Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 21.01.04, kl. 14:00-18:00, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF   |  hovedutskrift som PDF

001/04

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

002/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

10.12.03

vedtak

003/04

JOHANNES BYE, SØKER OM DELING AV EIENDOMEN STORBORG ØVRE GNR. 267-001 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

004/04

FRODE A. JENSEN - DELING AV EIENDOMMEN NORDFJÆRA - 007-002

saksutredning

vedtak

005/04

JOHANNES LØNVIK, SØKER OM FRADELING AV EIENDOMMEN GILBERG NEDRE  GNR. 344-001 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

006/04

JOHN MORTEN SVENDGÅRD - SØKNAD OM FORTSATT UNNTAK FRA BOPLIKT VEDR. EIENDOMMENE ROSINGAUNET/ SLETNES - GNR. 63/1/ 62/4,5/ 39/3

saksutredning

vedtak

007/04

PAUL-ANDREAS ERTSÅS, SØKER OM FORLENGELSE AV FRITAK FRA BOPLIKT

saksutredning

vedtak

008/04

REGULERINGSPLAN - GAMLE KONGVEVEI 84 GNR. 275-019 0G 035

saksutredning

vedtak

009/04

RV. 754 BUSSLOMME BJØRNANG - OVERSENDELSE AV REGULERINGSPLAN

saksutredning

vedtak

010/04

LEIV RAMFJORD - MELDING OM TILTAK - TILBYGG FRITIDSBOLIG - GNR. 267 BNR. 14 FNR. 10 - BØRØYA, LEVANGER

saksutredning

vedtak

011/04

REIDAR SKARSBAKK - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN SKÅRÅS, GNR. 144 BNR. 1, EKNE

saksutredning

vedtak

012/04

BEBYGGELSESPLAN FOR DELER AV SUNDET-EIDSBOTN-MOAN, FELT MF 1 - 314-317

saksutredning

vedtak

013/04

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN FRAMNES - 232-003

saksutredning

vedtak

014/04

IRIS ANITA LØVÅS - TILBYGG TIL BOLIG PÅ EIENDOMMEN NORDSIVEGEN 33 - 002-170 - KLAGE

saksutredning

vedtak

015/04

REGULERINGSPLAN NOSSUMHYLLAN

saksutredning

vedtak

016/04

REGULERINGSARBEID ALSTADHAUG I LEVANGER - PRINSIPPIELLE AVKLARINGER

saksutredning

vedtak

017/04

DELING AV SKOGN PRESTEGÅRD - KLAGE PÅ VEDTAK

saksutredning

vedtak

018/04

ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET - TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9+1 av 11

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  inhabil sak
016 og 017/04

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 -

forfall

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 -

forfall

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

 x  

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

 x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

 x  
GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 1

 x

(Rad)

DREIER KNUT JOHAN

H

Varamedlem 1

 x

(Gilstad) sak
016 og 017/04

Ellers møtte:
Ass. rådmann Alf B. Haugnes, Plan- og byggesakssjef Johannes Bremer, Landbrukssjef Arne Ramdal, Åsmund Brygfjeld

Merknader:

Sak 016 og 017/04 ble behandlet først. Knut Dreier, H, møtte som vara for Sigvard Gilstad, H, som fratrådte som inhabil. Guri Skjesol, SP, fungerte som setteleder under behandlingen av disse saker.

Saksordfører:

REGULERINGSARBEID ALSTADHAUG I LEVANGER - PRINSIPPIELLE AVKLARINGER Guri Skjesol, SP
REGULERINGSPLAN - GAMLE KONGVEVEI 84 GNR. 275-019 0G 035 Vigdis Skårdal, SV
RV. 754 BUSSLOMME BJØRNANG – REGULERINGSPLAN Petter I. Walseth, DNA
REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN FRAMNES - 232-003 Petter I. Walseth, DNA
REGULERINGSPLAN NOSSUMHYLLAN Sigvard Gilstad, H
^


 

 

001/04: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-001/04 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.  ^

 

 

 

002/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte den 10.12.03 godkjennes.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-002/04 Vedtak:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte den 10.12.03 godkjennes.  ^

 

 

 

003/04: JOHANNES BYE, SØKER OM DELING AV EIENDOMEN STORBORG ØVRE GNR. 267-001 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 gis med dette Johannes Bye samtykke til fradeling av en parsell på  ca. 1,5 dekar av eiendommen  Storborg øvre, gnr. 267, bnr. 1 i Levanger slik det er søkt om. Det fradelte arealet skal nyttes til tomt til fritidsbolig.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-003/04 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-4/2003 og M-6/2003 gis med dette Johannes Bye samtykke til fradeling av en parsell på  ca. 1,5 dekar av eiendommen  Storborg øvre, gnr. 267, bnr. 1 i Levanger slik det er søkt om. Det fradelte arealet skal nyttes til tomt til fritidsbolig. ^

 

 

 

004/04: FRODE A. JENSEN - DELING AV EIENDOMMEN NORDFJÆRA - 007-002

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-4/2003 fra Landbruksdepartementet  nektes Frode A. Jensen fradeling av to parseller på til sammen ca. 2,0 dekar av eiendommen  Nordfjæra, gnr. 7, bnr. 2 i Levanger slik det er søkt om.

Dette vedtaket kan i henhold til forvaltningsloven påklages innen 3 uker fra mottak av vedtaket.  Innformasjonsskriv om klageadgang følger vedlagt.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut B. Grandgård, FRP:
Søknaden innvilges.

Begrunnelse
Det er mye jord å ta av på denne eiendommen. Man må tro på at søkeren har tenkt igjennom den økonomiske siden av saken og har funnet ut at dette er en løsning som er best for han.
Man bør huske at det er totalt 26 dekar dyrka jord på eiendommen og at det blir 24 dekar igjen etter fradeling. Det må ses som positivt at folk vil bygge å bo i Levanger og man bør også unngå å henvise til boligfelt da man ikke skal tvinge folk til å bo der.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Grandgårds forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

PUK-004/04 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-4/2003 fra Landbruksdepartementet  nektes Frode A. Jensen fradeling av to parseller på til sammen ca. 2,0 dekar av eiendommen  Nordfjæra, gnr. 7, bnr. 2 i Levanger slik det er søkt om.

Dette vedtaket kan i henhold til forvaltningsloven påklages innen 3 uker fra mottak av vedtaket.  Innformasjonsskriv om klageadgang følger vedlagt.  ^

 

 

 

005/04: JOHANNES LØNVIK, SØKER OM FRADELING AV EIENDOMMEN GILBERG NEDRE  GNR. 344-001 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-4/2003 gis med dette Johannes Lønvik delvis samtykke til fradeling fra eiendommen  Vårtun gnr. 352, bnr. 5 i Levanger.  Det er søkt om fradeling av hele eiendommen, ca. 7,5 dekar, men det tillates fradelt inntil 2,0 dekar som skissert på vedlagt kart i målestokk 1:2000.  Det fradelte arealet skal nyttes til bolig evt. fritidseiendom. 

I og med at søknaden er delvis imøtekommet, er det klagerett på vedtaket.  Se vedlagt informasjon om kalgeadgang.  Klagefrist er 3 uker fra mottak av dette vedtaket.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut B. Grandgård, FRP:

Johannes Løviks søknad innvilges i sin helhet.

Begrunnelse
Søker har i forslag til vedtak fått fradelt 2.0 dekar av 7.5.
Man bør stole på søkerens dømmekraft å tro på at søkeren vil totalt sett tjene på å gjøre om dette arealet til bolig og fritidsformål. Det er også til samfunnets fortjeneste at man bygger og bor i kommunen. Man bør ikke påtvinges å bygge boliger i byggefelt, men legge til rette for at man kan slå seg ned der det passer best for den enkelte.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Grandgårds forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

PUK-005/04 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-4/2003 gis med dette Johannes Lønvik delvis samtykke til fradeling fra eiendommen  Vårtun gnr. 352, bnr. 5 i Levanger.  Det er søkt om fradeling av hele eiendommen, ca. 7,5 dekar, men det tillates fradelt inntil 2,0 dekar som skissert på vedlagt kart i målestokk 1:2000.  Det fradelte arealet skal nyttes til bolig evt. fritidseiendom. 

I og med at søknaden er delvis imøtekommet, er det klagerett på vedtaket.  Se vedlagt informasjon om kalgeadgang.  Klagefrist er 3 uker fra mottak av dette vedtaket. ^

 

 

 

006/04: JOHN MORTEN SVENDGÅRD - SØKNAD OM FORTSATT UNNTAK FRA BOPLIKT VEDR. EIENDOMMENE ROSINGAUNET/ SLETNES - GNR. 63/1/ 62/4,5/ 39/3

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i odelslovens § 27a og Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003 gis med dette John Morten Svendgård fritak  fra boplikten fram til 01.01.2009 på eiendommene Rosingaunet/ Sletnes, gnr. 63/1, 39/3 og 62/4og 5, beliggende i Finnesgrenda i Levanger kommune, slik det søkes om. Det er en forutsetning at dyrkajorda drives på jordbruksmessig forsvarlig måte.

Plan- og utviklingskomiteen har avgjørelsesmyndighet i denne saka.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-006/04 Vedtak:

Med hjemmel i odelslovens § 27a og Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003 gis med dette John Morten Svendgård fritak  fra boplikten fram til 01.01.2009 på eiendommene Rosingaunet/ Sletnes, gnr. 63/1, 39/3 og 62/4og 5, beliggende i Finnesgrenda i Levanger kommune, slik det søkes om. Det er en forutsetning at dyrkajorda drives på jordbruksmessig forsvarlig måte.

Plan- og utviklingskomiteen har avgjørelsesmyndighet i denne saka. ^

 

 

 

007/04: PAUL-ANDREAS ERTSÅS, SØKER OM FORLENGELSE AV FRITAK FRA BOPLIKT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i odelslovens § 27a og Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003 gis med dette Paul-Anders Ertsås fritak fra boplikten fram til 01.01.2009 på eiendommen Skoglund, gnr. 24, bnr. 5 og 9, beliggende i Skogn i Levanger kommune slik det er søkt om.  Det er en forutsetning at dyrkajorda drives jordbruksmessig forsvarlig.

Plan- og utviklingskomiteen har iflg. delegasjon gitt i Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003 avgjørelsesmyndighet i denne saka.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-007/04 Vedtak:

Med hjemmel i odelslovens § 27a og Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003 gis med dette Paul-Anders Ertsås fritak fra boplikten fram til 01.01.2009 på eiendommen Skoglund, gnr. 24, bnr. 5 og 9, beliggende i Skogn i Levanger kommune slik det er søkt om.  Det er en forutsetning at dyrkajorda drives jordbruksmessig forsvarlig.

Plan- og utviklingskomiteen har iflg. delegasjon gitt i Landbruksdepartementets rundskriv M-6/2003 avgjørelsesmyndighet i denne saka. ^

 

 


 

008/04: REGULERINGSPLAN - GAMLE KONGVEVEI 84 GNR. 275-019 0G 035

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Kart og bestemmelser justeres i h.t. forslag i saksframlegget.

Planforslaget, med tilhørende bestemmelser, legges deretter ut til offentlig ettersyn.

Tiltakshaver anbefales om å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6.1, ved søknad om byggetillatelse.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-008/04 Vedtak:

Kart og bestemmelser justeres i h.t. forslag i saksframlegget.

Planforslaget, med tilhørende bestemmelser, legges deretter ut til offentlig ettersyn.

Tiltakshaver anbefales om å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6.1, ved søknad om byggetillatelse. ^

 

 

 

009/04: RV. 754 BUSSLOMME BJØRNANG - OVERSENDELSE AV REGULERINGSPLAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:
Riksveg 754 må vurderes omlagt slik at busslomma kan trekkes lenger vekk fra boliger.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Skjesols forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

PUK-009/04 Vedtak:

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Riksveg 754 må vurderes omlagt slik at busslomma kan trekkes lenger vekk fra boliger. ^

 

 


 

010/04: LEIV RAMFJORD - MELDING OM TILTAK - TILBYGG FRITIDSBOLIG - GNR. 267 BNR. 14 FNR. 10 - BØRØYA, LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og plan- og bygningslovens § 17.2 for planlagt tilbygg til hytte på feste nr. 10 av eiendommen gnr. 267 bnr. 14, Børøya.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak på følgende vilkår:

Tilbygget må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-010/04 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og plan- og bygningslovens § 17.2 for planlagt tilbygg til hytte på feste nr. 10 av eiendommen gnr. 267 bnr. 14, Børøya.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak på følgende vilkår:

Tilbygget må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 

 

011/04: REIDAR SKARSBAKK - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN SKÅRÅS, GNR. 144 BNR. 1, EKNE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage på vedtak om avslag på søknad fra Reidar Skarsbakk om dispensasjon  (PBL § 7) fra kommuneplanens bestemmelser til fradeling av tomt for fritidsbolig på eiendommen Skårås, gnr. 144 bnr. 1, Ekne i Levanger kommune tas ikke til følge.

Vedtak fra Plan- og utviklingskomiteens behandling i møte 03.09.2003 sak 099/03 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut B. Grandgård, FRP:
Reidar Skarsbakks klage tas til følge. Søknaden innvilges i sin helhet.

Begrunnelse
Det må legges vekt på søkerens formål med fradelingen og søkerens argumentasjon i forbindelse med avslaget av søknaden.
Søkeren mener det ikke finnes noen verdier ang. landbruksformål på den aktuelle fradelte tomten. Tomten står på fjell og inneholder ingen skog.

På grunn av beliggenheten sier søker at det er liten eller ingen bruk av det aktuelle området til natur og friluftsformål.

Det må også tas hensyn til søkerens fordel at det allerede eksisterer hytter på begge sider av det aktuelle sted.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Grandgårds forslag:
Grandgårds forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

PUK-011/04 Vedtak:

Reidar Skarsbakks klage tas til følge. Søknaden innvilges i sin helhet.

Begrunnelse
Det må legges vekt på søkerens formål med fradelingen og søkerens argumentasjon i forbindelse med avslaget av søknaden.
Søkeren mener det ikke finnes noen verdier ang. landbruksformål på den aktuelle fradelte tomten. Tomten står på fjell og inneholder ingen skog.

På grunn av beliggenheten sier søker at det er liten eller ingen bruk av det aktuelle området til natur og friluftsformål.

Det må også tas hensyn til søkerens fordel at det allerede eksisterer hytter på begge sider av det aktuelle sted. ^

 

 

 

012/04: BEBYGGELSESPLAN FOR DELER AV SUNDET-EIDSBOTN-MOAN, FELT MF 1 - 314-317

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende justeringer gjøres med reguleringsforslaget:

1          Bestemmelsenes § 1.1 gjøres om til:

1.1     Generelt

Bebyggelsen skal nyttes til forretning, kontorer, og lignende med nødvendige lagerrom og andre ytre rom.

Innenfor planens grenser tillates det bare etablert virksomheter som er areal- og transportkrevende med lav besøksfrekvens og liten andel fotgjengerkunder, slik som større forhandlere av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/ hagesentre. 

Forretninger som selger møbler, tepper og hvitevarer kan tillates hvis det gjennom en analyse kan dokumenteres at virksomheten av miljømessige grunner ikke bør etableres innenfor bykjernegrensen. En slik analyse skal vedlegges byggesøknaden.

Etter dette legges forslag til bebyggelsesplan for del av gnr. 314, bnr. 317, Moan med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn.

2          Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6.1, ved søknad om byggetillatelse.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag fra Sigvard Gilstad, H, til nytt pkt. 1.1 Generelt:
Bebyggelsen skal nyttes til forretning, kontorer, og lignende med nødvendige lagerrom og andre ytre rom.

Innenfor planens grenser tillates det bare etablert virksomheter som er areal- og transportkrevende, og som av areal- og miljømessige grunner ikke bør etableres innenfor bykjernegrensen.

Etter dette legges forslag til bebyggelsesplan for del av gnr. 314, bnr. 317, Moan med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Gilstads forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

PUK-012/04 Vedtak:

Følgende justeringer gjøres med reguleringsforslaget:

1.        Bestemmelsenes § 1.1 gjøres om til:

2.1     Generelt

Bebyggelsen skal nyttes til forretning, kontorer, og lignende med nødvendige lagerrom og andre ytre rom.

Innenfor planens grenser tillates det bare etablert virksomheter som er areal- og transportkrevende med lav besøksfrekvens og liten andel fotgjengerkunder, slik som større forhandlere av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/ hagesentre.

Forretninger som selger møbler, tepper og hvitevarer kan tillates hvis det gjennom en analyse kan dokumenteres at virksomheten av miljømessige grunner ikke bør etableres innenfor bykjernegrensen. En slik analyse skal vedlegges byggesøknaden.

Etter dette legges forslag til bebyggelsesplan for del av gnr. 314, bnr. 317, Moan med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn.

2.        Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6.1, ved søknad om byggetillatelse. ^

 

 

 

013/04: REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN FRAMNES - 232-003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan for Framnes, sist revidert 11.12.03, med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert 30.01.03 godkjennes (PBL §27-2).

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-013/04 Innstilling:

Forslag til reguleringsplan for Framnes, sist revidert 11.12.03, med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert 30.01.03 godkjennes (PBL §27-2). ^

 

 

 

014/04: IRIS ANITA LØVÅS - TILBYGG TIL BOLIG PÅ EIENDOMMEN NORDSIVEGEN 33 - 002-170 - KLAGE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 243/03 opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og byggesakssjefen i sak 243/03. Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-014/04 Vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 243/03 opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og byggesakssjefen i sak 243/03. Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

015/04: REGULERINGSPLAN NOSSUMHYLLAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsbestemmelser justeres iht. forslag i saksframlegget.

Forslag til reguleringsplan for Nossumhyllan, med tilhørende bestemmelser, legges deretter ut til offentlig ettersyn.

En utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Levanger kommune, Enhet for vann og avløp, som sikrer rett omlegging av vannledning må foreligge før planen tas opp til 2. gangs behandling.

Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes Klima- og energiplan punkt 6.1 ved søknad om byggetillatelse.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-015/04 Vedtak:

Reguleringsbestemmelser justeres iht. forslag i saksframlegget.

Forslag til reguleringsplan for Nossumhyllan, med tilhørende bestemmelser, legges deretter ut til offentlig ettersyn.

En utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Levanger kommune, Enhet for vann og avløp, som sikrer rett omlegging av vannledning må foreligge før planen tas opp til 2. gangs behandling.

Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes Klima- og energiplan punkt 6.1 ved søknad om byggetillatelse. ^

 

 

 

016/04: REGULERINGSARBEID ALSTADHAUG I LEVANGER - PRINSIPIELLE AVKLARINGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Justert alternativ 2 legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet. Det avsettes ca 25 daa til utvidelse av kirkegård. Videre avsettes det ca 21 daa til urne- og minnelund slik som vist på alternativ 1. Vurdering av ny kirkegård øst for fylkesvegen med flytting av fylkesvegen utsettes i påvente av blant annet samlet hovedplanutredning for ny E6 med lokale tilknyttingveger i området Korsbakken – Gråmyra – Nossum og Alstadhaug.

2.        Kommunens samlede arealbehov sikres i en intensjonsavtale med Opplysningsvesenets Fond. Avtalen bør tas inn som en heftelse i salget av prestegården.

3.        Herrestua foreslås vernet.

4.        Trafikksikkerheten forbedres  langs fylkesvegen på Alstadhaug. Kjørebanen forskyves mot øst slik at det kan bygges gang-/ sykkelveg eventuelt fortau langs kirkegårdsmuren. Videre sikres det nødvendig areal til bygging av gang-/ sykkelveg langs fylkesvegen der denne grenser mot prestegården. Dette prioriteres som trafikksikkerhetstiltak ved revisjon av hovedplan for trafikksikkerhet.

5.        Parkeringsplassen avgrenses i samsvar med utstedet målebrev slik som illustrert i alternativ 1.

6.        Ovennevnte legges til grunn for behandling av fradelingssøknaden fra Opplysningsvesentes Fond 

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Fratrådte som inhabil:

Sigvard Gilstad, H (Knut Dreier, H, tiltrådte som vara)

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Vigdis Skårdal, SV:

Saken utsettes da mange prinsipper rundt reguleringssaken ikke er avklart.

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:
Pkt.1 setning 2 og 3 erstattes med:
Det avsettes ca. 40 daa til kirkegård inklusiv urne- og minnelund.

Kirkegården utvides i etapper fra eksisterende kirkegård.

Forslag til nytt pkt. 1 fra Vigdis Skårdal, SV:

Kirkegården utvides etter alternativ 1. Hele området med kirke, gravhaug, herrestua og øvrige gårdsanlegg får status som spesialområde bevaring.

Avstemning:

Skårdals utsettelsesforslag avvist med 8 mot 2 stemmer.
Skårdals forslag til nytt pkt. 1 avvist med 8 mot 2 stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Skjesols forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 2 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 3 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 4 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 5 enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 6 tiltrådt med 8 mot 2 stemmer

PUK-016/04 Innstilling:

1.        Justert alternativ 2 legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet. Det avsettes ca. 40 daa til kirkegård inklusiv urne- og minnelund. Kirkegården utvides i etapper fra eksisterende kirkegård. Vurdering av ny kirkegård øst for fylkesvegen med flytting av fylkesvegen utsettes i påvente av blant annet samlet hovedplanutredning for ny E6 med lokale tilknyttingveger i området Korsbakken – Gråmyra – Nossum og Alstadhaug.

2.        Kommunens samlede arealbehov sikres i en intensjonsavtale med Opplysningsvesenets Fond. Avtalen bør tas inn som en heftelse i salget av prestegården.

3.        Herrestua foreslås vernet.

4.        Trafikksikkerheten forbedres  langs fylkesvegen på Alstadhaug. Kjørebanen forskyves mot øst slik at det kan bygges gang-/ sykkelveg eventuelt fortau langs kirkegårdsmuren. Videre sikres det nødvendig areal til bygging av gang-/ sykkelveg langs fylkesvegen der denne grenser mot prestegården. Dette prioriteres som trafikksikkerhetstiltak ved revisjon av hovedplan for trafikksikkerhet.

5.        Parkeringsplassen avgrenses i samsvar med utstedet målebrev slik som illustrert i alternativ 1.

6.        Ovennevnte legges til grunn for behandling av fradelingssøknaden fra Opplysningsvesentes Fond   ^

 

 

 

017/04: DELING AV SKOGN PRESTEGÅRD - KLAGE PÅ VEDTAK 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med vurderinger som er gjort i dette saksframlegget og i sak 134/03 opprettholdes vedtaket som ble fattet av plan og utviklingskomiteen i møte den 19.11.03, sak 134/03.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Fratrådte som inhabil:

Sigvard Gilstad, H (Knut Dreier, H, tiltrådte som vara)

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Vigdis Skårdal, SV:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §33, nedlegges midlertidig delingsforbud for eiendommen Skogn prestegård, gnr. 019, bnr. 001 til reguleringsspørsmålet endelig er avklart, og ny reguleringsplan foreligger.

Det midlertidige delingsforbudet gjelder inntil 2 år.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skårdals forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

PUK-017/04 Vedtak:

I samsvar med vurderinger som er gjort i dette saksframlegget og i sak 134/03 opprettholdes vedtaket som ble fattet av plan og utviklingskomiteen i møte den 19.11.03, sak 134/03.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

018/04: ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET - TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Trafikksikkerhetsutvalget organiseres som et arbeidsutvalg under Plan- og utviklingskomitéen.

2.        Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer fra Plan- og utviklingskomitéen. Barnetalspersonen har møte-, tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget.

3.        Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.

4.        Plan- og utviklingskomitéen har det overordna ansvaret for trafikksikkerhetsplaner og at trafikksikkerheten blir ivaretatt på alle plannivå i kommunen.

5.        Trafikksikkerhetsutvalgets arbeids- og ansvarsområder avklares i egen sak for Plan- og utviklingskomitéen.

6.        Til Trafikksikkerhetsutvalg velges: Leder: …………….

                                                                                          Nestleder: ………..

                                                                                          Medlem: ………

                                                                                          Varamedlemmer; ………

21.01.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til medlemmer: Gunnar Løvås, SV (medlem),  Petter I. Walseth, DNA (nestleder),  Guri Skjesol, SP (leder).
Forslag til varamedlemmer: Karl M. Buchholdt, V

Avstemning:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-018/04 Vedtak:

1.        Trafikksikkerhetsutvalget organiseres som et arbeidsutvalg under Plan- og utviklingskomitéen.

2.        Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer fra Plan- og utviklingskomitéen. Barnetalspersonen har møte-, tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget.

3.        Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.

4.        Plan- og utviklingskomitéen har det overordna ansvaret for trafikksikkerhetsplaner og at trafikksikkerheten blir ivaretatt på alle plannivå i kommunen.

5.        Trafikksikkerhetsutvalgets arbeids- og ansvarsområder avklares i egen sak for Plan- og utviklingskomitéen.

6.        Til Trafikksikkerhetsutvalg velges:

Leder: Guri Skjesol, SP, Nestleder: Petter I. Walseth, DNA, Medlem: Gunnar Løvås, SV, Varamedlemmer: Karl M. Buchholdt, V  ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^