Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.02.03, kl. 14:00-17:30, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

DIN mening i sakene
Sakliste
(PDF)
 
Hovedutskrift
(PDF)

SAKLISTE:  | som PDF | hovedutskrift som PDF

012/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

013/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

22.01.03

vedtak

014/03

SYKEHUSET LEVANGER. ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN, OMRÅDE 44 O

saksutredning

vedtak

015/03

REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA - 349/1

saksutredning

vedtak

016/03

REGULERINGSPLAN LANGØYA, ÅSENFJORD

saksutredning

vedtak

017/03

REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

saksutredning

vedtak

018/03

FRANK EIDE - UTSATT SAK - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER

saksutredning

vedtak

019/03

TRUDE HYNNE - DELINGSSØKNAD FOR PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 32 BNR. 1, SANDBERG NORDRE, SKOGN

saksutredning

vedtak

020/03

JAN S. SANDSØR - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SANDSØRA - GNR 346 BNR 1, YTTERØY

saksutredning

vedtak

021/03

RAGNAR SØRAKER - DELING AV EIEND. SØRAKER, GNR. 130 BNR. 6, SKOGN

saksutredning

vedtak

022/03

LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

x

 

HAGEN, EIVIND

FRP

Nestleder

x

 

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x

 

NESGÅRD, GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x

 
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x

 

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x

 

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x

 

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

 

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x

 

SKÅRDAL, VIGDIS

SV

Medlem

x

 

Ellers møtte: Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, plan- og byggesaksjef Johannes Bremer, landbrukssjef Trude M. Nøst, Åsmund Brygfjeld (sekretær)

Merknader:

Trond Hustad orienterte om utbygging ved Sykehuset Levanger

Alf B. Haugnes orienterte om Innherred samkommune

Alf B. Haugnes orienterte om Cittaslow

Johannes Bremer orienterte om tomtefradeling utenfor regulerte områder.

Saksordfører REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER, Sigvard Gilstad, H

Komiteen vedtok enstemmig å sette ned følgende utvalg for å se på Behandlingsprosedyrer i forhold PLB og Jordloven:

Sigvard Gilstad, H (leder), Martin Stavrum, SP, Einar Skjetnemark, DNA – vara Olav Grenne, KRF, samt en fra administrasjonen  ^


 

012/03: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-012/03 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.  ^


   

013/03: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 22. januar 2003 godkjennes.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-013/03 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 22. januar 2003 godkjennes.  ^


   

014/03: SYKEHUSET LEVANGER. ENDRING AV BEBYGGELSESPLAN, OMRÅDE 44 O.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Nytt punkt tas inn i bestemmelsene:

”1.4

Ved utbygging av området skal forholdene legges til rette for bruk av vannbåren varme.”

Det må sikres tilfredsstillende trafikkforhold i Hiorts gt. før utbygging av område 44 starter. For å sikre best mulig trafikkforhold, bør Bakkegata ferdigstilles ned til Halsanvegen i henhold til reguleringsplan, før utbygging etter illustrasjonsplan II, A 0211.

 Forslag til endring av bebyggelsesplan for område 44 O, Sykehuset Levanger, legges ut til offentlig ettersyn.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-014/03 Vedtak:

Nytt punkt tas inn i bestemmelsene:

”1.4

Ved utbygging av området skal forholdene legges til rette for bruk av vannbåren varme.”  

Det må sikres tilfredsstillende trafikkforhold i Hiorts gt. før utbygging av område 44 starter. For å sikre best mulig trafikkforhold, bør Bakkegata ferdigstilles ned til Halsanvegen i henhold til reguleringsplan, før utbygging etter illustrasjonsplan II, A 0211.

Forslag til endring av bebyggelsesplan for område 44 O, Sykehuset Levanger, legges ut til offentlig ettersyn. ^


 

015/03: REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA - 349/1

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for Sjømyra, gnr. 349, bnr. 1, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser, datert 15.01.2003, godkjennes.

Det skal legges stor vekt på hyttenes plassering og utforming.

Ved byggingen av veien skal det legges stor vekt på at den blir liggende best mulig i terrenget,  med så små skjærings- og fyllingsutslag som mulig. Der slike ikke er til å unngå, skal de, snarest mulig, tilsåes og/ eller beplantes.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Vigdis Skårdal, SV:

Det anlegges ikke ny vei til hyttene, men lages en felles p-plass for hyttene ved eksisterende vei.

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 10 mot 1 stemme.

PUK-015/03 Innstilling:

Reguleringsplan for Sjømyra, gnr. 349, bnr. 1, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser, datert 15.01.2003, godkjennes.  

Det skal legges stor vekt på hyttenes plassering og utforming.

Ved byggingen av veien skal det legges stor vekt på at den blir liggende best mulig i terrenget,  med så små skjærings- og fyllingsutslag som mulig. Der slike ikke er til å unngå, skal de, snarest mulig, tilsåes og/ eller beplantes. ^


 

 

016/03: REGULERINGSPLAN LANGØYA, ÅSENFJORD

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsplan for Langøya vedtas.

Endringen anses som mindre vesentlig reguleringsendring, jfr. PBL 28- 1.  

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-016/03 Vedtak:

Forslag til endring av reguleringsplan for Langøya vedtas.

Endringen anses som mindre vesentlig reguleringsendring, jfr. PBL 28- 1. ^


 

 

017/03: REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Endring av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1, i samsvar med vedtak i PUK sak 065/02, godkjennes.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-017/03 Innstilling:

Endring av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1, i samsvar med vedtak i PUK sak 065/02, godkjennes. ^


 

 

018/03: FRANK EIDE - UTSATT SAK - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage på vedtak om avslag på søknad om fradeling av eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger, tas ikke til følge. Vedtak fattet av Plan- og utviklingskomiteen i møte 02.10.2002, sak 108/02, opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-018/03 Vedtak:

Klage på vedtak om avslag på søknad om fradeling av eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger, tas ikke til følge. Vedtak fattet av Plan- og utviklingskomiteen i møte 02.10.2002, sak 108/02, opprettholdes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. ^


 

 

019/03: TRUDE HYNNE - DELINGSSØKNAD FOR PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 32 BNR. 1, SANDBERG NORDRE, SKOGN  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i PBL § 7 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplan Skogn. Søknad fra Trude Hynne om fradeling av parsell på 3 da. fra eiendommen Sandberg nordre, gnr 32 bnr 1, Skogn, godkjennes. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr 32 bnr 219 og gnr 37 bnr 19, Skogn.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-019/03 Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 7 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplan Skogn. Søknad fra Trude Hynne om fradeling av parsell på 3 da. fra eiendommen Sandberg nordre, gnr 32 bnr 1, Skogn, godkjennes. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen gnr 32 bnr 219 og gnr 37 bnr 19, Skogn. ^


 

 

020/03: JAN S. SANDSØR - DELINGSSØKNAD FOR EIENDOMMEN SANDSØRA - GNR 346 BNR 1, YTTERØY  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i PBL § 7 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og PBL § 17-2 (forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet mot sjø).

Søknad fra Jan S. Sandsør om fradeling av tomt for eksisterende bygning på eiendommen Sandsøra, gnr 346 bnr 1, Ytterøy, godkjennes under forutsetning at tomta begrenses til 1,2 da i rektangulær form, 40 x 30 meter, ved at tomtegrense  mot nord følger privat veg ca 40 m og grense mot øst følger parallelt med husvegg i avstand 4 meter i lengde ca 30 meter.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg (understreket) fra Guri Skjesol, SP:

.... godkjennes under forutsetning at bestående bygning restaureres og at tomta begrenses til 1,2 da

Forslag til vedtak fra Vigdis Skårdal, SV:

Søknad fra Jan S. Sandsør om fradeling av tomt for eksisterende bygning på eiendommen Sandsøra, gnr 346 bnr 1, Ytterøy, godkjennes ikke.

Vigdis Skårdal, SV trakk sitt forslag til vedtak.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesol’s forslag:

Skjesols forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-020/03 Vedtak:

Med hjemmel i PBL § 7 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og PBL § 17-2 (forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet mot sjø).

Søknad fra Jan S. Sandsør om fradeling av tomt for eksisterende bygning på eiendommen Sandsøra, gnr 346 bnr 1, Ytterøy, godkjennes under forutsetning at bestående bygning restaureres og at tomta begrenses til 1,2 da i rektangulær form, 40 x 30 meter, ved at tomtegrense  mot nord følger privat veg ca 40 m og grense mot øst følger parallelt med husvegg i avstand 4 meter i lengde ca 30 meter.  ^


 

 

021/03: RAGNAR SØRAKER - DELING AV EIEND. SØRAKER, GNR. 130 BNR. 6, SKOGN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og Landbruksdepartementets rundskriv M-34/95 tilrås med dette at Ragnar Søraker gis avslag på søknad om fradeling av en bebygd parsell på  ca. 1,3 dekar av eiendommen  Søraker, gnr. 130, bnr. 6 i Levanger. Vedtaket begrunnes med at fradeling vil kunne føre til drifts- og miljømessige ulemper.  Med det driftsapparat og den husdyrproduksjonen som er på bruket, er det påregnelig at det også i framtida vil være behov for generasjonsbolig på bruket.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Eystein Sundal, H:

Søknad fra Ragnar Søraker om fradeling av en bebygd parsell på  ca. 1,3 dekar av eiendommen  Søraker, gnr. 130, bnr. 6 i Levanger tilrås innvilget.

Avstemning:

Alternativ avstemning:

Sundals forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

PUK-021/03 Vedtak:

Søknad fra Ragnar Søraker om fradeling av en bebygd parsell på  ca. 1,3 dekar av eiendommen  Søraker, gnr. 130, bnr. 6 i Levanger tilrås innvilget. ^

 

 

022/03: LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Arbeidet med revisjon av ”Definisjon av bykjerne – avlastningsområde” legges inn under delprosjekt ”Strategisk plan – Fra idégrunnlag til forpliktelse” i Cittaslowprosjektet.

2.        Opplegg for arbeidet gjennomføres som vist i saksframlegg og i h.h.t. vedtatt delprosjekt for Cittaslow. Frist 01.04.03.

12.02.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-022/03 Vedtak:

1.        Arbeidet med revisjon av ”Definisjon av bykjerne – avlastningsområde” legges inn under delprosjekt ”Strategisk plan – Fra idégrunnlag til forpliktelse” i Cittaslowprosjektet.

2.        Opplegg for arbeidet gjennomføres som vist i saksframlegg og i h.h.t. vedtatt delprosjekt for Cittaslow. Frist 01.04.03. ^

<< møtekalender
<<
| >>
Gå til Levan kommunes hovedside ^