Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 08.12.04, kl. 14:00-16:30, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

100/04

DELEGASJONSSAKER

saksutredning

vedtak

101/04

GODKJENNING AV MØTEBOK

17.11.04

vedtak

102/04

ROGER LARSEN - RIVING AV GAMLE BYGNINGER/OPPSETTING AV NYTT UTHUS/ANNEKS PÅ EIENDOMMEN - 080-009

saksutredning

vedtak

103/04

KIRKEGATA 32, LEVANGER - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

saksutredning

vedtak

104/04

KARI JARTVEIT - TILBYGG/PÅBYGG PÅ BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN VESTGÅRDVEGEN 11 - 276-059

saksutredning

vedtak

105/04

STRATEGISK KULTURPLAN - 1. GANGSBEHANDLING

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

- forfall

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x  

GRANÅS ASLE

DNA

Medlem

- forfall

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

 x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

- forfall
SANDSTAD SIGVAR

KRF

Varamedlem 1

 x (Karlsen)
JOHANSEN INGE

FRP

Varamedlem 1

 x (Grandgård)

Ellers møtte:
Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Merknader:
Enhetsleder Kultur Odd Hånes orienterte om Strategisk kulturplan  powerpoint (2MB)  PDF (1MB)
Enhetsleder PBOM Johannes Bremer orienterte om :

 

 


 

 

100/04: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

08.12.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-100/04 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^

 

 

 

101/04: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 17. november 2004 godkjennes.

08.12.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

PUK-101/04 Vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 17. november 2004 godkjennes. ^

 

 

 

102/04: ROGER LARSEN - RIVING AV GAMLE BYGNINGER/OPPSETTING AV NYTT UTHUS/ANNEKS PÅ EIENDOMMEN - 080-009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser gis ikke dispensasjon for planlagte tiltak på eiendommen Forsøket II, gnr. 80 bnr. 9, Levanger.

Søknad om rammetillatelse for tiltak avslås.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra mottatt dato av dette vedtaket. 

08.12.2004 Plan- og utviklingskomité

Fratrådte som inhabil:

Karl Meinert Buchholdt, V

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-102/04 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser gis ikke dispensasjon for planlagte tiltak på eiendommen Forsøket II, gnr. 80 bnr. 9, Levanger.

Søknad om rammetillatelse for tiltak avslås.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra mottatt dato av dette vedtaket.   ^

 

 

 

103/04: KIRKEGATA 32, LEVANGER - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 158/04 opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og byggesakssjefen i sak 158/04. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

08.12.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-103/04 Vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 158/04 opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og byggesakssjefen i sak 158/04. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

104/04: KARI JARTVEIT - TILBYGG/PÅBYGG PÅ BOLIGHUS PÅ EIENDOMMEN VESTGÅRDVEGEN 11 - 276-059

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i PUK sak 099/04, opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og utviklingskomiteen i sak 099/04. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

08.12.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Sigvard Gilstad, H:

Klagen tas til følge.

Det gis dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplanen for Brusve – Gimle – Vestgård § 1,2 og 5 (PBL §7). Vedtaket kan påklages etter Forvaltningslovens §28.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens foreslag og Gilstads forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

PUK-104/04 Vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i PUK sak 099/04, opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og utviklingskomiteen i sak 099/04. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. 

 

 

105/04: STRATEGISK KULTURPLAN - 1. GANGSBEHANDLING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til Strategisk kulturplan for Levanger kommune 2005 – 2010 legges ut til offentlig ettersyn.

08.12.2004 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Gunnar Løvås, SV:

Forslag til tillegg i planens punkt 2.2 Hovedmål :

Levanger kommune skal gjennom samarbeid og samspill med det frivillige kulturliv tilrettelegge for informasjon, aktiviteter og øke bevisstgjøring av kommunens historie, kulturminner, særpreg og byggeskikk.

Forslag til tillegg fra Sigvard Gilstad, H:

3.1 Utviklingstrekk i kommunen

Internasjonalt nettverk

Under dette punkt bør Norske Skogs Globale nettverk nevnes.

Avstemning:

Løvås forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

Gilstads forslag til tillegg enstemmig vedtatt

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-105/04 Vedtak:

Følgende tillegges planen:

Planens punkt 2.2 Hovedmål :

Levanger kommune skal gjennom samarbeid og samspill med det frivillige kulturliv tilrettelegge for informasjon, aktiviteter og øke bevisstgjøring av kommunens historie, kulturminner, særpreg og byggeskikk

Pkt. 3.1 Utviklingstrekk i kommunen

Internasjonalt nettverk

Under dette punkt bør Norske Skogs Globale nettverk nevnes.

Forslag til Strategisk kulturplan for Levanger kommune 2005 – 2010 legges ut til offentlig ettersyn. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^