Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 17.03.04, kl. 14:00-17:30, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (1MB lang nedlastingstid)
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF (1MB lang nedlastingstid) | hovedutskrift som PDF

028/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

11.02.04

vedtak

029/04

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

030/04

MOTORCROSSBANE STRØMSGRUVA – SØKNAD OM FORTSATT BRUKSTILLATELSE

saksutredning

vedtak

031/04

KLAGE OVER REGULERINGSPLAN FOR INNHERRED SYKEHUS, BARNE- OG FAMILIEKLINIKKEN, UTBYGGINGSOMRÅDE III OG IV

saksutredning

vedtak

032/04

HANS MARTIN ANDERSSEN - SØKNAD OM 2 STK. STEINMURER  PÅ BØRØYA GNR. 267-014 FESTE NR 4 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

033/04

ROBERT HILSTAD - SØKNAD OM OPPFØRING AV PLATTING PÅ  LØVTANGEN, GNR. 243 BNR. 1 FESTENR. 5, ÅSEN

saksutredning

vedtak

034/04

NSB GODSHUSET, SØKER OM TILTAK TIL PARKERINGSPLASS, VEI PÅ EIENDOMMEN 315-002 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

035/04

LEIV RAMFJORD - MELDING OM TILTAK - TILBYGG FRITIDSBOLIG - GNR. 267 BNR. 14 FNR. 10 - BØRØYA, LEVANGER

saksutredning

vedtak

036/04

HALLVARD KRISLOK - DELING AV EIENDOMMEN ÅDALEN - 115-001

saksutredning

vedtak

037/04

FRODE A. JENSEN - DELING AV EIENDOMMEN NORDFJÆRA - 007-002

saksutredning

vedtak

038/04

JOHN G. HALSAN - FRADELING AV BOLIGTOMT - EIENDOMMEN LYNGSTAD, GNR. 312 BNR. 14, LEVANGER

saksutredning

vedtak

039/04

ÅSEN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN HAUGATJØNNA, LOMTJØNNA OG MOSSINGVATNET HYTTEFELT. KLAGER PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 17.12.2003

saksutredning

vedtak

040/04

FORPROSJEKT FOR TANKBILHALL NORMILK AS

saksutredning

vedtak

041/04

RESTAURERINGSFONDET 2003

saksutredning

vedtak

042/04

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - GODKJENNING

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

- forfall

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

 x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

 x  
GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 1

 x (Walseth)

 Ellers møtte:

Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

 Merknader:
Hilde M. Røstad orienterte om Restaureringsfondet
Roar Eriksen orienterte om Hovedplan veg,
Trafikksikkerhetsplan med mer
Johannes Bremer og Alf B. Haugnes orienterte om Levanger stadion  |  ekstra stor skisse
Gunnar Løvås argumenterte for færre saker pr. møte (evt. flere møter)

Saksordførere:
HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Guri Skjesol, SP
FORPROSJEKT FOR TANKBILHALL NORMILK AS Guri Skjesol, SP
 


 

 

028/04: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 11. februar 2004 godkjennes.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-028/04 Vedtak:

Protokoll fra utvalgets møte den 11. februar 2004 godkjennes. ^

 

 

 

029/04: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-029/04 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^

 

 

 

030/04: MOTORCROSSBANE STRØMSGRUVA - SØKNAD OM FORTSATT BRUKSTILLATELSE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad om fortsatt  brukstillatelse for MC motorsport fra Trond O. Tangen avslås. En avklaring mht. bruk av grunnvann fra Strømsgruvaområdet er nødvendig før en reguleringsplanprosess kan settes i gang og eventuell utvidet brukstillatelse gis. Vedtaket kan påklages i.h.h.t Forvaltningslovens §28. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra SV, H og DNA:

Søknad om fortsatt brukstillatelse for MC motorsport i Strømsgruva fra Trond O. Tangen godkjennes med følgende vilkår:

 1. Foreløpig brukstillatelse gjelder i 2 år fra 17.03.04. Når tillatelsen går ut våren 2006 kan MC motorsport søke på ny, gjennom en reguleringsplan
 1. Tidsrommet for aktuell treningsaktivitet settes til mellom kl. 1700 og 2100 på mandag og onsdag, og kl. 1200 til 1700 på lørdager.
 1. Det må etableres tilstrekkelig toalettforhold i området.
 1. Oppbevaring av drivstoff og olje må lagres i henhold til gjeldende forskrifter.
 1. All vasking og rengjøring av syklene må foregå utenom anlegget og der oljesøl/rester kan samles opp og tas hånd om på en miljømessig betryggende måte.
 1. Det må gjennomføres støymålinger som viser støybelastningen til de nærmeste naboer.
 1. Brudd på disse vilkårene er brudd på brukstillatelsen og kan føre til avslag på videre bruk av banen.
 2. I løpet av prøveperioden bør det avklares om motorcrossbanen kan finne sin varige løsning i Strømsgruva.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag i møtet:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

PUK-030/04 Vedtak:

Søknad om fortsatt brukstillatelse for MC motorsport i Strømsgruva fra Trond O. Tangen godkjennes med følgende vilkår:

 1. Foreløpig brukstillatelse gjelder i 2 år fra 17.03.04. Når tillatelsen går ut våren 2006 kan MC motorsport søke på ny, gjennom en reguleringsplan
 1. Tidsrommet for aktuell treningsaktivitet settes til mellom kl. 1700 og 2100 på mandag og onsdag, og kl. 1200 til 1700 på lørdager.
 1. Det må etableres tilstrekkelig toalettforhold i området.
 1. Oppbevaring av drivstoff og olje må lagres i henhold til gjeldende forskrifter.
 1. All vasking og rengjøring av syklene må foregå utenom anlegget og der oljesøl/rester kan samles opp og tas hånd om på en miljømessig betryggende måte.
 1. Det må gjennomføres støymålinger som viser støybelastningen til de nærmeste naboer.
 1. Brudd på disse vilkårene er brudd på brukstillatelsen og kan føre til avslag på videre bruk av banen.
 2. I løpet av prøveperioden bør det avklares om motorcrossbanen kan finne sin varige løsning i Strømsgruva. ^

 

 

 

031/04: KLAGE OVER REGULERINGSPLAN FOR INNHERRED SYKEHUS, BARNE- OG FAMILIEKLINIKKEN, UTBYGGINGSOMRÅDE III OG IV 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det er gått mer enn ett år siden kommunestyret vedtok reguleringsplanen.

Klagen kan derfor ikke tas under behandling som klagesak, jfr. Forvaltningslovens § 31.

Klagen avvises.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-031/04 Vedtak:

Det er gått mer enn ett år siden kommunestyret vedtok reguleringsplanen.

Klagen kan derfor ikke tas under behandling som klagesak, jfr. Forvaltningslovens § 31.

Klagen avvises.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.  ^

 

 

 

032/04: HANS MARTIN ANDERSSEN - SØKNAD OM 2 STK. STEINMURER  PÅ BØRØYA GNR. 267-014 FESTE NR 4 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §7 gis dispensasjon fra PBL §17-2 for oppføring av mur øst for påbegynt hytte på eiendommen gnr.267 bnr.14 fnr.4.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §7 avslås søknad om dispensasjon fra PBL §17-2 for oppføring av mur vest for påbegynt hytte på eiendommen gnr.267 bnr.14 fnr.4.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §7 avslås søknad om dispensasjon fra PBL §17-2 for oppføring av mur øst for påbegynt hytte på eiendommen gnr. 267 bnr.14 fnr. 4.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §7 avslås søknad om dispensasjon fra PBL §17-2 for oppføring av mur vest for påbegynt hytte på eiendommen gnr. 267 bnr.14 fnr. 4.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Begrunnelse:

Tiltaket er søknadspliktig i henhold til PBL § 93, men er oppført uten at tiltakene, begge murene er omsøkt. I kommunen ser vi en økende tendens til å bygge først og søke dersom tiltaket blir registrert/oppdaget av kommunen eller påpekt av andre. Levanger kommune har en praksis i slike saker der tiltakshaver blir tilskrevet og gitt en frist for å komme med søknad. Søknad ankom kommunen den 17.11.03 etter at murene var bygd.

Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres vesentlig. Tiltaket er å regne som et anlegg og en vesentlig endring i terrenget. Dette viser at tiltaket er i strid med PBL § 17- 2. Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen. Det foreligger heller ikke særlige grunner til å gi dispensasjon fra PBL § 7.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Gunnar Løvås’ forslag:

Løvås forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

PUK-032/04 Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §7 avslås søknad om dispensasjon fra PBL §17-2 for oppføring av mur øst for påbegynt hytte på eiendommen gnr. 267 bnr.14 fnr. 4.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §7 avslås søknad om dispensasjon fra PBL §17-2 for oppføring av mur vest for påbegynt hytte på eiendommen gnr. 267 bnr.14 fnr. 4.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 


 

 

033/04: ROBERT HILSTAD - SØKNAD OM OPPFØRING AV PLATTING PÅ  LØVTANGEN, GNR. 243 BNR. 1 FESTENR. 5, ÅSEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedtak fattet av Plan- og byggesakssjefen i sak 210/03 opprettholdes. En kan ikke se at saken er tilført nye opplysninger som gjør at søknaden kan imøtekommes.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-033/04 Vedtak:

Vedtak fattet av Plan- og byggesakssjefen i sak 210/03 opprettholdes. En kan ikke se at saken er tilført nye opplysninger som gjør at søknaden kan imøtekommes.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

034/04: NSB GODSHUSET, SØKER OM TILTAK TIL PARKERINGSPLASS, VEI PÅ EIENDOMMEN 315-002 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 14.22 i reguleringsbestemmelsene gis dispensasjon fra § 9.1 i reguleringsbestemmelsene tilhørende reguleringsplan Levanger sentrum for planlagt utbygging av parkeringsplasser og gangsti på område T 3. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) og delegasjonsbestemmelsene av 30.01.2002 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltakene må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Levanger kommune, tekniske tjenester godkjennes som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen for ansvarsområdene anlegg, konstruksjoner og installasjoner , tiltaksklasse 3.

Merknader, orientering:

Gravemelding og søknad om tilkopling/ utføring av sanitæranlegg må være godkjent før arbeidet starter. Ved utføring av sanitæranlegg skal ” Normalreglement for sanitæranlegg” følges.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis ikke arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil oversendt Dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV:

For å avskjerme beboerne i Halsanveien 4- 12 fra økt støybelastning ved etablering av parkeringsplass på område T 3. må Levanger kommune som tiltakshaver, i samarbeid med NSB, sørge for at det blir gjennomført støyreduserende tiltak i området.

Begrunnelse:

Vi har i dag etter at reguleringsplan for Sykehuset Levanger ble vedtatt 30.08.00 og stenging av Jelstrups gate som en følge av denne, fått et helt annet trafikkbilde i området Halsanvegen som har medført økt trafikk. I tillegg blir det nå etablert to parkeringsplasser på begge siden av husrekken. Disse forholdene samlet utgjør en betydelig ulempe for beboerne i Halsanvegen. Ved å støyskjerme mot parkeringsplass og jernbane vill disse ulempene avta noe, men på langt nær løse støyproblemene.

Støy er i dag det miljøproblem som plager flest personer i Norge. I alt er det ca. 1,3 mill personer som er utsatt for støynivå over 50 dbA døgnekvivalent støynivå. Nasjonal Transportplan 2003-2004  St. melding nr. 24, varsler økt satsning for å redusere støyplagene. For å oppnå reduksjonsmålene som er nevnt i planen må den enkelte kommune og politikerne ta støy langt alvorligere i kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:

Parkeringsplassen legges 4 meter fra nabogrense, der det anlegges en jordvoll som beplantes.

Løvås trakk forslag til tillegg.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Skjesols forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

PUK-034/04 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 14.22 i reguleringsbestemmelsene gis dispensasjon fra § 9.1 i reguleringsbestemmelsene tilhørende reguleringsplan Levanger sentrum for planlagt utbygging av parkeringsplasser og gangsti på område T 3. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) og delegasjonsbestemmelsene av 30.01.2002 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltakene må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Parkeringsplassen legges 4 meter fra nabogrense, der det anlegges en jordvoll som beplantes.

Levanger kommune, tekniske tjenester godkjennes som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen for ansvarsområdene anlegg, konstruksjoner og installasjoner , tiltaksklasse 3.

Merknader, orientering:

Gravemelding og søknad om tilkopling/ utføring av sanitæranlegg må være godkjent før arbeidet starter. Ved utføring av sanitæranlegg skal ” Normalreglement for sanitæranlegg” følges.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis ikke arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil oversendt Dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 

 

035/04: LEIV RAMFJORD - MELDING OM TILTAK - TILBYGG FRITIDSBOLIG - GNR. 267 BNR. 14 FNR. 10 - BØRØYA, LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 010/ 04, opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og utviklingskomiteen i sak 010/ 04. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endeig avgjørelse.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-035/04 Vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 010/ 04, opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og utviklingskomiteen i sak 010/ 04. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endeig avgjørelse. ^

 

 

 

036/04: HALLVARD KRISLOK - DELING AV EIENDOMMEN ÅDALEN - 115-001

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Levanger kommune med tilhørende bestemmelser for omdisponering av skogshusvære til fritidsbolig og for fradeling av ca. 1500 m2 tomt rundt eksisterende skogshusvære.

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-036/04 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Levanger kommune med tilhørende bestemmelser for omdisponering av skogshusvære til fritidsbolig og for fradeling av ca. 1500 m2 tomt rundt eksisterende skogshusvære.

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 


 

 

037/04: FRODE A. JENSEN - DELING AV EIENDOMMEN NORDFJÆRA - 007-002

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-4/2003 fra Landbruksdepartementet opprettholdes tidligere vedtak i Plan- og utviklingskomiteen, sak 04/04 i møte 21.01.2004.  Frode A. Jensen nektes fradeling av to parseller på til sammen ca. 2,0 dekar av eiendommen  Nordfjæra, gnr. 7, bnr. 2 i Levanger slik det er søkt om.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret, som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut B. Grandgård, FRP:
Søknaden innvilges.

Begrunnelse
Det er mye jord å ta av på denne eiendommen. Man må tro på at søkeren har tenkt igjennom den økonomiske siden av saken og har funnet ut at dette er en løsning som er best for han.
Man bør huske at det er totalt 26 dekar dyrka jord på eiendommen og at det blir 24 dekar igjen etter fradeling. Det må ses som positivt at folk vil bygge å bo i Levanger og man bør også unngå å henvise til boligfelt da man ikke skal tvinge folk til å bo der.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Grandgårds forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 10 mot 1 stemme.

PUK-037/04 Vedtak:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og rundskriv M-4/2003 fra Landbruksdepartementet opprettholdes tidligere vedtak i Plan- og utviklingskomiteen, sak 04/04 i møte 21.01.2004.  Frode A. Jensen nektes fradeling av to parseller på til sammen ca. 2,0 dekar av eiendommen  Nordfjæra, gnr. 7, bnr. 2 i Levanger slik det er søkt om.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret, som er klageinstans, for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

038/04: JOHN G. HALSAN - FRADELING AV BOLIGTOMT - EIENDOMMEN LYNGSTAD, GNR. 312 BNR. 14, LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad fra John G. Halsan om fradeling av boligtomt på eiendommen Lyngstad, gnr. 312 bnr. 14, Halsan kan ikke imøtekommes.

Omsøkt parsell ligger innenfor sone A i kommuneplanens arealdel, dvs. LNF-område hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytting til stedbunden næring ikke er tillatt.

En godkjenning av fradeling krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser (PBL § 7). Plan- og utviklingskomiteen kan ikke se at det foreligger så særlige grunner at dispensasjon kan gis

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Søknad fra John G.  Halsan om fradeling av boligtomt på eiendommen Lyngstad, gnr. 312 bnr. 14, Halsan, imøtekommes.

I følge vedtak i kommuneplanen sak 61/00 , kan fradeling i sone A tillates dersom forholdene ligger til rette for vei, vann og avløp .

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

PUK-038/04 Vedtak:

Søknad fra John G.  Halsan om fradeling av boligtomt på eiendommen Lyngstad, gnr. 312 bnr. 14, Halsan, imøtekommes.

I følge vedtak i kommuneplanen sak 61/00 , kan fradeling i sone A tillates dersom forholdene ligger til rette for vei, vann og avløp . ^

 

 

 

039/04: ÅSEN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN HAUGATJØNNA, LOMTJØNNA OG MOSSINGVATNET HYTTEFELT. KLAGER PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK 17.12.2003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage nr. 1, Vivi og Jon Gressetvold: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert bl.a. av de innstanser som har rett til å komme med innsigelse. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 089/03 (møte 17.12.2003).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.

Klage nr. 2, Guri og Harald Skjesol: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert bl.a. av de innstanser som har rett til å komme med innsigelse. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 089/03 (møte 17.12.2003).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Fratrådte som inhabil:

Guri Skjesol, SP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (10 stemmer).

PUK-039/04 Vedtak:

Klage nr. 1, Vivi og Jon Gressetvold: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert bl.a. av de innstanser som har rett til å komme med innsigelse. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 089/03 (møte 17.12.2003).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.

Klage nr. 2, Guri og Harald Skjesol: Klagen tas ikke til følge.

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært vurdert bl.a. av de innstanser som har rett til å komme med innsigelse. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 089/03 (møte 17.12.2003).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1. ^

 

 

 

040/04: FORPROSJEKT FOR TANKBILHALL NORMILK AS

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget mener vi at en mottakshall som vist i alt. A er en uaktuell plassering av hensyn til trafikkforhold, kvartalsstruktur og gateløp i Levanger sentrum.

Det anbefales at Normilk AS utreder alt. B videre. 

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra SP og SV:

1.        Plan og utviklingskomiteen vil imøtekomme bedriften Normilk AS sine planer om ny mottakshall ved å velge alternativ A. Hallen utføres som et tilbygg inntil eksisterende bygning i Sjøgata 4, med nødvendig bredde og høyde slik at tankbilene kan kjøre inn i ene enden, losse, reingjøre og kjøre ut i den andre enden av hallen.

2.        Kostnadene ved å endre gateløpet/omregulere området bæres av tiltakshaver som er Normilk AS.

3.        Fasade på tankbilhall må bygges tilpasset fasaden på hovedbygget.

4.        Alternativ A utredes videre, og det utarbeides en reguleringsendring for Sjøgata , med sikte på å finne en god trafikkløsning.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

PUK-040/04 Vedtak:

1.        Plan og utviklingskomiteen vil imøtekomme bedriften Normilk AS sine planer om ny mottakshall ved å velge alternativ A. Hallen utføres som et tilbygg inntil eksisterende bygning i Sjøgata 4, med nødvendig bredde og høyde slik at tankbilene kan kjøre inn i ene enden, losse, reingjøre og kjøre ut i den andre enden av hallen.

2.        Kostnadene ved å endre gateløpet/omregulere området bæres av tiltakshaver som er Normilk AS.

3.        Fasade på tankbilhall må bygges tilpasset fasaden på hovedbygget.

4.        Alternativ A utredes videre, og det utarbeides en reguleringsendring for Sjøgata , med sikte på å finne en god trafikkløsning. ^

 

 

 

041/04: RESTAURERINGSFONDET 2003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kr. 364.123,-  av fondsmidlene i 2003 overføres for bruk i 2004, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum §5.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2003:

1.        Reidar Barstad, Jernbanegata 17B, tilbakeføring                                         kr. 100.000,-

2.        Erling Thorhus, Sjøgata 38, nytt gjerde mellom Sjøgata 38 og 40             kr. 0,-

3.        Kenneth Pettersen, Sjøgata 32A, skifting av tak                                        kr. 20.000,-

4.        Robert Hojem, Jernbanegata 24A, tilbakeføring                                          kr. 60.000,-

5.        Terje Rekkebo, Håkon den godes gate 5, restaurering                               kr. 120.000,-

6.        Marit Røberg, Jernbanegata 39, skifting av kjellervinduer                         kr. 10.000,-

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Gunnar Løvås, SV:

Formålet med restaureringsfondet er å gi økonomisk støtte til restaurering og/eller fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum og omfatter den del som omfattes av reguleringsplanen for Levanger sentrum.

Det har i de senere år blitt gitt økonomisk støtte fra dette fondet i hovedsak til restaurering av bygg. Et viktig signal vil derfor være å gi støtte til restaureringsprosjekt som også omfatter bomiljø/utenomhuslige forbedringer i aktuelle område. Slik vedtektene er utformet kan bomiljø i dette tilfelle omfatte både ytre og indre gårdsrom. SV vil derfor foreslå følgende endring til innstillingen:

Det foretas følgende tildelinger av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2003 :

1.        Reidar Barstad, Jerbanegata 17B, tilbakeføring           kr. 100.000,-

2.        Erling Torhus, Sjøgata 38, nytt gjerde                         kr.     2.500,-

3.        Kenneth Pettersen, Sjøgata 32A, skifting av tak        kr.   20.000,-

4.        Robert Hojem, Jernbanegata 24A, tilbakeføring         kr.   60.000,-

5.        Terje Rekkebo, Håkon den godes gt. 5 restaur.           kr. 117.500,-

6.        Marit Røberg, Jernbanegata 39, kjellervindu                kr.   10.000,-

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
Alternativ avsteming mellom rådmannens forslag og Gunnar Løvås’ forslag:

Løvås’ forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

PUK-041/04 INNSTILLING:

Kr. 364.123,-  av fondsmidlene i 2003 overføres for bruk i 2004, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum §5.

PUK-041/04 VEDTAK:

Det foretas følgende tildelinger av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2003 :

1.        Reidar Barstad, Jerbanegata 17B, tilbakeføring           kr. 100.000,-

2.        Erling Torhus, Sjøgata 38, nytt gjerde                          kr.     2.500,-

3.        Kenneth Pettersen, Sjøgata 32A, skifting av tak        kr.   20.000,-

4.        Robert Hojem, Jernbanegata 24A, tilbakeføring         kr.   60.000,-

5.        Terje Rekkebo, Håkon den godes gt. 5 restaur.          kr. 117.500,-

6.        Marit Røberg, Jernbanegata 39, kjellervindu               kr.   10.000,-

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 

 

 

042/04: HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK BIND II TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - GODKJENNING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Hovedplan for veg og trafikk bind II trafikksikkerhetsplan for perioden 2004 – 2007 godkjennes med revisjoner av punktene 6.1, 6.2, 6.3 og 6.3.1 i prioriteringslister. Kroner 100 000,- av forslåtte midler til miljøtiltak Levanger sentrum benyttes til trafikksikkerhetstiltak Levanger sentrum.

17.03.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-042/04 INNSTILLING:

Hovedplan for veg og trafikk bind II trafikksikkerhetsplan for perioden 2004 – 2007 godkjennes med revisjoner av punktene 6.1, 6.2, 6.3 og 6.3.1 i prioriteringslister. Kroner 100 000,- av forslåtte midler til miljøtiltak Levanger sentrum benyttes til trafikksikkerhetstiltak Levanger sentrum. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^