ til å avtale tekniske og økonomiske konsekvenser av tilknytting til kommunens vannverk for å sikre nødvannsforsyning.
  3. Det må dokumenteres at det valgte alternativ er den beste løsning.  Teknisk og økonomisk analyse av de to aktuelle alternativene, Synnestjønna som kilde eller alternativt hovedforsyning fra Levanger vannverk, utarbeides og forelegges godkjenningsmyndigheten innen 30.06.2003.
  4. Konsekvensene av luftingstiltak i kombinasjon med den valgte rensemetode må avklares før det inngås kontrakt om renseprosess.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gunnar Løvås, SV:

Pkt. 3 og 4 strykes

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og 2 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Alternativ avstemning pkt. 3 og 4

Løvås’ forslag tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

PUK-121/02 Innstilling:

Tiltak for å bedre vannkvaliteten til Øvre Skogn vasslag godkjennes.

Godkjenningen  gjøres avhengig av:  

1.      Det forutsettes gjennomført tiltak som sikrer abonnentene forskriftsmessig vannkvalitet.

2.      ØSV må ta initiativ til å avtale tekniske og økonomiske konsekvenser av tilknytting til kommunens vannverk for å sikre nødvannsforsyning. ^

 

 

122/02: FRANK EIDE - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage på vedtak om avslag på søknad om fradeling av eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger, tas ikke til følge. Vedtak fattet av Plan- og utviklingskomiteen i møte 02.10.2002, sak 108/02, opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Sigvard Gilstad, H:

Saken utsettes for nærmere avklaring.

Avstemning:

Gilstads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-122/02 Vedtak:

Saken utsettes for nærmere avklaring. ^

 

 

 

123/02: SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR.161.BNR.1 OG GNR 317.BNR. 2 LEVANGER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-34/95 fra Landbruksdepartementet, tilrås at det blir gitt samtykke til fradeling av en parsell på  inntil 4,9 dekar av eiendommen  Aunet gnr. 161, bnr. 1 i Levanger slik det er søkt om. Det fradelte arealet er bebygd med eiendommens opprinnelige tun, bestående av bolighus og uthus.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-123/02 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-34/95 fra Landbruksdepartementet, tilrås at det blir gitt samtykke til fradeling av en parsell på  inntil 4,9 dekar av eiendommen  Aunet gnr. 161, bnr. 1 i Levanger slik det er søkt om. Det fradelte arealet er bebygd med eiendommens opprinnelige tun, bestående av bolighus og uthus. ^


 

 

124/02: TRUDE HYNNE - DELINGSSØKNAD FOR PARSELL AV EIEND. GNR. 32 BNR. 1, SANDBERG NORDRE, SKOGN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Trude Hynne gis tillatelse til deling av eiendommen Sandberg nordre, gnr. 32 bnr. 1 i Levanger kommune i samsvar med søknad.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag fra rådmannen til endring:
Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M 34-95 tilrår Levanger kommune…….  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak med endring foreslått i møtet enstemmig vedtatt.

PUK-124/02 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M 34-95 tilrår Levanger kommune at Trude Hynne gis tillatelse til deling av eiendommen Sandberg nordre, gnr. 32 bnr. 1 i Levanger kommune i samsvar med søknad. ^


 

 

125/02: OLAV RINGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV GNR 59 BNR 5 OG 7 I LEVANGER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Olav Ringstad innvilges konsesjon for erverv av eiendommen Grytesmo, gnr. 59, bnr. 5 og 7 i Levanger som omsøkt. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. Det forutsettes at eiendommen brukes som tilleggsjord til eiendommen Gryte østre gnr. 59 bnr. 11.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-125/02 Vedtak:

Levanger kommune tilrår at Olav Ringstad innvilges konsesjon for erverv av eiendommen Grytesmo, gnr. 59, bnr. 5 og 7 i Levanger som omsøkt. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. Det forutsettes at eiendommen brukes som tilleggsjord til eiendommen Gryte østre gnr. 59 bnr. 11. ^


 

 

126/02: 5 PLANER I 1 - SAMORDNING AV FAG/SEKTORPLANER.  

DK-037/02 INNSTILLING:

1.      Framlagt strategidokument (5 i 1) vedtas som grunnlag for en revidering .

2.      Revidert plan legges fram innen 1. mai 2003.

3.      En prosjektgruppe oppnevnes av rådmannen.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-126/02 Vedtak:

1.      Framlagt strategidokument (5 i 1) vedtas som grunnlag for en revidering .

2.      Revidert plan legges fram innen 1. mai 2003.

3.      En prosjektgruppe oppnevnes av rådmannen. ^


 

 

127/02: ROLLE OG OPPGAVEFORDELING MELLOM OG REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER  

FOR-131/02 VEDTAK:

Prosjektrapporten samt forslag fremmet i møtet legges fram for Driftskomite, Plan- og utviklingskomite og kontrollutvalg, samt ansattes organisasjoner for evt. uttalelse. Dersom det framkommer uttalelser som går på realitetene i planen, legges saken fram for ekstraordinært formannskap i tilknytning til kommunestyremøtet 27. november.

20.11.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Sigvard Gilstad, H:

Komiteen slutter seg til konklusjonene og anbefalingene i prosjektrapporten, og de foreslåtte endringer i reglement.

Forslag til endring fra Gunnar Løvås, SV:

1.   I reglement for kommunestyret pkt. 2 (Kommunestyrets hovedarbeidsområde) tilføyes følgende prikkpunkt:

·        Delegasjon og tilbakekalling av delegasjon til / fra andre organ.

2.   I reglement for kommunestyret pkt. 3, 4. avsnitts 5. linje, og pkt. 4, 4. avsnitts 2. linje: Etter ”ordføreren” tilføyes orda ”i medhold av lov”.

3.   Frist for innlevering av spørsmål settes til 2 dager før møtet. (Gjelder alle organ.)

4.   Frist for innlevering av interpellasjon settes til 10 dager før møtet. (Gjelder alle organ.)

5.   Frist for innlevering av spørsmål til åpen spørretime settes til 2 dager før møtet. (Gjelder alle organ.)

6.   I reglement for Kontrollutvalget pkt. 9: Siste avsnitt utgår.

Forslag til tillegg fra Eystein Sundal, H:

Komitélederne foreslås godtgjort som formannskapets medlemmer.

Avstemning:

Gilstad’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sundals forslag til tillegg vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Løvås’ forslag ble vedlagt protokollen uten realitetsbehandling.

PUK-127/02 Vedtak:

Komiteen slutter seg til konklusjonene og anbefalingene i prosjektrapporten, og de foreslåtte endringer i reglement.

Komitélederne foreslås godtgjort som formannskapets medlemmer. ^

<< møtekalender
<<
| >>
Gå til Levan kommunes hovedside ^