Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 17.11.04, kl. 14:00-16:30, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

090/04

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

091/04

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

092/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

06.10.04

vedtak

093/04

SMITTEVERNPLAN - REVISJON

saksutredning

vedtak

094/04

BEBYGGELSESPLAN FOR FROL AMFI OG SKOLEPARKEN

saksutredning

vedtak

095/04

TOMMEN GRAM FOLIE AS - OPPFØRING AV 4 STK SILOER PÅ EIENDOMMEN HALSANVEGEN 3-11 - 315-097, 098

saksutredning

vedtak

096/04

REGULERINGSPLAN FOR TOMTVATNET HYTTEFELT

saksutredning

vedtak

097/04

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN FRAMNES - 232-003

saksutredning

vedtak

098/04

OSNEBBEN HYTTEOMRÅDE, YTTERØY

saksutredning

vedtak

099/04

KARI JARTVEIT - PÅBYGG TIL BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN VESTGÅRDVEGEN 11 - 276-059 - KLAGESAK

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

- forfall

GRANÅS ASLE

DNA

Medlem

 x  

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

- forfall

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

 x  
DULLUM REIDAR

V

Varamedlem 1

 x (Rad)
HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 1

 x (Skårdal)

Ellers møtte: Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Merknader:
Orientering: ”Estetikk og opplevelse Røstad-området” v/Egil Solli, HiNT.

Saksordførere:
REGULERINGSPLAN FOR TOMTVATNET HYTTEFELT Gunnar Løvås, SV
OSNEBBEN HYTTEOMRÅDE, YTTERØY
Guri Skjesol, SP ^

 
 

 

 

090/04: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-090/04 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

091/04: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-091/04 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.  ^

 

 

 

092/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 6. oktober 2004 godkjennes.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-092/04 Vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 6. oktober 2004 godkjennes. ^

 

 

 

093/04: SMITTEVERNPLAN - REVISJON

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Smittevernplan revidert pr 27.10.2004 vedtas.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-093/04 Vedtak:

Smittevernplan revidert pr 27.10.2004 vedtas. ^

 

 

 

094/04: BEBYGELSESPLAN FOR FROL AMFI OG SKOLEPARKEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til bebyggelsesplan datert 29.10.04 for Frol Amfi  og Skoleparken legges ut til offentlig ettersyn.

Det opprettes en utbyggingsavtale mellom utbygger og Levanger kommune som blant annet skal omfatte:

·         Utbyggeren skal  beskrive og gjennomføre tiltak som  særlig ivaretar skolebarnas sikkerhet  ved kryssing av den sterkt trafikkerte Okkenhaugvegen.

·         Det anbefales at utbygger legger til rette for vannbåren oppvarming.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Guri Skjesol, SP:

Utbyggingsområde Skoleparken:

Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV:

·         Utbygger må legge vekt på estetisk utforming ved utbygging og en utbygging som er i tråd med grunnprinsippene i ”CittaSlow”-intensjonene

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Skjesols forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

Løvås forslag til tillegg vedtatt med 10 mot 1 stemme.

PUK-094/04 Vedtak:

Forslag til bebyggelsesplan datert 29.10.04 for Frol Amfi  og Skoleparken legges ut til offentlig ettersyn.

Det opprettes en utbyggingsavtale mellom utbygger og Levanger kommune som blant annet skal omfatte:

·         Utbyggeren skal  beskrive og gjennomføre tiltak som  særlig ivaretar skolebarnas sikkerhet  ved kryssing av den sterkt trafikkerte Okkenhaugvegen.

·         Det anbefales at utbygger legger til rette for vannbåren oppvarming

·         Utbygger / borettslagets skal innenfor planområdet sikre Leirabekken før området tas i bruk

·         Utbygger må legge vekt på estetisk utforming ved utbygging og en utbygging som er i tråd med grunnprinsippene i ”CittaSlow”-intensjonene ^

 

 

 

095/04: TOMMEN GRAM FOLIE AS - OPPFØRING AV 4 STK SILOER PÅ EIENDOMMEN HALSANVEGEN 3-11 - 315-097, 098

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 14.22 i reguleringsbestemmelsene gis dispensasjon fra §§ 14.63 og 14.6.4 i reguleringsbestemmelsene tilhørende reguleringsplan Levanger sentrum for planlagt oppføring av siloer og adkomst.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltakene må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Merknader, orientering:

Gravemelding må være godkjent før arbeidet starter.

Før byggearbeidene igangsettes må det inngås en utbyggingsavtale med kommunen.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis ikke arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL. § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt av dette dato av vedtaket.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Knut Birger Grandgård, FRP:
De nye siloene på Tommen Gram Folie AS skal være utformet på en estetisk måte i forhold til nærmiljøet.

Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV:

Fargevalget skal mest mulig harmoniseres med omgivelsene.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom Grandgårds forslag og Løvås forslag:

Løvås forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-095/04 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 14.22 i reguleringsbestemmelsene gis dispensasjon fra §§ 14.63 og 14.6.4 i reguleringsbestemmelsene tilhørende reguleringsplan Levanger sentrum for planlagt oppføring av siloer og adkomst.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltakene må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Fargevalget skal mest mulig harmoniseres med omgivelsene.

Merknader, orientering:

Gravemelding må være godkjent før arbeidet starter.

Før byggearbeidene igangsettes må det inngås en utbyggingsavtale med kommunen.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis ikke arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL. § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt av dette dato av vedtaket.  ^

 

 

 

096/04: REGULERINGSPLAN FOR TOMTVATNET HYTTEFELT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Hyttetomt nr. 18 flyttes 20 meter nord-vestover, nærmere veien, deretter legges forslag til reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:

Største tillate areal for hver hytte: BRA 80 kvm inklusiv 15 kvm til uthus/anneks.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag (hyttestørrelse):

Rådmannens forslag til vedtak (hyttestørrelse) vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-096/04 Vedtak:

Hyttetomt nr. 18 flyttes 20 meter nord-vestover, nærmere veien, deretter legges forslag til reguleringsplan for Tomtvatnet hyttefelt, med tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. ^

 

 

 

097/04: REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN FRAMNES - 232-003

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan Framnes godkjennes.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-097/04 Vedtak:

Mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan Framnes godkjennes. ^

 

 

 

098/04: OSNEBBEN HYTTEOMRÅDE, YTTERØY

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til endring av reguleringsplan for Osnebben hytteområde, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 27-1.2.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Fratrådt som inhabil:

Solfrid Laugsand Nøst, SP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (10 stemmer).

PUK-098/04 Vedtak:

Forslag til endring av reguleringsplan for Osnebben hytteområde, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 27-1.2. ^

 

 

 

099/04: KARI JARTVEIT - PÅBYGG TIL BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN VESTGÅRDVEGEN 11 - 276-059 - KLAGESAK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 200/04, opprettholdes det vedtak som ble fattet av plan- og byggesakssjefen i sak 200/04 med følgende tillegg:

q       Det gis dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplanen for Brusve-Gimle-Vestgård §§1,2 og 5 (PBL §7).

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

17.11.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP og Knut Birger Grandgård, FRP:

Av hensyn til naboer som blir direkte berørt av denne utbyggingen, ved at man mister en del sol, oppheves vedtak fattet av  plan- og byggesakssjefen  i  sak 200/04. Det gis ikke dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplanen for Brusve – Gimle- Vestgård  § 1,2 og 5  ( PLB § 7).

Vedtaket kan påklages etter Forvaltningslovens §28.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom Skjesol/Grandgårds forslag og rådmannens forslag:

Skjesol/Grandgårds forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

PUK-099/04 Vedtak:

Av hensyn til naboer som blir direkte berørt av denne utbyggingen, ved at man mister en del sol, oppheves vedtak fattet av  plan- og byggesakssjefen  i  sak 200/04. Det gis ikke dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplanen for Brusve – Gimle- Vestgård  § 1,2 og 5  ( PLB § 7).

Vedtaket kan påklages etter Forvaltningslovens §28. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^