Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 29.08.07, kl. 14:00-16:30, kommunestyresalen
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (8MB)
Sakliste u/vedlegg PDF (1,8MB)
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:    | som PDF (8MB) - u/vedlegg PDF (1,8MB)  |  hovedutskrift som PDF

PS 74/07

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 75/07

Godkjenning av møtebok

27.06.07

vedtak

PS 76/07

1719/312/1 - Berit M. Spillum - Deling av eiendommen Halsan østre

saksutredning

vedtak

PS 77/07

1719/23/1 - Pål I. Salberg - Søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen Nøisomhet

saksutredning

vedtak

PS 78/07

Hyllbærveien 9 - mindre vesentlig reguleringsendring - klage på vedtak

saksutredning

vedtak

PS 79/07

Klage på reguleringsplan for eiendommen Tinbuen - 1719/232/16  i Åsenfjord

saksutredning

vedtak

PS 80/07

Tordenskjold Cod Farm AS - Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning for omsøkte etableringer ved Hestøya og Djupvika

saksutredning

vedtak

PS 81/07

Reguleringsendring Staupsmarka

saksutredning

vedtak

PS 82/07

Reguleringsplan Jørstadsjøen småbåthavn

saksutredning

vedtak

PS 83/07

1719/275/350 - Reguleringsplan - Parkering og trafikk ved Frol Oppvekstsenter

saksutredning

vedtak

PS 84/07

Reguleringsplan Nossumhyllan - endring

saksutredning

vedtak

PS 85/07

Reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5

saksutredning

vedtak

FO 1/07

Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Styrk bosetting og næringsutvikling i grendene

 tekst PDF

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.
Oppmøte:

Representant Møttr

Merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

 x  
BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

- forfall

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

 x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

H

Medlem

- forfall
HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 1

 x (G. Løvås)

Ellers møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld ^

 

 

Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Styrk bosetting og næringsutvikling i grendene

Karl Meinert Buchholdt, V, trakk forslag til vedtak i interpellasjonen, og fremmet i stedet følgende forslag:

Interpellasjonen oversendes administrasjonen som innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.

Buchholdts forslag til vedtak enstemmig vedtatt oversendt. ^

 


 

 

PS 74/07 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møte enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

 

 

PS 75/07 Godkjenning av møtebok

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 27.06.07 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 27.06.07 godkjennes. ^

 

 

 

PS 76/07 1719/312/1 - Berit M. Spillum - Deling av eiendommen Halsan østre

Rådmannens forslag til vedtak:

Dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum samt plan- og bygningslovens § 20-6 innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering.

Søknad om fradeling av tomt til boligformål innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. Det forutsettes at vegrett tinglyses i samsvar med plan- og bygningslovens § 66.1 og at parsellen knyttes til kommunalt system for vatn og avløp. Jfr plan- og bygningslovens § 65 og § 66.2.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 samt forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Morten Von Heimburg og Vigdis Skårdal, SV:

Søknad fra Berit M. Spillum om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om fradeling av boligtomt fra eiendommen Halsan Østre, gnr. 312 bnr. 1 i Levanger kommune, kan ikke imøtekommes.

For at dispensasjon kan gis skal det foreligge særlige grunner (PBL§7). En kan ikke se at det foreligger så særlige grunner at dispensasjon kan gis.

Med hjemmel i Forvaltningslovens §28 kan vedtaket påklages innen tre uker fra dato for mottatt vedtak.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 5 stemmer (leders stemme)

VEDTAK:

Dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum samt plan- og bygningslovens § 20-6 innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. Som begrunnelse vises det til saksutredningen med vurdering.

Søknad om fradeling av tomt til boligformål innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93. Det forutsettes at vegrett tinglyses i samsvar med plan- og bygningslovens § 66.1 og at parsellen knyttes til kommunalt system for vatn og avløp. Jfr plan- og bygningslovens § 65 og § 66.2.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 15 samt forvaltningslovens § 28.  ^

 

 

 

PS 77/07 1719/23/1 - Pål I. Salberg - Søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen Nøisomhet

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra LNF-formålet kommunedelplanen for Skogn.

Søknad fra Pål I. Salberg om fradeling av parsell på ca. 1000 m2 fra eiendommen gnr.23 bnr.1 godkjennes som omsøkt. Fradelt parsell skal benyttes som tomt for bolighus.

Saken oversendes fagleder for oppmåling for innkalling til kartforretning og utstedelse av målebrev.

Faktura for saksbehandling oversendes i henhold til Innherred Samkommunes gebyrregulativ.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Morten Von Heimburg og Vigdis Skårdal, SV:

Søknad fra Pål I. Salberg om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om fradeling av boligtomt fra eiendommen Nøisomhet, gnr. 23 bnr. 1 i Levanger kommune, kan ikke imøtekommes.

For at dispensasjon kan gis skal det foreligge særlige grunner (PBL§7). En kan ikke se at det foreligger så særlige grunner at dispensasjon kan gis.

Med hjemmel i Forvaltningslovens §28 kan vedtaket påklages innen tre uker fra dato for mottatt vedtak.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra fremmet i møte:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 5 stemmer (leders stemme)

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 gis det dispensasjon fra LNF-formålet kommunedelplanen for Skogn.

Søknad fra Pål I. Salberg om fradeling av parsell på ca. 1000 m2 fra eiendommen gnr.23 bnr.1 godkjennes som omsøkt. Fradelt parsell skal benyttes som tomt for bolighus.

Saken oversendes fagleder for oppmåling for innkalling til kartforretning og utstedelse av målebrev.

Faktura for saksbehandling oversendes i henhold til Innherred Samkommunes gebyrregulativ.  ^

 

 

 

PS 78/07 Hyllbærveien 9 - mindre vesentlig reguleringsendring - klage på vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

Klage fra Sundal, Kamaric og Brevik i Høgberget 2,4 og 6 datert 13.07.07, tas ikke til følge.

Klagesakene oversendes fylkesmannen i medhold av Plan- og bygningslovens §27-1.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Klage fra Sundal, Kamaric og Brevik i Høgberget 2,4 og 6 datert 13.07.07, tas ikke til følge.

Klagesakene oversendes fylkesmannen i medhold av Plan- og bygningslovens §27-1. ^

 

 

 

PS 79/07 Klage på reguleringsplan for eiendommen Tinbuen - 1719/232/16  i Åsenfjord

Rådmannens forslag til vedtak:

1.        Punkt 1 i klage datert 03.06.07 fra Kjell W. Johansen / Gøril og Kjell Gisetstad vedrørende nausttomt på gnr. 232/6 tas til følge. Det reguleres nausttomt på gnr. 232/6, jfr. tidligere vedtatt plan.

2.        Punkt 2 i klage datert 03.06.07 fra Kjell W. Johansen / Gøril og Kjell Gisetstad, om å øke samlet bruksareal pr. hyttetomt til 108 kvm, tas ikke til følge. Saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

3.        Klage datert 25.05.07 fra Annbjørg og Rolf Ingebrigtsen, Arvid og Gudrun Langø og klage datert 04.06.07 fra hytteforeningene Framnes, Langøya og Hoøya:

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Punkt 1 i klage datert 03.06.07 fra Kjell W. Johansen / Gøril og Kjell Gisetstad vedrørende nausttomt på gnr. 232/6 tas til følge. Det reguleres nausttomt på gnr. 232/6, jfr. tidligere vedtatt plan.

2.        Punkt 2 i klage datert 03.06.07 fra Kjell W. Johansen / Gøril og Kjell Gisetstad, om å øke samlet bruksareal pr. hyttetomt til 108 kvm, tas ikke til følge. Saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

3.        Klage datert 25.05.07 fra Annbjørg og Rolf Ingebrigtsen, Arvid og Gudrun Langø og klage datert 04.06.07 fra hytteforeningene Framnes, Langøya og Hoøya:

 

 

 

PS 80/07 Tordenskjold Cod Farm AS - Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden - Konsekvensutredning for omsøkte etableringer ved Hestøya og Djupvika

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune slutter seg til hovedtrekkene i den foreliggende konsekvensutredningen for akvakultur av torsk ved Hestøya og Djupvika men vurderer den som noe mangelfull på enkelte områder.

Konsekvensutredningen må suppleres med tilleggsutredning av følgende tema:

Tilleggsutredningen må foreligge før konsekvensutredningen sluttbehandles.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Karl Meinert Buchholdt, V:

1.        Levanger kommune er positiv til etablering av oppdrett av torsk på kommunens sjøareal.

2.        Levanger kommune vil utarbeide en egen kystsoneplan for disponering av sjøområdene som skal inneholde lokalisering av oppdrettsanlegg.

3.        Levanger kommune tar hovedtrekkene i den foreliggende konsekvensutredningen for akvakultur av torsk ved Hestøya og Djupvika til orientering.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og forslag fra Buchholdt:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 9 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Levanger kommune slutter seg til hovedtrekkene i den foreliggende konsekvensutredningen for akvakultur av torsk ved Hestøya og Djupvika men vurderer den som noe mangelfull på enkelte områder.

Konsekvensutredningen må suppleres med tilleggsutredning av følgende tema:

Tilleggsutredningen må foreligge før konsekvensutredningen sluttbehandles. ^

 

 

 

PS 81/07 Reguleringsendring Staupsmarka

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Det må gå tydeligere fram at FA1 er en felles avkjørsel.

·         Byggegrense i område B1, 8 meter fra regulert senterlinje i vegen FA1, kvalitetssikres/justeres.

·         Plangrense og område L1 i nordvest justeres slik at eksisterende privat veg holdes utenfor planområdet.

·         Fareområde høyspent justeres i samsvar med nyere data for ledningstraseer.

Endring av reguleringsplan for Staupsmarka; plankart datert 22.07.06, med overnevnte endringer, vedtas jfr. § 27-2 i plan- og bygningsloven.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Det må gå tydeligere fram at FA1 er en felles avkjørsel.

·         Byggegrense i område B1, 8 meter fra regulert senterlinje i vegen FA1, kvalitetssikres/justeres.

·         Plangrense og område L1 i nordvest justeres slik at eksisterende privat veg holdes utenfor planområdet.

·         Fareområde høyspent justeres i samsvar med nyere data for ledningstraseer.

Endring av reguleringsplan for Staupsmarka; plankart datert 22.07.06, med overnevnte endringer, vedtas jfr. § 27-2 i plan- og bygningsloven. ^

 

 

 

PS 82/07 Reguleringsplan Jørstadsjøen småbåthavn

Rådmannens forslag til innstilling:

Følgende endringer gjøres i forslag til bestemmelser datert 02.02.07:

Deretter vedtas bestemmelsene sammen med revidert plankart datert 10.08.07.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Saksordfører:

Saksordfører: Jann Karlsen, KRF

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Følgende endringer gjøres i forslag til bestemmelser datert 02.02.07:

Deretter vedtas bestemmelsene sammen med revidert plankart datert 10.08.07. ^

 

 

 

PS 83/07 1719/275/350 - Reguleringsplan - Parkering og trafikk ved Frol Oppvekstsenter

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 2.3 siste setning om universell utforming flyttes slik at bestemmelsen gjøres gjeldende for hele planområdet, ikke bare annen veggrunn.

Reguleringsplan m/bestemmelser for Parkering og trafikk ved Frol Oppvekstsenter, begge datert 10.03.07, med overnevnte endring, vedtas jfr. § 27-2 i plan- og bygningsloven

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 2.3 siste setning om universell utforming flyttes slik at bestemmelsen gjøres gjeldende for hele planområdet, ikke bare annen veggrunn.

Reguleringsplan m/bestemmelser for Parkering og trafikk ved Frol Oppvekstsenter, begge datert 10.03.07, med overnevnte endring, vedtas jfr. § 27-2 i plan- og bygningsloven ^

 

 

 

PS 84/07 Reguleringsplan Nossumhyllan - endring

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til bestemmelser endres på følgende punkter:

Deretter legges forslag til reguleringsplan Nossumhyllan - endring, datert 13.08.07, med reviderte bestemmelser ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Saksordfører:

Saksordfører: Karl Meinert Buchholdt, V

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til bestemmelser endres på følgende punkter:

Deretter legges forslag til reguleringsplan Nossumhyllan - endring, datert 13.08.07, med reviderte bestemmelser ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder. ^

 

 

 

PS 85/07 Reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

·         Tilføyelse § 9.1: ”Såvidt mulig skal situasjonsplan for OF1 vise vegadkomst fram til OI1.”

·         Tilføyelse § 9.1: ”Utendørs lagring må ikke være til sjenanse for allmennheten.”

·         Tilføyelse § 7: ”Nytt kryss mellom Fv133 og E6, adkomstveg fra Fv133 til OF1 samt øvrig infrastruktur skal opparbeides før ny virksomhet etableres i område OF1 og OI1.”

Reguleringsplan for Rinnleiret med bestemmelser datert 27.11.05, sist rev. 16.08.07, med rettinger som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1. 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 29.08.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Saken utsettes.

Etter 1. gangs behandling, er deler av området planlagt solgt. For å sikre en del infrastruktur må det utarbeides en utbyggingsavtale. Den må bla. inneholde:

Det avsettes grunn til sykkelsti slik at disponering av industriområdet hindrer det.

Det skal også være avkjørsel til området Ritek fra hovedvegen inn i området.

Utkjørsla fra Ritek flyttes lenger sør opp mot jernbanen, for å gi en bedre oversikt for innkjøring på Fv. Innkjørsla fra E6 har for dårlig svingradius for store kjøretøy som kommer fra eiendommen øst for inn og utkjørsel.

Forslag til endring fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Området øst for ny vei gjennom "Byggeområdet for industri" tas ut av planen. Eksisterende privat vei fra tredje sving beholdes.

Forslag til tillegg fra Karl Meinert Buchholdt, V:

1.        Levanger kommune vil utarbeide en egen utviklingsplan for området.

2.        Det skal legges vekt på en parkmessig utvikling av vernet område.

Forslag til endring fra Guri Skjesol, SP:

Utkjørsla fra Ritek flyttes lenger sør opp mot jernbanen, for å gi en bedre oversikt for innkjøring på Fv.

Avstemning:

Skjesols forslag om utsettelse avvist med 6 mot 4 stemmer.

Buchholdts forslag til endring avvist med 9 mot 1 stemme.

Buchholdts forslag til tillegg, pkt. 1, avvist med 9 mot 1 stemme.

Buchholdts forslag til tillegg, pkt. 2, avvist med 6 mot 4 stemmer.

Skjesols endringsforslag avvist med 7 mot 3 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

·         Tilføyelse § 9.1: ”Såvidt mulig skal situasjonsplan for OF1 vise vegadkomst fram til OI1.”

·         Tilføyelse § 9.1: ”Utendørs lagring må ikke være til sjenanse for allmennheten.”

·         Tilføyelse § 7: ”Nytt kryss mellom Fv133 og E6, adkomstveg fra Fv133 til OF1 samt øvrig infrastruktur skal opparbeides før ny virksomhet etableres i område OF1 og OI1.”

Reguleringsplan for Rinnleiret med bestemmelser datert 27.11.05, sist rev. 16.08.07, med rettinger som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.   ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^