Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 22.01.03, kl. 15:00-17:10, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

  Din mening i sakene
Sakliste
(PDF)

Hovedutskrift
(PDF)

SAKLISTE:  som PDF | Hovedutskrift som PDF

001/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

002/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

 20.11.02

vedtak

003/03

REGULERINGSPLAN FOR ALVESTAD, 275/ 30

saksutredning

vedtak

004/03

REGULERINGSPLAN AUSTHEIM/ NOSSUMHYLLAN

saksutredning

vedtak

005/03

REGULERINGSPLAN BAKKEN GNR. 275 BNR. 4 OG 516

saksutredning

vedtak

006/03

REGULERINGSENDRING FOR DEL AV SAGTUN, ÅSENFJORD. KLAGER PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 16.10.2002

saksutredning

vedtak

007/03

REGULERINGSENDRING SUNDET - EIDSBOTN - MOAN, MOAN NORD

saksutredning

vedtak

008/03

MESTERBYGG INNHERRED AS - REGULERING AV EIENDOMMEN RØE TERASSE, ØSTBY - 275-170

saksutredning

vedtak

009/03

LINDA BJØRSMO-BJØRN ARILD BØRSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM I HENHOLD TIL KONSESJONSLOVEN

saksutredning

vedtak

010/03

HÅGEN OG RAGNHILD LYNUM - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

saksutredning

vedtak

011/03

OLA LIND, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GJEMBLE NORDRE/ØSTRE GNR 003-002 I LEVANGER

saksutredning

vedtak
*** Interpellasjon fra Guri Skjesol, SP: Kloakkledning, valg av trase Vang - Åsen sentrum foto

tekst 

vedtak

Oppmøte:
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Følgende medlemmer var tilstede:

Representant

Møtte

Merknad

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

x

 

HAGEN, EIVIND

FRP

Nestleder

-

forfall

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

-

forfall

NESGÅRD, GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x

 
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x

 

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x

 

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

-

forfall

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

 

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

-

forfall

SKÅRDAL, VIGDIS

SV

Medlem

-

forfall
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Varamedlem 1

x

(Rad)
STJERN, IVAR

SP

Varamedlem 1

x

(Stavrum)
MYHR, ODDMUND

V

Varamedlem 1

x

(Sundal)
HARALDSEN, ANNIKKEN KJÆR

V

Varamedlem 5

x

(Hagen)
GUNNAR MORTEN LØVÅS

SV

Varamedlem 1

x

(Skårdal)

Ellers møtte:
Rådmann Ola Stene, plan- og byggesaksjef Johannes Bremer, landbrukssjef Trude M. Nøst, Åsmund Brygfjeld (sekretær)

Merknader:

Saksordfører:
REGULERINGSPLAN FOR ALVESTAD, 275/ 30 - Guri Skjesol, SP
REGULERINGSPLAN AUSTHEIM/ NOSSUMHYLLAN - Ivar Stjern, SP
REGULERINGSENDRING SUNDET - EIDSBOTN - MOAN, MOAN NORD - Olav Grenne, KRF
MESTERBYGG INNHERRED AS - REGULERING AV EIENDOMMEN RØE TERASSE, ØSTBY - 275-170 - Sigvard Gilstad, H

Behandling av interpellasjon fra Guri Skjesol, SP:

Kloakkledning, valg av trase – Åsen (Fylkesveg 108) foto

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

1. Kommunen tar kontakt med jernbaneverket og vegmyndighetene for å få fortgang i planarbeidet.

2. Referat/orientering fra felles møter om videre framdrift legges fram for komiteen.

Skjesols forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Eventuelt:

Administrasjonen bes legge fram notat vedr. Tomtefradeling utenom regulerte områder, saksgang adminstrativt/politisk med referanse til relevant lovverk.

Johannes Bremer orienterte om status i reguleringsplan Røstad (Lidl) og omdefinering av sentrums- og avlastningsområde. Sak til komiteen vedrørende omdefinering av sentrums- og avlastningsområde legges fram februar/mars.

Møtetidspunkt settes for ettertiden til kl. 14:00. ^


 

001/03: DELEGASJONSSAKER  

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.  

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-001/03 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.  ^

 

 

002/03: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 20. november 2002 godkjennes.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-002/03 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 20. november 2002 godkjennes. ^


   

003/03: REGULERINGSPLAN FOR ALVESTAD, 275/ 30

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for Alvestad, 275/ 30, med tilhørende bestemmelser, datert 17.12.2002, godkjennes.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-003/03 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Alvestad, 275/ 30, med tilhørende bestemmelser, datert 17.12.2002, godkjennes. ^


   

004/03: REGULERINGSPLAN AUSTHEIM/ NOSSUMHYLLAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for Austheim/ Nossumhyllan, med tilhørende bestemmelser, datert 17.12.2002, godkjennes.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-004/03 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Austheim/ Nossumhyllan, med tilhørende bestemmelser, datert 17.12.2002, godkjennes. ^


 

005/03: REGULERINGSPLAN BAKKEN GNR. 275 BNR. 4 OG 516

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til endring, reguleringsplan Bakken, gnr. 275, bnr 4 – 516,  med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

Endringen anses som mindre vesentlig, jfr. PBL 28- 1, 2.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Fratrådte som inhabil:

Guri Skjesol, SP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-005/03 Vedtak:

Forslag til endring, reguleringsplan Bakken, gnr. 275, bnr 4 – 516,  med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

Endringen anses som mindre vesentlig, jfr. PBL 28- 1, 2. ^


   

006/03: REGULERINGSENDRING FOR DEL AV SAGTUN, ÅSENFJORD. KLAGER PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 16.10.2002

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage nr. 1, Magnhild Fiskvik og Håkon Busklein: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert bl.a. av de instanser som har rett til å komme med innsigelse. Kravene som er stilt i uttalelsene fra fylkesmann og fylkeskommune, er imøtekommet. Etter dette foreligger det ingen innsigelse til reguleringsendringen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 047/ 02 (møte 16.10.2002).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27- 3.

                  

Klage nr. 2, Sagtun og Elvsand Hytteforening: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert bl.a. av de instanser som har rett til å komme med innsigelse. Kravene som er stilt i uttalelsene fra fylkesmann og fylkeskommune, er imøtekommet. Etter dette foreligger det ingen innsigelse til reguleringsendringen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 047/ 02 (møte 16.10.2002).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens     § 27- 3.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-006/03 Vedtak:

Klage nr. 1, Magnhild Fiskvik og Håkon Busklein: Klagen tas ikke til følge.  

Begrunnelse:

Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert bl.a. av de instanser som har rett til å komme med innsigelse. Kravene som er stilt i uttalelsene fra fylkesmann og fylkeskommune, er imøtekommet. Etter dette foreligger det ingen innsigelse til reguleringsendringen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 047/ 02 (møte 16.10.2002).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27- 3.

                  

Klage nr. 2, Sagtun og Elvsand Hytteforening: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Saken har vært behandlet i henhold til plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert bl.a. av de instanser som har rett til å komme med innsigelse. Kravene som er stilt i uttalelsene fra fylkesmann og fylkeskommune, er imøtekommet. Etter dette foreligger det ingen innsigelse til reguleringsendringen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 047/ 02 (møte 16.10.2002).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27- 3. ^


   

007/03: REGULERINGSENDRING SUNDET - EIDSBOTN - MOAN, MOAN NORD

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsendring datert 06.01.03 av reguleringsplan Sundet – Eidsbotn – Moan, Moan nord, legges ut til offentlig ettersyn. 

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-007/03 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring datert 06.01.03 av reguleringsplan Sundet – Eidsbotn – Moan, Moan nord, legges ut til offentlig ettersyn.   ^

 

 

 

008/03: MESTERBYGG INNHERRED AS - REGULERING AV EIENDOMMEN RØE TERASSE, ØSTBY - 275-170

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for eiendommen Røe Terasse, Østby – 275, 170, sist revidert 12.11.02, godkjennes.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-008/03 INNSTILLING:

Reguleringsplan for eiendommen Røe Terasse, Østby – 275, 170, sist revidert 12.11.02, godkjennes. ^

 

 

 

009/03: LINDA BJØRSMO - BJØRN ARILD BØRSTAD - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM I HENHOLD TIL KONSESJONSLOVEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 31.05.1974 tilrår Levanger kommune at Linda Bjørsmo og Bjørn Arild Børstad får konsesjon for erverv av eiendommen Verstad, gnr. 19, bnr. 11 og 22 i Levanger kommune slik det er søkt om. Som vilkår settes at erververne bosetter seg på eiendommen innen ett år fra skjøtet er tinglyst og det fastsettes en bo- og driveplikt på 5 år. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-009/03 Vedtak:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 31.05.1974 tilrår Levanger kommune at Linda Bjørsmo og Bjørn Arild Børstad får konsesjon for erverv av eiendommen Verstad, gnr. 19, bnr. 11 og 22 i Levanger kommune slik det er søkt om. Som vilkår settes at erververne bosetter seg på eiendommen innen ett år fra skjøtet er tinglyst og det fastsettes en bo- og driveplikt på 5 år. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie. ^

 

 

 

010/03: HÅGEN OG RAGNHILD LYNUM - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 31.05.1974 tilrår Levanger kommune at Hågen og Ragnhild Lynum får konsesjon for erverv av eiendommen Olden nedre, gnr. 254, bnr. 5 og 8 i Levanger kommune slik det er søkt om. Prisen er høy, men kan aksepteres. Som vilkår settes at erververne bosetter seg på eiendommen innen ett år fra skjøtet er tinglyst og det fastsettes en bo- og driveplikt på 5 år. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-010/03 Vedtak:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 31.05.1974 tilrår Levanger kommune at Hågen og Ragnhild Lynum får konsesjon for erverv av eiendommen Olden nedre, gnr. 254, bnr. 5 og 8 i Levanger kommune slik det er søkt om. Prisen er høy, men kan aksepteres. Som vilkår settes at erververne bosetter seg på eiendommen innen ett år fra skjøtet er tinglyst og det fastsettes en bo- og driveplikt på 5 år. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie. ^

 

 

 

011/03: OLA LIND, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GJEMBLE NORDRE/ØSTRE GNR 003-002 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Ola Lind får konsesjon for erverv av eiendommen Gjemble Nordre/Østre gnr 3/2 i Levanger kommune som tilleggsjord til sin eiendom Rønningan gnr 5/5 i Levanger kommune slik det er søkt om. Prisen er høg, men kan aksepteres. Som vilkår settes at erverver får bo og driveplikt i 5 år fra skjøtet er tinglyst på den samla driftsenheten.

22.01.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Saken trukket. ^

<< møtekalender
<<
| >>
Gå til Levan kommunes hovedside ^