Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 06.12.06, kl. 13:00-16:30, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste m/vedlegg (OBS! 5MB) PDF
Sakliste u/vedlegg (3MB) PDF (raskest)
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:    | PDF m/vedlegg (OBS! 5MB) lang nedlastningstid - PDF u/vedlegg (3MB) | hovedutskrift som PDF

PS 81/06

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 82/06

Godkjenning av protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 15.11.06

15.11.06

vedtak

PS 83/06

Søknad om konsesjon for torsk ved Hestøya, Levanger kommune, uttalelse

saksutredning

vedtak

PS 84/06

Søknad om konsesjon for flytende fiskeoppdrettsanlegg for torsk - Djupvika, uttalelse

saksutredning

vedtak

PS 85/06

Reguleringsendring Løvtangen - uttalelse til klagebehandling

saksutredning

vedtak

PS 86/06

Levangernesset - søknader om omdisponering av landbruksareal

saksutredning

vedtak

PS 87/06

Reguleringsplan for Gjemble øvre del - endring jordbruk til bolig

saksutredning

vedtak

PS 88/06

Fåra hyttefelt ved Hammervatnet - 1719/228/1 m.fl. - endring av reguleringsplan

saksutredning

vedtak

PS 89/06

Utslippstillatelse fra Løvtangen bolig- og fritidsbebyggelse til Lofjorden

saksutredning

vedtak

PS 90/06

1719/232/24 - Inge Lilleøkdal - Riving og gjenoppbygging av naust - Rabben, Sagtun

saksutredning

vedtak

PS 91/06

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for flytting av naust til regulert friluftsområde - 1719/229/2 - Oldret på Litjøya

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11.
Oppmøte:

Representant Møter

Dato/merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x inhabil 87/06

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x inhabil 87/06

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

 x  
BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

- 01.12.06

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

- 01.12.06

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

Uavh.

Medlem

 x  
RØNNING JAN

SV

Varamedlem 2

 x (Skårdal)
REBERG ALF MAGNAR

SP

Varamedlem 1

 x (Nøst)
Vara ikke mulig for T. Løvås og Arman Rad, sak 87/06 -  

Ellers møtte:

Kommunalsjef samfunnsutvikling Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Merknad

Orientering fra Tordenskjold Cod Farm AS v/Ove Martin Grøntvedt og en representant for Fiskeridirektoratet vedr, sak 083 og 084/06.

Saksordfører:
Fåra hyttefelt ved Hammervatnet - 1719/228/1 m.fl. - endring av reguleringsplan Petter I. Walseth, DNA ^

 

 


 

 

PS 81/06 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

PS 82/06 Godkjenning av protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 15.11.06

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte 15.11.06 godkjennes.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte 15.11.06 godkjennes. ^

 

 

PS 83/06 Søknad om konsesjon for torsk ved Hestøya, Levanger kommune, uttalelse

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Endring fra rådmannen:

Pkt. 2 siste del endres slik:

........belyst i en konsekvensutredning. Utredningsprogrammet legges fram for kommunen til behandling.

Forslag til vedtak fra Karl M. Buchholdt, V:

  1. Levanger kommune er positiv til etablering av oppdrett av torsk på kommunens sjøareal.
  2. Konsesjonssøker må dokumentere at oppdrettsanlegg ikke blir til hinder for allmennhetens muligheter for rekreasjon og ferdsel i anleggenes nærområder.
  3. Oppdrettsanlegg må benytte doble poser for å fange opp rømt oppdrettsfisk, samt følge gjeldende forskrifter i henhold til standard og sertifisering.
  4. Levanger kommune skal innen utgangen av inneværende valgperiode gjennomføre en samlet revidering av kommuneplanens arealdel, jamfør vedtak i kommunestyresak 64/06. Kommuneplanens arealdel skal også inneholde en oppdatert plan for disponering av sjøområdene samt antall og lokalisering av oppdrettsannlegg i Levanger kommune.
  5. Det anbefales at Tordenskjold Cod Farm AS gis konsesjon for oppdrett av torsk i Levanger kommune med virkning fra 11. september 2007 i samsvar med lokalisering av oppdrettsanlegg i henhold til ny vedtatt arealdel av kommuneplanen.

Forslag til vedtak fra Knut Birger Grandgård, UAVH:
1. Levanger Kommune er positiv til at det etableres oppdrett av torsk på kommunes sjøareal.

2. Levanger Kommune sier ja til etablering, under forutsetning av at virksomheten etter 4 år blir analysert med tanke på virksomhetens påvirkning av sine omgivelser og hvilke evnt hinder og ubehag denne fører med seg for miljøet og andre brukere av strandsone og sjø.

Begrunnelse:
Dette er en virksomhet som ikke er særlig vanlig på disse trakter. Konsekvenser av virksomheten vil derfor ikke være så enkle å belyse før man har virket en tid.

Det er derimot mulig å støtte seg på erfaringer fra andre steder langs kysten der lignende anlegg er vanlig.

Miljømessig er anleggene i dag plassert på lokaliteter som har god og riktig strømforhold, slik at avfallet ikke kveler livet på bunnen av sjøen. Det er også etter hvert blitt innført svært omfattende og strenge sikkerhetsregler forbundet med havbruksnæringen, både fra Stortinget og Eu, som næringen må følge opp.

Risiko for rømning av fisk er det alltid. Men ut fra de kvaliteter et slikt anlegg må ha i dag, og tatt i betraktning at dette anlegget skal ligge i fjorden, vil man aldri kunne komme i nærheten av de belastninger slike anlegg har langs kysten. Det er også et viktig moment at evnt rømt torsk ikke vil få konsekvenser for våre lakseelver i fjorden.

Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak avvist med 10 mot 1 stemme.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Grandgårds forslag:
Grandgårds forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer

VEDTAK:

1. Levanger Kommune er positiv til at det etableres oppdrett av torsk på kommunes sjøareal.

2. Levanger Kommune sier ja til etablering, under forutsetning av at virksomheten etter 4 år blir analysert med tanke på virksomhetens påvirkning av sine omgivelser og hvilke evnt hinder og ubehag denne fører med seg for miljøet og andre brukere av strandsone og sjø.  ^

 

 

PS 84/06 Søknad om konsesjon for flytende fiskeoppdrettsanlegg for torsk - Djupvika, uttalelse

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Endring fra rådmannen:

Pkt. 2 siste del endres slik:

........belyst i en konsekvensutredning. Utredningsprogrammet legges fram for kommunen til behandling.

Forslag til vedtak fra Karl M. Buchholdt, V:

  1. Levanger kommune er positiv til etablering av oppdrett av torsk på kommunens sjøareal.
  2. Konsesjonssøker må dokumentere at oppdrettsanlegg ikke blir til hinder for allmennhetens muligheter for rekreasjon og ferdsel i anleggenes nærområder.
  3. Oppdrettsanlegg må benytte doble poser for å fange opp rømt oppdrettsfisk, samt følge gjeldende forskrifter i henhold til standard og sertifisering.
  4. Levanger kommune skal innen utgangen av inneværende valgperiode gjennomføre en samlet revidering av kommuneplanens arealdel, jamfør vedtak i kommunestyresak 64 / 06. Kommuneplanens arealdel skal også inneholde en oppdatert plan for disponering av sjøområdene samt antall og lokalisering av oppdrettsannlegg i Levanger kommune.
  5. Det anbefales at Tordenskjold Cod Farm AS gis konsesjon for oppdrett av torsk i Levanger kommune med virkning fra 11. september 2007 i samsvar med lokalisering av oppdrettsanlegg i henhold til ny vedtatt arealdel av kommuneplanen.

Forslag til vedtak fra Knut Birger Grandgård, UAVH:
1. Levanger Kommune er positiv til at det etableres oppdrett av torsk på kommunes sjøareal.

2. Levanger Kommune sier ja til etablering, under forutsetning av at virksomheten etter 4 år blir analysert med tanke på virksomhetens påvirkning av sine omgivelser og hvilke evnt hinder og ubehag denne fører med seg for miljøet og andre brukere av strandsone og sjø.

Begrunnelse:
Dette er en virksomhet som ikke er særlig vanlig på disse trakter. Konsekvenser av virksomheten vil derfor ikke være så enkle å belyse før man har virket en tid.

Det er derimot mulig å støtte seg på erfaringer fra andre steder langs kysten der lignende anlegg er vanlig.

Miljømessig er anleggene i dag plassert på lokaliteter som har god og riktig strømforhold, slik at avfallet ikke kveler livet på bunnen av sjøen. Det er også etter hvert blitt innført svært omfattende og strenge sikkerhetsregler forbundet med havbruksnæringen, både fra Stortinget og Eu, som næringen må følge opp.

Risiko for rømning av fisk er det alltid. Men ut fra de kvaliteter et slikt anlegg må ha i dag, og tatt i betraktning at dette anlegget skal ligge i fjorden, vil man aldri kunne komme i nærheten av de belastninger slike anlegg har langs kysten. Det er også et viktig moment at evnt rømt torsk ikke vil få konsekvenser for våre lakseelver i fjorden.

Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak avvist med 10 mot 1 stemme.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Grandgårds forslag:
Grandgårds forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer

VEDTAK:

1. Levanger Kommune er positiv til at det etableres oppdrett av torsk på kommunes sjøareal.

2. Levanger Kommune sier ja til etablering, under forutsetning av at virksomheten etter 4 år blir analysert med tanke på virksomhetens påvirkning av sine omgivelser og hvilke evnt hinder og ubehag denne fører med seg for miljøet og andre brukere av strandsone og sjø.  ^

 

 

 

PS 85/06 Reguleringsendring Løvtangen - uttalelse til klagebehandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Gunnar Løvås, SV:

Kommunen er enig i fylkeskommunens forslag til endring av bestemmelsene.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Løvås forslag til vedtak:

Rådmannens forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Kommunen er ikke enig i fylkeskommunens forslag til endring av bestemmelsene og tilrår at forslaget avvises.  ^

 

 

 

PS 86/06 Levangernesset - søknader om omdisponering av landbruksareal

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Sigvard Gilstad, H:

Saken vurderes på nytt i forbindelse med rullering av kommunedelplan sentrum.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Gilstads forslag til tillegg vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Det frarådes at det fremmes planforslag med sikte på regulering til boligformål på følgende arealer:

·         Deler av eiendommen gnr.3 bnr.2 tilhørende Ola Lind

·         Eiendommene gnr. 6 bnr.7, gnr.3 bnr. 40 og deler av gnr. 3 bnr.1 tilhørende Anita Haugan

·         Saken vurderes på nytt i forbindelse med rullering av kommunedelplan sentrum ^

 

 

 

 

PS 87/06 Reguleringsplan for Gjemble øvre del - endring jordbruk til bolig

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Fratrådt som inhabil:

Tove Løvås, DNA og Arman Rad, DNA

Forslag i møte:

Forslag til tillegg fra Sigvard Gilstad, H:

Saken vurderes på nytt i forbindelse med rullering av kommunedelplan sentrum.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (9 repr.)

Gilstads forslag til tillegg vedtatt med 8 mot 1 stemmer.

VEDTAK:

Landbruksdirektøren sin innsigelse tas til følge, og planen fremmes ikke for kommunestyret til vedtak.

Saken vurderes på nytt i forbindelse med rullering av kommunedelplan sentrum. ^

 

 

 

 

PS 88/06 Fåra hyttefelt ved Hammervatnet - 1719/228/1 m.fl. - endring av reguleringsplan

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til endret reguleringsplan m/bestemmelser for Fåra, datert 10.10.06, legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 27-1.2.

Følgende tilføyes reguleringsbestemmelsene før sluttbehandling:

Tilføyes § 3.1.1: ”Hytteplassering og møneretning skal godkjennes av kommunen.”

Ny § 2.1.3: ”Avkjørsler skal godkjennes av kommunen.” ^

 

 

 

PS 89/06 Utslippstillatelse fra Løvtangen bolig- og fritidsbebyggelse til Lofjorden

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Tiltaket utføres i samsvar med Plan- og bygningslovens gjeldende forskrifter og vedtekter.

Er arbeidet ikke igangsatt i løpet av 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles med enn 2 år.

Tillatelsen er bare gyldig sammen med kvittering for betalt gebyr. Regning vil bli oversendt.

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 

 

PS 90/06 1719/232/24 - Inge Lilleøkdal - Riving og gjenoppbygging av naust - Rabben, Sagtun

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra § 2 (grunnflate ikke over 15 m2 for kombinert uthus/naust) og § 3 (maksimum innvendig høyde under raft skal være 1.80 meter for uthus) i reguleringsbestemmelsene tilhørende reguleringsplan for Sagtun avslås, jfr. § 7 i plan- og bygningsloven.

Vedtaket kan påklages i henhold til § 28 i forvaltningsloven. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. ^

 

 

 

PS 91/06 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for flytting av naust til regulert friluftsområde - 1719/229/2 - Oldret på Litjøya

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 06.12.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Munkebys søknad av 06.09.06 om flytting av naust på Litjøya til regulert friluftsområde er vurdert som en søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Oldret, vedtatt 31.01.1991. Da særlige grunner ikke anses å foreligge, avslås søknaden med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^