Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 19.01.05, kl. 14:00-17:30, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

001/05

DELEGASJONSSAKER

saksutredning vedtak

002/05

REFERATSAKER

saksutredning vedtak

003/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

08.12.04 vedtak

004/05

REGULERINGSPLAN TOMT LIDL

saksutredning vedtak

005/05

REGULERINGSPLAN UNDLIEN NORDRE, GNR. 242, BNR. 8. KLAGER OVER KOMMUNESTYRETS VEDTAK 13.10.2004

saksutredning vedtak

006/05

REGULERINGSPLAN FOR FAARA GNR. 228-001 I LEVANGER. KLAGER PÅ VEDTAK 02.09.04.

saksutredning vedtak

007/05

REGULERINGSPLAN KIRKEGATA 73 A OG B - 315-109 OG 265

saksutredning vedtak

008/05

BEBYGGELSESPLAN FOR FROL AMFI OG SKOLEPARKEN

saksutredning vedtak

009/05

REGULERINGSENDRING LØVTANGEN

saksutredning vedtak

010/05

BENTE H. OG PAUL MARTIN BRUVOLL - HYTTE MED ANNEKS PÅ EIENDOMMEN FRAMNES GNR. 232-003, 4 FESTE NR. 25 I ÅSENFJORD - SØKNAD OM DISP. FRA PLAN

saksutredning vedtak

011/05

IRIS ANITA LØVÅS - TILBYGG TIL BOLIG PÅ EIENDOMMEN NORDSIVEGEN 33 - 002-170 - PÅLEGG I HENHOLD TIL PBL §113

saksutredning vedtak

012/05

HANS MARTIN ANDERSSEN - 2 STK. STEINMURER  PÅ GNR. 267-014 FESTE NR 4 - BØRØYA I LEVANGER - PÅLEGG I HENHOLD TIL PBL §113

saksutredning vedtak

013/05

OLA NORUM, KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN SJØLYST GNR. 342 BNR. 003, YTTERØY

saksutredning vedtak

014/05

BYGGETILLATELSE FOR UTVIDELSE AV HYTTE/ SOVEROM OG STØRRE STUE

saksutredning vedtak

015/05

OTTAR RØSTAD- MELDING OM TILTAK - GNR. 267 - PARSELL AV 267 - BØRØYA

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

- forfall

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x  

GRANÅS ASLE

DNA

Medlem

 x  

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

- forfall

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

 x  
REHTMAR FLEMMING

DNA

Varamedlem 4

 x (T. Løvås)
HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 1

 x (Skårdal)

Ellers møtte:
Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Merknader:

Saksordførere:
REGULERINGSPLAN TOMT LIDL Sigvard Gilstad, H
REGULERINGSPLAN KIRKEGATA 73 A OG B - 315-109 OG 265 Gunnar M. Løvås, SV
REGULERINGSENDRING LØVTANGEN Knut Birger Grandgård, FRP

Permisjon: Jann Karlsen, KRF, innvilget permisjon etter behandling av sak 010/05. ^

 


 

 

001/05: DELEGASJONSSAKER 

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-001/05 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^


 

 

 

002/05: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-002/05 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^


 

 

 

003/05: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 8. desember 2004 godkjennes.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-003/05 Vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 8. desember 2004 godkjennes. ^


 

 

 

004/05: REGULERINGSPLAN TOMT LIDL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Med bakgrunn eksisterende retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i forbindelse med planbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder også kommunens definisjoner av bykjerne – avlastningsområde, sist vedtatt av kommunestyret som sak 071/03, kan ikke LIDL`s søknad om endring av del av reguleringsplan for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18 godkjennes.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Utdelt i møte:

Brev av 14.01.05 fra HiNT

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra Sigvard Gilstad, H og Knut Birger Grandgård, FRP:

LIDL’s søknad om endring av del av reguleringsplan for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18 godkjennes under følgende forutsetninger:

1.        Byggesøknaden må inkludere beplantningsplan

2.        Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming

3.        Byggesøknaden må inkludere teknisk plan for omlegging av Leirabekken

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fremmet i møte:

Forslag til innstilling fra Gilstad/Grandgård tiltrådt med 7 mot 4 stemmer.

PUK-004/05 INNSTILLING:

LIDL’s søknad om endring av del av reguleringsplan for del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18 godkjennes under følgende forutsetninger:

1.        Byggesøknaden må inkludere beplantningsplan

2.        Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming

3.        Byggesøknaden må inkludere teknisk plan for omlegging av Leirabekken ^

 

 

 

005/05: REGULERINGSPLAN UNDLIEN NORDRE, GNR. 242, BNR. 8. KLAGER OVER KOMMUNESTYRETS VEDTAK 13.10.2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven.

Planforslaget har vært vurdert av de statlige og fylkeskommunale instansene, bl.a. de som har høve til å komme med innsigelser i en sak, som fylkesmannen og fylkeskommunen. 

Etter vår mening går uttalelsen stort sett på privatrettslige forhold og på forhold utenfor planområdet.

Etter en samlet vurdering finner en ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak av 13.10.2004 (sak 066/ 04).

Klagen avvises.

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-005/05 Vedtak:

Saken har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven.

Planforslaget har vært vurdert av de statlige og fylkeskommunale instansene, bl.a. de som har høve til å komme med innsigelser i en sak, som fylkesmannen og fylkeskommunen. 

Etter vår mening går uttalelsen stort sett på privatrettslige forhold og på forhold utenfor planområdet.

Etter en samlet vurdering finner en ikke grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak av 13.10.2004 (sak 066/ 04).

Klagen avvises.

Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, jfr. Plan- og bygningslovens § 27- 3. ^


 

 

 

006/05: REGULERINGSPLAN FOR FAARA GNR. 228-001 I LEVANGER. KLAGER PÅ VEDTAK 02.09.04

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage nr. 1, Knut Leangen: Klagen tas ikke til følge

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 056/04 (møte 15.09.2004).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.

Klage nr. 2, Eli A. Dybsland: Klagen tas ikke til følge  

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 056/04 (møte 15.09.2004).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.

Klage nr. 3, Kirsti Berg: Klagen tas ikke til følge

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 056/04 (møte 15.09.2004).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-006/05 Vedtak:

Klage nr. 1, Knut Leangen: Klagen tas ikke til følge

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 056/04 (møte 15.09.2004).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.

Klage nr. 2, Eli A. Dybsland: Klagen tas ikke til følge  

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 056/04 (møte 15.09.2004).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1.

Klage nr. 3, Kirsti Berg: Klagen tas ikke til følge

Begrunnelse:

Planen har vært behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven. Etter dette foreligger det ingen innsigelser til reguleringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

En finner derfor ingen grunn til å foreslå endring av kommunestyrets vedtak i sak 056/04 (møte 15.09.2004).

Klagesaken oversendes fylkesmannen for avgjørelse, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1. ^


 

 

 

007/05: REGULERINGSPLAN KIRKEGATA 73 A OG B - 315-109 OG 265

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Forslag til reguleringsplan Kirkegata 73 A og B med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 27-1.2.

2.        Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-007/05 Vedtak:

1.        Forslag til reguleringsplan Kirkegata 73 A og B med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan- og bygningslovens § 27-1.2.

2.        Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming. ^


 

 

 

008/05: BEBYGGELSESPLAN FOR FROL AMFI OG SKOLEPARKEN 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Reguleringsbestemmelsene endres slik det er beskrevet i saksfremlegget, deretter vedtas forslag til bebyggelsesplan for Frol Amfi  og Skoleparken .

2.        Det opprettes en utbyggingsavtale mellom utbygger og Levanger kommune som blant annet skal omfatte:

·         Utbyggeren skal  beskrive og gjennomføre tiltak som  særlig ivaretar skolebarnas sikkerhet  ved kryssing av den sterkt trafikkerte Okkenhaugvegen.

·         Det anbefales at utbygger legger til rette for vannbåren oppvarming

·         Utbygger / borettslagets skal innenfor planområdet sikre Leirabekken før området tas i bruk

·         Utbygger må legge vekt på estetisk utforming ved utbygging og en utbygging som er i tråd med grunnprinsippene i ”CittaSlow”-intensjonene

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-008/05 Vedtak:

1.        Reguleringsbestemmelsene endres slik det er beskrevet i saksfremlegget, deretter vedtas forslag til bebyggelsesplan for Frol Amfi  og Skoleparken .

2.        Det opprettes en utbyggingsavtale mellom utbygger og Levanger kommune som blant annet skal omfatte:

·         Utbyggeren skal  beskrive og gjennomføre tiltak som  særlig ivaretar skolebarnas sikkerhet  ved kryssing av den sterkt trafikkerte Okkenhaugvegen.

·         Det anbefales at utbygger legger til rette for vannbåren oppvarming

·         Utbygger / borettslagets skal innenfor planområdet sikre Leirabekken før området tas i bruk

·         Utbygger må legge vekt på estetisk utforming ved utbygging og en utbygging som er i tråd med grunnprinsippene i ”CittaSlow”-intensjonene ^


 

 

 

009/05: REGULERINGSENDRING LØVTANGEN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i forslaget til reguleringsendring for Løvtangen:

·         Det innreguleres en flytebrygge på Fiskbergan.

·         Reguleringsbestemmelsenes pkt. VI. 12. b) om areal på hytter og uthus endres i henhold til forslag i saksfremlegget.

·         Reguleringsbestemmelsenes pkt. V. 8. a) om hvilke parkeringsplasser som gjelder for hvilke hytter endres i henhold til forslag i saksfremlegget.

·         Plankartet endres slik at det blir samsvar med benevningen på parkeringsplassene i reguleringsbestemmelsene.

·         Reguleringsbestemmelsenes pkt. II 2 tillegges et nytt punkt i) i henhold til forslag i saksfremlegget.

Deretter legges forslaget til endring av reguleringsplanen for Løvtangen ut til offentlig ettersyn (PBL §27-1).

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Guri Skjesol, Sp:

Følgende kulepunkt taes inn i forslag til reguleringsendring:

·         Området mellom parkeringsplassene P3, P4 og P5 regulert til Tennisbane, taes inn i reguleringsbestemmelsene pkt. 1.b under punkt Spesialområder.

·         Innregulert Caravan-plass taes ut av planen.

·         Hyttene 101,104 og 105  taes ut av planen

Forslag til endring fra Gunnar Løvås, SV:

Reguleringsbestemmelsenes pkt. VI 12 b) endres ikke.

Avstemning:

Rådmannens kulepunkt 1 enstemmig vedtatt.

Alternativ avsteming mellom rådmannens forslag kulepunkt 2 og Løvås’ forslag:
Rådmannens forslag kulepunkt 2 vedtatt med 9 mot 2 stemmer

Rådmannens kulepunkt 3 enstemmig vedtatt.
Rådmannens kulepunkt 4 enstemmig vedtatt.
Rådmannens kulepunkt 5 enstemmig vedtatt.

Skjesols forslag kulepunkt 1 enstemmig vedtatt.
Skjesols forslag kulepunkt 2 avvist med 7 mot 4
Skjesols forslag kulepunkt 3 avvist med 7 mot 4

Rådmannens forslag om utlegging til offentlig ettersyn enstemmig vedtatt.

PUK-009/05 Vedtak:

Det gjøres følgende endringer i forslaget til reguleringsendring for Løvtangen:

·         Det innreguleres en flytebrygge på Fiskbergan.

·         Reguleringsbestemmelsenes pkt. VI. 12. b) om areal på hytter og uthus endres i henhold til forslag i saksfremlegget.

·         Reguleringsbestemmelsenes pkt. V. 8. a) om hvilke parkeringsplasser som gjelder for hvilke hytter endres i henhold til forslag i saksfremlegget.

·         Plankartet endres slik at det blir samsvar med benevningen på parkeringsplassene i reguleringsbestemmelsene.

·         Reguleringsbestemmelsenes pkt. II 2tillegges et nytt punkt i) i henhold til forslag i saksfremlegget.

·         Området mellom parkeringsplassene P3, P4 og P5 regulert til Tennisbane, taes inn i reguleringsbestemmelsene pkt. 1.b under punkt Spesialområder.

Deretter legges forslaget til endring av reguleringsplanen for Løvtangen ut til offentlig ettersyn (PBL §27-1). ^


 

 

 

010/05: BENTE H. OG PAUL MARTIN BRUVOLL - HYTTE MED ANNEKS PÅ EIEND. FRAMNES GNR. 232-003, 4 FESTE NR. 25 I ÅSENFJORD - SØKNAD OM DISP. FRA PLAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Framnes §2 avslås (PBL §7). Tegningene må omarbeides slik at fritidsbolig og uthus blir utformet i samsvar med reguleringsbestemmelsene.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. Klagefristen er tre uker fra mottatt dato av dette vedtaket.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, Sp:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Framnes §2 innvilges (PBL §7). Totalt bruksareal settes til et maksimalt samlet areal på hytte og uthus til 100 m2.

Tegningene må omarbeides slik at fritidsbolig og uthus blir utformet i samsvar med reguleringsbestemmelsene forøvrig.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 4 stemmer.

PUK-010/05 Vedtak:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Framnes §2 innvilges (PBL §7). Totalt bruksareal settes til et maksimalt samlet areal på hytte og uthus til 100 m2.

Tegningene må omarbeides slik at fritidsbolig og uthus blir utformet i samsvar med reguleringsbestemmelsene forøvrig.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §28. ^


 

 

 

011/05: IRIS ANITA LØVÅS - TILBYGG TIL BOLIG PÅ EIENDOMMEN NORDSIVEGEN 33 - 002-170 - PÅLEGG I HENHOLD TIL PBL §113

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det vises til forhåndsvarsel om pålegg datert 13.10.04. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §113 gis følgende pålegg:

Ulovlig oppført tilbygg må fjernes innen 01.03.05 (jf. PUK sak 014/04, Fylkesmannens vedtak den 29.06.04).

Eventuell uttalelse i denne forbindelse må være enhet for plan-, byggesak-, oppmåling og miljø i hende innen samme dato.

Dersom fristen ikke overholdes kan tvangsmulkt i medhold av plan- og bygningslovens og/ eller forelegg i medhold av plan- og bygningslovens §114 utferdiges. Et slikt forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom og danner grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

Vi gjør oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av plan- og bygningsloven, jfr. plan- og bygningslovens §§110, 111 og 112. Lovbestemmelsene legges ved til orientering.

Pålegget kan påklages innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.     

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-011/05 Vedtak:

Det vises til forhåndsvarsel om pålegg datert 13.10.04. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §113 gis følgende pålegg:

Ulovlig oppført tilbygg må fjernes innen 01.03.05 (jf. PUK sak 014/04, Fylkesmannens vedtak den 29.06.04).

Eventuell uttalelse i denne forbindelse må være enhet for plan-, byggesak-, oppmåling og miljø i hende innen samme dato.

Dersom fristen ikke overholdes kan tvangsmulkt i medhold av plan- og bygningslovens og/ eller forelegg i medhold av plan- og bygningslovens §114 utferdiges. Et slikt forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom og danner grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

Vi gjør oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av plan- og bygningsloven, jfr. plan- og bygningslovens §§110, 111 og 112. Lovbestemmelsene legges ved til orientering.

Pålegget kan påklages innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.     ^

 


 

 

 

012/05: HANS MARTIN ANDERSSEN - 2 STK. STEINMURER  PÅ GNR. 267-014 FESTE NR 4 - BØRØYA I LEVANGER - PÅLEGG I HENHOLD TIL PBL §113

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det vises til forhåndsvarsel om pålagg datert 13.10.2004. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §113 gis følgende pålegg:

Ulovlig oppførte murer må fjernes innen 01.03.05 (jf. PUK sak 032/04, Fylkesmannens vedtak den 31.08.04

Eventuell uttalelse i denne forbindelse må være enhet for plan-, byggesak-, oppmåling og miljø i hende innen samme dato.

Dersom fristen ikke overholdes kan tvangsmulkt i medhold av plan- og bygningsloven 116a og/ eller forelegg i medhold av plan- og bygningslovens §114 utferdiges. Et slikt forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom og danner grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

Vi gjør oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av plan- og bygningsloven, jfr. plan- og bygningslovens §§110, 111 og 112. Lovbestemmelsene legges ved til orientering.

Pålegget kan påklages innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Sigvard Gilstad, H:

Som rådmannens forslag, men fristen endres til 01.06.05.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Gilstads forslag:

Gilstads forslag vedtatt med 9 mot 1 stemme.

PUK-012/05 Vedtak:

Det vises til forhåndsvarsel om pålagg datert 13.10.2004. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §113 gis følgende pålegg:

Ulovlig oppførte murer må fjernes innen 01.06.05 (jf. PUK sak 032/04, Fylkesmannens vedtak den 31.08.04

Eventuell uttalelse i denne forbindelse må være enhet for plan-, byggesak-, oppmåling og miljø i hende innen samme dato.

Dersom fristen ikke overholdes kan tvangsmulkt i medhold av plan- og bygningsloven 116a og/ eller forelegg i medhold av plan- og bygningslovens §114 utferdiges. Et slikt forelegg har samme virkning som en rettskraftig dom og danner grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

Vi gjør oppmerksom på det straffeansvar som kan inntre ved overtredelse av plan- og bygningsloven, jfr. plan- og bygningslovens §§110, 111 og 112. Lovbestemmelsene legges ved til orientering.

Pålegget kan påklages innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.  ^


 

 

 

013/05: OLA NORUM, KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT FRA EIENDOMMEN SJØLYST GNR. 342 BNR. 003, YTTERØY

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Klage fra Ola Norum om avslag på vedtak om fradeling av boligtomt fra eiendommen Sjølyst, gnr. 342 bnr. 003, Ytterøy, tas ikke til følge.

Søknad fra Ola Norum om dispensasjon (PBL § 7) fra kommuneplanens bestemmelser og Plan- og bygningslovens § 17-2 for fradeling av tomt for bolig på eiendommen Sjølyst, gnr. 342 bnr. 3, Ytterøy, kan ikke imøtekommes.

Omsøkte tiltak ligger innenfor sone B5 i kommuneplanens arealdel, dvs. landbruks- natur- og friluftsområde hvor det bl. a. for spredt boligbebyggelse gjelder at avstanden til sjøkant ikke skal være mindre enn 100 meter. I tillegg omfattes tiltaket av Plan- og bygningslovens § 17-2 som nedlegger forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen.

For at dispensasjon kan gis skal det foreligge særlige grunner. Plan- og byggesakssjefen kan ikke se at det foreligger så særlige grunner at dispensasjon kan gis.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Knut Birger Grandgård, FRP:

Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Sjølyst, gnr. 342, bnr. 003, Ytterøy innvilges. Det gis dispensasjon fra PBL §7 og §17-2.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Grandgårds forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

PUK-013/05 Vedtak:

Klage fra Ola Norum om avslag på vedtak om fradeling av boligtomt fra eiendommen Sjølyst, gnr. 342 bnr. 003, Ytterøy, tas ikke til følge.

Søknad fra Ola Norum om dispensasjon (PBL § 7) fra kommuneplanens bestemmelser og Plan- og bygningslovens § 17-2 for fradeling av tomt for bolig på eiendommen Sjølyst, gnr. 342 bnr. 3, Ytterøy, kan ikke imøtekommes.

Omsøkte tiltak ligger innenfor sone B5 i kommuneplanens arealdel, dvs. landbruks- natur- og friluftsområde hvor det bl. a. for spredt boligbebyggelse gjelder at avstanden til sjøkant ikke skal være mindre enn 100 meter. I tillegg omfattes tiltaket av Plan- og bygningslovens § 17-2 som nedlegger forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen.

For at dispensasjon kan gis skal det foreligge særlige grunner. Plan- og byggesakssjefen kan ikke se at det foreligger så særlige grunner at dispensasjon kan gis. ^


 

 

 

014/05: BYGGETILLATELSE FOR UTVIDELSE AV HYTTE/ SOVEROM OG STØRRE STUE

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Mede hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og plan- og bygningslovens § 17.2 for planlagt tilbygg  til hytte på eiendommen Fuglevik, gnr. 6 bnr. 46, Langnesset.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak på følgende vilkår:

Tilbygget må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. regning vil bli oversendt Dem.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-014/05 Vedtak:

Mede hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og plan- og bygningslovens § 17.2 for planlagt tilbygg  til hytte på eiendommen Fuglevik, gnr. 6 bnr. 46, Langnesset.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak på følgende vilkår:

Tilbygget må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. regning vil bli oversendt Dem. ^


 

 

 

015/05: OTTAR RØSTAD- MELDING OM TILTAK - GNR. 267 - PARSELL AV 267 - BØRØYA

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og plan- og bygningslovens § 17.2 for forstøtningsmur på fradelt tomt av eiendommen Storborg øvre, gnr. 267 bnr. 1, Børøya.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak på følgende vilkår:

Forstøtningsmuren må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem.

19.01.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-015/05 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og plan- og bygningslovens § 17.2 for forstøtningsmur på fradelt tomt av eiendommen Storborg øvre, gnr. 267 bnr. 1, Børøya.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak på følgende vilkår:

Forstøtningsmuren må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^