Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 21.04.04, kl. 13:00-17:45, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

043/04

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

044/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.03.04

vedtak

045/04

SKOGN PRESTEGÅRD - FYLKESMANNENS OPPHEVING AV VEDTAK I SAK 134/03

saksutredning

vedtak

046/04

EIENDOMMEN DANIELSBORG - 265-018 - MULE KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 145/03

saksutredning

vedtak

047/04

OSKAR`S - REETABLERING AV UTESERVERING SOLSIA I TOLLBUGATA MELLOM OSKARS OG PARKEN

saksutredning

vedtak

048/04

MAMA ROSA - SØKNAD OM UTESERVERING PÅ OMRÅDET MELLOM MAMA ROSA OG DAMPSKIPSBRYGGA

saksutredning

vedtak

049/04

PERSØY LIFTUTLEIE AS - SØKNAD OM OPPSETTELSE AV TELT PÅ UTEPLASS VED LEVANGER MARITIME SENTER

saksutredning

vedtak

050/04

BEBYGGELSESPLAN FOR DELER AV SUNDET-EIDSBOTN-MOAN, FELT MF 1 - 314-317

saksutredning

vedtak

051/04

REGULERINGSPLAN REMYRA 1 - OVERSENDELSE AV PLANKART OG BESTEMMELSER

saksutredning

vedtak

052/04

REGULERINGSPLAN  GAMLE KONGEVEG 84, GNR 275, BNR. 19 OG 35

saksutredning

vedtak

053/04

REGULERINGSPLAN LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE

saksutredning

vedtak

054/04

BRUKSPLAN LEVANGER STADION

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11
Følgende medlemmer var tilstede:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x inhabil
sak 045/04

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

- forfall

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

 x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

 x  
GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 1

 x (Walseth)
HATTREM TROND

H

Varamedlem 4

 

(Gilstad
sak 045/04)

 Ellers møtte:
Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Merknader:
Knut Birger Grandgård, FRP, fikk permisjon etter behandling av sak 050/04, Inge Johansen, FRP, tiltrådte møtet som vara.

Saksordfører:
REGULERINGSPLAN REMYRA 1 - OVERSENDELSE AV PLANKART OG BESTEMMELSER Solfrid Laugsand Nøst, SP

Gunnar Løvås, SV, stilte spørsmål vedrørende ”Husbåt” oppankret i Sundet. ^

 


 

 

043/04: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-043/04 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^

 

 

 

044/04: GODKJENNING AV MØTEBOK  

Forslag til vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 17. mars 2004 godkjennes.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-044/04 Vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 17. mars 2004 godkjennes. ^

 

 

 

045/04: SKOGN PRESTEGÅRD - FYLKESMANNENS OPPHEVING AV VEDTAK I SAK 134/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Fylkesmannens vedtak datert 02.03.04 tas til følge.

Vedtak i  sak 134/03, fattet av plan- og utviklingskomiteen i møte den 19.11.03, oppheves.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Fratrådte som inhabil:

Sigvard Gilstad, H, fratrådte som inhabil - Trond Hattrem tiltrådte som vara.
Jann Karlsen fungerte som møteleder.

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra SV ved Gunnar Løvås:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33, nedlegges midlertidig forbud mot deling og bygging i inntil 2 år for eiendommen Skogn prestegård, gnr. 019 bnr. 001 i Levanger kommune før reguleringsspørsmålet er endelig avgjort og ny reguleringsplan foreligger.

Vedtaket kan påklages i hht. til forvaltningslovens § 28 innen tre uker fra vedtaket er kjent.

Begrunnelse :

Reguleringsspørsmålet i denne saken er ennå ikke endelig avgjort og ny reguleringsplan foreligger ikke. Det er da naturlig at man i denne fasen gjør vedtak om midlertidig delingsforbud etter lovens bokstav. Det som ble vedtatt i kommunestyret den 28.01.04 var ikke en endelig avgjørelse av saken og heller ikke en stadfestet reguleringsplan, men kun prinsipielle avgjørelser og veivalg i det videre arbeidet. Følgende ble vedtatt på kommunestyremøtet den 28.01.04.

1.        Justert alternativ 2 legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet. Det avsettes ca. 40 daa til kirkegård inklusiv urne- og minnelund. Kirkegården utvides i etapper fra eksisterende kirkegård. Vurdering av ny kirkegård øst for fylkesvegen med flytting av fylkesvegen utsettes i påvente av blant annet samlet hovedplanutredning for ny E6 med lokale tilknyttingveger i området Korsbakken – Gråmyra – Nossum og Alstadhaug.

2.        Kommunens samlede arealbehov sikres i en intensjonsavtale med Opplysningsvesenets Fond. Avtalen bør tas inn som en heftelse i salget av prestegården.

3.        Herrestua foreslås vernet.

4.        Trafikksikkerheten forbedres  langs fylkesvegen på Alstadhaug. Kjørebanen forskyves mot øst slik at det kan bygges gang-/ sykkelveg eventuelt fortau langs kirkegårdsmuren. Videre sikres det nødvendig areal til bygging av gang-/ sykkelveg langs fylkesvegen der denne grenser mot prestegården. Dette prioriteres som trafikksikkerhetstiltak ved revisjon av hovedplan for trafikksikkerhet.

5.        Parkeringsplassen avgrenses i samsvar med utstedet målebrev slik som illustrert i alternativ 1.

6.        Ovennevnte legges til grunn for behandling av fradelingssøknaden fra Opplysningsvesentes Fond   

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Gunnar Løvås forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

PUK-045/04 Vedtak:

Fylkesmannens vedtak datert 02.03.04 tas til følge.

Vedtak i  sak 134/03, fattet av plan- og utviklingskomiteen i møte den 19.11.03, oppheves.  ^

 


 

 

046/04: EIENDOMMEN DANIELSBORG - 265-018 - MULE KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 145/03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage datert 05.03.04 fra Per Kåre Hjelmstadbakk  tas ikke til følge. Vedtaket i sak 145/03 opprettholdes.

Klagesaken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Utdelt i møte:

Uttalelse fra Danielsborg Velforening av 10.04.04  side 2

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut Birger Grandgård, FRP:

PUK godkjenner videre eksisterende virksomhet på eiendommen Danielsborg med følgende krav:

1.        Per Kåre Hjelmstadbakk lager gjerde rundt eiendommen som godkjennes av rette kommunale instans.

2.        Per Kåre Hjelmstadbakk sørger for at området holdes i hevd og ikke sjenerer sine omgivelser utenom det normale for slik virksomhet.

3.        Godkjenningen gjelder for 1 år som en prøveordning og ny søknad må da fremkomme for endelig avgjørelse i PUK.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Grandgårds forslag:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med  9 mot 2 stemmer

PUK-046/04 Vedtak:

Klage datert 05.03.04 fra Per Kåre Hjelmstadbakk  tas ikke til følge. Vedtaket i sak 145/03 opprettholdes.

Klagesaken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

047/04: OSKAR`S - REETABLERING AV UTESERVERING SOLSIA I TOLLBUGATA MELLOM OSKARS OG PARKEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i reguleringsplan for Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Oskar’s AS Restaurantdrift om dispensasjon fra reguleringsplan (PBL § 7) for re-etablering av Solsia uterestaurant.

Vedtaket begrunnes med at Tollbugata utgjør trafikkforbindelse mellom Sjøgata og Kirkegata og at stenging av Tollbugata vurderes å vanskeliggjøre trafikkavviklingen mellom Sjøgata og Kirkegata i slik grad at dispensasjon ikke kan gis.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Jann Karlsen, KRF:
Oskar’s AS Restaurantdrift, Levanger, får godkjenning for etablering av det omsøkte tiltak for perioden 17. mai – 1. september 2004 og med en åpningstid satt til kl. 02:00 natt til lørdag og søndag og kl. 23:00 øvrige dager. Tiltaket reguleres av de for stedet gitte skjenkebevilgninger. De eventuelle midlertidige bygningsmessige utforminger må ha en god estetisk tilpasning til miljøet og falle godt inn i bybildet. Det må så langt som mulig hindres forulempende støy som vil virke sjenerende for naboer, også på andre siden av Sundet. Brudd på vedtaket medfører stenging av det omsøkte tiltaket.

Forslag til vedtak fra Solfrid Laugsand Nøst, SP:
Oskar’s AS Restaurantdrift, Levanger, gis midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Levanger sentrum (PBL §7) for sommeren 2004 i tidsrommet 15. juni til 15. august.

Saken sendes på høring slik at fordeler og ulemper blir belyst før neste års behandling.

Forslag til vedtak fra DNA v/Tove Løvås:
Oskar’s AS Restaurantdrift Levanger, gis dispensasjon fra reguleringsplan Levanger sentrum (PBL §7) i tidsrommet 17. mai til 20. august.

Begrunnelse:
Det er ikke kommet klager de siste 3 år.
Når det gjelder trafikkbildet ser vi ingen negativ innvirkning i trafikkbildet i sentrum pga at det er en begrenset periode det gis dispensasjon for.

Hvis Levanger er ment som Cittaslow må det være positivt, det må være mulig å stenge en gate.

Forslag til vedtak fra Knut Birger Grandgård, FRP:

PUK godkjenner Oskar’s søknad om uteservering Solsia i Tollbugata.

Bevilgning gis fra den 17.05.2004 til og med den 29.08.2004.

Jann Karlsen trakk sitt forslag.
Tove Løvås trakk sitt forslag.

Knut Birger Grandgård trakk sitt forslag.
 

Fellesforslag til vedtak fra DNA, SV, FRP og V:
Oskar’s AS Restaurantdrift Levanger, gis dispensasjon fra reguleringsplan Levanger sentrum (PBL §7) i tidsrommet 17. mai til 1. september 2004. 

Saken legges ut til høring før neste års behandling.

Avstemning:

Nøst forslag til vedtak avvist med 9 mot to stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Fellesforslaget:

Fellesforslaget vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

PUK-047/04 Vedtak:

Oskar’s AS Restaurantdrift Levanger, gis dispensasjon fra reguleringsplan Levanger sentrum (PBL §7) i tidsrommet 17. mai til 1. september 2004.

Saken legges ut til høring før neste års behandling. ^

 

 

 

048/04: MAMA ROSA - SØKNAD OM UTESERVERING PÅ OMRÅDET MELLOM MAMA ROSA OG DAMPSKIPSBRYGGA

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i reguleringsplan for Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser avslås søknad om leie-/ disposisjonsrett av deler av friområdet 14 F til bruk for uterestaurant.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-048/04 Vedtak:

Med hjemmel i reguleringsplan for Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser avslås søknad om leie-/ disposisjonsrett av deler av friområdet 14 F til bruk for uterestaurant.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 

 

049/04: PERSØY LIFTUTLEIE AS - SØKNAD OM OPPSETTELSE AV TELT PÅ UTEPLASS VED LEVANGER MARITIME SENTER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad datert 02.04.04 om oppsetting av telt ved Levanger maritime senter godkjennes oppsatt for år 2004.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-049/04 Vedtak:

Søknad datert 02.04.04 om oppsetting av telt ved Levanger maritime senter godkjennes oppsatt for år 2004. ^

 

 

 

050/04: BEBYGGELSESPLAN FOR DELER AV SUNDET-EIDSBOTN-MOAN, FELT MF 1 - 314-317

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til bebyggelsesplan for del av gnr. 314, bnr. 317, Moan med tilhørende bestemmelser vedtas med følgende endringer:

1.        Pkt. 1.2 i reguleringsbestemmelsene endres til

Område for forretning/kontor (B1).

B1:          %-BYA=75% (av byggeområdets areal)

               Maks mønehøyde=10m

               Maks gesimshøyde=7,5m

2.        Ny §5 tilføyes reguleringsbestemmelsene:

§ 5 Fellesområder:

Områdene regulert til felles adkomst\parkering og felles grøntareal\park skal være felles for de deler av gnr\bnr 314\317 og 314\235, og fremtidige parseller av disse, som ligger innenfor planens begrensning.

Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6.1, ved søknad om byggetillatelse.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:

1.        Pkt. 1.1 i reguleringsbestemmelsene endres til:
Bebyggelsen skal nyttes til forretning, kontor og lignende med nødvendige lagerrom og andre ytre rom.
Innenfor planens grenser tillates det bare etablert virksomheter som er arealkrevende.

2.        Som rådmannens pkt. 1

3.        Som rådmannens pkt. 2

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

PUK-050/04 Vedtak:

Forslag til bebyggelsesplan for del av gnr. 314, bnr. 317, Moan med tilhørende bestemmelser vedtas med følgende endringer:

1.        Pkt. 1.2 i reguleringsbestemmelsene endres til

Område for forretning/kontor (B1).

B1:          %-BYA=75% (av byggeområdets areal)

Maks mønehøyde=10m

Maks gesimshøyde=7,5m

2.        Ny §5 tilføyes reguleringsbestemmelsene:

§ 5 Fellesområder:

Områdene regulert til felles adkomst\parkering og felles grøntareal\park skal være felles for de deler av gnr\bnr 314\317 og 314\235, og fremtidige parseller av disse, som ligger innenfor planens begrensning.

Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6.1, ved søknad om byggetillatelse. ^

 

 

 

051/04: REGULERINGSPLAN REMYRA 1 - OVERSENDELSE AV PLANKART OG BESTEMMELSER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I reguleringsbestemmelsene tilføyes et nytt punkt. 3.3:

3.3 Fellesområder.

Området regulert til felles avkjørsel skal være felles for den delen av gnr\bnr 32\1, og fremtidige parseller av denne, som ligger innenfor planens begrensning.

Deretter legges forslag til reguleringsplan Reemyra 1, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 27-1.2.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-051/04 Vedtak:

I reguleringsbestemmelsene tilføyes et nytt punkt. 3.3:

3.3 Fellesområder.

Området regulert til felles avkjørsel skal være felles for den delen av gnr\bnr 32\1, og fremtidige parseller av denne, som ligger innenfor planens begrensning.

Deretter legges forslag til reguleringsplan Reemyra 1, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 27-1.2. ^

 

 

 

 

052/04: REGULERINGSPLAN  GAMLE KONGEVEG 84, GNR 275, BNR. 19 OG 35

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for Gamle Kongevei 84, gnr. 275, bnr. 19 og 35, med tilhørende bestemmelser, justert iht. forslag i saksframlegg, vedtas.

Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6. 1, ved søknad om byggetillatelse.

Tiltakshaver må i god tid sørge for nødvendige avtaler mht. vei, vann, avløp o.a.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Rådmannen:

Den innregulerte vegen gis navnet Viigs Minde

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig tiltrådt.

PUK-052/04 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Gamle Kongevei 84, gnr. 275, bnr. 19 og 35, med tilhørende bestemmelser, justert iht. forslag i saksframlegg, vedtas.

Tiltakshaver anbefales å legge til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6. 1, ved søknad om byggetillatelse.

Tiltakshaver må i god tid sørge for nødvendige avtaler mht. vei, vann, avløp o.a.

Den innregulerte vegen gis navnet Viigs Minde ^

 

 

 

 

053/04: REGULERINGSPLAN LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for Levanger videregående skole, med tilhørende bestemmelser, justert iht. forslag i saksframlegg, vedtas.

Det anbefales at alternative løsninger for parkering vurderes i den videre planprosessen.

Forslagsstiller anbefales å legge til rette for at deler av parkeringen kan skje under bakken og/ eller som underetasje i bygg.

Forslagsstiller anbefales å legge til rette for energiøkonomiske tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6. 1, ved søknad om byggetillatelse.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra SV ved Gunnar Løvås :
Reguleringsplan for Levanger videregående skole, med tilhørende bestemmelser, justert i henhold til forslag i saksframlegg, vedtas.

Det legges til rette for at store deler av parkeringen kan skje under bakken og/ eller som underetasje i bygg.

Det må legges til rette for energiøkonomiserende tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6.1, ved søknad om byggetillatelse.

Begrunnelse :

Miljøverndepartementet har utarbeidet retningslinjer for samordning og transportplanlegging. I disse rikspolitiske retningslinjene, T 5/93 RPR, som også nevnes i fylkesmannens høringsnotat, gis kraftige signaler om at kommuner, fylkeskommune og regionale statlige myndigheter bør organisere planleggingen slik at det kan skje en samordning av arealbruk. Et vedtak som båndlegger store arealer til parkering rundt den nye skolebygningen strider mot disse retningslinjene. En parkeringsløsning som nevnt i forslaget vil gi en estetisk og arealmessig bedre løsning. Det vises også til klima- og energiplanens for Levanger kommune vedtatt i kommunestyret 15.05.02, punkt 6.1.3 kulepunkt 2 og 3 der Levanger kommune skal bidra til å legge til rette for bedre utnyttelse av tomtearealer og tilrettelegging for parkeringsområder/parkeringshus i Levanger sentrum.

Levanger kommune vedtok den 15.05.02 en klima- og energiplan. Under planens punkt 6.1 står det listet opp en del tiltak som kommunen har intensjoner om å gjennomføre. I punkt om fjernvarme og vannbåren oppvarmingssysteme punkt 6.1.1 står det at vi skal kreve vannbåren varme i alle nybygg over 1000 m². Dersom vi skal realisere de intensjonene som ligger i klima- og energiplanen må vi sørge for at tiltak nevnt i planen gjennomføres.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Gunnar Løvås forslag:
Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 9 mot 2 stemmer.

PUK-053/04 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Levanger videregående skole, med tilhørende bestemmelser, justert iht. forslag i saksframlegg, vedtas.

Det anbefales at alternative løsninger for parkering vurderes i den videre planprosessen.

Forslagsstiller anbefales å legge til rette for at deler av parkeringen kan skje under bakken og/ eller som underetasje i bygg.

Forslagsstiller anbefales å legge til rette for energiøkonomiske tiltak som nevnt i Levanger kommunes klima- og energiplan punkt 6. 1, ved søknad om byggetillatelse. ^


 

 

 

054/04: BRUKSPLAN LEVANGER STADION

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.        Bruksplan med vist bruk på sommer og vinter, legges til grunn for utbygging på Levanger stadion.

2.        Reguleringsplan som hjemler de viste endringer mht. gang- og sykkelveg/adkomst til Tommen Gram, utvidelse av næringsområdet til Tommen Gram samt planlagt parkeringsplass mot Grøns gate, utarbeides.

3.        Det inngås en egen avtale med IL Sverre om bruken og drifting av aktivitetsarealene på Levanger stadion.

21.04.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Oversendelsesforslag fra Inge Johansen, FRP:
På bakgrunn av årsmøtevedtak i IL Sverres hovedlag om velodrom på 333m i betong, samt behandling i sykkelavdelingen og sportslig utvalg fremmes følgende oversendelsesforslag:

Velodromen blir på 333m og doseringene blir på 27 grader. Langsidene blir på 10 grader.

Banens bredde blir det samme som den gamle på 4,05.

Banen bygges med betongdekke innenfor det totale budsjett. Det øvrige brukes til skøyteflate.

Avstemning:

Johansens oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-054/04 INNSTILLING:

1.        Bruksplan med vist bruk på sommer og vinter, legges til grunn for utbygging på Levanger stadion.

2.        Reguleringsplan som hjemler de viste endringer mht. gang- og sykkelveg/adkomst til Tommen Gram, utvidelse av næringsområdet til Tommen Gram samt planlagt parkeringsplass mot Grøns gate, utarbeides.

3.        Det inngås en egen avtale med IL Sverre om bruken og drifting av aktivitetsarealene på Levanger stadion.

Oversendelsesforslag:

Velodromen blir på 333m og doseringene blir på 27 grader. Langsidene blir på 10 grader.

Banens bredde blir det samme som den gamle på 4,05.

Banen bygges med betongdekke innenfor det totale budsjett. Det øvrige brukes til skøyteflate. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^