Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 12.09.07, kl. 14:00-15:15, rom 3008
<< møtekalender

<<
| >>

Si DIN mening i sakene
Sakliste PDF (6MB)
Sakliste u/vedlegg PDF (1,2MB)
Saksutredning sak 94/07 PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:    | som PDF (6MB) - u/vedlegg PDF (1,2MB)  |  hovedutskrift som PDF

PS 86/07

Referatsaker - PUK Levanger

saksutredning

vedtak

PS 87/07

Godkjenning av møtebok

29.08.07

vedtak

PS 88/07

1719/342/3 - Ola Norum - Søknad om fradeling av fritidstomt - Sjølyst - Ytterøy

saksutredning

vedtak

PS 89/07

1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen Eidesli - søknad om dispensasjon - Eidesli

saksutredning

vedtak

PS 90/07

1719/10/1 - Solveig og Per Wennes - Søknad om deling av grunneiendom - Rustgården

saksutredning

vedtak

PS 91/07

Reguleringsplan Sagtun - mindre vesentlig endring av bestemmelsene mht. takvinkel og hyttestørrelse

saksutredning

vedtak

PS 92/07

Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

saksutredning

vedtak

PS 93/07

Reguleringsplan Vårtun II, Nesset - mindre vesentlig endring - kloakkpumpestasjon

saksutredning

vedtak

PS 94/07

Reguleringsplan Joplassen 1719/2/105

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11.
Oppmøte:

Representant Møtte

merknad

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Leder

 x  

KARLSEN JANN

KRF

Nestleder

 x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

 x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

 x  
BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

 x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

 x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

 x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

 x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

 x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

H

Medlem

 x  

Ellers møtte:

Kommunalsjef Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld ^

 

 

 

PS 86/07 Referatsaker - PUK Levanger

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

PS 87/07 Godkjenning av møtebok

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 29.08.07 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 29.08.07 godkjennes. ^

 

 

 

PS 88/07 1719/342/3 - Ola Norum - Søknad om fradeling av fritidstomt - Sjølyst - Ytterøy

Rådmannens forslag til vedtak:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget, innvilges ikke dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 17-2 og kommuneplanen for Levanger kommune, og søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Sjølyst med gnr/bnr 342/3 i Levanger kommune avslås. Avslagene hjemles i Plan- og bygningslovens § 17-2 (Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen) og § 20-6 (Virkninger av kommuneplanen). 

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28 og Plan- og bygningslovens § 15. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget, innvilges ikke dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 17-2 og kommuneplanen for Levanger kommune, og søknad om fradeling av parsell fra eiendommen Sjølyst med gnr/bnr 342/3 i Levanger kommune avslås. Avslagene hjemles i Plan- og bygningslovens § 17-2 (Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen) og § 20-6 (Virkninger av kommuneplanen). 

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28 og Plan- og bygningslovens § 15. Det er 3 ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak. ^

 

 

 

PS 89/07 1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Søknad om fradeling av boligtomt på eiendommen Eidesli - søknad om dispensasjon - Eidesli

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i reguleringsplan for Staupsmarka avslås søknad om fradeling av tomt til bolighus fra eiendommen Eidesli, gnr. 14 bnr. 3, Levangernesset.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.  

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Guri Skjesol, SP:

Søknad om fradeling av tomt til bolighus fra eiendommen Eidesli, gnr. 14 bnr. 3, Levangernesset.

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum og plan- og bygningslovens § 20-6 innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 slik at delingstillatelse kan innvilges.

Det forutsettes at utslippstillatelse sikres i samsvar med forurensingslov/forskrift før delingstillatelse innvilges, jfr plan- og bygningslovens § 66.

Begrunnelse:

Med henvisning til at det kan finnes gode løsninger for vei, vatn og avløp og at delingen er godkjent av landbruksmyndigheten, anses det slik at terskelen for dispensasjon ikke er særlig høy. Når det i tillegg vises til kommunes praksis fra tidligere saker vedrørende fradeling i LNF-områder innenfor kommunedelplanen for sentrum, konkluderes det med at dispensasjon er lovlig og forsvarlig.

Avstemning:

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag og Skjesols forslag til vedtak:

Skjesols forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

Søknad om fradeling av tomt til bolighus fra eiendommen Eidesli, gnr. 14 bnr. 3, Levangernesset.

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum og plan- og bygningslovens § 20-6 innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 slik at delingstillatelse kan innvilges.

Det forutsettes at utslippstillatelse sikres i samsvar med forurensingslov/forskrift før delingstillatelse innvilges, jfr plan- og bygningslovens § 66.

Begrunnelse:

Med henvisning til at det kan finnes gode løsninger for vei, vatn og avløp og at delingen er godkjent av landbruksmyndigheten, anses det slik at terskelen for dispensasjon ikke er særlig høy. Når det i tillegg vises til kommunes praksis fra tidligere saker vedrørende fradeling i LNF-områder innenfor kommunedelplanen for sentrum, konkluderes det med at dispensasjon er lovlig og forsvarlig.  ^

 

 

 

PS 90/07 1719/10/1 - Solveig og Per Wennes - Søknad om deling av grunneiendom - Rustgården

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum og plan- og bygningslovens § 20-6 innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 slik at delingstillatelse kan innvilges.

Som begrunnelse for dispensasjon vises det til saksutredningen med vurderinger og konklusjon.

Det forutsettes at utslippstillatelse sikres i samsvar med forurensingslov/forskrift før delingstillatelse innvilges, jfr plan- og bygningslovens § 66.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Levanger sentrum og plan- og bygningslovens § 20-6 innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 slik at delingstillatelse kan innvilges.

Som begrunnelse for dispensasjon vises det til saksutredningen med vurderinger og konklusjon.

Det forutsettes at utslippstillatelse sikres i samsvar med forurensingslov/forskrift før delingstillatelse innvilges, jfr plan- og bygningslovens § 66.

Vedtaket kan påklages med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15 og forvaltningslovens § 28. ^

 

 

 

PS 91/07 Reguleringsplan Sagtun - mindre vesentlig endring av bestemmelsene mht. takvinkel og hyttestørrelse

Rådmannens forslag til vedtak:

I hht. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2, vedtas følgende endringer som mindre vesentlige endringer av reguleringsbestemmelsene tilknyttet reguleringsplan for Sagtun, stadfestet 27.12.1983:

- § 2, to siste setninger endres til:

For hver tomt eller tomtefeste skal verken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter.”

- § 3 tredje setning erstattes med:

”Maksimum innvendig høyde under raft skal være 2,20 m for hytter og 1,80 m for uthus. Maks mønehøyde er 5,50 meter fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.

- § 4 første setning erstattes med:

”Tak skal fortrinnsvis utføres som saltak med takvinkel mellom 15º til 30 º. Ark eller lignende kan tillates med større takvinkel.”

- § 6 tas ut.

I hht. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2, vedtas følgende endringer som mindre vesentlige endringer av reguleringsbestemmelser for ”Reguleringsplan for del av Sagtun gnr. 232 – Sjøli bnr. 12, 50 og Knausen, Knausplassen og Sagvoll bnr. 30, 44 og 67”, vedtatt 16.10.2002:

- § 2: De tre siste setningene endres til:

”For hver tomt eller tomtefeste skal hverken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter.”

- § 3 tredje setning erstattes med:

”Maksimum innvendig høyde under raft skal være 2,20 m for hytter og 1,80 m for uthus. Maks mønehøyde er 5,50 meter fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.

- § 4: Første setning endres til:

”Tak skal fortrinnsvis utføres som saltak med takvinkel mellom 15º til 30 º. Ark eller lignende kan tillates med større takvinkel.”

I hht. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2, vedtas følgende endringer som mindre vesentlige endringer av reguleringsbestemmelser for ”Reguleringsplan for deler av Sagtun gnr. 232 bnr. 12”, vedtatt 17.12.2003:

- § 2: ”de ubebygde” tas ut, slik at det går tydelig fram at bestemmelsene også omfatter eventuelle utvidelser.

- § 2.3: Andre setning endres til:

”Hver hyttetomt kan bare bebygges med en hytteenhet. For hver tomt skal hverken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter.”

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

I hht. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2, vedtas følgende endringer som mindre vesentlige endringer av reguleringsbestemmelsene tilknyttet reguleringsplan for Sagtun, stadfestet 27.12.1983:

- § 2, to siste setninger endres til:

For hver tomt eller tomtefeste skal verken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter.”

- § 3 tredje setning erstattes med:

”Maksimum innvendig høyde under raft skal være 2,20 m for hytter og 1,80 m for uthus. Maks mønehøyde er 5,50 meter fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.

- § 4 første setning erstattes med:

”Tak skal fortrinnsvis utføres som saltak med takvinkel mellom 15º til 30 º. Ark eller lignende kan tillates med større takvinkel.”

- § 6 tas ut.

I hht. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2, vedtas følgende endringer som mindre vesentlige endringer av reguleringsbestemmelser for ”Reguleringsplan for del av Sagtun gnr. 232 – Sjøli bnr. 12, 50 og Knausen, Knausplassen og Sagvoll bnr. 30, 44 og 67”, vedtatt 16.10.2002:

- § 2: De tre siste setningene endres til:

”For hver tomt eller tomtefeste skal hverken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter.”

- § 3 tredje setning erstattes med:

”Maksimum innvendig høyde under raft skal være 2,20 m for hytter og 1,80 m for uthus. Maks mønehøyde er 5,50 meter fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.

- § 4: Første setning endres til:

”Tak skal fortrinnsvis utføres som saltak med takvinkel mellom 15º til 30 º. Ark eller lignende kan tillates med større takvinkel.”

I hht. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2, vedtas følgende endringer som mindre vesentlige endringer av reguleringsbestemmelser for ”Reguleringsplan for deler av Sagtun gnr. 232 bnr. 12”, vedtatt 17.12.2003:

- § 2: ”de ubebygde” tas ut, slik at det går tydelig fram at bestemmelsene også omfatter eventuelle utvidelser.

- § 2.3: Andre setning endres til:

”Hver hyttetomt kan bare bebygges med en hytteenhet. For hver tomt skal hverken samlet bruksareal eller bebygd areal være over 100 kvadratmeter. I dette arealet inngår også uthus/anneks. Uthus/anneks skal ikke være større enn 20 kvadratmeter. I tillegg til dette kan det oppføres veranda med bebygd areal inntil 30 kvadratmeter.” ^

 

 

 

PS 92/07 Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

Rådmannens forslag til innstilling:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Plankartet påføres rutenett med angivelse av koordinater.

·         Reguleringsformålet felles veg FA2 avsluttes i forkant av planlagt bygg og byggegrense.

·         Det tilføyes tegnforklaringen at omriss av planlagt bebyggelse og viste parkeringsfelter er en illustrasjon/veiledende.

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

·         § 2, 2. setning, om at garasjer på inntil 100 m2 kan plasseres inntil nabogrense, tas ut.

·         Tillegg til § 3: ”Bebyggelsens hovedtakform skal være saltak med takvinkel 18 grader. Tak over garasjekjeller kan utformes som pulttak med takvinkel 18 grader.”

·         §§ 3 og 6: Parenteser tas vekk.

·         Tilføyelse § 4 (om universell utforming): ”Dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse.”

·         Tillegg til § 3: ”Parkeringsplasser på terreng skal ikke regnes som bebygd areal.”

Reguleringsplan for Linus Jensen tomten, datert 28.03.07, med bestemmelser datert 14.04.07, med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1. 

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Karl M. Buchholdt, V:

Saken utsettes og det foretas befaring.

Forslag til endring fra Petter Walseth, DNA:

Felles kjørevei som er regulert inn på eiendommen 275/38 tas ut av reguleringen. (skisse PDF)

Begrunnelse:

Endrede forutsetninger i parkeringsarealer i nærområdet.

Røe Terasse har utvidet sitt parkeringsareal.

FP1 kommer som et nytt parkeringsareal.

I tillegg kommer det parkeringsareal i samme område på Linus Jensen tomta.

Det virker dermed unødvendig at besøkende/beboere i Røe Terasse og Linus Jensen tomta skal bruke eiendommen 275/38 til snuplass.

Forholdet til renovasjon vil uansett bli tatt hensyn til da eier av 275/38 ønsker at avfall fortsatt skal bli hentet på ”døra”.

Forslag til endring fra Gunnar Løvås, SV:

Tiltakshaver bør vurdere alternativ oppvarming, også vannbåren varme.

Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak avvist med 10 mot 1 stemme.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag siste setning og forslag fra G. Løvås:

Forslag fra Løvås vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Alternativ avstemning mellom rådmannens forslag til innstilling og Walseths forslag:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 7 mot 4 stemmer.

INNSTILLING:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Plankartet påføres rutenett med angivelse av koordinater.

·         Reguleringsformålet felles veg FA2 avsluttes i forkant av planlagt bygg og byggegrense.

·         Det tilføyes tegnforklaringen at omriss av planlagt bebyggelse og viste parkeringsfelter er en illustrasjon/veiledende.

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

·         § 2, 2. setning, om at garasjer på inntil 100 m2 kan plasseres inntil nabogrense, tas ut.

·         Tillegg til § 3: ”Bebyggelsens hovedtakform skal være saltak med takvinkel 18 grader. Tak over garasjekjeller kan utformes som pulttak med takvinkel 18 grader.”

·         §§ 3 og 6: Parenteser tas vekk.

·         Tilføyelse § 4 (om universell utforming): ”Dvs. at de er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse.”

·         Tillegg til § 3: ”Parkeringsplasser på terreng skal ikke regnes som bebygd areal.”

Reguleringsplan for Linus Jensen tomten, datert 28.03.07, med bestemmelser datert 14.04.07, med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1. 

Tiltakshaver bør vurdere alternativ oppvarming, også vannbåren varme. ^

 

 

 

PS 93/07 Reguleringsplan Vårtun II, Nesset - mindre vesentlig endring - kloakkpumpestasjon

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte plankart sist rev. 24.08.07 vedtas som en mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Vårtun II, Nesset, i hht. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedlagte plankart sist rev. 24.08.07 vedtas som en mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Vårtun II, Nesset, i hht. plan- og bygningslovens § 28-1 nr. 2. ^

 

 

 

PS 94/07 Reguleringsplan Joplassen 1719/2/105

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til bestemmelser datert 15.08.07 endres på følgende punkter:

Deretter legges forslag til reguleringsplan for Joplassen 1719/2/105, datert 15.08.07, med reviderte bestemmelser ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2..

Utbygger bes vurdere å legge til rette for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 12.09.2007

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til bestemmelser datert 15.08.07 endres på følgende punkter:

Deretter legges forslag til reguleringsplan for Joplassen 1719/2/105, datert 15.08.07, med reviderte bestemmelser ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27-1,2..

Utbygger bes vurdere å legge til rette for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.  ^

<< møtekalender
<<
| >>

Gå til Levan kommunes hovedside ^