Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 19.03.03, kl. 14:00-17:00, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste
(PDF)

Hovedutskrift
(PDF)

SAKLISTE:  | som PDF | hovedutskrift som PDF

023/03

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

024/03

GODKJENNING AV MØTEBOK

12.02.03

vedtak

025/03

BERG EIENDOM AS - REGULERINGSENDRING AV EIENDOMMEN KIRKEGATA 50

saksutredning

vedtak

026/03

REGULERINGSPLAN FOR OSNEBBEN HYTTEOMRÅDE, YTTERØY

saksutredning

vedtak

027/03

RUTH BRATLI - DELING AV EIENDOMMEN BRATLI  - 265-022

saksutredning

vedtak

028/03

REGULERINGSPLAN MEVIKA, ÅSENFJORD, GNR. 244, BNR. 25

saksutredning

vedtak

029/03

ROALD STENE - REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN ROALDMARKA 14 - 262-073

saksutredning

vedtak

030/03

REGULERINGSPLAN EPLEHAGEN ØST, STAUP

saksutredning

vedtak

031/03

REGULERINGSPLAN, FV. 128, FORTAU LANGS OKKENHAUGVEGEN

saksutredning

vedtak

032/03

REGULERINGSPLAN MOMARKA II, REGULERINGSENDRING

saksutredning

vedtak

033/03

ANITA PETTERSEN , SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN AASAN GNR. 187-004 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

034/03

STÅLE SVENDGÅRD, SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN NYGÅRDEN GNR. 100-009 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

vedtak

035/03

KARL HÅVARD BRENNE - DELING AV EIENDOMMEN HEGGSTAD - 039-002

saksutredning

vedtak

036/03

SØKNAD FRA HELITRANS AS OM LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER I UTMARK

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

x

 

HAGEN, EIVIND

FRP

Nestleder

x

 

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

-

forfall

NESGÅRD, GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x

 
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x

 

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x

 

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x

 

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

 

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x

 

SKÅRDAL, VIGDIS

SV

Medlem

x

 

Ellers møtte: Ass. rådmann Alf B. Haugnes, Åsmund Brygfjeld, Avd.ing. Torbjørn Sirum ved behandling av sak 23/03

Merknader:
Saksordførere -
REGULERINGSPLAN FOR OSNEBBEN HYTTEOMRÅDE, YTTERØY – Asle Granås, DNA
REGULERINGSPLAN MEVIKA, ÅSENFJORD, GNR. 244, BNR. 25. – Sigvard Gilstad, H
REGULERINGSPLAN EPLEHAGEN ØST, STAUP – Einar Skjetnemark, DNA

REGULERINGSPLAN, FV. 128, FORTAU LANGS OKKENHAUGVEGEN – Eivind Hagen, FRP

REGULERINGSPLAN MOMARKA II, REGULERINGSENDRING – Olav Grenne, KRF

Referert brev vedr. balkonger første etasje Halsanvegen ”Meierigården”

Protokolltilførsel
Rådmannen anser vedtak i sak 27/03 - RUTH BRATLI - DELING AV EIENDOMMEN BRATLI  - 265-022 - i strid med PBL §7 jfr. Fylkeslandbruksstyrets vedtak i h.t. jordlovens §12. I h.t. kommunelovens §59, nr. 5, vil rådmannen anmode fylkesmannen om å kontrollere legaliteten i vedtaket.
    
| Fylkesmannens opphevelse 20.06.03 ^


 

023/03: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-023/03 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.  ^


 

 

024/03: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 12. februar 2003 godkjennes.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-024/03 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 12. februar 2003 godkjennes.  ^


 

 

025/03: BERG EIENDOM AS - REGULERINGSENDRING AV EIENDOMMEN KIRKEGATA 50

2. gangs behandling

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelsene:

Nytt forslag til §2:

Kombinert område fellesområde/ forretning:

Fellesområde er felles for beboere og leietakere av Kirkegata 50.

Underetasjen skal nyttes til felles parkeringskjeller.

1. etasje skal nyttes til forretning.

Over 1. etasje skal det anlegges felles lekeplass/ møteplass.

Nytt forslag til §3:

Det kan ikke gjøres tiltak som vil skade treet uten samtykke fra Levanger kommune.

Nytt forslag til §5:

Maks. mønehøyde på tilbygg/ nybygg er 10.2 meter.

Maks. gesimshøyde på tilbygg/ nybygg mot Kirkegata er 7.2 meter.

Reguleringskartet:

Hele arealet i bakgården (ca. 180 m2) avsettes til kombinert område fellesområde (annet fellesareal)/ forretning.

Treet avsettes til spesialområdet bevaring.

Revidert forslag til endring av reguleringsplanen for Kirkegata 50 med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 24.02.2003 vedtas.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Fratrådte som inhabil:

Eystein Sundal, H

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Vigdis Skårdal, SV og Einar Skjetnemark, DNA:

§4: Utnyttelsesgraden skal følge eksisterende reguleringsplan 80% BYA

Forslag til endring fra Martin Stavrum, SP:

§4: Utnyttelsesgraden skal følge eksisterende reguleringsplan 90% BYA

Forslag til tillegg fra Vigdis Skårdal, SV:

Tiltakshaver anbefales å utarbeide en bebyggelsesplan som viderefører kvartalsstrukturen med utgangspunkt i Kirkegt. 52, med en inntrukket og lavere del av bygget mot fasaden av ”Bankbygget”.

Avstemning:

Skårdal/Skjetnemarks forslag til endring §4 avvist med 5 mot 4 stemmer.

Alternativ avstemning mellom Rådmannens forslag og Stavrums forslag §4:

Stavrums forslag til endring tiltrådt med 6 mot 3 stemmer

Skårdals forslag til tillegg tiltrådt med 6 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling med endringer i møtet enstemmig tiltrådt.

PUK-025/03 Innstilling:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelsene:

Nytt forslag til §2:

Kombinert område fellesområde/ forretning:

Fellesområde er felles for beboere og leietakere av Kirkegata 50.

Underetasjen skal nyttes til felles parkeringskjeller.

1. etasje skal nyttes til forretning.

Over 1. etasje skal det anlegges felles lekeplass/ møteplass.

Nytt forslag til §3:

Det kan ikke gjøres tiltak som vil skade treet uten samtykke fra Levanger kommune.

Nytt forslag til §5:

Maks. mønehøyde på tilbygg/ nybygg er 10.2 meter.

Maks. gesimshøyde på tilbygg/ nybygg mot Kirkegata er 7.2 meter.

Reguleringskartet:

Hele arealet i bakgården (ca. 180 m2) avsettes til kombinert område fellesområde (annet fellesareal)/ forretning.

Treet avsettes til spesialområdet bevaring.

§4: Utnyttelsesgraden skal følge eksisterende reguleringsplan 90% BYA

Tiltakshaver anbefales å utarbeide en bebyggelsesplan som viderefører kvartalsstrukturen med utgangspunkt i Kirkegt. 52, med en inntrukket og lavere del av bygget mot fasaden av ”Bankbygget”.

Revidert forslag til endring av reguleringsplanen for Kirkegata 50 med tilhørende reguleringsbestemmelser revidert 24.02.2003 vedtas. ^


 

 

026/03: REGULERINGSPLAN FOR OSNEBBEN HYTTEOMRÅDE, YTTERØY

2. gangs behandling

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Revidert forslag til reguleringsplan for Osnebben hytteområde datert 03.01.03, med bestemmelser datert 03.03.03, godkjennes (PBL §27-2).

2.        Før reguleringsplanen legges frem for Kommunestyret gjennomføres mekling i henhold til miljøverndepartementets rundskriv T-5/95.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring, §2 reguleringsbestemmelsene, strekpunkt 5, fra Vigdis Skårdal, SV:

Største tillatte bruksareal pr. tomt eller feste må følge kommuneplanen som sier 80 m2. I dette arealet inngår også uthus/anneks

Forslag til endring innstillingens pkt. 2 fra Vigdis Skårdal, SV:

Plan og bygningsloven §17-2 gir bestemmelser om forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen.

Reguleringsplanen må derfor endres slik at de to hyttene (nr. 12 og nr. 9) som rammes av forbudet reguleres utenfor 100-metersbeltet langs sjøen, eller tas ut av planen.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom Rådmannens forslag og Skårdals forslag §2 regulreingsbestemmelsene:

Rådmannens forslag tiltrådt med 8 mot 2 stemmer

Alternativ avstemning mellom Rådmannens innstilling pkt. 2 og Skårdals forslag:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-026/03 Innstilling:

1.        Revidert forslag til reguleringsplan for Osnebben hytteområde datert 03.01.03, med bestemmelser datert 03.03.03, godkjennes (PBL §27-2).

2.        Før reguleringsplanen legges frem for Kommunestyret gjennomføres mekling i henhold til miljøverndepartementets rundskriv T-5/95. ^


 

 

027/03: RUTH BRATLI - DELING AV EIENDOMMEN BRATLI  - 265-022

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad om fradeling av 1.5 daa fra eiendommen Bratli, gnr.265 bnr.22 avslås (PBL §7).

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Martin Stavrum, SP:

Søknad om fradeling av 1.5 daa  tomt fra eiendommen Bratli, gnr.265 bnr.22 innvilges (PBL §7). Saken innvilges som en dispensasjon fra kommunens arealplan, og sett i forhold til andre saker som er behandlet og innvilget i PUK.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Stavrum’s forslag:

Stavrum’s forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

PUK-027/03 Vedtak: | (protokolltilførsel) | Fylkesmannens opphevelse 20.06.03

Søknad om fradeling av 1.5 daa  tomt fra eiendommen Bratli, gnr.265 bnr.22 innvilges (PBL §7). Saken innvilges som en dispensasjon fra kommunens arealplan, og sett i forhold til andre saker som er behandlet og innvilget i PUK. ^


 

 

028/03: REGULERINGSPLAN MEVIKA, ÅSENFJORD, GNR. 244, BNR. 25

2. gangs behandling   PLAN/ OG UTVIKLINGSKOMITE (PLANUTVALGET)

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Revidert reguleringsplan Mevika, Åsenfjord, gnr. 233, bnr. 25, med tilhørende bestemmelser, datert 20.02.2003, godkjennes.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag fra Sigvard Gilstad, H, til uttalelse som følger saken til kommunestyret:

Både ut fra praksis i lignende saker, og vurdering for denne saken spesielt, mener PUK at reguleringsbestemmelsene §2.2 burde tillate 100m2 bebygd areal.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Gilstads forslag til uttalelse vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

PUK-028/03 Innstilling:

Revidert reguleringsplan Mevika, Åsenfjord, gnr. 233, bnr. 25, med tilhørende bestemmelser, datert 20.02.2003, godkjennes.

PUK’s uttalelse:

Både ut fra praksis i lignende saker, og vurdering for denne saken spesielt, mener PUK at reguleringsbestemmelsene §2.2 burde tillate 100m2 bebygd areal. ^

 

 

029/03: ROALD STENE - REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN ROALDMARKA 14 - 262-073

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsendring, datert 28.01.2003, godkjennes.

Planforslaget anses som mindre vesentlig reguleringsendring, jfr. PBL § 28- 1.

Alle utgifter i forbindelse med anlegg av ny snuplass er kommunen uvedkommende, og bæres i sin helhet av tiltakshaver.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-029/03 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring, datert 28.01.2003, godkjennes.

Planforslaget anses som mindre vesentlig reguleringsendring, jfr. PBL § 28- 1.

Alle utgifter i forbindelse med anlegg av ny snuplass er kommunen uvedkommende, og bæres i sin helhet av tiltakshaver. ^


 

 

030/03: REGULERINGSPLAN EPLEHAGEN ØST, STAUP

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Eplehagen Øst, Staup, med tilhørende bestemmelser, datert 21.01.2003, justeres som nevnt i forslag i saksframlegget, og legges deretter ut til offentlig ettersyn.

Det forutsettes at en parallelt med planleggingen sikrer nødvendige vegretter gjennom privatrettslige avtaler. 

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-030/03 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Eplehagen Øst, Staup, med tilhørende bestemmelser, datert 21.01.2003, justeres som nevnt i forslag i saksframlegget, og legges deretter ut til offentlig ettersyn.

Det forutsettes at en parallelt med planleggingen sikrer nødvendige vegretter gjennom privatrettslige avtaler.   ^


 

 

031/03: REGULERINGSPLAN, FV. 128, FORTAU LANGS OKKENHAUGVEGEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsplan for Fv. 128 Okkenhaugvegen, fortau, strekningen Skolevegen- Mellomvegen, med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-031/03 Vedtak:

Reguleringsplan for Fv. 128 Okkenhaugvegen, fortau, strekningen Skolevegen- Mellomvegen, med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn. ^


 

 

032/03: REGULERINGSPLAN MOMARKA II, REGULERINGSENDRING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsendring av reguleringsplan for Momarka II med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig høring.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-032/03 Vedtak:

Reguleringsendring av reguleringsplan for Momarka II med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig høring. ^


 

 

033/03: ANITA PETTERSEN , SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN AASAN GNR. 187-004 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i  konsesjonsloven av 31.05.1974 tilrår Levanger kommune at Anita Pettersen får konsesjon for erverv av eiendommen Aasan, gnr. 187 bnr. 4, som omsøkt. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. Det fastsettes som vilkår en bo- og driveplikt på 5 år for den samlede eiendommen.

Saken oversendes til Fylkeslandbruksstyret for endelig behandling.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-033/03 Vedtak:

Med hjemmel i  konsesjonsloven av 31.05.1974 tilrår Levanger kommune at Anita Pettersen får konsesjon for erverv av eiendommen Aasan, gnr. 187 bnr. 4, som omsøkt. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. Det fastsettes som vilkår en bo- og driveplikt på 5 år for den samlede eiendommen.  

Saken oversendes til Fylkeslandbruksstyret for endelig behandling. ^


 

 

034/03: STÅLE SVENDGÅRD, SØKNAD OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN NYGÅRDEN GNR. 100-009 I LEVANGER KOMMUNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 31.05.1974 tilrår Levanger kommune at Ståle Svendgård får konsesjon for erverv av eiendommen Nygården, gnr. 100, bnr. 9, som omsøkt. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. Det fastsettes som vilkår en bo- og driveplikt på 5 år for den samlede eiendommen.

Saken oversendes til Fylkeslandbruksstyret for endeling behandling.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-034/03 Vedtak:

Med hjemmel i konsesjonsloven av 31.05.1974 tilrår Levanger kommune at Ståle Svendgård får konsesjon for erverv av eiendommen Nygården, gnr. 100, bnr. 9, som omsøkt. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. Det fastsettes som vilkår en bo- og driveplikt på 5 år for den samlede eiendommen.  

Saken oversendes til Fylkeslandbruksstyret for endeling behandling. ^


 

 

035/03: KARL HÅVARD BRENNE - DELING AV EIENDOMMEN HEGGSTAD - 039-002

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-34/95 tilrås det at Karl Håvard Brenne gis samtykke til fradeling av en parsell på  2,0 dekar av eiendommen  Heggstad gnr. 39, bnr. 2 i Levanger slik det er søkt om. Parsellen er bebygd med kyllinghus som skal ombygges til samdriftsfjøs i melkeproduksjon.  Dersom ombygging til storfefjøs ikke er gjort innen tre år fra at delingssamtykket er gitt, oppheves delingssamtykket.

Saka oversendes fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse.

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-035/03 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-34/95 tilrås det at Karl Håvard Brenne gis samtykke til fradeling av en parsell på  2,0 dekar av eiendommen  Heggstad gnr. 39, bnr. 2 i Levanger slik det er søkt om. Parsellen er bebygd med kyllinghus som skal ombygges til samdriftsfjøs i melkeproduksjon.  Dersom ombygging til storfefjøs ikke er gjort innen tre år fra at delingssamtykket er gitt, oppheves delingssamtykket.

Saka oversendes fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse. ^


 

 

036/03: SØKNAD FRA HELITRANS AS OM LANDINGSTILLATELSE FOR HELIKOPTER I UTMARK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Etter §6 i lov om motorferdsel gir Levanger kommune Helitrans as generell dispensasjon for år 2003 for start og landing med helikopter under følgende vilkår:

1.        Dispensasjonen begrenses til regulerte hyttefelt

2.        Dispensasjonen begrenses til transport av hyttematerialer og brensel/vinterforsyning.

3.        Transportjournal oversendes Levanger kommune etter sesongen.

4.        Grunneiers tillatelse skal foreligge skriftlig

5.        Flyging skal skje i tidsrommet 20.06-31.10 mellom kl 08.00-20.00

19.03.2003 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-036/03 Vedtak:

Etter §6 i lov om motorferdsel gir Levanger kommune Helitrans as generell dispensasjon for år 2003 for start og landing med helikopter under følgende vilkår:  

1.        Dispensasjonen begrenses til regulerte hyttefelt

2.        Dispensasjonen begrenses til transport av hyttematerialer og brensel/vinterforsyning.

3.        Transportjournal oversendes Levanger kommune etter sesongen.

4.        Grunneiers tillatelse skal foreligge skriftlig

5.        Flyging skal skje i tidsrommet 20.06-31.10 mellom kl 08.00-20.00  ^

<< møtekalender
<<
| >>
Gå til Levan kommunes hovedside ^