Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 20.04.05, kl. 14:00-17:45, rom 3008 
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (0,9MB)
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:   |  som PDF (0,9MB)  |  hovedutskrift som PDF

041/05

DELEGASJONSSAKER

saksutredning vedtak

042/05

GODKJENNING AV MØTEBOK

16.03.05 vedtak

043/05

RESTAURERINGSFOND 2004

saksutredning vedtak

044/05

JOHANNES FOSSUM - SØKNAD OM OPPARBEIDELSE AV GANGVEG/TRAKTORVEG PÅ EIENDOMMEN VÅGEN, BØRØYA - 267-014 - KLAGESAK

saksutredning vedtak

045/05

SØKNAD OM PARKERINGSPLASS PÅ BØRØYA - KLAGESAK

saksutredning vedtak

046/05

KIRKEGT. 46 AS - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING TIL KONTOR PÅ EIENDOMMEN KIRKEGT. 46, GNR. 315 BNR. 111, LEVANGER

saksutredning vedtak

047/05

PALMER WIKTIL -  SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN VIKEN GNR. 350 BNR. 003, YTTERØY

saksutredning vedtak

048/05

REGULERINGSPLAN KIRKEGATA 73 A OG B - 315-109 OG 265

saksutredning vedtak

049/05

BEBYGGELSESPLAN SYKEHUSET LEVANGER, PARKERING PÅ DELER AV OMRÅDENE 45, 46 og 47

saksutredning vedtak

050/05

OSKARS - SØKER OM RE-ETABLERING AV TIDLIGERE ÅRS UTESERVERING SOLSIA I TOLLBUGATA MELLOM OSKARS OG PARKEN GNR. 315-264 I LEVANGER

saksutredning vedtak

051/05

GAUTE BARSTAD - MELDING OM TILTAK - NAUST FOR FRITIDSBÅTER MED TILBEHØR- GNR. 323 BNR. 1

saksutredning vedtak

052/05

ROBERT FLATÅS - FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN STORBORG ØSTRE GNR. 267 BNR. 001 FESTENR. 3

saksutredning vedtak

053/05

RV. 754 BUSSLOMME BJØRNANG - OVERSENDELSE AV REGULERINGSPLAN

saksutredning vedtak

054/05

HÅKON DEN GODES GATE - UTBYGGING AV MILJØGATE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Følgende medlemmer var tilstede:

Representant Møtte

Merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x  

GRANÅS ASLE

DNA

Medlem

 x  

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

- forfall

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

 x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

 x  
HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 1

 x (Løvås)

Ellers møtte:

Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Merknader:

Jan Karslen, KRF, innvilget permisjon etter behandling av sak 050/05.
Saksordfører: RV. 754 BUSSLOMME BJØRNANG - OVERSENDELSE AV REGULERINGSPLAN
Asle Granås, DNA

Neste møte i PUK utsettes fra 18.05.05 til 25.05.05.

 

 


 

 

041/05: DELEGASJONSSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Delegerte saker tas til orientering.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-041/05 Vedtak:

Delegerte saker tas til orientering. ^

 

 

 

 

042/05: GODKJENNING AV MØTEBOK

Forslag til vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 16. mars 2005 godkjennes.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-042/05 Vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte den 16. mars 2005 godkjennes. ^

 

 

 

 

043/05: RESTAURERINGSFOND 2004

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Kr 31.228,- av fondsmidlene i 2004 overføres til 2005, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum §5.

Kr. 200.000,- benyttes til stedsutvikling, jfr. K.sak 041/04, pkt. 4.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2004:

Else Marie og Erling Thorhus, restaurering/ tilbakeføring av Sjøgata 38 kr. 0,-.

Siri A. og Parker Christensen, skifting av vinduer, Jernbanegata 30B kr.0,-.

Nanna Simonsen Hellesø, tilbakeføring/ nye vinduer, Håkon den godes gate 14 kr. 20.000,-.

Eli og Kjell Jensen, restaurering/tilbakeføring, Kirkegata 6B kr. 120.000,-.

Lars Borge, restaurering/ tilbakeføring, Kirkegata 9 kr. 40.000,-.

Arthur Engh, restaurering/ tilbakeføring, Jernbanegata 31B kr. 120.000,-.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til endring fra rådmannen:
Kr. 200.000,- er disponert til stedsutvikling, jfr. K.sak 041/04, pkt. 4

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-043/05 Innstilling:

Kr 31.228,- av fondsmidlene i 2004 overføres til 2005, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum §5.

Kr. 200.000,- er disponert til stedsutvikling, jfr. K.sak 041/04, pkt. 4

PUK-043/05 Vedtak:

Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2004:

Else Marie og Erling Thorhus, restaurering/ tilbakeføring av Sjøgata 38 kr. 0,-.

Siri A. og Parker Christensen, skifting av vinduer, Jernbanegata 30B kr.0,-.

Nanna Simonsen Hellesø, tilbakeføring/ nye vinduer, Håkon den godes gate 14 kr. 20.000,-.

Eli og Kjell Jensen, restaurering/tilbakeføring, Kirkegata 6B kr. 120.000,-.

Lars Borge, restaurering/ tilbakeføring, Kirkegata 9 kr. 40.000,-.

Arthur Engh, restaurering/ tilbakeføring, Jernbanegata 31B kr. 120.000,-.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens §28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 

 

044/05: JOHANNES FOSSUM - SØKNAD OM OPPARBEIDELSE AV GANGVEG/TRAKTORVEG PÅ EIENDOMMEN VÅGEN, BØRØYA - 267-014 - KLAGESAK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i PUK sak 024/05, opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og utviklingskomiteen i sak 024/05.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Vedtak i PUK sak 24/05 oppheves.

Søknad om opparbeidelse av traktorveg på eiendommen Vågen, gnr. 267 bnr.14, Børøya. behandles etter jordloven og trenger ingen politisk behandling.

Enkle landbruksveier som medfører ubetydlige terrenginngrep er unntatt søknadsplikt.

(forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål). For å nå eiendommens jordbruksareal over egen eiendom er det nødvendig og opparbeide denne vegen, denne vegen skal ikke erstatte eksisterende veg over gårdstunet.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

PUK-044/05 Vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i PUK sak 024/05, opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og utviklingskomiteen i sak 024/05.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

 

045/05: SØKNAD OM PARKERINGSPLASS PÅ BØRØYA - KLAGESAK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 021/05, opprettholdes det vedtak som ble gjort av Plan- og utviklingskomiteen i sak 021/05. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §7 gis det dispensasjon fra PBL §17-2 og kommunedelplanen for Levanger sentrum for oppføring av parkeringsplass på Børøya.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §93 (tillatelse til tiltak) og delegasjonsbestemmelsene av 30.01.2002 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Merknader/orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis ikke arbeidet er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL §96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

PUK-045/05 Vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 021/05, opprettholdes det vedtak som ble gjort av Plan- og utviklingskomiteen i sak 021/05. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

046/05: KIRKEGT. 46 AS - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING TIL KONTOR PÅ EIENDOMMEN KIRKEGT. 46, GNR. 315 BNR. 111, LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra bygge- og delingsforbud nedlagt av Plan- og utviklingskomiteen i møte 04.06.2003, sak 069/03.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) og delegasjons-bestemmelsene av 30.01.2002 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltaket skal utføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter. 

Arnstad-Heggenhougen-Hage AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen av arkitektur, byggutforming og bygningsfysikk, tiltakskl. 2.

Heia og Skjerve Bygg AS gis ansvarsrett som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen av tømrerarbeide, tiltakskl. 2.

COWI AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen av sanitærinstallasjoner og ventilasjonsanlegg, tiltakskl.2

I & F Rørleggerservice gis ansvarsrett som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen av sanitærinstallasjoner, tiltakskl. 2.

Trønder-plan Sør AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende/ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen for brannteknisk og bygningsmessig prosjektering samt ansvarlig kontrollerende for utførelsen av tverrfaglig kontroll brann (bærende tre), tiltakskl. 2.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-046/05 Vedtak:

Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra bygge- og delingsforbud nedlagt av Plan- og utviklingskomiteen i møte 04.06.2003, sak 069/03.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) og delegasjons-bestemmelsene av 30.01.2002 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltaket skal utføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter.

Arnstad-Heggenhougen-Hage AS gis ansvarsrett som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen av arkitektur, byggutforming og bygningsfysikk, tiltakskl. 2.

Heia og Skjerve Bygg AS gis ansvarsrett som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen av tømrerarbeide, tiltakskl. 2.

COWI AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen av sanitærinstallasjoner og ventilasjonsanlegg, tiltakskl.2

I & F Rørleggerservice gis ansvarsrett som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen av sanitærinstallasjoner, tiltakskl. 2.

Trønder-plan Sør AS gis ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende/ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen for brannteknisk og bygningsmessig prosjektering samt ansvarlig kontrollerende for utførelsen av tverrfaglig kontroll brann (bærende tre), tiltakskl. 2. ^

 

 

 

 

047/05: PALMER WIKTIL -  SØKNAD OM FRADELING AV TOMT FOR FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN VIKEN GNR. 350 BNR. 003, YTTERØY

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad fra Palmer Wiktil om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og fra Plan- og bygningslovens § 17-2 for fradeling av tomt for fritidsbolig på eiendommen Viken, gnr. 350 bnr. 3, Ytterøy, avslås. For at dispensasjon kan gis skal det foreligge særlige grunner (PBL § 7). Plan- og byggesakssjefen kan ikke se at det foreligger så særlige grunner at dispensasjon kan gis.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Solfrid L. Nøst, SP:
Etter at kommunedelplan Ytterøy er ferdig behandlet kan evt. ny søknad sendes.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Nøsts forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

PUK-047/05 Vedtak:

Søknad fra Palmer Wiktil om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og fra Plan- og bygningslovens § 17-2 for fradeling av tomt for fritidsbolig på eiendommen Viken, gnr. 350 bnr. 3, Ytterøy, avslås. For at dispensasjon kan gis skal det foreligge særlige grunner (PBL § 7). Plan- og byggesakssjefen kan ikke se at det foreligger så særlige grunner at dispensasjon kan gis.

Etter at kommunedelplan Ytterøy er ferdig behandlet kan evt. ny søknad sendes. ^

 

 

 

 

048/05: REGULERINGSPLAN KIRKEGATA 73 A OG B - 315-109 OG 265

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1. Reguleringsplan for Kirkegata 73 A og B vedtas med følgende  endringer/ tillegg i reguleringsbestemmelsene:

Punkt 4.1.5: Ny tekst:

Maksimal mønehøyde skal være 13,5 meter målt fra gjennomsnittlig terreng. Det tillates ikke terrasserte fasader. Eventuell 4. etasje skal være tilbaketrukket. Bygget skal ligge lavest mulig i terrenget og fallet i Gunnlaug Ormstunges gate skal gjenspeiles i bygget ved hjelp av  avtrapping i høyden.

Punkt 4.1.7: Endret tekst:

Bygningene skal ha flatt eller skrått tak. Takvinkelen skal maksimalt være 30 grader.

Punkt 4.1.8: Tillegg:

Næringsareal skal ikke ha lukkede fasader mot gate-, fortau- og parkeringsareal, det vil si det skal være vinduer og inngangsparti i ytterveggene. Fasaden mot Gunnlaug Ormstunges gate skal ha tydelig brudd mot Sjøgata som markerer denne gateavslutningen.

Punkt 4.2.2: Tillegg:

Mot fortauet langs Kirkegata kan eksisterende trerekke etter nærmere vurdering fornyes ved at det plantes trær som oppnår en høyde på 7 – 10 meter. Trær langs Gunnlaug Ormstunges gate skal stå og ikke påføres skade.

Punkt 4.3.2: Endring:

Hele punktet tas ut

Punkt 5.1.5: Endring:

Utbedring av gate og fortau innenfor plaområdet langs Kirkegata og i krysset mellom Kirkegata og Gunnlaug Ormstunges gate samt langs Gunnlaug Ormstunges gate skal opparbeides og stå ferdig parallelt med byggene.

Punkt 6.2.2: Nytt punkt:

Langs  nabogrensen mot nordvest skal det etableres  gang-/ sykkelveg med minimum bredde 2,5 meter i hele lengden fra Gunnlaug Ormstunges gt. til Helga Den Fagres gt. 

2. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Presentert i møtet:

Forslag i møte:

Forslag til innstilling fra SP, H og KRF:

1. Reguleringsplan for Kirkegata 73 A og B vedtas med følgende endringer/ tillegg i reguleringsbestemmelsene:

Punkt 4.1.5: Tillegg

Eventuell 4. etasje skal være tilbaketrukket.

Punkt 4.1.7: Endret tekst:

Bygningene skal ha flatt eller skrått tak. Takvinkelen skal maksimalt være 30 grader.

Punkt 4.1.8: Tillegg:

Næringsareal skal ikke ha lukkede fasader mot gate-, fortau- og parkeringsareal, det vil si det skal være vinduer og inngangsparti i ytterveggene. Fasaden mot Gunnlaug Ormstunges gate skal ha tydelig brudd mot Sjøgata som markerer denne gateavslutningen.

Punkt 4.2.2: Tillegg:

Mot fortauet langs Kirkegata kan eksisterende trerekke etter nærmere vurdering fornyes ved at det plantes trær som oppnår en høyde på 7 – 10 meter. Det er et ønske at trær langs Gunnlaug Ormstunges gate skal stå, dersom skade blir påført skal det beplantes på nytt. Hele planområdet legges til rette for et grønt miljø.

Punkt 4.3.2: Endring:

Hele punktet tas ut

Punkt 5.1.5: Endring:

Utbedring av gate og fortau innenfor planområdet langs Kirkegata og i krysset mellom Kirkegata og Gunnlaug Ormstunges gate samt langs Gunnlaug Ormstunges gate skal opparbeides og stå ferdig parallelt med byggene.

Punkt 6.2.2: Nytt punkt:

Langs nabogrensen mot nordvest skal det etableres gang-/ sykkelveg med minimum bredde 2,5 meter i hele lengden fra Gunnlaug Ormstunges gt. til Helga Den Fagres gt. 

2. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming

Forslag til endring fra Vigdis Skårdal, SV:

Punkt. 4.1.5: Endring:

Maksimal mønehøyde skal være 11,0 meter målt fra gjennomsnittlig terreng. Det tillates ikke terrasserte fasader. 3. etasje skal være tilbaketrukket. Bygget skal ligge lavest mulig i terrenget og fallet i Gunnlaug Ormstunges gate skal gjenspeiles i bygget ved hjelp av  avtrapping i høyden.

Punkt. 4.1.6: Endring:

Bebyggelsen skal ikke ha mere enn 3 etg.

Avstemning:

Punktvis avstemning:

Skårdals forslag til endring pkt. 4.1.5 og 4.1.6 avvist med 6 mot 5 stemmer.

Alternativ avstemning mellom SP, H og KRFs forslag pkt. 4.1.5 og rådmannens forslag:

SP, H og KRFs forslag tiltrådt med 7 mot 4 stemmer.

Alternativ avstemning mellom SP, H og KRFs forslag pkt. 4.2.2 og rådmannens forslag:

SP, H og KRFs forslag tiltrådt med 7 mot 4 stemmer.

Rådmannens resterende forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-048/05 Innstilling:

1. Reguleringsplan for Kirkegata 73 A og B vedtas med følgende  endringer/ tillegg i reguleringsbestemmelsene:

Punkt 4.1.5: Tillegg

Eventuell 4. etasje skal være tilbaketrukket.

Punkt 4.1.7: Endret tekst:

Bygningene skal ha flatt eller skrått tak. Takvinkelen skal maksimalt være 30 grader.

Punkt 4.1.8: Tillegg:

Næringsareal skal ikke ha lukkede fasader mot gate-, fortau- og parkeringsareal, det vil si det skal være vinduer og inngangsparti i ytterveggene. Fasaden mot Gunnlaug Ormstunges gate skal ha tydelig brudd mot Sjøgata som markerer denne gateavslutningen.

Punkt 4.2.2: Tillegg:

Mot fortauet langs Kirkegata kan eksisterende trerekke etter nærmere vurdering fornyes ved at det plantes trær som oppnår en høyde på 7 – 10 meter. Det er et ønske at trær langs Gunnlaug Ormstunges gate skal stå, dersom skade blir påført skal det beplantes på nytt. Hele planområdet legges til rette for et grønt miljø.

Punkt 4.3.2: Endring:

Hele punktet tas ut

Punkt 5.1.5: Endring:

Utbedring av gate og fortau innenfor plaområdet langs Kirkegata og i krysset mellom Kirkegata og Gunnlaug Ormstunges gate samt langs Gunnlaug Ormstunges gate skal opparbeides og stå ferdig parallelt med byggene.

Punkt 6.2.2: Nytt punkt:

Langs  nabogrensen mot nordvest skal det etableres  gang-/ sykkelveg med minimum bredde 2,5 meter i hele lengden fra Gunnlaug Ormstunges gt. til Helga Den Fagres gt. 

2. Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming ^

 

 

 

049/05: BEBYGGELSESPLAN SYKEHUSET LEVANGER, PARKERING PÅ DELER AV OMR. 45, 46 og 47

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til bebyggelsesplan Sykehuset Levanger, parkering på deler av områdene 45, 46 og 47 med endringer av reguleringsbestemmelsene nevnt i saksframlegget, legges ut til offentlig høring.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-049/05 Vedtak:

Forslag til bebyggelsesplan Sykehuset Levanger, parkering på deler av områdene 45, 46 og 47 med endringer av reguleringsbestemmelsene nevnt i saksframlegget, legges ut til offentlig høring. ^

 

 

 

050/05: OSKARS - SØKER OM RE-ETABLERING AV TIDLIGERE ÅRS-UTESERVERING SOLSIA I TOLLBUGATA MELLOM OSKARS OG PARKEN GNR. 315-264 I LEVANGER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum ( PBL § 7). Dispensasjonen gis for en tidsbegrenset periode fra 15.mai til 15. september.

Det forutsettes at videre etablering av uterestauranten blir vurdert i forbindelse med forslag til ny reguleringsplan for Levanger sentrum.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Delt ut i møte:

Uttalelser:

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Solfrid L. Nøst, SP:

Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum (PBL § 7)

Dispensasjonen gis for en tidsbegrenset periode fra 15. mai til 15. august 2005.

Oversendelsesforslag til Driftskomiteen

I samme tidsrom er det forbudt med parkering i Tordenskjolds gt.

Oversendelsesforslag til arbeidet med ny reguleringsplan.

Stengingen av det eneste gateløp som er lysregulert for trafikk inn i Kirkegata fra sjøsiden er et stort hinder for trafikken fra dette området.

Fra jernbanesiden er det 3 gater som er lysregulert inn mot Kirkegata, mye av trafikken fra sykehuset benytter seg av lyskryssene framfor og vente på ut og innkjøring ved sykehuset.

Dersom det med reguleringsplanen for sentrum blir innarbeidet en permanent stenging av Tollbugata hvert år, må gatebruksplanen inneholde lyskryss i et annet gateløp. Det må være like lett tilgang inn til Kirkegata fra begge sider, så lenge Kirkegata er en forkjørsveg og lyskryssene skal være med og lette fremkommeligheten.

Forslag til vedtak fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Saken legges ut til høring i henhold til vedtak i PUK-sak 047/04.

Avstemning:

Bucholdts forslag til vedtak avvist med 8 mot 3 stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Nøsts forslag.

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

Oversendelsesforslag oversendt uten realitetsvotering.

PUK-050/05 Vedtak:

Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum ( PBL § 7). Dispensasjonen gis for en tidsbegrenset periode fra 15.mai til 15. september.

Det forutsettes at videre etablering av uterestauranten blir vurdert i forbindelse med forslag til ny reguleringsplan for Levanger sentrum.

Oversendelsesforslag til Driftskomiteen

(Stenging av Tollbugata for uteservering)

I samme tidsrom er det forbudt med parkering i Tordenskjolds gt.

Oversendelsesforslag til arbeidet med ny reguleringsplan.

Stengingen av det eneste gateløp som er lysregulert for trafikk inn i Kirkegata fra sjøsiden er et stort hinder for trafikken fra dette området.

Fra jernbanesiden er det 3 gater som er lysregulert inn mot Kirkegata, mye av trafikken fra sykehuset benytter seg av lyskryssene framfor og vente på ut og innkjøring ved sykehuset.

Dersom det med reguleringsplanen for sentrum blir innarbeidet en permanent stenging av Tollbugata hvert år, må gatebruksplanen inneholde lyskryss i et annet gateløp. Det må være like lett tilgang inn til Kirkegata fra begge sider, så lenge Kirkegata er en forkjørsveg og lyskryssene skal være med og lette fremkommeligheten. ^

 

 

 

051/05: GAUTE BARSTAD - MELDING OM TILTAK - NAUST FOR FRITIDSBÅTER MED TILBEHØR- GNR. 323 BNR. 1

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 26/05 opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og utviklingskomiteen i sak 26/05. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Fratrådt som inhabil:

Solfrid Laugsand Nøst, SP

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-051/05 Vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 26/05 opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og utviklingskomiteen i sak 26/05. Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse. ^

 

 

 

052/05: ROBERT FLATÅS - FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN STORBORG ØSTRE GNR. 267 BNR. 001 FESTENR. 3

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis dispensasjon fra kommunedelplan Levanger sentrum med tilhørende bestemmelser og plan- og bygningslovens § 17.2 for planlagte bygging på eiendommen Drømmelund, gnr. 267 bnr. 35, Børøya.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens godkjennes søknad om rammetillatelse til tiltak på følgende vilkår:

1. Det må søkes om igangsettingstillatelse før byggearbeidene igangsettes..

Merknader/ orientering:

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. PBL § 96.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt Dem.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Morten von Heimburg, SV:

Det gis ikke dispensasjon til omsøkte tiltak. Begrunnelsen for dette er at tiltaket må vurderes gjennom det pågående reguleringsplanarbeidet for området, hvor også allmennhetens tilgjengelighet og ferdselsmuligheter skal ivaretas.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og von Heimburgs forslag:

Von Heimburgs forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

PUK-052/05 Vedtak:

Det gis ikke dispensasjon til omsøkte tiltak. Begrunnelsen for dette er at tiltaket må vurderes gjennom det pågående reguleringsplanarbeidet for området, hvor også allmennhetens tilgjengelighet og ferdselsmuligheter skal ivaretas.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. ^

 

 

 

053/05: RV. 754 BUSSLOMME BJØRNANG - OVERSENDELSE AV REGULERINGSPLAN

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Reguleringsplan for busslomme, Rv. 754, Bjørnang, med tilhørende bestemmelser, datert januar 2005, og revidert i henhold til forslag i saksframlegget, vedtas.

Tiltakshaver oppfordres til å planlegge og gjennomføre anlegget slik at terrengutslagene  begrenses mest mulig på de berørte eiendommene på begge sider av Rv. 754.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

PUK-053/05 Innstilling:

Reguleringsplan for busslomme, Rv. 754, Bjørnang, med tilhørende bestemmelser, datert januar 2005, og revidert i henhold til forslag i saksframlegget, vedtas.

Tiltakshaver oppfordres til å planlegge og gjennomføre anlegget slik at terrengutslagene  begrenses mest mulig på de berørte eiendommene på begge sider av Rv. 754. ^

 

 

 

054/05: HÅKON DEN GODES GATE - UTBYGGING AV MILJØGATE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtakter.

Levanger kommune, tekniske tjenester godkjennes som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen for anlegg, konstruksjoner og installasjoner.

20.04.2005 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-054/05 Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

Tiltaket må utføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtakter.

Levanger kommune, tekniske tjenester godkjennes som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelsen for anlegg, konstruksjoner og installasjoner. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^